Quyết định 2549/QĐ-TTg 2016 giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 2549/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHO ĐẦU TƯ NHƯNG CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 TỪ SỐ VỐN NĂM 2015 CHƯA SỬ DỤNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
---------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;
Xét đề nghị của Bộ trưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản s 9721/BKHĐT-TH ngày 21 tháng 11 năm 2016,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Giao kế hoạch đầu tư và danh mục dự án đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 từ số vốn năm 2015 chưa sử dụng cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tại Phụ lục kèm theo.
Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
1. Giao chi tiết danh mục dự án và mức vốn kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 từ số vốn năm 2015 chưa sử dụng của từng dự án nêu tại Điều 1 Quyết định này.
2. Chủ trì kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 từ số vốn năm 2015 chưa sử dụng.
3. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của các thông tin, số liệu và mức vốn phân bổ cho các dự án.
Điều 3. Giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam:
1. Thông báo cho các đơn vị danh mục và mức kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 từ số vốn năm 2015 chưa sử dụng cho từng dự án theo quy định tại Điều 1 và khoản 1 Điều 2 Quyết định này và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 01 năm 2017.
2. Thực hiện giải ngân và báo cáo giải ngân theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Quyết định số 1277/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KGVX, CN;
- Lưu: VT, KTTH(3b).32
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc
 
 
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
PHỤ LỤC I
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHO ĐẦU TƯ NHƯNG CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 TỪ SỐ VỐN NĂM 2015 CHƯA SỬ DỤNG
(Kèm theo Quyết định số 2549/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)
 
Đơn vị: Triệu đồng
Nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2015 chưa sử dụng
Kế hoạch năm 2016
TNG SỐ
307.331
Nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2015 chưa sử dụng
307.331
 
 
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
PHỤ LỤC II
DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHO ĐẦU TƯ NHƯNG CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NSNN NĂM 2016 TỪ SỐ VỐN NĂM 2015 CHƯA SỬ DỤNG
(Kèm theo Quyết định số 2549/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)
 
Đơn vị: Triệu đồng
TT
Danh mục dự án
Địa điểm XD
Thời gian KC HT
QĐ đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
Ghi chú
 
Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành
TMĐT
 
Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
Trong đó vốn từ nguồn thu để lại chưa đưa vào cân đối NSNN
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
 
 
TNG SỐ
 
 
 
800,281
800,281
 
 
 
THỰC HIỆN DỰ ÁN
 
 
 
800,281
800,281
 
 
 
Các dự án khởi công mới năm 2016
 
 
 
800,281
800,281
 
 
 
Dự án nhóm B
 
 
 
380,045
380,045
 
 
1
Trụ sở BHXH tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang
2016-2018
Số 1001 ngày 13/07/2016
107,164
107,164
 
 
2
Trụ sở BHXH tỉnh Bắc Ninh
Bắc Ninh
2016-2019
Số 996 ngày 13/07/2016
128,412
128,412
 
 
3
Trụ sở BHXH tỉnh Long An
Long An
2016-2018
Số 992 ngày 13/07/2016
144,469
144,469
 
 
 
Dư án nhóm C
 
 
 
420,236
420,236
 
 
1
Trụ sở BHXH huyện Lục Nam
Bắc Giang
2016-2017
Số 1002 ngày 13/07/2016
20,473
20,473
 
 
2
Trụ sở BHXH huyện Chợ Mới
Bắc Kạn
2016-2018
Số 980 ngày 12/07/2016
19,727
19,727
 
 
3
Trụ sở BHXH huyện Bàu Bàng
Bình Dương
2016-2017
Số 994 ngày 13/07/2016
21,240
21,240
 
 
4
Trụ sở BHXH huyện Phú Quý
Bình Thuận
2016-2017
Số 997 ngày 13/07/2016
27,259
27,259
 
 
5
Trụ sở BHXH quận Thốt Nốt
TP Cần Thơ
2016-2017
Số 1000 ngày 13/07/2016
22,384
22,384
 
 
6
Trụ sở BHXH huyện Mường Nhé
Điện Biên
2016-2017
Số 987 ngày 13/07/2016
20,350
20,350
 
 
7
Trụ sở BHXH thị xã Sa Đéc
Đồng Tháp
2016-2018
Số 990 ngày 13/07/2016
25,951
25,951
 
 
8
Trụ sở BHXH thành phố Phủ Lý
Hà Nam
2016-2017
Số 978 ngày 12/07/2016
26,609
26,609
 
 
9
Trụ sở BHXH thị xã Chí Linh
Hải Dương
2016-2018
Số 999 ngày 13/07/2016
21,798
21,798
 
 
10
Trụ sở BHXH quận Hồng Bàng
TP. Hải Phòng
2016-2018
Số 995 ngày 13/07/2016
35,560
35,560
 
 
11
Trụ sở BHXH huyện BHXH la HDrai
Kon Tum
2016-2017
Số 989 ngày 13/07/2016
20,899
20,899
 
 
12
Trụ sở BHXH huyện Hoa Lư
Ninh Bình
2016-2018
Số 998 ngày 13/07/2016
19,156
19,156
 
 
13
Trụ sở BHXH huyện Sơn Tịnh
Quảng Ngãi
2016-2018
Số 985 ngày 13/07/2016
21,193
21,193
 
 
14
Trụ sở BHXH thành phố Cẩm Phả
Quảng Ninh
2015 - 2017
Số 988 ngày 13/07/2016
30,810
30,810
 
 
15
Trụ sở BHXH thành phố Sóc Trăng
Sóc Trăng
2016-2017
Số 993 ngày 13/07/2016
23,376
23,376
 
 
16
Trụ sở BHXH huyện Vân Hồ
Sơn La
2016-2017
Số 986 ngày 13/07/2016
22,169
22,169
 
 
17
Trụ sở BHXH huyện Quan Hóa
Thanh Hoá
2016-2017
Số 984 ngày 13/07/2016
20,877
20,877
 
 
18
Trụ sở BHXH huyện Tân Phú Đông
Tiền Giang
2016-2017
Số 991 ngày 13/07/2016
20,405
20,405
 
 

thuộc tính Quyết định 2549/QĐ-TTg

Quyết định 2549/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước năm 2016 từ số vốn năm 2015 chưa sử dụng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2549/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:30/12/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Tài chính-Ngân hàng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Giao kế hoạch đầu tư vốn cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Ngày 30/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2549/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước năm 2016 từ số vốn năm 2015 chưa sử dụng của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.
Theo đó, giao 307.331 triệu đồng từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2015 chưa sử dụng cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có trách nhiệm thông báo cho các đơn vị danh mục và mức kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước năm 2016 từ số vốn năm 2015 chưa sử dụng cho từng dự án; thực hiện giải ngân và báo cáo giải ngân theo quy định tại của pháp luật.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định2549/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 16/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dụng về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018; Nghị định 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ

Thông tư 16/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dụng về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018; Nghị định 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ

Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng

Vui lòng đợi