Thông tư 19TC/TCDN của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình và thủ tục thẩm tra phê duyệt quyết toán tài chính năm 1995 đối với các doanh nghiệp Nhà nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 19 TC/TCDN NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN QUI TRÌNH VÀ THỦ TỤC THẨM TRA PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH NĂM 1995 ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

 

- Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ qui định nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;

- Căn cứ Nghị định số 34/CP ngày 27/5/1995 của Chính phủ qui định nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp;

- Căn cứ Quyết định số 1215 TC/QĐ-TCCB ngày 4/12/1995 của Bộ Tài chính về việc uỷ quyền cho Tổng cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ về quản lý tài chính doanh nghiệp;

Bộ Tài chính hướng dẫn qui trình và thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán tài chính năm 1995 đối với các doanh nghiệp nhà nước như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG THẨM TRA, PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN

 

Đối tượng được cơ quan có thẩm quyền thẩm tra phê duyệt quyết toán năm 1995 là các doanh nghiệp nhà nước (bao gồm các doanh nghiệp hạch toán độc lập, các Tổng Công ty, Liên hiệp xí nghiệp thực hiện hạch toán tổng hợp hoặc tập trung, kể cả các doanh nghiệp hạch toán độc lập thuộc các Liên hiệp xí nghiệp, Tổng công ty); các Công ty cổ phần, Công ty liên doanh mà các bên góp vốn là doanh nghiệp nhà nước.

 

II. NỘI DUNG THẨM TRA PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN NĂM 1995

 

Nội dung thẩm tra phê duyệt quyết toán năm 1995 đối với các doanh nghiệp nhà nước được áp dụng như qui định tại Thông tư số 10TC/CN ngày 22/2/1994 của Bộ Tài chính.

Đối với năm 1995 cần lưu ý một số điểm sau:

1. Rà soát chặt chẽ các khoản chi lương, thưởng theo đúng chế độ qui định hiện hành; các khoản thu nhập từ hoạt động liên doanh, liên kết.

2. Xem xét kỹ tình hình sử dụng TSCĐ, tăng giảm TSCĐ, phân loại TSCĐ không cần dùng, chờ thanh lý, xem xét hàng hoá tồn kho chậm luân chuyển để có biện pháp xử lý; xác định rõ các loại vốn góp và nhận liên doanh liên kết. Việc bảo toàn vốn theo quy định hiện hành.

3. Xem xét tình hình công nợ của doanh nghiệp bao gồm nợ phải thu, nợ phải trả, trong đó nợ khó đòi, nợ không xác định được chủ.

4. Kiểm tra việc sử dụng chứng từ hoá đơn theo qui định của Bộ Tài chính. Loại khỏi chi phí sản xuất kinh doanh các khoản chi sai chế độ qui định.

5. Rà soát việc trích lập, quản lý và sử dụng các quỹ xí nghiệp và các khoản còn tồn đọng phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

6. Các doanh nghiệp áp dụng thử nghiệm chế độ kế toán mới theo Quyết định số 1205 TC/CĐKT và số 1206 TC/CĐKT ngày 14/12/1994 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì việc quyết toán được thực hiện theo các Quyết định nêu trên.

 

III- THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN

 

Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc phê duyệt và tổng hợp quyết toán tài chính hàng năm của các doanh nghiệp nhà nước.

Riêng đối với năm 1995, Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt quyết toán cho các Tổng Công ty thành lập theo Quyết định 91 TTg ngày 7/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ và uỷ quyền cho Tổng cục quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức phê duyệt quyết toán cho các doanh nghiệp còn lại.

 

IV- QUI TRÌNH THẨM TRA PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN

 

1. Các doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập (bao gồm cả Tổng Công ty, Liên hiệp xí nghiệp và doanh nghiệp thành viên) phải hoàn thành đúng hạn theo chế độ qui định về việc lập báo cáo quyết toán định kỳ, quyết toán năm gửi cho cơ quan quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cơ quan Thuế trên địa bàn. Các Tổng Công ty, Liên hiệp xí nghiệp (kể cả các doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập), các doanh nghiệp nhà nước độc lập trực thuộc các Bộ, ngành trung ương phải đồng thời gửi báo cáo quyết toán năm 1995 cho Tổng cục quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

2. Sau khi nhận được báo cáo quyết toán năm 1995 của các doanh nghiệp nhà nước, căn cứ vào sự phân cấp phê duyệt quyết toán, cơ quan quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp các cấp lập kế hoạch tổ chức thẩm tra quyết toán và thông báo cho các doanh nghiệp biết để chuẩn bị, đồng thời thông báo cho Cục thuế địa phương biết để cử cán bộ phối hợp kiểm tra quyết toán.

3. Thành lập tổ chuyên viên tiến hành thẩm tra quyết toán trước khi phê duyệt. Cụ thể như sau:

- Chuyên viên của cơ quan quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp - Tổ trưởng.

- Chuyên viên cơ quan Thuế - thành viên.

Trường hợp doanh nghiệp nhà nước là các đơn vị thành viên của các Liên hiệp xí nghiệp, các Tổng Công ty thực hiện hạch toán độc lập thì thành phần tổ chuyên viên còn có cán bộ tài chính kế toán của các Liên hiệp xí nghiệp, Tổng Công ty cùng tham gia.

4. Các chuyên viên làm nhiệm vụ thẩm tra quyết toán cần nghiên cứu kỹ số liệu trong báo cáo quyết toán hoặc biên bản kiểm toán tại doanh nghiệp (nếu có) khi tiến hành thẩm tra số liệu quyết toán.

- Tổ chuyên viên thẩm tra quyết toán có trách nhiệm thực hiện đúng các qui định hiện hành về kiểm tra tài chính - kế toán và đảm bảo tính chính xác, trung thực trong quá trình kiểm tra.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc và kế toán trưởng các doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm cung cấp các tài liệu kế toán cần thiết có liên quan phục vụ cho việc thẩm tra số liệu quyết toán và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực, chính xác của các số liệu đã báo cáo trong quyết toán.

6. Kết thúc kiểm tra, tổ chuyên viên lập biên bản thông qua số liệu đã thẩm tra quyết toán theo qui định (mẫu số 1 kèm theo).

Trường hợp có ý kiến khác nhau hoặc các vướng mắc trong quá trình thẩm tra phải ghi đầy đủ vào biên bản để báo cáo cấp có thểm quyền xử lý.

7. Căn cứ vào báo cáo quyết toán của doanh nghiệp Nhà nước, biên bản kiểm tra số liệu của tổ chuyên viên, cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt quyết toán năm 1995 cho các doanh nghiệp (theo mẫu số 2 kèm theo).

Việc tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán cho các DNNN phải được thực hiện một cách chặt chẽ, khẩn trương, tránh gây phiền hà và ảnh hưởng đến hoạt động SXKD bình thường của doanh nghiệp.

 

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ vào số liệu thẩm tra phê duyệt quyết toán năm 1995 của các doanh nghiệp nhà nước, cơ quan Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp tiến hành tổng hợp số liệu quyết toán đã được phê duyệt, phân tích đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước theo địa bàn và theo ngành kinh tế để báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan và tổng hợp trình Bộ trưởng Bộ Tài chính để báo cáo Chính phủ.

 

VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Thông tư này áp dụng cho việc thẩm tra phê duyệt quyết toán tài chính năm 1995 đối với các doanh nghiệp nhà nước. Những quy định tại Thông tư số 10 TC/CN ngày 22/2/1994 của Bộ Tài chính không trái với những quy định tại Thông tư này vẫn có hiệu lực thi hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.

 

Bộ Tài chính Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tổng cục QLV&TSNN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tại doanh nghiệp --------------------------------------------

Hà Nội, ngày..... tháng.... năm...

MẪU SỐ 1

BIÊN BẢN

KIỂM TRA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NĂM 1995

(Kèm theo Thông tư số 19 TC/TCDN ngày 22/3/1996 của Bộ Tài chính)

 

- Đơn vị được kiểm tra...........

- Thời gian kiểm tra từ ngày....................đến............

- Thành phần tổ chuyên viên kiểm tra:

+

+

+

- Đại diện doanh nghiệp

+

+

- Nội dung, phạm vi kiểm tra: (Ghi rõ các căn cứ kiểm tra, mức độ xem xét đối với từng nội dung kiểm tra).

 

I- Số kiểm tra quyết toán

 

Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu kiểm tra quyết toán

Chênh lệch

A- Tài sản cố định và hao mòn TSCĐ

 

 

 

1- Nguyên giá TSCĐ

 

 

 

- Số đầu năm Tổng số:

 

 

 

+ Vốn Ngân sách Nhà nước cấp

 

 

 

+ Vốn tự bổ sung

 

 

 

+ Vốn khác

 

 

 

- Số tăng trong năm:

 

 

 

+ Vốn Ngân sách Nhà nước cấp

 

 

 

+ Vốn tự bổ sung

 

 

 

+ Vốn khác

 

 

 

- Số giảm trong năm

 

 

 

+ Vốn Ngân sách Nhà nước cấp

 

 

 

+ Vốn tự bổ sung

 

 

 

+ Vốn khác

 

 

 

- Số cuối năm

 

 

 

+ Vốn Ngân sách Nhà nước cấp

 

 

 

+ Vốn tự bổ sung

 

 

 

+ Vốn khác

 

 

 

2. Hao mòn TSCĐ

 

 

 

- Số đầu năm: Tổng số:

 

 

 

+ Vốn Ngân sách Nhà nước cấp

 

 

 

+ Vốn tự bổ sung

 

 

 

+ Vốn khác

 

 

 

- Số tăng trong năm

 

 

 

+ Vốn Ngân sách Nhà nước cấp

 

 

 

+ Vốn tự bổ sung

 

 

 

+ Vốn khác

 

 

 

- Số giảm trong năm:

 

 

 

+ Vốn Ngân sách Nhà nước cấp

 

 

 

+ Vốn tự bổ sung

 

 

 

+ Vốn khác

 

 

 

- Số cuối năm:

 

 

 

+ Vốn Ngân sách Nhà nước cấp

 

 

 

+ Vốn tự bổ sung

 

 

 

+ Vốn khác

 

 

 

B. Nguồn vốn sản xuất kinh doanh

 

 

 

* Số đầu năm; Tổng số

 

 

 

- Vốn cố định:

 

 

 

Trong đó: + Vốn ngân sách

 

 

 

+ Vốn tự bổ sung

 

 

 

- Vốn lưu động:

 

 

 

Trong đó: + Vốn ngân sách

 

 

 

+ Vốn tự bổ sung

 

 

 

* Số tăng trong năm:

 

 

 

- Vốn cố định:

 

 

 

Trong đó: + Vốn ngân sách

 

 

 

+ Vốn tự bổ sung

 

 

 

- Vốn lưu động:

 

 

 

Trong đó: + Vốn ngân sách

 

 

 

+ Vốn tự bổ sung

 

 

 

* Số giảm trong năm:

 

 

 

- Vốn cố định:

 

 

 

Trong đó: + Vốn ngân sách

 

 

 

+ Vốn tự bổ sung

 

 

 

- Vốn lưu động:

 

 

 

Trong đó: + Vốn ngân sách

 

 

 

+ Vốn tự bổ sung

 

 

 

* Số có đến cuối năm:

 

 

 

- Vốn cố định:

 

 

 

Trong đó: + Vốn ngân sách

 

 

 

+ Vốn tự bổ sung

 

 

 

- Vốn lưu động:

 

 

 

Trong đó: + Vốn ngân sách

 

 

 

+ Vốn tự bổ sung

 

 

 

* Vốn SXKD phải bảo toàn cuối năm:

 

 

 

- Vốn cố định:

 

 

 

Trong đó: + Vốn ngân sách

 

 

 

+ Vốn tự bổ sung

 

 

 

- Vốn lưu động:

 

 

 

Trong đó: + Vốn ngân sách

 

 

 

+ Vốn tự bổ sung

 

 

 

* Chênh lệch vốn sản xuất kinh

 

 

 

doanh hiện có và vốn phải bảo toán

 

 

 

cuối năm:

 

 

 

- Vốn cố định:

 

 

 

Trong đó: + Vốn ngân sách

 

 

 

+ Vốn tự bổ sung

 

 

 

- Vốn lưu động:

 

 

 

Trong đó: + Vốn ngân sách

 

 

 

+ Vốn tự bổ sung

 

 

 

C. Nguồn vốn xây dựng cơ bản

 

 

 

- Số đầu năm

 

 

 

+ Vốn ngân sách:

 

 

 

+ Vốn tự bổ sung:

 

 

 

- Số tăng trong năm:

 

 

 

+ Vốn ngân sách:

 

 

 

+ Vốn tự bổ sung:

 

 

 

- Số giảm trong năm:

 

 

 

+ Vốn ngân sách:

 

 

 

+ Vốn tự bổ sung:

 

 

 

- Số cuối năm:

 

 

 

+ Vốn ngân sách:

 

 

 

+ Vốn tự bổ sung:

 

 

 

D. Các quỹ

 

 

 

1. Quỹ phát triển kinh doanh

 

 

 

- Số đầu năm

 

 

 

- Số tăng trong năm

 

 

 

- Số giảm trong năm

 

 

 

- Số cuối năm

 

 

 

2. Quỹ dự phòng tài chính

 

 

 

- Số đầu năm

 

 

 

- Số tăng trong năm

 

 

 

- Số giảm trong năm

 

 

 

- Số cuối năm

 

 

 

3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

 

 

 

- Số đầu năm

 

 

 

- Số tăng

 

 

 

- Số giảm

 

 

 

- Số cuối năm

 

 

 

E. Công nợ

 

 

 

- Các khoản phải thu

 

 

 

Trong đó: Nợ khó đòi

 

 

 

- Các khoản phải trả

 

 

 

Trong đó: Nợ nước ngoài

 

 

 

G. Kết quả sản xuất kinh doanh

 

 

 

1. Doanh thu và các khoản thu nhập

 

 

 

2. Tổng chi phí

 

 

 

3. Thuế DT (Thuế tiêu thụ đặc biệt)

 

 

 

4. Lãi (lỗ) thực hiện

 

 

 

5. Các khoản phát sinh phải nộp NS

 

 

 

a. Thuế DT (Thuế TTĐB)

 

 

 

b. Thuế lợi tức

 

 

 

c. Thu SD vốn

 

 

 

d. Thuế tài nguyên

 

 

 

e. Thu khác.

 

 

 

H. Các khoản quan hệ với ngân nhà nước

 

 

 

1. Các khoản nộp NSNN:

 

 

 

a) Thuế doanh thu

 

 

 

- Năm trước nộp thừa (+), thiếu (-)

 

 

 

- Phát sinh trong năm

 

 

 

- Đã nộp trong năm

 

 

 

- Chuyển sang năm sau thừa (+), thiếu (-)

 

 

 

b) Thuế tiêu thụ đặc biệt

 

 

 

- Năm trước nộp thừa (+), thiếu (-)

 

 

 

- Phát sinh trong năm

 

 

 

- Đã nộp trong năm

 

 

 

- Chuyển sang năm sau thừa (+), thiếu (-)

 

 

 

c) Thuế lợi tức

 

 

 

- Năm trước nộp thừa (+), thiếu (-)

 

 

 

- Phát sinh trong năm

 

 

 

- Đã nộp trong năm

 

 

 

- Chuyển sang năm sau thừa (+), thiếu (-)

 

 

 

d) Thu về sử dụng vốn

 

 

 

- Năm trước nộp thừa (+), thiếu (-)

 

 

 

- Phát sinh trong năm

 

 

 

- Đã nộp trong năm

 

 

 

- Chuyển sang năm sau thừa (+), thiếu (-)

 

 

 

e) Thuế tài nguyên

 

 

 

- Năm trước nộp thừa (+), thiếu (-)

 

 

 

- Phát sinh trong năm

 

 

 

- Đã nộp trong năm

 

 

 

- Chuyển sang năm sau thừa (+), thiếu (-)

 

 

 

g) Nộp khác

 

 

 

- Năm trước nộp thừa (+), thiếu (-)

 

 

 

- Phát sinh trong năm

 

 

 

- Đã nộp trong năm

 

 

 

- Chuyển sang năm sau thừa (+), thiếu (-)

 

 

 

2. Các khoản được ngân sách cấp

 

 

 

1. Cấp vốn lưu động

 

 

 

2. Cấp bù lỗ

 

 

 

3. Cấp vốn đầu tư XDCB

 

 

 

......

 

 

 

I. Phân phối lợi nhuận

 

 

 

1. Tổng lợi tức thực hiện

 

 

 

2. Tổng lợi tức chịu thuế

 

 

 

3. Thuế lợi tức phải nộp

 

 

 

4. Lợi tức để lại doanh nghiệp

 

 

 

Chia ra:

 

 

 

- Quỹ dự phòng tài chính

 

 

 

- Trích quỹ phát triển sản xuất kinh doanh

 

 

 

- Quỹ khen thưởng

 

 

 

- Quỹ phúc lợi

 

 

 

 

II. XỬ LÝ CÁC TỒN TẠI VÀ NHẬN XÉT QUYẾT TOÁN

 

1. Ý kiến xử lý quyết toán:

- Nêu rõ nguyên nhân và cách xử lý các khoản tăng giảm qua kiểm tra quyết toán về doanh thu, chi phí, thuế, lãi lỗ và các khoản thu nộp ngân sách nhà nước.

2. Nhận xét quyết toán:

a) Bảo toàn và phát triển vốn

b) Kết quả doanh thu

c) Thu nộp ngân sách

d) Thu nhập của người lao động

3. Ý kiến đề nghị của doanh nghiệp:

Biên bản được thành lập thành...... bản; Doanh nghiệp... bản, Tổng Công ty (Liên hiệp xí nghiệp)... bản, Cục quản lý vốn.... bản, Tổng cục quản lý vốn... bản, Cục Thuế.... bản.

 

Chuyên viên cơ quan thuế Chuyên viên cơ quan

Quản lý vốn và tài sản nhà nước

tại doanh nghiệp

Đại diện Tổng công ty Đại diện doanh nghiệp

(Liên hiệp xí nghiệp) (Ký tên)

Kế toán trưởng Giám đốc

 

Bộ Tài chính Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(Tổng cục QLV&TS Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cục quản lý vốn...) ------------------------------------------

Số:..... Hà Nội, ngày..... tháng.... năm...

 

MẪU SỐ 2

THÔNG BÁO

PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH NĂM 1995

(Kèm theo Thông tư số 19 TC/TCDN ngày 22/3/1996 của Bộ Tài chính)

 

Kính gửi:

Căn cứ vào báo cáo quyết toán tài chính năm 1995 của đơn vị; căn cứ vào tờ trình duyệt quyết toán của (Cục, Vụ, Tổng cục)... và biên bản thẩm tra số liệu quyết toán của tổ chuyên viên.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, (Tổng cục trưởng, Cục trưởng Cục quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp) phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính năm 1995 cho................. như sau:

I. Phần số liệu

 

 

Tổng số

Ngân sách nhà nước cấp

Tự bổ sung

Vốn khác

A

Vốn và quỹ:

 

 

 

 

1

Nguyên giá tài sản cố định

 

 

 

 

 

- Số đầu năm

 

 

 

 

 

- Số cuối năm

 

 

 

 

2

Nguồn vốn sản xuất kinh doanh

 

 

 

 

 

- Số đầu năm

 

 

 

 

 

+ Vốn cố định

 

 

 

 

 

+ Vốn lưu động

 

 

 

 

 

- Số cuối năm

 

 

 

 

 

+ Vốn cố định

 

 

 

 

 

+ Vốn lưu động

 

 

 

 

3

- Nguồn vốn đầu năm XDCB

 

 

 

 

 

+ Số đầu năm

 

 

 

 

 

+ Số cuối năm

 

 

 

 

4

Các quỹ

 

 

 

 

 

a) Quỹ phát triển kinh doanh

 

 

 

 

 

- Số đầu năm

 

 

 

 

 

- Số cuối năm

 

 

 

 

 

b) Quỹ dự phòng tài chính:

 

 

 

 

 

- Số đầu năm

 

 

 

 

 

- Số cuối năm

 

 

 

 

 

c) Quỹ khen thưởng, phúc lợi

 

 

 

 

 

- Số đầu năm

 

 

 

 

 

- Số cuối năm

 

 

 

 

4

Công nợ:

 

 

 

 

 

- Các khoản phải thu

 

 

 

 

 

- Các khoản phải trả

 

 

 

 

B

Kết quả sản xuất kinh doanh

 

 

 

 

1

Tổng doanh thu

 

 

 

 

2

Tổng chi phí

 

 

 

 

3

Thuế doanh thu, tiêu thụ đặc biệt

 

 

 

 

4

Lợi nhuận (+); Lỗ (-)

 

 

 

 

 

C. CÁC KHOẢN QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1. Các khoản nộp ngân sách Nhà nước

 

Chỉ tiêu

Số phải nộp

Số đã nộp

Còn phải nộp

a) Thuế doanh thu

 

 

 

b) Thuế tiêu thụ đặc biệt

 

 

 

c) Thuế lợi tức

 

 

 

d) Thuế tài nguyên

 

 

 

e) Thu sử dụng vốn

 

 

 

f) Thu khác

 

 

 

 

2. Các khoản được Ngân sách Nhà nước cấp:

- Cấp vốn lưu động:

- Cấp bù lỗ

- Cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản:

- Cấp phát khác

 

D. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:

1. Lợi nhuận thực hiện:

- Nộp thuế lợi tức

2. Trích quỹ xí nghiệp:

- Quỹ phát triển kinh doanh

- Quỹ dự phòng tài chính

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi

 

II- Nhận xét và kiến nghị:

 

III- Doanh nghiệp căn cứ vào bản thông báo phê duyệt quyết toán này tiến hành hạch toán các bút toán điều chỉnh và lập lại bảng cân đối tài sản cho phù hợp với nội dung đã phê duyệt.

 

Bộ trưởng Bộ Tài chính

Nơi nhận: (Tổng cục trưởng, cục trưởng

- Như trên cục quản lý vốn và tài sản

- Tổng cục QLV&TSNN tại DN nhà nước tại doanh nghiệp

- Cục QLV&TSNN tỉnh, TP

- Cục Thuế

- Lưu

thuộc tính Thông tư 19TC/TCDN

Thông tư 19TC/TCDN của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình và thủ tục thẩm tra phê duyệt quyết toán tài chính năm 1995 đối với các doanh nghiệp Nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:19TC/TCDNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành:22/03/1996Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Doanh nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 19TC/TCDN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi