Quyết định 1102/QĐ-BGDĐT 2016 triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
Số: 1102/QĐ-BGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KHOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐÁN 896 NĂM 2016
 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đ án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (gọi tắt là Đề án 896);
Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-BCĐ896 ngày 08 tháng 3 năm 2016 của Trưởng Ban chỉ đạo 896 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đán tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2016;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các vụ, cục, Thanh tra, Tổ Công tác thực hiện Đề án 896 của Bộ và các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- BCĐ896 (qua Bộ Tư pháp);
- Website: Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, PC(4).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 896 NĂM 2016 CỦA B GIÁO DC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1102/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
 
Thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (gọi tắt là Đề án 896); Quyết định số 26/QĐ-BCĐ896 ngày 08 tháng 3 năm 2016 của Trưởng Ban chỉ đạo 896 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2016, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2016 như sau:
Phần I
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 
I. MỤC ĐÍCH
1. Bảo đảm tiến độ, chất lượng trong việc triển khai thực hiện Đề án 896 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
2. Xác định các hoạt động cụ thể, thời hạn hoàn thành, sản phẩm và trách nhiệm của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ trong năm 2016 để triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đề án 896.
II. YÊU CẦU
1. Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời những nhiệm vụ và giải pháp đã được xác định tại Đề án 896 và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 của Trưởng Ban Chỉ đạo 896.
2. Các hoạt động triển khai Đề án 896 phù hợp với tình hình thực tiễn của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ, gắn với thời gian và lộ trình thực hiện cụ thể, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ.
3. Các nội dung của Kế hoạch để triển khai nhiệm vụ và giải pháp tại Đề án 896 bảo đảm tính khoa học, đồng bộ, toàn diện, khả thi, kế thừa và phát huy tối đa nguồn lực hiện có.
4. Đề cao trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ, đặc biệt chú trọng đến hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp tại Đề án 896.
 
Phần II
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
 
1. Nội dung công việc
a) Xây dựng Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:
Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan:
- Thực hiện các thủ tục bảo đảm cho việc triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;
- Nghiên cứu lựa chọn danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin của Bộ, địa phương;
- Tham gia tập huấn về việc thu thập thông tin và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an chủ trì.
b) Nghiên cứu xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục:
- Nghiên cứu phương án xây dựng cấu trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục;
- Nghiên cứu phương án vận hành, cập nhật và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục;
- Nghiên cứu phương án kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.
c) Hệ thống hóa, rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư:
Hoàn thành việc hệ thống hóa bổ sung, rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trong phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Bộ trưởng;
Tham vấn, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan về dự thảo nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư;
Hoàn thiện, trình Ban Chỉ đạo 896 và Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
d) Tổ chức họp, hội thảo phục vụ việc triển khai thực hiện Đề án 896:
Tổ chức họp Tổ công tác thực hiện Đề án 896 của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai, cho ý kiến về các nội dung:
- Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 896 của Bộ;
- Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin của Bộ, địa phương;
- Lấy ý kiến về Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư của Bộ.
- Lấy ý kiến về xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục
2. Phân công nhiệm vụ
(Tại phụ lục đính kèm)
 
Phần III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
1. Căn cứ vào nội dung và phân công thực hiện nêu tại Phần II, các đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tại đơn vị và triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu của Bộ trưởng.
2. Vụ Pháp chế giúp Bộ trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.
3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
 
PHỤ LỤC
PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 896 NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 1102/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
 

STT
Nội dung công việc
Thời gian thực hiện
Đơn vị thực hiện
Kết quả
I. Công tác chuẩn bịI. Công tác chuẩn bịI. Công tác chuẩn bịI. Công tác chuẩn bịI. Công tác chuẩn bị
1
Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngay sau khi có Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 896
- Chủ trì: Vụ Pháp chế;
- Phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ.
Quyết định của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch triển khai Đề án.
II. Nghiên cứu phương án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và phối hp xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân II. Nghiên cứu phương án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và phối hp xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân II. Nghiên cứu phương án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và phối hp xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân II. Nghiên cứu phương án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và phối hp xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân II. Nghiên cứu phương án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và phối hp xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân
1
Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các thủ tục bảo đảm cho việc triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Từ tháng 01/2016 đến tháng 9/2016
- Chủ trì: Vụ Pháp chế;
- Phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ.
 
2
Phối hợp với Bộ Thông tin truyền thông trong việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin của các Bộ, ngành, địa phương
Từ tháng 4/2016 đến tháng 9/2016
- Chủ trì: Vụ Pháp chế;
- Phối hợp: Cục Công nghệ Thông tin, các đơn vị thuộc Bộ.
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin của các Bộ, ngành, địa phương
3
Tham gia tập huấn về việc thu thập thông tin và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an chủ trì.
Từ tháng 9/2016 đến 2017
(Theo lịch của BCĐ 896)
Vụ Pháp chế, Cục CNTT
 
4
Nghiên cứu phương án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục
Từ tháng 5/2016 đến tháng 12/2016
- Chủ trì: Vụ Pháp chế; Cục Công nghệ Thông tin;
- Phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ.
Báo cáo phương án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục trình Bộ trưởng quyết định.
IV. Hệ thống hóa, rà soát, đề xuất phương án thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cưIV. Hệ thống hóa, rà soát, đề xuất phương án thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cưIV. Hệ thống hóa, rà soát, đề xuất phương án thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cưIV. Hệ thống hóa, rà soát, đề xuất phương án thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cưIV. Hệ thống hóa, rà soát, đề xuất phương án thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư
1
Thực hiện việc hệ thống hóa bổ sung thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư trong phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Từ tháng 1/2016 đến tháng 3/2016
- Chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ thực hiện rà soát theo phạm vi quản lý
- Phối hợp: Vụ Pháp chế
Danh mục thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư trong phạm vi chức năng quản lý của Bộ
2
Thực hiện rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trong phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
Từ tháng 3/2016 đến tháng 4/2016
- Chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ thực hiện rà soát theo phạm vi quản lý.
- Phối hợp: Vụ Pháp chế
- Báo cáo kết quả rà soát;
- Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
4
Tham vấn, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan về dự thảo nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư.
Từ tháng 02/2016 đến tháng 4/2016
- Chủ trì: Vụ Pháp chế;
- Phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ.
Ý kiến của các cơ quan, tổ chức cá nhân
5
Hoàn thiện, trình Ban Chỉ đạo dự thảo Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
Tháng 4/2016
- Chủ trì: Vụ Pháp chế
- Phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ.
Tờ trình Ban Chỉ đạo 896 về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
6
Hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
Tháng 6/2016
- Chủ trì: Vụ Pháp chế
- Phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ.
- Báo cáo kết quả rà soát;
- Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
V. Tổ chức họp, hội thảo phục vụ việc triển khai thực hiện Đề ánV. Tổ chức họp, hội thảo phục vụ việc triển khai thực hiện Đề ánV. Tổ chức họp, hội thảo phục vụ việc triển khai thực hiện Đề ánV. Tổ chức họp, hội thảo phục vụ việc triển khai thực hiện Đề ánV. Tổ chức họp, hội thảo phục vụ việc triển khai thực hiện Đề án
1
Tổ chức họp Tổ công tác thực hiện Đề án 896 của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai, cho ý kiến về các nội dung:
 
- Chủ trì: Vụ Pháp chế;
- Phối hợp: Thành viên Ban Chỉ đạo; các Bộ, ngành; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
 
- Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 896 của Bộ;
- Tháng 4/2016
- Dự thảo nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư của Bộ
- Tháng 4/2016
- Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin của Bộ, địa phương
- Tháng 9/2016
2
Tham vấn, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan về dự thảo nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư của Bộ
Tháng 4/2016
- Chủ trì: Vụ Pháp chế,
- Phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.
 
3
Họp lấy ý kiến về phương án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục
Từ tháng 5/2016 đến tháng 12/2016
- Chủ trì: Vụ Pháp chế;
- Phối hợp: Cục Công nghệ Thông tin, các đơn vị thuộc Bộ.
 
4
Họp lấy ý về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin của các Bộ, ngành, địa phương.
Từ tháng 9/2016 đến tháng 10/2016
- Chủ trì: Vụ Pháp chế, Cục Công nghệ Thông tin;
- Phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.
 
VI. Các hoạt động thưng xuyên khácVI. Các hoạt động thưng xuyên khácVI. Các hoạt động thưng xuyên khácVI. Các hoạt động thưng xuyên khácVI. Các hoạt động thưng xuyên khác
1
Hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án.
Trong suốt năm 2016
- Chủ trì: Vụ Pháp chế;
- Phối hợp: Thành viên Tổ Công tác thực hiện Đề án.
Văn bản hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Đề án.
2
Phân bổ nguồn lực và bảo đảm chế độ, chính sách cho những người trực tiếp thực hiện hoạt động của Đề án.
Trong suốt năm 2016
- Chủ trì:
+ Vụ Kế hoạch - Tài chính:
+ Văn phòng.
- Phối hợp: Vụ Pháp chế; các đơn vị thuộc Bộ.
 
3
Cân đối, bố trí kinh phí chi thường xuyên đối với các hoạt động sử dụng kinh phí chi thường xuyên.
Trong suốt năm 2016
- Chủ trì:
+ Vụ Kế hoạch - Tài chính;
+ Văn phòng.
- Phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.
 
4
Xử lý các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị thuộc Bộ trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.
Trong suốt năm 2016
- Chủ trì: Vụ Pháp chế;
- Phối hợp: Thành viên Tổ Công tác thực hiện Đề án.
 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi