Quyết định 411/QĐ-TTg 2017 Dự án Cải tạo Trụ sở Trung ương Hội LHPN Việt Nam

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 411/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2017

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP TRỤ SỞ TRUNG ƯƠNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM
--------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;
Căn cứ Văn bản số 9523/BKHĐT-KCHTĐT ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo các dự án đầu tư xây dựng trụ sở, văn phòng đại diện, nhà làm việc của các tổ chức chính trị - xã hội;
Căn cứ Văn bản số 1212/BKHĐT-KCHTĐT ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cho ý kiến theo yêu cầu tại Công văn số 11245/VPCP-CN ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ;
Xét đề nghị của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ Sở Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do Cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam quản lý dự án, với những nội dung sau:
1. Mục tiêu đầu tư:
Việc cải tạo, nâng cấp nhằm đảm bảo an toàn trong sử dụng cho cán bộ, công chức của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đáp ứng nhu cầu làm việc, đón tiếp khách trong nước, quốc tế. Phục vụ tốt cho việc mở rộng quan hệ hợp tác trong các hoạt động, trong công tác đối ngoại, nhằm khai thác các nguồn lực phục vụ hoạt động chung của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và yêu cầu hội nhập, phát triển.
2. Quy mô đầu tư:
Quy mô được tính toán dựa vào nhu cầu thực tế và trên cơ sở các quy định của nhà nước về xây dựng trụ sở làm việc đáp ứng cho Cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bao gồm:
- Diện tích tầng nổi (7 tầng + tum thang): khoảng 7.654 m2.
- Cấp công trình: cấp 1.
3. Nhóm dự án: Nhóm B.
4. Tổng mức đầu tư dự án: 148,363 tỷ đồng. Được chia làm 02 giai đoạn như sau:
a) Giai đoạn I (2018-2020): 114,554 tỷ đồng.
b) Giai đoạn II (sau năm 2020): 33,809 tỷ đồng; được triển khai khi có chủ trương về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định của pháp luật.
5. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước ngành Quản lý nhà nước.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Số 39 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Giai đoạn 2018 - 2021.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chịu trách nhiệm:
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.
2. Tổ chức triển khai thực hiện các dự án theo đúng quy hoạch được duyệt, quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật có liên quan.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.
3. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ - nữ Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, NN, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

Thuộc tính văn bản
Quyết định 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 411/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 04/04/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Xây dựng , Hành chính
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!