Quyết định 407/QĐ-TTg 2017 dự án Trùng tu Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 407/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2017

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRÙNG TU KHU LƯU NIỆM
 CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG
----------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
                                                                                      
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đầu tư công;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại Tờ trình số 88/TTr- UBND ngày 23 tháng 02 năm 2017; báo cáo kết quả thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 10165/BC-BKHĐT ngày 07 tháng 12 năm 2016,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trùng tu Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng với các nội dung chủ yếu sau đây:
1. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
2. Cơ quan chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang,
3. Mục tiêu đầu tư:
a) Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng thông qua các di tích hiện còn.
b) Đầu tư, tôn tạo đồng bộ về kiến trúc cảnh quan, từng bước hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng khu di tích; nhằm hình thành một điểm sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống yêu nước, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân; điểm du lịch văn hóa đặc sắc của thành phố Long Xuyên nói riêng và của tỉnh An Giang, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
4. Nội dung, quy mô đầu tư:
Đầu tư tu bổ, tôn tạo và nâng cấp các hạng mục công trình, gồm: Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng; nhà trưng bày thân thế sự nghiệp; nhà ở thời niên thiếu của Bác Tôn; nhà chiếu phim; nhà biểu diễn; nhà trưng bày tặng phẩm; nhà quản lý; cải tạo, xây dựng mới nhà vệ sinh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật...; tổng diện tích sử dụng đất khoảng 62.446m2.
5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 55.250 triệu đồng (Bằng chữ: Năm mươi lăm tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn).
6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương; trong đó:
+ Ngân sách Trung ương (Chương trình mục tiêu phát triển Văn hóa): Hỗ trợ không quá 45.000 triệu đồng;
+ Ngân sách địa phương: 10.250 triệu đồng.
7. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2016 - 2020.
8. Địa điểm đầu tư: Xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chịu trách nhiệm:
a) Tiếp thu đầy đủ ý kiến trong Báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 10165/BC-BKHĐT ngày 07 tháng 12 năm 2016; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án; thực hiện trình tự, thủ tục quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư công và pháp luật liên quan.
b) Tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư công, Luật di sản văn hóa, Luật xây dựng và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan; bảo đảm chất lượng, đúng đối tượng hỗ trợ đầu tư, tiến độ thực hiện và mục tiêu đầu tư.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách Trung ương, bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm để thực hiện Dự án.
3. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể Thao và Du lịch và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và các Bộ, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KHĐT, TC, VHTTDL, XD, TNMT, NNPTNT;
- HĐND, UBND tỉnh An Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, CN, QHĐP;
- Lưu: VT, KGVX (03).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trùng tu Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 407/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 03/04/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!