Quyết định 1154/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
----------------------
Số: 1154/QĐ-BNN-TCCB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG
CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ, KINH TẾ VÀ THỦY SẢN
-----------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 1745/QĐ-LĐTBXH ngày 28/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Thủy sản miền Bắc thành Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản;
Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề Thủy sản miền Bắc tại tờ trình số 259/CĐNTS ngày 29/4/2014 về việc xin phê duyệt chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Vị trí, chức năng
1. Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản là đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trực thuộc Bộ Nông nghiệp Và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Trường). Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu (kể cả con dấu nổi), có tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trụ sở chính của Trường đặt tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Cơ sở 2 của Trường đặt tại phường Nam Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.
2. Trường có chức năng đào tạo nghề; bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề cho người lao động; nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất; tư vấn các lĩnh vực chuyên môn thuộc nhiệm vụ của Trường theo quy định của pháp luật.
3. Trường chịu sự quản lý nhà nước trực tiếp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chịu sự quản lý nhà nước về dạy nghề của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chịu sự quản lý theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Trường được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt trên cơ sở Điều lệ mẫu Trường Cao đẳng nghề ban hành kèm theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05/5/2008 của Bộ trường Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Điều 2. Nhiệm vụ, ngành nghề và quy mô đào tạo
1. Nhiệm vụ
a) Đào tạo nghề theo ba cấp trình độ: cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề;
b) Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp các ngành kỹ thuật và kinh tế;
c) Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động;
d) Tham gia phổ cập nghề cho người lao động, dạy kỹ thuật hướng nghiệp cho học sinh phổ thông;
đ) Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo của Trường và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào phục vụ sản xuất;
e) Liên doanh, liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;
f) Quản lý công chức, viên chức, người lao động, tài sản và các nguồn lực khác của Trường theo quy định của pháp luật và phân cấp thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.
2. Ngành, nghề đào tạo
a) Các nghề đào tạo trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề của Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Việc đăng ký hoạt động dạy nghề của Trường thực hiện theo Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
b) Các ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp
- Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thủy sản;
- Khai thác hằng hải thủy sản;
- Bảo trì và sửa chữa máy tàu thủy;
- Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt;
- Công nghệ kỹ thuật vỏ tàu thủy.
Trường được mở ngành đào tạo mới khi có nhu cầu và đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.
3. Quy mô đào tạo
Quy mô đào tạo chính quy các ngành, nghề của Trường từ 3.500 đến 4.000 học sinh, sinh viên.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Hội đồng trường
Việc thành lập, hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Lãnh đạo trường
a) Lãnh đạo trường có Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định;
b) Hiệu trưởng điều hành hoạt động của Trường, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Trường;
c) Phó Hiệu trưởng giúp Hiệu trưởng trong quản lý và điều hành một số nhiệm vụ theo phân công của Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền.
3. Các phòng chức năng
a) Phòng Đào tạo;
b) Phòng Tổ chức, Hành chính;
c) Phòng Tài chính, Kế toán;
d) Phòng Công tác học sinh, sinh viên;
đ) Phòng Quản trị, đời sống;
e) Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng dạy nghề.
4. Các khoa và bộ môn trực thuộc
a) Khoa Khoa học cơ bản;
b) Khoa Công nghệ thủy sản;
c) Khoa Máy - Đóng tàu thủy;
d) Khoa Cơ - Điện lạnh;
đ) Khoa Kinh tế - Tin học;
e) Bộ môn Mác - Lê nin.
5. Các bộ phận sản xuất, dịch vụ và triển khai công nghệ
a) Trung tâm dịch vụ đào tạo và xúc tiến việc làm;
b) Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học.
Các Trung tâm trực thuộc Trường không có tư cách pháp nhân, không có con dấu và tài khoản riêng và thực hiện chế độ tài chính hạch toán phụ thuộc Trường. Khi có nhu cầu và đủ điều kiện thành lập các tổ chức có tư cách pháp nhân, Hiệu trưởng nhà trường lập đề án và trình Bộ xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật;
Phòng có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; Khoa có Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Bộ môn có Trưởng Bộ môn, Phó Bộ môn; Trung tâm có Giám đốc, Phó Giám đốc;
Hiệu trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, khoa, bộ môn và Trung tâm trực thuộc trường; bố trí sắp xếp công chức, viên chức và người lao động phù hợp với vị trí việc làm; bổ nhiệm viên chức lãnh đạo cấp phòng, khoa và tương đương theo quy định của pháp luật và phân cấp thẩm quyền quản lý của Bộ.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 863/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/3/2008 của Bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Thủy sản miền Bắc.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
1. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trường, trình Bộ phê duyệt để thực hiện theo quy định của pháp luật.
2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Lao động-TB và XH;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- UBND thành phố Hải Phòng;
- Lưu: VT, TCCB.
BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

thuộc tính Quyết định 1154/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 1154/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1154/QĐ-BNN-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Cao Đức Phát
Ngày ban hành:26/05/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1500/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Giáo dục IDP (Việt Nam), Trường Đại học Hà Nội, Công ty Cổ phần Trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Quốc tế Canada -Lào Cai, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, Công ty trách nhiệm hữu hạn IELTS Champions, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển IVY Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển Giáo dục Việt - Anh, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Đào tạo và Phát triển Kinh tế và IELTS Australia Pty Limited (Australia)

Quyết định 1500/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Giáo dục IDP (Việt Nam), Trường Đại học Hà Nội, Công ty Cổ phần Trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Quốc tế Canada -Lào Cai, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, Công ty trách nhiệm hữu hạn IELTS Champions, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển IVY Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển Giáo dục Việt - Anh, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Đào tạo và Phát triển Kinh tế và IELTS Australia Pty Limited (Australia)

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Vui lòng đợi