Quyết định 3084/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Việt trì mới, dành riêng cho giao thông đường bộ, qua sông Lô, trên Quốc lộ 2 theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------------------
Số: 3084/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẦU VIỆT TRÌ MỚI, DÀNH RIÊNG
 CHO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, QUA SÔNG LÔ, TRÊN QUỐC LỘ 2 THEO HÌNH THỨC
HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - KINH DOANH - CHUYỂN GIAO
--------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
 
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009;
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/09/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO), Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) và Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/04/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2009/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, BTO và BT;
Căn cứ Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư do Bộ GTVT quản lý;
Căn cứ Quyết định số 2932/QĐ-BGTVT ngày 25/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Việt Trì mới, dành riêng cho giao thông đường bộ, qua sông Lô, trên Quốc lộ 2 theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao;
Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Thăng Long tại tờ trình 1891/PMUTL-DA4 ngày 30/9/2013 trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Việt Trì mới, dành riêng cho giao thông đường bộ, qua sông Lô, trên Quốc lộ 2 theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao;
Theo đề nghị của Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư kèm theo báo cáo kết quả thẩm định số 548/ĐTCT ngày 04/10/2013,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Việt Trì mới, dành riêng cho giao thông đường bộ, qua sông Lô, trên Quốc lộ 2 theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) với các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu Việt Trì mới, dành riêng cho giao thông đường bộ, qua sông Lô, trên Quốc lộ 2 theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT).
2. Tổng vốn đầu tư dự án: 1.900.548 triệu đồng (Bằng chữ: Một nghìn chín trăm tỷ, năm trăm bốn mươi tám triệu đồng).
3. Hình thức Hợp đồng dự án: Theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT).
4. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Chỉ định Nhà đầu tư.
5. Phương thức lựa chọn nhà đầu tư: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
6. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: Từ Quý VI năm 2013.
7. Nguồn vốn đầu tư: Nhà đầu tư huy động vốn chủ sở hữu và vốn vay để thực hiện đầu tư xây dựng dự án, thu hồi vốn thông qua thu phí.
8. Hình thức ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước: Theo quy định tại Điều 38 của Nghị định 108/2009/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định hiện hành khác.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ban Quản lý dự án Thăng Long làm bên mời thầu tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án.
2. Ban Quản lý dự án Thăng Long tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo nội dung kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư tại Điều 1 của Quyết định này và theo đúng quy định về trình tự, thủ tục của Pháp luật về đấu thầu, Nghị định số 108/2009/NĐ-CP, Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT và Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT, đảm bảo lựa chọn Nhà đầu tư có đủ tư cách pháp nhân, năng lực và kinh nghiệm đáp ứng các yêu cầu của dự án.
Điều 3: Các Ông (Bà): Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư; Vụ trưởng Vụ Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT; Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm CNTT (để đăng tải);
- Lưu: VT, ĐTCT (03 bản).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

thuộc tính Quyết định 3084/QĐ-BGTVT

Quyết định 3084/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Việt trì mới, dành riêng cho giao thông đường bộ, qua sông Lô, trên Quốc lộ 2 theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3084/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành:04/10/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Xây dựng , Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi