Quyết định 181/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công I, tỉnh Thái Nguyên

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 181/1999/QĐ-TTG
NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 1999 VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ
PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH
KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG CÔNG I,
TỈNH THÁI NGUYÊN

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Quy chế Khu Công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐCP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ;

Xét đề nghị của UBND tỉnh Thái Nguyên tại Tờ trình số 15/TT-UB ngày 22 tháng 6 năm 1999, của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 5174BKH/VPTĐ ngày 9 tháng 8 năm 1999,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Thành lập Khu công nghiệp Sông Công I, tỉnh Thái Nguyên.

Khu công nghiệp Sông Công I, tỉnh Thái Nguyên được tổ chức và hoạt động theo Quy chế Khu Công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao, ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ và chịu sự quản lý trực tiếp của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên.

 

Điều 2. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công I, tỉnh Thái Nguyên với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Khu công nghiệp Sông Công I, tỉnh Thái Nguyên.

2. Chủ đầu tư: Công ty Công trình Giao thông I - tỉnh Thái Nguyên.

3. Mục tiêu dự án: Tạo mặt bằng, xây dựng các hệ thống giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, xử lý chất thải... nhằm kinh doanh kết cấu hạ tầng được tạo ra trong khu công nghệp.

4. Địa điểm xây dựng: Thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

5. Diện tích đất sử dụng: Tổng diện tích quy hoạch là 320 ha, trong đó diện tích giai điạn I là 69,37 ha, sẽ được chuẩn xác lại khi làm thủ tục thuê đất theo quy định của Luật Đất đai.

6. Tổng mức vốn đầu tư giai đoạn I: 76.985,8 triệu đồng Việt Nam.

7. Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn ứng trước của các nhà đầu tư, vốn vay.

8. Tiến độ đầu tư: Được thực hiện trong thời gian 5 năm, kể từ ngày ký quyết định đầu tư.

9. Thời gian hoạt động: 50 năm, kể từ ngày ký quyết định đầu tư.

 

Điều 3. Công ty Công trình Giao thông I - tỉnh Thái Nguyên được vay một phần vốn ưu đãi của Nhà nước để xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghệp và được hưởng các ưu đãi tài chính theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước.

 

Điều 4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành; lập quy hoạch chi tiết khu công nghiệp trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt; lập đề án tổng thể về phát triển công trình kết cấu hạ tầng bên ngoài hàng rào để đồng bộ với các công trình kết cấu hạ tầng bên trong hàng rào, đảm bảo hoạt động có hiệu quả cho khu công nghiệp.

 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Điều 6. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công nghiệp, Quốc phòng, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chỉnh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trưởng Ban quản lý các khu công nghệp Việt Nam, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên (sẽ thành lập sau), Giám đốc Công ty Công trình Giao thông I - tỉnh Thái Nguyên, Thủ trưởng các cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực