Quyết định 5960/QĐ-BYT 2021 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2022

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 5960/QĐ-BYT

Quyết định 5960/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2022 của Bộ Y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:5960/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành:31/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Y tế năm 2022

Ngày 31/12/2021, Bộ Y tế đã ra Quyết định 5960/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2022.

Cụ thể, Bộ giao nhiệm vụ cho các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế cung cấp cho doanh nghiệp các thông tin pháp lý về y tế bao gồm: các văn bản quy phạm pháp luật về y tế và các thông tin liên quan đến việc xử lý, giải đáp các tình huống pháp lý xảy ra trong thực tiễn.

Bên cạnh đó, các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ cần rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực y tế để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Vụ Pháp chế chủ trì tổ chức thực hiện các đợt bồi dưỡng kiến thức về pháp luật y tế cho các doanh nghiệp.

Ngoài ra, Văn phòng Bộ có nhiệm vụ xây dựng và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành tại chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 5960/QĐ-BYT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Số: 5960/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2022 của Bộ Y tế

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Luật số 04/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2022 của Bộ Y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông, Bà Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Toà án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Thuấn

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2022 CỦA BỘ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5960/QĐ-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thông tin pháp lý cho doanh nghiệp; phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp và xử lý các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh.

2. Yêu cầu

a) Bảo đảm đúng nội dung, hình thức theo quy định của Khoản 2, Khoản 3 Điều 14 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP;

b) Lồng ghép, kết hợp hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các hoạt động quản lý nhà nước khác.

c) Bảo đảm chính xác, nhanh chóng, kịp thời và phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp.

d) Bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức đại diện của doanh nghiệp và các doanh nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

II. NHIỆM VỤ TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Cung cấp cho doanh nghiệp các thông tin pháp lý về y tế bao gồm: các văn bản quy phạm pháp luật về y tế và các thông tin liên quan đến việc xử lý, giải đáp các tình huống pháp lý xảy ra trong thực tiễn.

a) Đơn vị chủ trì: Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế;

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

2. Tổ chức thực hiện các đợt bồi dưỡng kiến thức về pháp luật y tế cho các doanh nghiệp

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

b) Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

3. Giải đáp pháp luật y tế cho doanh nghiệp

a) Đơn vị chủ trì: Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế;

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

4. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực y tế để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

a) Đơn vị chủ trì: Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;

b) Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế;

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Vụ Pháp chế

a) Theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2022 của Bộ Y tế.

b) Tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ Tư pháp kết quả thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Y tế.

2. Trách nhiệm của Các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ (sau đây viết tắt là đơn vị):

a) Cụ thể hóa các nội dung pháp lý cần hỗ trợ theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; lựa chọn hình thức phù hợp theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP để thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

b) Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, các đơn vị liên quan thuộc Bộ và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp triển khai hỗ trợ cho doanh nghiệp những nội dung pháp lý thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị.

c) Bảo đảm đầy đủ các nguồn lực để thực hiện tốt công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

3. Văn phòng Bộ

Xây dựng và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành tại chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2022 của Bộ Y tế do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác theo quy định pháp luật.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

An ninh trật tự, Tài nguyên-Môi trường

×
×
×
Vui lòng đợi