Quyết định 272/QĐ-TTg 2020 giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------------

Số: 272/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn

2016 - 2020 từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn

-----------------------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 84/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 696/TTr-BKHĐT ngày 07 tháng 02 năm 2020,

 

QUYT ĐỊNH:

 

Điều 1.

1. Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư trung hạn cho Bộ Giao thông vận tải tại Phụ lục kèm theo.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra và các cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục và mức vốn bổ sung của từng dự án, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương, danh mục và mức vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 được giao tại Điều 1 Quyết định này, Bộ Giao thông vận tải:

1. Thông báo cho các đơn vị danh mục dự án và mức vốn kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 cho từng dự án theo quy định tại Điều 1 Quyết định này và gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 29 tháng 02 năm 2020.

2. Rà soát thủ tục đầu tư, điều kiện giao kế hoạch vốn hằng năm trước khi quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 cho 02 dự án theo đúng quy định.

3. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, cơ quan thanh tra, kiểm toán và các cơ quan có liên quan về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 cho 02 dự án được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP;

- Văn phòng Quốc hội;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Bộ Tài chính;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, CN;

- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Phụ lục

BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2020

TỪ NGUỒN DỰ PHÒNG CHUNG K HOẠCH ĐU TƯ TRUNG HẠN

(Kèm theo Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

 

TT

Danh mục dự án

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian KC-HT

Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư

Giao bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2016-2020

Ghi chú

Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Trong đó: NSTW

Tổng số

Trong đó: NSTW

Thanh toán nợ đọng XDCB

Thu hồi vốn ứng trước

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

16.646.694

16.646.694

3.112.256

 

 

 

 

Bộ Giao thông vận tải

 

 

 

 

16.646.694

16.646.694

3.112.256

 

 

 

 

DANH MỤC D ÁN CÓ TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NSTW GIAI ĐOẠN 2016-2020

 

 

 

 

16.646.694

16.646.694

3.112.256

 

 

 

 

Các dự án khác

 

 

 

 

16.646.694

16.646.694

3.112.256

 

 

 

(1)

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan

Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng

khoảng 66 km

2013-2016

4166/QĐ-BGTVT ngày 18/12/2013;

1999/QĐ-BGTVT ngày 12/7/2017

11.485.842

11.485.842

1.709.717

 

 

 

(2)

Dự án Đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo quốc lộ 20 đoạn Km 00 -Km 123+105,17 trên địa phận hai tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng theo hình thức hợp đồng BT

Đồng Nai, Lâm Đồng

khoảng 117 km

2011-2015

3425/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2010;

2552/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2011;

2378/QĐ-BGTVT ngày 12/8/2013; 638/QĐ-BGTVT ngày 04/3/2016; 465/QĐ-BGTVT ngày 05/02/2016;

3930/QĐ-BGTVT ngày 08/12/2016

5.160.852

5.160.852

1.402.539

 

 

 

 

thuộc tính Quyết định 272/QĐ-TTg

Quyết định 272/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:272/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:18/02/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Tài chính-Ngân hàng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Giao bổ sung hơn 3000 tỷ đồng từ ngân sách TƯ 2020 cho 02 dự án đầu tư xây dựng

Ngày 18/02/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 272/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng chung với tổng mức đầu tư là 16.646,694 tỷ đồng (giao bổ sung năm 2020 3.112,256 tỷ đồng). Trong đó, phân bổ cho 02 dự án: Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La sơn - Túy Loan, 11.485,842 tỷ đồng (bổ sung 1.709,717 tỷ đồng); Dự án Đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo quốc lộ 20 đoạn Km 00 - Km 123+105,17 trên địa phận hai tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng theo hình thức hợp đồng BT 5.160,852 tỷ đồng (bổ sung 1.402,539 tỷ đồng).

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung, số liệu báo cáo, danh mục và mức vốn bổ sung của dự án, bảo đảm đúng pháp luật. Bộ Giao thông Vận tải căn cứ vào kế hoạch được giao rà soát thủ tục đầu tư, điều kiện giao kế hoạch vốn hàng năm trước khi quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương 2020 cho 02 dự án trên.

Xem chi tiết Quyết định 272/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi