Quyết định 740/QĐ-TTg phê duyệt dự án Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp tỉnh Đắk Nông

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 740/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA NÔNG NGHIỆP QUY MÔ NHỎ VỚI AN NINH NGUỒN NƯỚC DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU KHU VỰC TÂY NGUYÊN VÀ NAM TRUNG BỘ, TỈNH ĐẮK NÔNG” SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) CỦA QUỸ KHÍ HẬU XANH (GCF) THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN LIÊN HỢP QUỐC (UNDP)

____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản s2531/BKHĐT-KTĐN ngày 4 tháng 05 năm 2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhvới an ninh nguồn nước do biến đi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, tnh Đắk Nông”. (SACCR-Đắk Nông), với các nội dung sau:

1. Cơ quan chủ quản Dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

2. Nhà tài trợ: Quỹ GCF tài trợ thông qua UNDP.

3. Mục tiêu và quy mô của Dự án:

a) Mục tiêu:

- Mục tiêu tổng quát của dự án: Tăng cường khả năng thích ứng của nông hộ nhỏ dễ bị tổn thương đối với tình trạng mất an ninh nước do biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Trao quyền cho các nông hộ nhỏ dễ bị tổn thương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, đặc biệt là phụ nữ và người dân tộc thiểu số, để quản lý rủi ro khí hậu ngày càng tăng trong sản xuất nông nghiệp thông qua đảm bảo nguồn nước, áp dụng các thực hành nông nghiệp mang tính chống chịu khí hậu và tăng cường khả năng tiếp cận thông tin khí hậu nông nghiệp mang tính thực hành, tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng và thị trường.

+ Thúc đẩy sự chuyển đổi cách thức sản xuất quy mô nông hộ nhỏ từ các biện pháp ngắn hạn, mang tính đối phó sang các biện pháp mang tính tổng hợp, có sự điều phối giữa các bên liên quan thông qua quản lý nguồn nước, sản xuất chủ động dựa trên thông tin về rủi ro khí hậu.

b) Quy mô của Dự án: Dự án gồm 02 hợp phần:

- Hợp phần 1: Tăng cường an ninh nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp của nông hộ quy mô nhỏ dễ bị tổn thương trong bối cảnh biến động về lượng mưa và hạn hán do biến đổi khí hậu.

- Hợp phần 2: Tăng khả năng chống chịu về sinh kế cho nông hộ nhỏ thông qua nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và tiếp cận thông tin khí hậu, tài chính và thị trường.

4. Địa điểm và thời gian thực hiện Dự án:

- Địa điểm thực hiện Dự án: Các huyện Cư Jút, Đắk Mil, Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

- Thời gian thực hiện: từ năm 2021 đến tháng 6 năm 2026.

5. Tổng vốn đầu tư Dự án: 126,995 tỷ đồng, tương đương 5.451.614 USD, trong đó:

- Vốn ODA (viện trợ không hoàn lại) từ Quỹ GCF tài trợ thông qua UNDP: 108,609 tỷ đồng (tương đương 4.662.328 USD).

- Vốn đối ứng: 18,386 tỷ đồng (tương đương 789.286 USD).

(tỷ giá quy đổi 1USD = 23.295 VNĐ theo đề xuất được GCF thông qua).

6. Cơ chế tài chính trong nước:

- Vốn ODA không hoàn lại: Ngân sách nhà nước cấp phát 100%.

- Vốn đối ứng: Tỉnh Đắk Nông tự cân đối, bố trí 100% từ ngân sách địa phương.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về nội dung, kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án, bảo đảm đúng quy định.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân tnh Đắk Nông tổng hợp Dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 làm cơ sở bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm cho Dự án.

Điều 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tiến hành thủ tục ký kết Thỏa thuận viện trợ, văn kiện dự án SACCR-Đắk Nông (theo mẫu của nhà tài trợ) với UNDP theo đúng các quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân tnh Đắk Nông trong tổ chức thực hiện Dự án theo nội dung đã được phê duyệt.

Điều 4. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông:

- Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến của các cơ quan liên quan để thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết định đầu tư Dự án.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn ODA của GCF tài trợ thông qua UNDP theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bổ sung và bố trí Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho Dự án theo quy định hiện hành.

- Chịu trách nhiệm bố trí đầy đủ, kịp thời vốn đối ứng, bảo đảm thực hiện Dự án hiệu quả, đúng theo quy định hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đk Nông và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TTgCP, PTTg Phạm Bình Minh;
- UBND tỉnh Đắk Nông;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: KTTH, NN, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).HM.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

 

thuộc tính Quyết định 740/QĐ-TTg

Quyết định 740/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, tỉnh Đắk Nông" sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Quỹ Khí hậu xanh (GCF) thông qua Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP)
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:740/QĐ-TTg Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Bình Minh
Ngày ban hành:20/05/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Tài nguyên-Môi trường , Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Đầu tư dự án nông nghiệp gần 127 tỷ đồng ở Đắk Nông

Ngày 20/5/2021, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 740/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, tỉnh Đắk Nông" sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Quỹ Khí hậu xanh (GCF) thông qua Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP).

Dự án gồm hai hợp phần: Hợp phần 1 tăng cường an ninh nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp của nông hộ quy mô nhỏ dễ bị tổn thương trong bối cảnh biến động về lượng mưa và hạn hán do biến đổi khí hậu. Hợp phần 2 tăng khả năng chống chịu về sinh kế cho nông hộ nhỏ thông qua nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và tiếp cận thông tin khí hậu, tài chính và thị trường.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến tháng 6 năm 2026 tại các huyện Cư Jút; Đắk Mil, Krông Nô tỉnh Đắk Nông với tổng mức đầu tư 126,995 tỷ đồng tương đương 5.451.614 USD. Cơ chế tài chính của Dự án đối với vốn ODA không hoàn lại ngân sách Nhà nước cấp phát 100%. Với vốn đối ứng do UBND tỉnh Đắk Nông tự cân đối, bố trí 100% từ ngân sách địa phương.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định740/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi