Quyết định 38/HĐQL của Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUY CHẾ

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ QUỐC GIA SỐ 38/HĐQL NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 1996 TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
BAN KIỂM SOÁT QUỸ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ QUỐC GIA

 

Căn cứ Quyết định số 808/TTg ngày 9 tháng 12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 462/TTg ngày 9/7/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản lý ngày 6/11/1996;

Nay ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia:

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Ban kiểm soát là một tổ chức thuộc Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia, chịu sự quản lý, chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Hội đồng Quản lý.

 

Điều 2. Ban kiểm soát là cơ quan kiểm soát nội bộ, có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, chính sách, chế độ, thể lệ nghiệp vụ trong hoạt động của Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ, bảo đảm an toàn tài sản của Nhà nước, tài sản của Quỹ và của khách hàng; báo cáo và kiến nghị của Ban với Hội đồng quản lý.

 

Điều 3. Đứng đầu Ban kiểm soát là Trưởng Ban kiểm soát, giúp việc Trưởng Ban kiểm soát có Phó trưởng Ban kiểm soát. Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Trưởng ban, Phó Trưởng Ban kiểm soát do Hội đồng quản lý đề nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

 

Điều 4. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí quản lý của Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia.

 

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN KIỂM SOÁT

 

Điều 5. Ban kiểm soát có nhiệm vụ:

5.1. Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động của Quỹ tại văn phòng Trung ương và tại các Chi nhánh với các nội dung sau đây:

- Chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước về đầu tư phát triển, tài chính, tiền tệ, tín dụng... trong hoạt động của Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia theo đúng pháp luật hiện hành, Điều lệ Quỹ và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản lý.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động huy động vốn, cho vay, thanh toán, kế toán, tài chính của Quỹ theo kế hoạch đã được Hội đồng quản lý phê duyệt hàng năm.

- Trường hợp cần thiết có thể kiểm tra các đơn vị vay vốn của Quỹ nhưng phải được Thường trực Hội đồng quản lý cho phép hoặc yêu cầu.

5.2. Lập và trình bày văn bản thẩm định về báo cáo hoạt động của Quỹ và báo cáo Quyết toán tài chính của Tổng giám đốc điều hành; trình bày báo cáo kiến nghị của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát tại các cuộc họp của Hội đồng quản lý, nhưng không được biểu quyết.

5.3. Tổ chức tiếp nhận và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của các tổ chức và công dân có liên quan đến hoạt động của Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia do Thường trực Hội đồng quản lý giao và báo cáo kết quả với Hội đồng quản lý.

5.4. Chịu trách nhiệm về tính chính xác các báo cáo của Ban kiểm soát Hội đồng quản lý và cơ quan điều hành Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia cho phép.

 

Điều 6. Ban kiểm soát có quyền:

6.1. Tiến hành công việc một cách độc lập theo chương trình đã được Hội đồng quản lý thông qua và theo nội dung, biện pháp được Thường trực Hội đồng quản lý phê duyệt.

6.2. Yêu cầu các tổ chức và cá nhân trong hệ thống Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia cung cấp tình hình, tài liệu có liên quan đến việc kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát.

6.3. Trường hợp cần thiết, có quyền đề nghị Thường trực Hội đồng quản lý cho phép trưng cầu giám định trong việc kiểm tra về tài sản cầm cố thế chấp, tiền tệ, vàng bạc, đá quý...

6.4. Đề nghị cơ quan điều hành Quỹ cử cán bộ tham gia công tác kiểm tra để thực hiện Điều 6.1.

6.5. Đề nghị Thường trực Hội đồng quản lý yêu cầu cơ quan điều hành Quỹ tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, nhân viên của hệ thống Quỹ gây cản trở công việc kiểm tra, giám sát hoặc vi phạm nghiêm trọng việc thực hiện Điều lệ và các quy định của Quỹ.

6.6. Kiến nghị Hội đồng quản lý sửa đổi, bổ sung chính sách cơ chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia.

 

Điều 7. Trưởng Ban kiểm soát chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ và sử dụng các quyền hạn của Ban kiểm soát quy định trong Quy chế này để chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban kiểm soát. Giúp việc cho trưởng Ban kiểm soát có Phó trưởng Ban kiểm soát. Trường hợp trưởng Ban kiểm soát vắng và có uỷ quyền bằng văn bản cho Phó trưởng Ban kiểm soát thay thế, thì Phó trưởng Ban kiểm soát làm nhiệm vụ và thực hiện quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát, phải báo cáo trưởng Ban kiểm soát những việc đã giải quyết trong thời gian được Trưởng Ban kiểm soát uỷ quyền.

 

Điều 8. Trưởng Ban kiểm soát Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia được sử dụng bộ máy của vụ kiểm tra giám sát Tổng cục Đầu tư phát triển để thực hiện việc kiểm tra, giám sát theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong Điều lệ Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia và Quy chế này.

 

III. QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ QUỐC GIA

 

Điều 9. Quan hệ giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản lý là quan hệ giữa người kiểm tra, giám sát việc chấp hành cơ chế, chính sách với người hoạch định cơ chế, chính sách. Ban kiểm soát có trách nhiệm giúp Hội đồng quản lý giám sát, kiểm tra các hoạt động của cơ quan điều hành tác nghiệp Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia thực hiện đúng đắn, có hiệu quả các chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước. Điều lệ Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản lý có liên quan đến hoạt động của Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia.

 

Điều 10. Quan hệ giữa Ban kiểm soát với cơ quan điều hành tác nghiệp Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia là mối quan hệ giữa người giúp việc cho Hội đồng quản lý trong công tác kiểm tra, giám sát với người thực thi cơ chế, chính sách của Nhà nước và của Hội đồng quản lý trong điều hành hoạt động của Quỹ.

Cơ quan điều hành Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét các nhận xét, kiến nghị của Ban kiểm soát để đổi mới công tác, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quỹ.

Đối với các nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm soát được Hội đồng quản lý hoặc Thường trực Hội đồng quản lý chấp nhận, phê duyệt thì cơ quan điều hành Quỹ có trách nhiệm tổ chức thực hiện.

 

IV. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 

Điều 11. Quy chế này đã được Hội đồng quản lý thông qua tại kỳ họp lần thứ 2 ngày 6 tháng 11 năm 1996 và có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Mọi bổ sung, sửa đổi Quy chế này phải do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định.

 

Điều 12. Thành viên Hội đồng quản lý, Tổng giám đốc điều hành và Trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm thi hành Quy chế này.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 38/HĐQL của Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia
Cơ quan ban hành: Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 38/HĐQL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 27/12/1996 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!