Quyết định 1174/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty Xuất nhập khẩu phát hành phim Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Phát hành phim Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------------

Số: 1174/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT HÀNH PHIM VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÁT HÀNH PHIM VIỆT NAM

-----------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Thông tư số 25/2007/TT-BTC ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Quyết định số 1587/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2009 - 2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu và Phát hành phim Việt Nam tại Tờ trình số 06/FFVN ngày 23 tháng 3 năm 2010 kèm theo Đề án chuyển đổi Công ty Xuất nhập khẩu phát hành phim Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Phê duyệt Phương án chuyển đổi công ty Xuất nhập khẩu và Phát hành phim Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Phát hành phim Việt Nam với các nội dung sau:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Phát hành phim Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp 2005.

2. Tên và địa chỉ giao dịch:

- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Phát hành phim Việt Nam.

- Tên rút gọn: Công ty FaFim Việt Nam

- Tên giao dịch Quốc tế: Vietnam Film Import - Export and Distribution Corporation Limited.

- Trụ sở chính: Số 19 Đường Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 04-38539368; 04-38534360.

- Fax: 04-38531611.

- Email: fafilm Vietnam@vnn.vn

Các chi nhánh:

- Chi nhánh Công ty Fafim Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Địa chỉ: Số 6 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1.  

+ Điện thoại: 08-38290544; 08-38299632.

+ Fax: 09-38251022.

+ Chi nhánh Công ty Fafim Việt Nam tại Đà Nẵng.

+ Địa chỉ: 79 Quang Trung, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

+ Điện thoại: 0511 - 3245899; 0511-3245896.

+ Fax: 0511 - 3821453.

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Xuất nhập khẩu phim chiếu bóng và video;

- Phát hành phim nhựa và video;

- Dịch vụ hợp tác làm phim;

- Dịch vụ các hoạt động văn hóa - thể dục, thể thao;

- Chiếu phim thu tiền;

- Kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, giải khát (không bao gồm kinh doanh quán Bar);

- Dịch vụ quảng cáo;

- Kinh doanh sách và văn hóa phẩm (không bao gồm xuất bản);

- Kinh doanh bất động sản.

4. Vốn Điều lệ:

Vốn Điều lệ của Công ty là: 28.939.775.262 đồng (hai mươi tám tỷ chín trăm ba mươi chín triệu bảy trăm bảy mươi lăm nghìn hai trăm sáu mươi hai đồng).

5. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty:

- Cơ cấu quản lý Công ty theo mô hình: Hội đồng thành viên (05 người), Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên và bộ máy giúp việc. Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Các đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc: Các Trung tâm, Chi nhánh.

Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

6. Tên và địa chỉ tổ chức là chủ sở hữu:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Địa chỉ: số 51 Phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

7. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Phát hành phim Việt Nam có trách nhiệm kế thừa các quyền, lợi ích hợp pháp và các nghĩa vụ của doanh nghiệp chuyển đổi theo quy định của pháp luật cụ thể:

- Tiếp nhận tài sản sau khi đã được kiểm kê, phân loại, xác định số lượng, đánh giá thực trạng;

- Đối với các khoản nợ phải thu Công ty có trách nhiệm tiếp nhận;

- Đối với các khoản nợ phải trả Công ty có trách nhiệm kế thừa (kể cả các khoản nợ thuế, ngân sách, nợ cán bộ, công nhân viên); thanh toán các khoản nợ đến hạn.

- Đối với người lao động, Công ty có trách nhiệm sắp xếp, sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về sắp xếp lại công ty nhà nước; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Phát hành phim Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Bộ trưởng;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Lưu: VT, HSNV, Vụ TCCB, H (25).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

 

thuộc tính Quyết định 1174/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 1174/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty Xuất nhập khẩu phát hành phim Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Phát hành phim Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1174/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành:02/04/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Doanh nghiệp , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi