Quyết định 3087/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố danh mục Dự án khôi phục, cải tạo QL20 đoạn Bảo Lộc - Đà Lạt (km123+105.17 - Km268) trên địa phận tỉnh Lâm Đồng theo hình thức Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) kết hợp Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------------------
Số: 3087/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ DANH MỤC DỰ ÁN KHÔI PHỤC, CẢI TẠO QL20 ĐOẠN
BẢO LỘC - ĐÀ LẠT (KM123+105,17 - KM268) TRÊN ĐỊA PHẬN TỈNH LÂM ĐỒNG
THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - KINH DOANH - CHUYỂN GIAO (BOT)
KẾT HỢP HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - CHUYỂN GIAO (BT)
--------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
 
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;
Căn cứ Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BT và Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2009/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009;
Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-BGTVT ngày 28/02/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc Công bố Danh mục Dự án khôi phục, cải tạo QL20 đoạn Bảo Lộc - Đà Lạt (Km123+105,17 - Km268) trên địa phận tỉnh Lâm Đồng theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) kết hợp Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT);
Theo đề nghị của Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Công bố Danh mục Dự án khôi phục, cải tạo QL20 đoạn Bảo Lộc - Đà Lạt (Km123+105,17 - Km268) trên địa phận tỉnh Lâm Đồng theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) kết hợp Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) như Phụ lục kèm theo.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
- Quyết định này thay thế Quyết định số 470/QĐ-BGTVT ngày 28/02/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT.
- Giao Văn phòng Bộ GTVT phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin Bộ GTVT thực hiện đăng tải công bố Danh mục dự án theo quy định tại Nghị định số 108/2009/NĐ-CP, Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT và Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2012 của Bộ trưởng GTVT về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư do Bộ GTVT quản lý.
Điều 3. Các Ông: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục QLXD & CLCTGT, Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án 7, Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Lưu VT, Ban ĐTCT (05b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường
 
 
DANH MỤC
DỰ ÁN KHÔI PHỤC, CẢI TẠO QL20 ĐOẠN BẢO LỘC - ĐÀ LẠT (KM123+105,17 - KM268)
 TRÊN ĐỊA PHẬN TỈNH LÂM ĐỒNG THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - KINH DOANH - CHUYỂN GIAO (BOT) KẾT HỢP HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - CHUYỂN GIAO (BT)
(Kèm theo Quyết định số 3087/QĐ-BGTVT ngày 07/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải)
 
 

STT
Tên dự án
Mục tiêu của dự án
Địa điểm thực hiện dự án (Tỉnh, Thành phố)
Các thông số kỹ thuật chủ yếu
Tổng mức đầu tư dự kiến (tỷ đồng)
Đầu mối cơ quan liên hệ (Tên, địa chỉ, số ĐT, FAX)
1
Dự án khôi phục, cải tạo QL20 đoạn Bảo Lộc - Đà Lạt (Km123+105,17 - Km268) trên địa phận tỉnh Lâm Đồng theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) kết hợp Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)
Nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao trên QL20, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, đồng thời đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế du lịch cho hai tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng, đặc biệt là để phục vụ vận chuyển các sản phẩm nhôm và phát triển ngành công nghiệp nhôm và bảo đảm an ninh quốc phòng, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển GTVT
Tỉnh Lâm Đồng
Chiều dài khoảng 126,5km; Quy mô đường cấp III đồng bằng, các đoạn qua đô thị mở rộng theo quy hoạch.
6.082 (phần đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT khoảng 1.273 tỷ đồng; Phần theo hình thức BT khoảng 4.809 tỷ đồng)
Ban QLĐT các dự án đối tác công - tư, Bộ GTVT, điện thoại 84-4-39416369, FAX: 84-4-39423291
Địa chỉ: 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

thuộc tính Quyết định 3087/QĐ-BGTVT

Quyết định 3087/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố danh mục Dự án khôi phục, cải tạo QL20 đoạn Bảo Lộc - Đà Lạt (km123+105.17 - Km268) trên địa phận tỉnh Lâm Đồng theo hình thức Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) kết hợp Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3087/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành:07/10/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Xây dựng , Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi