Quyết định 1117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011 - 2015 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------------
Số: 1117/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 5 NĂM 2011 - 2015 CỦA TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
-----------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Chỉ thị số 1568/CT-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Kết luận số 78-KL/TW ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ Chính trị;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011 - 2015 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam với những nội dung chính như sau:
I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT
- Xây dựng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh của Việt Nam, lấy kinh doanh xăng dầu làm ngành nghề kinh doanh chính; giữ vững và duy trì được vị thế là doanh nghiệp lớn nhất trên thị trường Việt Nam trong kinh doanh xăng dầu ở khâu hạ nguồn đồng thời giữ vị thế quan trọng hàng đầu trong những lĩnh vực kinh doanh trọng yếu như khí dầu mỏ hóa lỏng, sản phẩm hóa dầu, vận tải xăng dầu, xuất nhập khẩu xăng dầu và một số lĩnh vực khác liên quan phục vụ trực tiếp ngành nghề kinh doanh chính;
- Thực hiện tốt vai trò doanh nghiệp chủ đạo trong cân đối cung cầu và đảm bảo cung cấp xăng dầu đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia;
- Nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng trưởng doanh thu, giảm chi phí, bảo đảm lợi nhuận ổn định trên cơ sở đi mới tchức, phương thức kinh doanh, cơ chế quản lý và điều hành, nâng cao năng lực kỹ thuật công nghệ và nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng, tổ chức hợp lý thị trường và quản lý tốt quá trình hoạt động kinh doanh;
- Gia tăng lợi ích cho cổ đông, người lao động, cộng đồng; nâng cao giá trị cuộc sống; góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đt nước.
II. NHIỆM VỤ CỤ TH
1. Các mục tiêu chính trong giai đoạn 2011 - 2015
Đến năm 2015, doanh thu đạt 358.752 tỷ đồng; kim ngạch nhập khẩu đạt 7.240 triệu đô la Mỹ, kim ngạch xuất khẩu (tái xuất) 1.050 triệu đô la Mỹ; sản lượng xăng dầu các loại mua vào đạt 10,51 triệu tấn,m3; sản lượng xăng dầu các loại tiêu thụ đạt 10,51 triệu tấn,m3 (trong đó tái xuất 1,21 triệu tấn,m3) và lợi nhuận trước thuế đạt 4.468 tỷ đồng (Xem chi tiết Phụ lục I).
2. Định hướng, mục tiêu đầu tư các dự án giai đoạn 2011 - 2015
Căn cứ quy hoạch xây dựng kho cảng đầu mối đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong giai đoạn 2011 - 2015, Tập đoàn tập trung đầu tư hệ thống kho cảng tiếp nhận tại các Công ty Xăng dầu B12 (miền Bắc), Công ty Xăng dầu Khu vực 5 (miền Trung) và Công ty Xăng dầu Khu vực 2 (miền Nam); đồng thời, tập trung hoàn thiện hệ thống các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn toàn quốc.
Tổng trị giá đầu tư vào hạ tầng kinh doanh xăng dầu giai đoạn 2011 - 2015: 4.182 tỷ đồng; đầu tư vào dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong là 4.987 tỷ đồng, dự kiến tài trợ bằng nguồn vốn đầu tư của Tập đoàn, phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và nguồn vốn vay từ các ngân hàng thương mại.
Đơn vị tính: tỷ đồng

TT
Nội dung
Vốn đầu tư 2011-2015
I
Sản xuất xăng dầu - hóa dầu
4.987
1
Tổ hp lọc hóa dầu Nam Vân Phong
4.987
II
Hệ thống tồn trữ, phân phối xăng dầu
4.182
1
Kho xăng dầu thương mại
1.992
3
Hệ thống vận tải xăng dầu
135
4
Xây dựng mới cửa hàng xăng dầu
1.959
5
Tin học phục vụ quản lý (ERP, Cửa hàng bán lẻ)
96
 
Tổng cộng
9.169
Triển khai, chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, lập dự án, nguồn vốn, đào tạo nhân lực... cho Chương trình phát triển nhiên liệu sinh học và Tổ hp lọc hóa dầu Nam Vân Phong theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.
(Chi tiết danh mục các dự án đầu tư trọng điểm và tổng hợp nguồn vốn đầu tư các dự án giai đoạn 2011 - 2015 tại Phụ lục II).
3. Các giải pháp thực hiện
a) Giải pháp chiến lược
- Đưa Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trở thành doanh nghiệp có quy mô lớn, đi đầu trong ứng dụng công nghệ cao, giữ vai trò bình ổn thị trường trong lĩnh vực cung cấp xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu, góp phần điều tiết và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, an ninh năng lượng quốc gia.
- Tập trung phát triển ngành nghề kinh doanh chính và ngành nghề kinh doanh liên quan trực tiếp đến ngành nghề kinh doanh chính.
- Tập trung thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2011.
- Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn đến năm 2015, tầm nhìn đến 2020, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Tăng cường đánh giá, kiểm tra hiệu quả sản xuất kinh doanh của các dự án đầu tư, của các đơn vị thành viên. Tiến hành giải thể, sáp nhập các đơn vị hoạt động không có hiệu quả.
- Hoàn thiện quy chế quản lý nội bộ, cơ chế liên kết trong nội bộ Tập đoàn; chuẩn hóa bộ phận kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp do Tập đoàn nắm cổ phần chi phối.
- Khẩn trương xây dựng Đề án tái cơ cấu Tập đoàn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong Quý III năm 2012.
b) Công tác thị trường
- Định vị lại các công đoạn trong chuỗi kinh doanh xăng dầu, phân vùng và tổ chức lại thị trường, chủ động và tăng cường kiểm soát trong kinh doanh để tăng hiệu quả, giảm thiểu rủi ro.
- Nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng xăng dầu trong hệ thống; phân định rõ trách nhiệm quản lý chất lượng của từng khâu trong hệ thống phân phối.
- Đa dng hóa nguồn hàng và thị trường nhập khẩu; đẩy mạnh ký kết các hp đồng dài hạn và áp dụng các phương thức kinh doanh hiện đại để bảo hiểm rủi ro giá cả, tỷ giá, thị trường nhằm ổn định nguồn cung.
- Nâng cao chất lượng các bộ phận nghiên cứu, phân tích, đánh giá và dự báo các diễn biến kinh tế - xã hội, các đối thủ cạnh tranh để tđó đưa ra các chiến lược phù hp cho từng giai đoạn.
- Củng cố, mở rộng hệ thống bán lẻ trực tiếp xăng dầu, kể cả các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo gắn với hiệu quả kinh doanh.
- Đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật đđáp ứng nhu cầu phát trin của Tập đoàn, đặc biệt là hệ thống kho, cảng đầu mối, các dự án chủ đạo phục vụ kinh doanh xăng dầu... Từ đó, tạo ra lợi thế đón đầu trong cạnh tranh, nhất là cạnh tranh với các hãng xăng dầu nước ngoài.
- Tham gia công tác bình ổn giá cả, thị trường xăng dầu, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
- Tuân thủ nghiêm mức dự trữ lưu thông theo quy định của pháp luật.
c) Công tác tài chính
- Xây dựng phương án tổng thể về cân đối vốn và đảm bảo nguồn vốn cho kinh doanh và đầu tư phát triển. Khai thông nguồn vốn từ các kênh huy động khác nhau trong đó đặc biệt là từ việc cổ phần hóa.
- Thoái vốn các công ty không thuộc lĩnh vực kinh doanh chính, xây dựng lộ trình thoái vốn cụ thể (lĩnh vực, thời gian, giá trị...) theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan tại các lĩnh vực đầu tư có hiệu quả thấp, không trực tiếp liên quan tới lĩnh vực kinh doanh chính, không có khả năng tăng trưởng về quy mô và hiệu quả.
- Quản lý tốt dòng tiền, tiến độ, hiệu quả cả dự án đầu tư, quản lý tài chính ngắn hạn tại các công ty xăng dầu để tăng vòng quay và hiệu quả của đồng vốn.
- Với các dự án đầu tư xây dựng: Cân đối quy mô vốn đầu tư phải phù hợp với năng lực tài chính, quy mô vốn chủ sở hữu, đảm bảo tỷ lệ nợ trên vốn ở ngưỡng an toàn, đảm bảo đủ vốn phục vụ ngành nghề kinh doanh chính. Tiến hành đánh giá hiệu quả dự án để đẩy mạnh thực hiện đầu tư dự án hiệu quả, dừng dự án không hiệu quả.
- Ưu tiên đầu tư vốn vào công ty đang hoạt động hiệu quả; ưu tiên góp, bổ sung vốn vào các công ty có hiệu quả thuộc ngành kinh doanh chính.
- Thực hiện phân loại vốn đầu tư không hiệu quả, có giải pháp khắc phục để tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Rà soát đầu tư đan xen giữa các doanh nghiệp trong nội bộ Tập đoàn, xây dựng lộ trình thoái vốn phù hợp.
- Không mở rộng đầu tư ngoài ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính; tiến tới chấm dứt tình trạng đầu tư ra ngoài ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính.
d) Công tác tổ chức, đào tạo nguồn nhân lực
- Xây dựng đề án chi tiết để hình thành các Tổng công ty chuyên ngành, tiến tới giảm đầu mối trực thuộc trong năm 2012.
- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, định biên các bộ phận thuộc Tập đoàn để nâng cao năng suất lao động, tối ưu tỷ lệ lao động quản lý lao động trực tiếp. Trong năm 2012, sắp xếp lại các phòng ban tại Tập đoàn theo hướng hình thành các khối, giảm chồng chéo, phân định rõ trách nhiệm, nâng cao năng suất và hiệu quả lao động. Kiên quyết thực hiện nguyên tắc: Tái cấu trúc không kèm theo gia tăng lao động.
- Tiếp tục triển khai hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) hiện đại và đồng bộ để tích hp các hoạt động nghiệp vụ, tin học hóa quản trị doanh nghiệp, hp nhất thông tin trong toàn Tập đoàn nhằm kiểm soát hoạt động tốt hơn, cung cấp nhanh và chính xác các thông tin quản lý và hệ thống báo cáo quản trị theo tiêu chuẩn cho ban quản lý, điều hành và đại diện chủ sở hữu.
- Xây dựng đổi mới cơ chế tiền lương, thưởng gắn với năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ chế đãi ngộ để khuyến khích người lao động, thu hút lao động có trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp.
- Vận hành hệ thống tổ chức và quản trị mới sau tái cấu trúc, thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện để điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.
- Đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020.
- Hợp tác với các trường đại học trong và ngoài nước để xây dựng, triển khai các chương trình đào tạo quốc tế chuyên ngành xăng dầu.
đ) Công tác đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất
- Tập trung xây dựng, đẩy nhanh và bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án đầu tư theo Quy hoạch định hướng đầu tư của Tập đoàn nhằm hình thành chuỗi liên kết giá trị giữa các đơn vị trong Tập đoàn, nâng cao sức mạnh tổng hp, tăng khả năng cạnh tranh.
- Chủ động, tích cực tìm kiếm đối tác hợp tác trong việc nghiên cứu, đầu tư các dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực: Lọc hóa dầu, sản xuất nhiên liệu sinh học...; phấn đấu đến năm 2015 triển khai hệ thống phân phối xăng Etanol, sản xuất, phối trộn, phân phối Bio-diezen; đưa Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong vào vận hành trong năm 2017.
- Đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi đối tác đầu tư trong nước và nước ngoài vào các dự án trọng điểm của Tập đoàn trong giai đoạn 2011 - 2015.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tự động hóa trong quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Nâng cao trách nhiệm quản lý của cá nhân trong công tác đầu tư.
- Thực hiện các giải pháp tiết kiệm, giảm mức tiêu hao nguyên nhiên liệu, cải tiến hp lý hóa sản xuất, từng bước áp dụng công nghệ hiện đại và quy trình quản lý tiên tiến nhằm nâng cao năng suất lao động, tăng giá trị gia tăng cho sản phm và trên cơ sở đó cải thiện thu nhập, điu kiện làm việc của người lao động.
e) Công tác nghiên cứu khoa học, kỹ thuật công nghệ và môi trường
- Hoàn thiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học phù hợp với lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh học được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2007.
- Thử nghiệm và đưa vào sử dụng chất chữa cháy công nghệ mới tại các kho xăng dầu đầu mối; thường xuyên sửa chữa, cải tạo hệ thống công nghệ phòng cháy chữa cháy của một số kho xăng dầu, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa công nghệ, chất chữa cháy tạo điều kiện vận hành tốt hệ thống, sẵn sàng chữa cháy và hỗ trợ chữa cháy giữa các đơn vị thành viên.
- Căn cứ các luật, nghị định, thông tư hướng dẫn về chất lượng sản phẩm các mặt hàng xăng dầu, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và bộ tiêu chuẩn cơ sở xăng dầu để quản lý chất lượng xăng dầu trong hệ thống trong năm 2013.
- Công tác bảo vệ môi trường: Lập phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu cho các kho, cảng xăng dầu trong toàn ngành. Triển khai áp dụng Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) 29:2010 về nước thải kho và cửa hàng xăng dầu tại tất cả các đơn vị thành viên. Tổ chức nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm thiết bị xử lý nước thải áp dụng cho kho xăng dầu. Đưa vào sử dụng chất thấm và phân hủy dầu tự nhiên Enretech-1 để xử lý bùn cặn nhiễm dầu (chất thải nguy hại).
- Tiếp tục đẩy mạnh và ưu tiên đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học gắn liền với yêu cầu thực tế, nâng cao tính thực tiễn của các đề tài, thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học.
g) Về xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Tiếp tục củng cố, phát triển văn hóa doanh nghiệp thành các giá trị cốt lõi trong Tập đoàn và các đơn vị thành viên, đảm bảo sự phát triển bền vững.
h) Về công tác truyền thông
- Xây dựng chiến lược truyền thông bài bản, làm nổi bật thương hiệu và các giá trị cốt lõi của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận trong xã hội về hoạt động kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn.
- Thực hiện nghiêm các quy định về công bố báo cáo tài chính, thông tin kinh doanh và điều hành theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Công Thương
a) Chủ trì, phối hp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm, chịu trách nhiệm chính trong việc thường xuyên giám sát, đánh giá toàn diện tình hình hoạt động của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, bảo đảm doanh nghiệp thực hiện đúng kế hoạch đã được phê duyệt.
b) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính kịp thời xử lý những phát sinh cần giải quyết trong quá trình thực hiện kế hoạch; báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.
2. Các Bộ, ngành liên quan theo thẩm quyền chức năng được giao chỉ đạo và phối hp với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.
3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạo điều kiện hỗ trợ để Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cụ thể hóa và thực hiện kế hoạch đề ra.
4. Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam:
a) Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành Kế hoạch đã được phê duyệt; định kỳ hàng năm báo cáo việc thực hiện Kế hoạch và những vấn đề vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.
b) Tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011 - 2015, trên cơ sở đó xây dựng Kế hoạch cho giai đoạn 2016 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quý I năm 2016.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4.Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thtrưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính Phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VPBCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí Thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTH (3).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng
 

thuộc tính Quyết định 1117/QĐ-TTg

Quyết định 1117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011 - 2015 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1117/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành:22/08/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Doanh nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Đầu tư gần 5.000 tỷ đồng vào dự án lọc hóa dầu Nam Vân Phong
Ngày 22/08/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1117/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm 2011 - 2015 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
Theo đó, Thủ tướng cho phép đầu tư gần 5.000 tỷ đồng vào dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong trong giai đoạn từ năm 2011 - 2015 bằng nguồn vốn đầu tư của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và nguồn vốn vay từ các ngân hàng thương mại. Cũng trong giai đoạn này, Thủ tướng cũng yêu cầu Tập đoàn tập trung đầu tư hệ thống kho cảng tiếp nhận tại các Công ty Xăng dầu B12, Công ty Xăng dầu Khu vực 5, Công ty Xăng dầu Khu vực 2 và hoàn thiện hệ thống tồn trữ, phân phối xăng dầu trên địa bàn toàn quốc. Tổng giá trị đầu tư vào hạ tầng kinh doanh xăng dầu giai đoạn 2011 - 2015 ước tính hơn 4.000 tỷ đồng.
Đồng thời, Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu định vị lại các công đoạn trong chuỗi kinh doanh xăng dầu, phân vùng và tổ chức lại thị trường, chủ động và tăng cường kiểm soát trong kinh doanh để tăng hiệu quả, giảm thiểu rủi ro; nâng cao hiệu quả chất lượng xăng dầu trong hệ thống; đa dạng hóa nguồn hàng và thị trường nhập khẩu; đẩy mạnh ký kết các hợp đồng dài hạn và áp dụng các phương thức kinh doanh hiện đại để bảo hiểm rủi ro giá cả, tỷ giá, thị trường nhằm ổn định nguồn cung…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1117/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi