Quyết định 35/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 35/TTG NGÀY 13 THÁNG 01 NĂM 1997 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG TRUNG TÂM CỤM Xà MIỀN NÚI, VÙNG CAO.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi (Công văn số 562/UB-TH ngày 18 tháng 9 năm 1996) về việc xin phê duyệt Chương trình Quốc gia xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao, và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 6544/BKH-VPTĐ ngày 11 tháng 12 năm 1996),

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.- Phê duyệt Chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao để làm căn cứ cho các Bộ, các tỉnh liên quan xây dựng kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm, với nội dung chủ yếu sau đây:

 

I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

 

- Huy động mọi nguồn lực tại chỗ, phối hợp lồng ghép các chương trình trên địa bàn để xây dựng cơ sở hạ tầng chủ yếu ở mỗi trung tâm cụm xã, nhằm tạo động lực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng.

- Thúc đẩy các hoạt động văn hoá - xã hội trong tiểu vùng, tạo sự giao lưu giữa các bản, làng và giữa các cụm xã với các đô thị để phát huy sức mạnh cộng đồng, quản lý mọi hoạt động kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, góp phần xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc và miền núi.

 

II. PHẠM VI VÀ QUY MÔ CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

 

- Chương trình được thực hiện ở các xã miền núi, vùng cao thuộc các tỉnh miền núi và có miền núi.

- Giai đoạn 1997 - 2005 xây dựng khoảng 500 trung tâm cụm xã thuộc vùng 3 (vùng núi cao, biên giới, vùng có dân tộc đặc biệt khó khăn).

 

III. NỘI DUNG ĐẦU TƯ TẠI MỘT TRUNG TÂM CỤM Xà:

 

1. Hệ thống giao thông trung tâm cụm xã;

2. Điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt;

3. Cấp, thoát nước cho trung tâm cụm xã;

4. Khu vực hành chính: Bao gồm trụ sở Uỷ ban nhân dân và các ban ngành của xã sở tại;

5. Phòng khám đa khoa, chữa bệnh cho cụm xã;

6. Khu giáo dục: Gồm trường học bán trú và trường phổ thông cơ sở;

7. Khu dịch vụ, thương mại: Gồm cửa hàng thương nghiệp, chợ, ngân hàng, bưu điện, bến xe;

8. Trạm khuyến nông, khuyến lâm: Nhà làm việc và nhà ở, vườn ươm cây con giống;

9. Cơ sở công nghiệp: Gồm các cơ sở chế biến, sản xuất vật liệu, lò rèn, mộc, đan lát;

10. Khu thông tin - văn hoá xã hội: Trạm truyền thanh, truyền hình.

 

IV. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN:

 

- Tổng vốn đầu tư cho 500 trung tâm cụm xã là 2.500 tỷ đồng (đây là số định hướng để làm căn cứ xây dựng dự án cụ thể các trung tâm cụm xã).

- Nguồn vốn:

+ Vốn ngân sách Nhà nước (kể cả của địa phương và các tổ chức quốc tế tài trợ).

+ Vốn vay tín dụng.

+ Vốn huy động của cộng đồng dân cư.

 

Điều 2.- Về tổ chức thực hiện:

- Uỷ ban Dân tộc và Miền núi có trách nhiệm chủ trì cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn các trung tâm cụm xã theo thứ tự ưu tiên và hướng dẫn các địa phương xây dựng các dự án cụ thể để trình duyệt theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng. Sau khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Uỷ ban Dân tộc và Miền núi có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

Cân đối phần kinh phí do ngân sách nhà nước cấp cho các dự án đã được phê duyệt, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trong chỉ tiêu kế hoạch ngân sách hàng năm của các tỉnh.

Phối hợp với Uỷ ban Dân tộc và Miền núi và các Bộ ngành liên quan, chủ trì việc xây dựng cơ chế phối hợp lồng ghép các chương trình trên cùng một địa bàn trung tâm cụm xã và chỉ đạo thực hiện.

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh miền núi có trách nhiệm:

Là chủ quản đầu tư các dự án và quyết định các chủ đầu tư của từng dự án.

Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc lồng ghép các chương trình trên cùng một địa bàn nhằm thực hiện Chương trình xây dựng trung tâm xã có hiệu quả.

 

Điều 3.- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh miền núi và có miền núi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 35/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 35/TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 13/01/1997 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đang cập nhật Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Xây dựng , Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
---------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------
No. 35-TTg
Hanoi, January 13, 1997

 
DECISION
APPROVING THE PROGRAM FOR BUILDING HEADQUARTERS OF VILLAGE CLUSTERS IN MOUNTAIN AND HIGHLAND AREAS
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposal of the Minister-Chairman of the Committee on Ethnic Affairs and Mountainous Regions (Note No.562/UB-TH of September 18, 1996) requesting approval for the National Program for Building Headquarters of Village Clusters in Mountain and Highland Areas; and the proposal of the Minister of Planning and Investment (Note No.6544/BKH-VPTD of December 11, 1996);
DECIDES:
Article 1.- To approve the Program for Building Headquarters of Village Clusters in Mountain and Highland Areas to serve as basis for the concerned Ministries and provinces to build their five-year and annual plans with the following main contents:
I. OBJECTIVES OF THE PROGRAM:
- To mobilize all local resources and integrate the local programs to build the essential infrastructure in each village cluster head with a view to creating a motive force for accelerating the process of socio-economic development in areas inhabited by ethnic minorities and mountainous areas and contributing to national defense and security.
- To stimulate socio-cultural activities in each sub-region, facilitate exchange relations among hamlets and villages and among the village clusters and urban areas so as to develop the strengths of communities, manage all socio-economic activities, and preserve and promote ethnic identity, contributing to the building of a new rural life in areas inhabited by ethnic minorities and in mountainous areas.
II. SCOPE AND SCALE OF THE PROGRAM:
- The program shall be implemented in mountainous and highland villages of the mountainous provinces and provinces with mountainous areas.
- In the 1997-2005 period, to build about 500 village cluster headquarters in the third type of geographical areas (mountain and border areas, and areas with exceptional difficulties for the ethnic groups).
III. INVESTMENTS IN A VILLAGE CLUSTER HEADQUARTERS:
1. A road system for the village cluster headquarters;
2. Power supply for production and daily life;
3. Water supply and drainage systems for the village cluster headquarters;
4. An administrative area which includes the head office of the local People�s Committee and its agencies;
5. A polyclinic consulting and treatment station for the village cluster;
6. An educational area which includes a semi-boarding school and a general education school;
7. A servicing and trading area which includes a shop, a market, a bank affiliate, a post office and a bus station;
8. A station for agricultural and forestry expansion which includes office and residential spaces and nurseries.
9. An industrial area which includes units for processing and production of materials, smithy, carpentry and wicker work;
10. An area for social, cultural and information activities which includes a radio and television station.
IV. INVESTMENT CAPITAL AND SOURCES:
- The total investment capital for the 500 village cluster headquarters is 2,500 billion VND (this figure serves only as a guidance and basis for a detailed plan of each village cluster headquarters).
- Capital source:
+ The State Budget (including the local budgets and foreign assistance)
+ Credit
+ Capital mobilized from population communities.
Article 2.- Implementation:
- The Committee on Ethnic Affairs and Mountainous Regions shall discuss with the Ministry of Planning and Investment to select village cluster headquarters for investment according to the priority order and guide the localities in designing detailed projects to be submitted for approval in accordance with the existing regulations on investment management and construction. After the projects have been approved by the competent authority, the Committee on Ethnic Affairs and Mountainous Regions shall urge the localities to implement them and inspect their implementation.
- The Ministry of Planning and Investment shall:
Arrange financial plans for investment from the State budget for the approved projects and submit the plans to the Prime Minister for decision and inclusion in the annual budgets allocated to the concerned provinces.
Discuss with the Committee on Ethnic Affairs and Mountainous Regions and the other concerned Ministries and branches, and assume the designing of a mechanism for integrating the programs to be carried out in the same village cluster and direct its implementation.
- The People�s Committees of the mountainous provinces shall:
Be the general manager of investment projects and appoint the investor for each project.
Take the initiative in coordinating with the concerned Ministries and branches in the integration of the programs in the same area with a view to ensuring effective implementation of the Program for Building Village Cluster Headquarters.
Article 3.- The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, and the Presidents of the mountainous provinces and provinces with mountainous areas, are responsible for the implementation of this Decision.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!