Quyết định 108/QĐ-UBDT 2016 đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước năm 2016

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Số: 108/QĐ-UBDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
GIAO CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC NĂM 2016
----------------------------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
 
 
Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc.
Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;
Căn cứ Quyết định số 724/QĐ-UBDT ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao kế hoạch công tác năm 2016;
Xét đnghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức Nhà nước năm 2016 cho các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc (có kế hoạch kèm theo).
Điều 2. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm bố trí, cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đao tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch. Phối hợp với các Vụ, đơn vị có liên quan tổ chức các lớp học; quản lý và sử dụng ngân sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2016 theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng,CNUBDT;
- Các Thứ trưởng, PCN UBDT;
- Cổng thông tin điện tử UBDT;
- Lưu: VT, TCCB (5b).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 
KẾ HOẠCH
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG NƯỚC NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-UBDT ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
 
 
ĐVT: Triệu đồng

TT
Nội dung đào tạo bồi dưỡng
Đối tượng
Số lp
Số học viên (người)
Thời gian
Kinh phí thực hiện (triệu đồng)Kinh phí thực hiện (triệu đồng)
Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng
Đơn vị thực hiện
Ghi chú
NSNN
Nguồn khác
 
 
 
I
Cao cấp lý luận chính trị
 
 
16
 
135
 
 
 
 
1
Hệ tập trung
 
 
3
 
 
 
 
 
 
1.1
Hệ tập trung năm 2016
Lãnh đạo cấp Vụ, cấp phòng và tương đương, công chức, viên chức trong diện quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ, cấp phòng
 
3
9 tháng
0
 
Học viện Chính trị Quốc gia HCM
Vụ Tổ chức Cán bộ, các Vụ, đơn vị liên quan
Kinh phí do Học viện Chính trị Quốc gia HCM và Học viện Chính trị Khu vực I
2
Hệ tại chức
 
 
13
 
 
 
 
 
 
2.1
Hệ tại chức đang theo học năm 2015
Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương, công chức, viên chức trong diện quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ, cấp phòng
 
8
2 năm
45
 
Học viện Chính trị Quốc gia HCM
Vụ Tổ chức Cán bộ và các Vụ, đơn vị liên quan
Kinh phí chi từ nguồn đào tạo lại của Ủy ban Dân tộc
2.2
Hệ tại chức năm 2016
Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương, công chức, viên chức trong diện quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ, cấp phòng
 
5
2 năm
90
0
Học viện Chính trị Quốc gia HCM
Vụ Tổ chức Cán bộ và các Vụ, đơn vị liên quan
Kinh phí chi từ nguồn đào tạo lại của Ủy ban Dân tộc
II
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn, chức vụ lãnh đạo quản lý
Công chức thuộc Ủy ban Dân tộc
 
5
 
25
 
 
 
 
1
Bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ
Lãnh đạo cấp Vụ thuộc Ủy ban Dân tộc
 
5
1 tháng
25
0
Học viện hành chính quốc gia và các cơ sở đào tạo
Vụ Tổ chức Cán bộ và các Vụ, đơn vị liên quan
Kinh phí chi từ nguồn đào tạo lại của Ủy ban Dân tộc
III
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức
 
 
31
 
101
0
 
 
 
1
Bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương
Công chức, thuộc Ủy Ban Dân tộc
 
3
2 tháng
15
0
Học viện hành chính quốc gia, Các cơ sở đào tạo
Vụ Tổ chức cán bộ và các Vụ, đơn vị liên quan
Kinh phí chi từ nguồn đào tạo lại của Ủy ban Dân tộc
2
Bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên chính và tương đương
Công chức, thuộc Ủy Ban Dân tộc
 
16
2 tháng
50
0
Trường Cán bộ dân tộc, các cơ sở đào tạo
Vụ Tổ chức cán bộ và các Vụ, đơn vị liên quan
Kinh phí chi từ nguồn đào tạo lại của Ủy ban Dân tộc
3
Bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên và tương đương
Công chức, thuộc Ủy Ban Dân tộc
 
12
2 tháng
36
0
Trường Cán bộ dân tộc, các cơ sở đào tạo
Vụ Tổ chức cán bộ và các Vụ, đơn vị liên quan
Kinh phí chi từ nguồn đào tạo lại của Ủy ban Dân tộc
III
Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng chuyên ngành
 
 
129
 
205
0
 
 
 
1
An ninh - Quốc phòng đối tượng II
Lãnh đạo cấp Vụ
 
7
1 tháng
0
 
Quân khu thủ đô HN
Vụ Tổ chức cán bộ và các Vụ, đơn vị liên quan
Kinh phí do cơ sở đào tạo chi trả
2
Bồi dưỡng hội nhập kinh tế, quốc tế
Công chức thuộc Ủy ban Dân tộc
1
35
3 ngày
45
 
Vụ Tổ chức cán bộ mời giảng viên
Vụ Tổ chức cán bộ và các Vụ, đơn vị liên quan
Kinh phí chi từ nguồn đào tạo lại của Ủy ban Dân tộc
3
Bồi dưỡng về kiến thức tin học (hệ điều hành tác nghiệp)
Công chức thuộc Ủy ban Dân tộc
1
30
2 ngày
35
 
Trung Tâm thông tin
Vụ Tổ chức cán bộ và các Vụ, đơn vị liên quan
Kinh phí chi từ nguồn đào tạo lại của Ủy ban Dân tộc
4
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc
Công chức, viên chức thuộc Ủy ban Dân tộc
1
39
4 ngày
45
0
Trường Cán bộ dân tộc
Vụ Tổ chức cán bộ và các Vụ, đơn vị liên quan
Kinh phí chi từ nguồn đào tạo lại của Ủy ban Dân tộc
5
Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để tăng cường giảng viên cho Trường Cán bộ dân tộc sau khi thành lập Học Viện dân tộc.
Công chức thuộc Ủy ban Dân tộc
 
18
Trong năm
80
 
Đại học sư phạm
Vụ Tổ chức cán bộ và các Vụ, đơn vị liên quan
Kinh phí chi từ nguồn đào tạo lại của Ủy ban Dân tộc
IV
Đào tạo sau đại học
 
 
9
 
134
 
 
 
 
1
Đào tạo thạc sĩ
 
 
6
 
69
 
 
 
 
1.1
Hiện đang theo học năm 2015
Công chức thuộc Ủy ban Dân tộc
 
4
2 năm
44
0
Các Trường đại học, học viện
Vụ Tổ chức cán bộ và các Vụ, đơn vị liên quan
Kinh phí chi từ nguồn đào tạo lại của Ủy ban Dân tộc
1.2
Đào tạo thạc sĩ năm 2016
Công chức thuộc Ủy ban Dân tộc
 
2
2 năm
25
0
Các Trường đại học, học viện
Vụ Tổ chức cán bộ và các Vụ, đơn vị liên quan
Kinh phí chi từ nguồn đào tạo lại của Ủy ban Dân tộc
2
Đào tạo tiến sỹ
 
 
3
 
65
 
 
 
 
2.1
Hiện đang theo học năm 2015
Công chức thuộc Ủy ban Dân tộc
 
1
3 năm
20
0
Các Trường đại học, học viện
Vụ Tổ chức cán bộ và các Vụ, đơn vị liên quan
Kinh phí chi từ nguồn đào tạo lại của Ủy ban Dân tộc
2.2
Đào tạo tiến sĩ năm 2016
Công chức thuộc Ủy ban Dân tộc
 
2
2 năm
45
0
Các Trường đại học, học viện
Vụ Tổ chức cán bộ và các Vụ, đơn vị liên quan
Kinh phí chi từ nguồn đào tạo lại của Ủy ban Dân tộc
VI
Tổng cộng:
 
 
190
 
600
 
 
 
 

Ghi chú:Tổng số kinh phí thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2016: 600 triệu đồng.

thuộc tính Quyết định 108/QĐ-UBDT

Quyết định 108/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước năm 2016
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:108/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Văn Chiến
Ngày ban hành:23/03/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Cán bộ-Công chức-Viên chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Năm 2016, đào tạo 190 cán bộ, công chức Nhà nước

Quyết định số 108/QĐ-UBDT về việc giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước năm 2016 đã được Ủy ban Dân tộc ban hành ngày 23/03/2016.
Theo đó, chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước năm 2016 là 190 cán bộ, công chức; trong đó, có 16 học viên cao cấp lý luận chính trị; 05 học viên được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn, chức vụ lãnh đạo quản lý; 31 học viên được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức; 129 học viên được bồi dưỡng kiến thức kỹ năng chuyên ngành; 09 học viên được đào tạo sau đại học. Tổng số kinh phí thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2016 600 triệu đồng.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định108/QĐ-UBDT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1500/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Giáo dục IDP (Việt Nam), Trường Đại học Hà Nội, Công ty Cổ phần Trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Quốc tế Canada -Lào Cai, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, Công ty trách nhiệm hữu hạn IELTS Champions, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển IVY Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển Giáo dục Việt - Anh, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Đào tạo và Phát triển Kinh tế và IELTS Australia Pty Limited (Australia)

Quyết định 1500/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Giáo dục IDP (Việt Nam), Trường Đại học Hà Nội, Công ty Cổ phần Trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Quốc tế Canada -Lào Cai, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, Công ty trách nhiệm hữu hạn IELTS Champions, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển IVY Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển Giáo dục Việt - Anh, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Đào tạo và Phát triển Kinh tế và IELTS Australia Pty Limited (Australia)

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Vui lòng đợi