Quyết định 980/QĐ-TTg chủ trương đầu tư Dự án trang trại Bò sữa - Bò thịt công nghệ cao

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________

Số: 980/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp trang trại Bò sữa - Bò thịt công nghệ cao Vinamilk - Lao Jagro

_________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về hoạt động đầu tư ra nước ngoài;

Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản: số 1989/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 26 tháng 3 năm 2020 và số 3207/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 18 tháng 5 năm 2020.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp trang trại Bò sữa - Bò thịt công nghệ cao Vinamilk - Lao Jagro (Dự án) với những nội dung sau:

1. Nhà đầu tư: Công ty cổ phần Sữa Việt Nam.

2. Mục tiêu của Dự án: Trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh các sản phẩm thịt và sữa.

3. Địa điểm thực hiện Dự án: Bản Poungvene và bản Tonneua, huyện Paek và bản Ladsene, huyện Phaxai, tỉnh Xiengkhouang, Lào.

4. Vốn đầu tư và nguồn vốn thực hiện Dự án: vốn đầu tư ra nước ngoài là 66.413.630 USD tương đương 1.544,336 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư.

5. Tiến độ góp vốn:

- Đã chuyển vốn tính đến ngày 03 tháng 3 năm 2020: 23.641.201 USD.

- Kế hoạch chuyển vốn trong năm 2020: 20.364.865 USD.

- Kế hoạch chuyển vốn trong năm 2021: 14.187.291 USD.

- Kế hoạch chuyển vốn trong năm 2022: 7.109.187 USD.

- Kế hoạch chuyển vốn trong năm 2023: 1.111.086 USD.

6. Tiến độ thực hiện:

- Trang trại bò sữa số 1 (trang trại bò sữa hữu cơ quy mô 4.000 con):

+ Tháng 5 năm 2019: Công ty Lào Jagro đã khởi công xây dựng trang trại.

+ Cuối tháng 12 năm 2020: Bắt đầu đưa trang trại vào vận hành thương mại.

- Trang trại bò sữa số 2 (trang trại bò sữa cao sản Holstein Friesian quy mô 4.000 con):

+ Khởi công xây dựng trang trại: trong vòng 03 tháng kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (điều chỉnh).

+ Cuối tháng 12 năm 2021: Bắt đầu đưa trang trại vào vận hành thương mại.

+ Từ năm 2022 đến năm 2023: Hoàn thành các hạng mục còn lại (đường nội bộ, cảnh quan trang trại, nhập đủ số lượng bò).

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung và số liệu tại báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư ra nước ngoài cho Dự án của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam; thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và theo dõi việc thực hiện Dự án nêu trên theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giám sát việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam theo quy định của pháp luật về ngoại hối và các ràng buộc về tiến độ góp vốn của Dự án.

Điều 4. Công ty cổ phần Sữa Việt Nam thực hiện Dự án theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài được cấp, quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam, Lào và các quy định liên quan (trong đó có quy định về đầu tư ra nước ngoài, quản lý ngoại hối); chịu trách nhiệm toàn diện về các thông tin, số liệu, báo cáo trong hồ sơ và hiệu quả của Dự án.

Điều 5. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) chỉ đạo người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam thực hiện đúng các quy định của Luật số 69/2014/QH13 về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các quy định có liên quan, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTTg: Phạm Bình Minh, Trịnh Đình Dũng;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- UBQLV nhà nước tại doanh nghiệp;

- UBND Thành phố Hồ Chí Minh;

- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;

- Công ty cổ phần Sữa Việt Nam;

VPCP: BTCN, các PCN: Mai Thị Thu Vân, Nguyễn Cao Lục, các Trợ lý TTg: Bùi Huy Hùng, Cao Xuân Thành, Trợ lý PTTg Nguyễn Trí Dũng,

các Vụ: PL, NN, KTTH, ĐMDN, TH;

- Lưu: VT, QHQT (2).HC

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Trịnh Đình Dũng

 

 

 

thuộc tính Quyết định 980/QĐ-TTg

Quyết định 980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp trang trại Bò sữa - Bò thịt công nghệ cao Vinamilk - Lao Jagro
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:980/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành:09/07/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư
TÓM TẮT VĂN BẢN

Vinamilk đầu tư Tổ hợp trang trại Bò sữa - Bò thịt hơn 1.500 tỷ đồng tại Lào

Ngày 09/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 980/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp trang trại Bò sữa - Bò thịt công nghệ cao Vinamilk - Lao Jagro.

Cụ thể, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp trang trại Bò sữa – Bò thịt công nghệ cao Vinamilk – Lao Jagro tại bản Poungvene và bản Tonneua, huyện Paek và bản Ladsene, huyện Phaxai, tỉnh Xiengkhouang, Lào.

Dự kiến, vốn đầu tư thực hiện Dự án từ nguồn vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư – Công ty cổ phần Sữa Việt Nam là 66.413.630 USD tương đương 1.544,336 tỷ đồng.

Trong đó, trang trại bò sữa số 1 (trang trại bò sữa hữu cơ quy mô 4.000 con) đã được Công ty Lào Jagro khởi công xây dựng trong tháng 5/2019, dự kiến cuối tháng 12/2020 bắt đầu đưa trang trại vào vận hành thương mại. Tiếp theo, trang trại bò sữa số 2 (trang trại bò sữa cao sản Holstein Friesian quy mô 4.000 con) dự kiến cuối tháng 12/2021 bắt đầu đưa trang trại vào vận hành thương mại.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 980/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi