Quyết định 1468/QĐ-BKHCN Kế hoạch triển khai Thông tư 07/2020/TT-BKHCN

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

_________

Số: 1468/QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

_______________

BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ.  .

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN;

- Sở KH&CN địa phương;

- Lưu: VT, PTTTDN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Trần Văn Tùng

 

 

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

_________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1468/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

_________________

 

Thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (sau đây viết tắt là Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN), Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch triển khai Thông tư với những nội dung chính sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung quy định mới về hướng dẫn thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (sau đây gọi tắt là cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung) quy định tại Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN.

2. Phân công các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN nhằm đạt được hiệu quả thiết thực, có tác động rõ nét tới sự phát triển của các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung và nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các chính sách về cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung

- Nghiên cứu đề xuất chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia, tư vấn viên làm việc tại các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung.

- Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện chính sách về việc quy định chứng nhận đối với cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung.

- Nghiên cứu xây dựng tiêu chí để công nhận cá nhân, tổ chức thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia làm việc tại cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung.

- Đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung trong các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu.

2. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về việc triển khai Thông tư

- Phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách về cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung.

- Cập nhật, đăng tải các thông tin và huống dẫn triển khai chính sách đối với cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ và các kênh thông tin khác.

3. Triển khai các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung

- Tư vấn và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung đáp ứng theo quy định của Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN và hưởng các chính sách về ưu đãi đầu tư theo quy định.

- Hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung hưởng các chính sách ưu đãi như miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật.

- Hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung tham gia các Chương trình, dự án hỗ trợ của Trung ương và địa phương.

4. Hướng dẫn địa phương trong việc triển khai chính sách về cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung

- Hướng dẫn các địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch hỗ trợ hoạt động đối với cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung trong từng giai đoạn.

- Tập hợp kiến nghị, đề xuất của địa phương để nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

- Tập hợp kiến nghị, đề xuất của các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung để có giải pháp hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động.

Các nhiệm vụ cụ thể và đơn vị tổ chức thực hiện quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Ill. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; Hằng năm tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình thực hiện Kế hoạch trước ngày 20 tháng 12.

2. Các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác theo quy định của pháp luật./.

 

 

Phụ lục

Kế hoạch triển khai Thông tư 07/2020/TT-BKHCN ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1468/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

_______________________________

 

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các chính sách về cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung

1

Nghiện cứu đề xuất chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với chuyện gia, tư vấn viện làm việc tại các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung.

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan

2021-2022

2

Nghiện cứu đề xuất hoàn thiện chính sách về việc quy định chứng nhận đối với cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung.

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan

2021-2022

3

Nghiện cứu xây dựng tiệu chí để công nhận cá nhân, tổ chức thuộc mạng lưới tư vấn viện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia làm việc tại cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung.

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan

2021-2022

4

Đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung trong các cơ sở giáo dục, viện nghiện cứu.

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ

2021-2022

II

Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về việc triển khai Thông tư

1

Phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách về cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung.

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh,  thành phố, cơ quan truyền thông

2021-2025

2

Cập nhật, đăng tải các thông tin và hướng dẫn triển khai chính sách đối với cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ và các kênh thông tin khác.

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Trung tâm công nghệ thông tin

2021-2025

III

Triển khai các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung

1

Tư vấn và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung đáp ứng theo quy định của Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN và hưởng các chính sách về ưu đãi đầu tư theo quy định.

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố

2021-2025

2

Hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung hưởng các chính sách ưu đãi như miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật.

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố

2021-2025

3

Hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung tham gia các Chương trình, dự án hỗ trợ của Trung ương và địa phương.

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia, Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố và các đơn vị có liên quan

2021-2025

IV

Hướng dẫn địa phương trong việc triển khai chính sách về cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung

1

Hướng dẫn các địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch hỗ trợ hoạt động đối với cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung trong từng giai đoạn.

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố

2021-2025

2

Tập hợp kiến nghị, đề xuất của địa phương để nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố

2021-2025

3

Tập hợp kiến nghị, đề xuất của các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung để có giải pháp hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động.

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố

2021-2025

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1468/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về viêc ban hành Kế hoạch triển khai Thông tư 07/2020/TT-BKHCN ngày 11/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1468/QĐ-BKHCN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tùng
Ngày ban hành: 04/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!