Quyết định 2125/QĐ-BTC 2017 TTHC được bãi bỏ lĩnh vực đầu tư Bộ Tài chính

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

Số: 2125/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ TÀI CHÍNH

-------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này việc bãi bỏ 01 thủ tục hành chính tại Quyết định số 767/QĐ-BTC ngày 14/4/2014 của Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính (Phụ lục 01 đính kèm).
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Như Điều 3;
- Website Bộ Tài Chính;
- Lưu VT, ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

PHỤ LỤC SỐ 01

Danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2125/QĐ-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính)
PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH.
I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ TÀI CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

STT

Số hồ sơ TTHC (1)

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính cấp trung ương, tỉnh, huyện

1

Thủ tục quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước (số thứ tự thứ 02 trong phụ lục kèm theo Quyết định số 767/QĐ-BTC)

Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

Đầu tư

- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan khác ở trung ương.

- Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Phòng Tài chính kế hoạch cấp huyện.


thuộc tính Quyết định 2125/QĐ-BTC

Quyết định 2125/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2125/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành:20/10/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bãi bỏ thủ tục quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn Nhà nước

Ngày 20/10/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2125/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.
Quyết định này bãi bỏ thủ tục quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước. Thủ tục này thuộc lĩnh vực đầu tư và được ban hành kèm theo Quyết định số 767/QĐ-BTC.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2125/QĐ-BTC tại đây

tải Quyết định 2125/QĐ-BTC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 2125/QĐ-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ TÀI CHÍNH
-------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này việc bãi bỏ 01 thủ tục hành chính tại Quyết định số 767/QĐ-BTC ngày 14/4/2014 của Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính (Phụ lục 01 đính kèm).
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Như Điều 3;
- Website Bộ Tài Chính;
- Lưu VT, ĐT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải
 
 
PHỤ LỤC SỐ 01
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2125/QĐ-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính)
 
PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH.
 
I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ TÀI CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

STT
Số hồ sơ TTHC (1)
Tên thủ tục hành chính
Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện
Thủ tục hành chính cấp trung ương, tỉnh, huyện
1
 
Thủ tục quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước (số thứ tự thứ 02 trong phụ lục kèm theo Quyết định số 767/QĐ-BTC)
Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
Đầu tư
- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan khác ở trung ương.
- Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Phòng Tài chính kế hoạch cấp huyện.
 
 

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi