Quyết định 767/QĐ-BTC 2014 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

Số: 767/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

-------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính về thẩm tra phân bổ vốn trong lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, gồm: 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế các thủ tục hành chính số TT 1 Mục 2 Lĩnh vực tài chính chung – Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1780/QĐ-BTC ngày 26/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và số TT 80, 81 mục L Phần I – Lĩnh vực Tài chính – Ngân sách Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1901/QĐ-BTC ngày 10/8/2009 (Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- Như Điều 3;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 767/QĐ-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan thực hiện

Nội dung sửa đổi, bổ sung

Ghi chú

A. Tên lĩnh vực được công bố

1

Thủ tục thẩm tra phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn Trái phiếu Chính phủ thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính

Vụ Đầu tư

Sửa tên thủ tục

Sửa đổi TTHC số TT 1 Mục 2 Lĩnh vực tài chính chung – Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1780/QĐ-BTC ngày 26/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

2

Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Vụ Đầu tư

Sửa đổi, bổ sung

Sửa đổi TTHC số TT 80, 81 Mục L Phần I – Lĩnh vực Tài chính – Ngân sách Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1901/QĐ-BTC ngày 10/8/2009

nhayThủ tục hành chính thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 767/QĐ-BTC bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2016/TT-BTC, theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 2125/QĐ-BTC.nhay
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 767/QĐ-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
-------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính về thẩm tra phân bổ vốn trong lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, gồm: 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế các thủ tục hành chính số TT 1 Mục 2 Lĩnh vực tài chính chung – Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1780/QĐ-BTC ngày 26/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và số TT 80, 81 mục L Phần I – Lĩnh vực Tài chính – Ngân sách Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1901/QĐ-BTC ngày 10/8/2009 (Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- Như Điều 3;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu VT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 
 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 767/QĐ-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
 

TT
TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cơ quan thực hiện
Nội dung sửa đổi, bổ sung
Ghi chú
A. Tên lĩnh vực được công bố
1
Thủ tục thẩm tra phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn Trái phiếu Chính phủ thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính
Vụ Đầu tư
Sửa tên thủ tục
Sửa đổi TTHC số TT 1 Mục 2 Lĩnh vực tài chính chung – Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1780/QĐ-BTC ngày 26/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
2
Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
Vụ Đầu tư
Sửa đổi, bổ sung
Sửa đổi TTHC số TT 80, 81 Mục L Phần I – Lĩnh vực Tài chính – Ngân sách Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1901/QĐ-BTC ngày 10/8/2009

 
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi