Quyết định 456/1999/QĐ-BKH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
******

Số: 456/1999/QĐ-BKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 1999 

 


QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;

Căn cứ Quyết định số 355/TTg ngày 28 tháng 5 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban chỉ đạo của Chính phủ về Tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Căn cứ Nghị định số 75-CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bãi bỏ 281 văn bản quy phạm pháp luật kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc Bộ thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Ban chỉ đạo của Chính phủ về Tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL
- Văn phòng Chính phủ
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Tòa án Nhân dân tối cao
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao
- Các cơ quan đoàn thể TW
- Lãnh đạo Bộ
- Lưu (VT, PC).

BỘ TRƯỞNG
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Trần Xuân Giá

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC (TỪ NĂM 1976 ĐẾN THÁNG 6/1998)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 456/1999/QĐ-BKH ngày 28 tháng 8 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

STT

Tên văn bản

Số văn bản

Ngày, tháng năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

1.

Quyết định

110-UB/KHH

22/3/1976

Về việc ban hành hệ thống biểu mẫu lập kế hoạch 5 năm 1976 - 1980 của Bộ, tổng cục, tỉnh, thành phố.

2.

Quyết định

251-UB/KHH

3/7/1976

Quyết định thành lập hai trường trung học nghiệp vụ kế hoạch trực thuộc UBKHNN.

3.

Quyết định

374-UB/KHH

4/10/1976

Quyết định phục hồi lại sự hoạt động của trường nghiệp vụ kế hoạch ở miền Bắc, lấy tên là trường Nghiệp vụ kế hoạch I.

4.

Quyết định

428-UB/CNA

13/11/1976

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc ban hành chỉ tiêu tính trữ lượng cho mỏ sét Na Dương (Cao Lãnh).

5.

Quyết định

429-UB/CNA

13/11/1976

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc ban hành chỉ tiêu tính trữ lượng cho mỏ đá secpen tinit Bãi áng, Thanh hóa.

6.

Quyết định

430-UB/CNA

13/11/1976

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc ban hành chỉ tiêu tính trữ lượng cho mỏ sét Đoài thôn, Thanh Hóa.

7.

Quyết định

431-UB/CNA

13/11/1976

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc ban hành chỉ tiêu tính trữ lượng cho mỏ sét Đặc Sơn.

8.

Quyết định

432-UB/CNA

13/11/1976

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc ban hành chỉ tiêu tính trữ lượng cho mỏ sét Xích Thổ, Quảng Ninh.

9.

Quyết định

433-UB/CNA

13/11/1976

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc ban hành chỉ tiêu tính trữ lượng cho mỏ sét Giang Đông, Hoàng Liên Sơn.

10.

Quyết định

45-UB/TKT

10/2/1977

Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Viện nghiên cứu các phương pháp toán kinh tế trong kế hoạch hóa và quản lý kinh tế thuộc ủy ban kế hoạch Nhà nước.

11.

Quyết định

82-UB/KHH

25/3/1977

Quyết định về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu biểu mẫu lập kế hoạch 5 năm 1976 - 1980 của Bộ, tổng cục, tỉnh, thành phố.

12.

Quyết định

225-UB/KHH

20/6/1977

Quyết định của ủy ban Kế hoạch Nhà nước ban hành tiêu chuẩn tính toán vật tư kỹ thuật.

13.

Quyết định

317-UB/KHH

6/9/1977

Quyết định thành lập Trung tâm tính toán thuộc viện nghiên cứu các phương pháp toán kinh tế trong kế hoạch hóa và quản lý trực thuộc UBKHNN.

14.

Quyết định

365-UB/VX

13/10/1977

Về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu biểu mẫu lập kế hoạch Y tế và bản hướng dẫn nội dung phương pháp tính toán các chỉ tiêu chủ yếu, trong kế biểu mẫu đó nhằm cụ thể hóa Quyết định 95-UB/KHH ngày 4/5/1977 về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu biểu mẫu lập kế hoạch 1976-1980 của Bộ, tổng cục, tỉnh, thành phố và huyện.

15.

Quyết định

366-UB/VX

13/10/1977

Về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu biểu mẫu lập kế hoạch Văn hóa thông tin và bản hướng dẫn nội dung phương pháp tính toán các chỉ tiêu chủ yếu, trong kế biểu mẫu đó nhằm cụ thể hóa Quyết định 95-UB/KHH ngày 4/5/1977 về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu biểu mẫu lập kế hoạch 1976 - 1980 của Bộ, tổng cục, tỉnh, thành phố và

huyện.

 

 

 

 

16.

Quyết định

376-UB/KHH

29/10/1977

Quyết định ban hành chương trình đào tạo cán bộ trung học kế hoạch khóa I ở các trường trung học nghiên cứu các phương pháp toán học kinh tế trong kế hoạch hóa và quản lý trực thuộc UBKHNN.

17.

Quyết định

461-UB/KHGD

72/12/1977

Quyết định ban hành chỉ tiêu, biểu báo kế hoạch giáo dục đào tạo và các hướng dẫn nội dung phương pháp tính toán các chỉ tiêu lập các biểu báo đó.

18.

Quyết định

523-UB/KHH

29/12/1977

Quyết định ban hành hướng dẫn phương pháp định mức tính toán kế hoạch cấp huyện, trong công tác kế hoạch hóa ở cấp huyện.

 

 

 

 

 

19.

Quyết định

531-UB/KHH

30/12/1977

Quyết định ban hành định mức tính toán kế hoạch để sử dụng trong công tác kế hoạch hóa.

20.

Quyết định

294-UB/KHH

14/5/1977

Quyết định thành lập Trung tâm thông tin tư liệu trực thuộc UBKHNN.

21.

Quyết định

235-UB/KHH

24/5/1978

Quyết định ban hành phương pháp định mức kế hoạch ở cấp huyện, trong công tác kế hoạch hóa ở cấp huyện.

22.

Thông tư

293-UB/KHH

15/6/1978

Thông tư hướng dẫn thi hành bản "Chế độ công tác kế hoạch hóa của cấp huyện" ban hành theo Nghị định của Hội đồng Chính phủ số 135-CP ngày 8/6/1978.

23.

Quyết định

271-UB/THN

7/6/1978

Về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu biểu mẫu kế hoạch năm 1979 của các Bộ, tổng cục, tỉnh, thành phố

24.

Quyết định

317-UB/TC

26/6/1978

Về việc ban hành bảng giá "Tính toán kế hoạch" để thống nhất sử dụng trong công tác tính toán và cân đối kế hoạch ở các Vụ; Viện thuộc UBKHNN giao kế hoạch hàng năm cho các xí nghiệp, công nghiệp quốc doanh.

25.

Thông tư

322-UB/KHH

30/6/1978

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 342-CP ngày 23/12/1977 của Hội đồng Chính phủ về bổ sung chỉ tiêu giá thành và hệ thống chỉ tiêu Pháp lệnh của Nhà nước.

26.

Quyết định

433-UB/GTVT

12/8/1978

Quyết định ban hành chế độ báo cáo kế hoạch và hệ thống chỉ tiêu biểu mẫu lập kế hoạch của các xí nghiệp vận tải đường sông.

27.

Quyết định

464-UB/KHH

8/1978

Quy định về sửa đổi bổ sung hệ thống chỉ tiêu, mẫu biểu lập và báo cáo kế hoạch toàn diện của cấp huyện (đã ban hành theo Quyết định số 95-UB/KHH ngày 5/4/1977 cho phù hợp với nội dung được quy định trong bản chế độ về công tác kế hoạch hóa ban hành theo Nghị định số 135-CP ngày 8/6/1978 đối với cấp huyện.

28.

Quyết định

600-UB/CB

13/11/1978

Về việc ban hành chương trình đào tạo cán bộ trung học kế hoạch ở các trường trung học nghiệp vụ kế hoạch trực thuộc UBKHNN.

29.

Quyết định

62-UB/CB

14/2/1979

Quyết định thành lập trường bồi dưỡng nghiệp vụ kế hoạch trung ương lấy tên là trường Cán bộ kế hoạch Trung ương.

30.

Quyết định

64-UB/QĐ

16/2/1979

Quyết định về nội dung bí mật cơ quan.

31.

Quyết định

65-UB/KHH

16/2/1979

Quyết định chuyển giao nhiệm vụ công tác kế hoạch hóa ngành đo đạc bản đồ (bao gồm 2 khâu: bay chụp ảnh, đo đạc và bản đồ) trước đây do Viện phân vùng quy hoạch phụ trách, sang Vụ tổng hợp kế hoạch kinh tế quốc dân dài hạn.

32.

Quyết định

165-UB/VX

4/7/1979

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về chế độ báo cáo kế hoạch và hệ thống chỉ tiêu biểu mẫu lập kế hoạch phát triển thể dục, thể thao va hướng dẫn cách lập các chỉ tiêu chủ yếu trong biểu mẫu đó.

33.

Quyết định

176-UB/KHH

8/8/1979

Hệ thống chỉ tiêu, mẫu biểu làm mẫu áp dụng cho việc lập kế hoạch của xã và hướng dẫn phương pháp lập các chỉ tiêu chủ yếu trong hệ thống biểu mẫu đó.

34.

Quyết định

177-UB/QĐ

9/8/1979

Quyết định về tổ chức nghiên cứu lập kế hoạch 5 năm 1981-1985 trong UBKHNN.

35.

Quyết định

218-UB/KHH

20/9/1979

Ban hành kèm theo Quyết định hệ thống chỉ tiêu, mẫu biểu lập kế hoạch sửa chữa nhà trong các thành phố, thị xã, thị trấn và bản giải thích nội dung phương pháp tính toán hệ thống chỉ tiêu, mẫu biểu.

36.

Quyết định

249-UB/KHH

26/10/1979

Về việc ban hành kèm theo Quyết định: chế độ báo cáo kế hoạch và hệ thống chỉ tiêu, mẫu biểu lập kế hoạch toàn diện của các nông trường quốc doanh; chế độ báo cáo kế hoạch và hệ thống chỉ tiêu mẫu biểu này được áp dụng thống nhất cho tất cả các nông trường quốc doanh (Trung ương và địa phương) từ năm 1980 trở đi.

37.

Quyết định

163-UB/LĐTL

3/7/1980

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc ban hành chế độ báo cáo kế hoạch, hệ thống chỉ tiêu biểu mẫu và phương pháp lập kế hoạch lao động tiền lương của các Bộ, Tổng cục, các cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, huyện và đơn vị tương đương huyện, các đơn vị cơ sở....

38.

Quyết định

165-UB/TCCB

9/7/1980

Quyết định thành lập phòng dầu khí và địa chất thuộc Vụ công nghiệp nặng.

39.

Quyết định

171-UB/KHH

22/7/1980

Quyết định thông qua kế hoạch triển khai thực hiện những thỏa thuận với các nước XHCN Đông Âu, Cu Ba, Mông Cổ và chuẩn bị phối hợp kế hoạch với Liên Xô, Ba Lan.

40.

Quyết định

187-UB/KHH

3/10/1980

Quyết định về việc tổ chức biên soạn chỉ dẫn phương pháp lập kế hoạch kinh tế quốc dân dùng cho việc xây dựng kế hoạch 5 năm 1981-1985 và các kế hoạch hàng năm.

41.

Quyết định

221-UB/KHH

3/10/1980

Quyết định về điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện nghiên cứu kế hoạch hóa và định mức thuộc UBKHNN.

42.

Quyết định

18-UB/TCCB

17/1/1981

Quyết định thành lập phòng cân đối lương thực và nông sản thuộc Vụ Kế hoạch nội thương.

43.

Quyết định

16-UB/TCCB

14/1/1981

Quyết định thành lập phòng ấn loát trực thuộc Văn phòng UBKHNN: Nhà in từ Viện nghiên cứu kế hoạch hóa và định mức chuyển sang, Tổ đánh máy thuộc Văn phòng ủy ban.

44.

Quyết định

25-UB/TCCB

21/1/1981

Quyết định thành lập ban kiện toàn tổ chức của UBKHNN.

45.

Quyết định

36-UB/TCCB

30/1/1981

Quyết định thành lập các phòng sau đây của Trung tâm tính toán thuộc Viện nghiên cứu các phương pháp toán kinh tế trong kế hoạch hóa và quản lý:

 

 

 

 

- Phòng khai thác

 

 

 

 

- Phòng phân tích và thảo chương I

 

 

 

 

- Phòng phân tích và thảo chương II

 

 

 

 

- Phòng hành chính quản trị

46.

Quyết định

42-UB/KHH

9/2/1981

Quyết định ban hành hệ thống chỉ tiêu mẫu biểu dùng cho việc lập và báo cáo kế hoạch 5 năm của Bộ, tổng cục, tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương: kèm theo bản chỉ dẫn phương pháp lập kế hoạch kinh tế quốc dân.

47.

Quyết định

139-UB/TCCB

27/6/1981

Quyết định tăng cường công tác kế hoạch và theo dõi tình hình kinh tế miền Nam (lấy Vụ tổng hợp kế hoạch kinh tế địa phương và kế hoạch kinh tế lãnh thổ làm nòng cốt) nay đặt bộ phận thường trực tại thành phố HCM.

48.

Quyết định

180-UB/TCCB

12/8/1981

Quyết định chuyển nhiệm vụ tổng hợp, cân đối kế hoạch phát triển sản xuất hàng kim khí tiêu dùng từ Vụ kế hoạch công nghiệp nhẹ sang Vụ Kế hoạch cơ khí và luyện kim.

49.

Quyết định

89-UB/TCCB

5/9/1981

QĐ giao cho ban biên tập tạp chí Kế hoạch hóa phụ trách quản lý nhà in của ủy ban Kế hoạch nhà nước.

50.

Quyết định

196-UB/KHH

7/9/1981

Quyết định hướng dẫn phương pháp định mức lao động trong hợp tác xã sản xuất nông nghiệp

51.

Quyết định

206-UB/TCCB

23/9/1981

Quyết định giao cho Viện nghiên cứu kế hoạch hóa và định mức nhiệm vụ: hướng dẫn thực hiện Nghị định số 201-CP ngày 26/5/1981 của Hội đồng Chính phủ.

52.

Quyết định

217-UB/TCCB

7/10/1981

Quyết định chuyển nhiệm vụ nghiên cứu phương pháp chế độ kế hoạch hóa ngắn hạn từ Vụ tổng hợp kế hoạch kinh tế quốc dân ngắn hạn sang Viện nghiên cứu kế hoạch hóa và định mức.

53.

Quyết định

273-UB/KHH

25/11/1981

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 1981-1985 của huyện và hướng dẫn việc tổ chức xây dựng kế hoạch 5 năm của huyện.

54.

Quyết định

277-UB/KHH

25/11/1981

Quyết định về chế độ lập kế hoạch, hệ thống chỉ tiêu, mẫu biểu và hướng dẫn nội dung phương pháp tính toán các chỉ tiêu kế hoạch của hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nông nghiệp.

55.

Quyết định

280-UB/TCCB

25/12/1981

Quyết định về việc sắp xếp lại tổ chức của các Vụ kế hoạch công nghiệp cơ khí và luyện kim, Vụ công nghiệp A.

56.

Thông tư

1187-UB/KHH

23/10/1982

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 146-HĐBT ngày 25/8/1982 của Hội đồng bộ trưởng.

57.

Thông tư

01-UB/KHH

25/2/1982

Thông tư hướng dẫn thi hành chỉ thị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc xây dựng kế hoạch 5 năm 1981-1985.

58.

Quyết định

26-UB/KHH

25/2/1982

Quyết định hướng dẫn phương pháp định mức tiêu dùng vật tư trong hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nông nghiệp.

59.

Thông tư

02-UB/TC

26/2/1982

Thông tư hướng dẫn việc lập kế hoạch giá thành tích lũy năm 1982.

60.

Thông tư

03-UB/ĐM

2/3/1982

Thông tư hướng dẫn việc xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật để tính toán kế hoạch năm 1983 và kế hoạch 5 năm 1981-1985 (sử dụng trong nội bộ cơ quan).

61.

Thông tư

05-UB/LĐTL

14/4/1982

Thông tư hướng dẫn thực hiện quyết định số 48-CP ngày 6/3/1982 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc xét duyệt kế hoạch qũy tiền lương theo khối lượng sản xuất kinh doanh.

62.

Quyết định

59-UB/TCCB

15/4/1982

Quyết định cho phép trung tâm tính toán thuộc Viện toán kinh tế hoạt động theo phương thức hạch toán nội bộ, chuẩn bị điều kiện tiến tới hạch toán độc lập.

63.

Quyết định

105-UB/KHH

15/5/1982

Quyết định về chế độ lập và báo cáo kế hoạch toàn diện hệ thống chỉ tiêu, mẫu biểu và nội dung phương pháp tính toán các chỉ tiêu trong hệ thống mẫu biểu đó của các công ty, xí nghiệp và tổ chức kinh tế làm công tác lưu thông hàng hóa (gọi tắt là xí nghiệp thương nghiệp).

64.

Quyết định

91-UB/QP

18/6/1982

Quyết định triệu tập hội nghị về công tác kế hoạch động viên cho các thành viên, các ngành, các địa phương trong cả nước trong thời gian 15 ngày vào đầu tháng 7-1982.

65.

Quyết định

134-UB/TCCB

14/8/1982

Quyết định sắp xếp lại tổ chức của các vụ, viện, văn phòng thuộc UBKHNN.

66.

Quyết định

207-UB/TCCB

25/11/1982

Quyết định về việc thành lập phòng kế hoạch hợp tác kinh tế với Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và nước Cộng hòa Nhân dân Cămpuchia (gọi tắt là phòng kế hoạch Lào & Cămpuchia) thuộc vụ Hợp tác kinh tế.

67.

Quyết định

82-UB/VP

18/5/1983

Quyết định về việc tổ chức và chức năng nhiệm vụ của trung tâm tính toán.

68.

Quyết định

81-UB/TCCB

14/6/1983

Về việc thành lập Vụ tổng hợp kế hoạch khoa học kỹ thuật trực thuộc UBKHNN

69.

Quyết định

07-UB/TH

16/1/1984

Quyết định của chủ nhiệm UBKHNN về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1984 cho các Bộ, cơ quan khác trực thuộc HĐBT, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương và các cơ quan không thuộc HĐBT.

70.

Thông tư

01-UB

22/2/1984

Thông tư hướng dẫn thi hành chỉ thị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc xét duyệt kết qủa thực hiện kế hoạch nhà nước.

71.

Thông tư

02-UB/VI

5/3/1984

Thông tư hướng dẫn bàn giao vật tư dự trữ Nhà nước theo Nghị định số 31-HĐBT.

72.

Quyết định

37-UB/KHDH

20/3/1984

Quyết định về việc tổ chức triển khai nghiên cứu các chương trình kinh tế xã hội trong kế hoạch 5 năm 1986-1990 trong nội bộ UBKHNN.

73.

Chỉ thị

01-CT/KHDH

20/3/1984

Chỉ thị xây dựng kế hoạch 5 năm 1986-1990 trong nội bộ UBKHNN.

74.

Quyết định

94-UB/TH

19/7/1984

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc điều chỉnh chỉ tiêu xăng dầu của kế hoạch Nhà nước năm 1984.

75.

Thông tư

03-UB/LĐTL

30/7/1984

Hướng dẫn về việc tổng hợp kế hoạch phân bố lao động dân cư xây dựng vùng kinh tế mới trên địa bàn cả nước.

76.

Quyết định

106-UB/TCCB

3/8/1984

Về cơ cấu tổ chức trong thời gian trước mắt Viện Kế hoạch dài hạn.

77.

Quyết định

109-UB/ĐM

19/8/1984

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc ban hành Quy định chủ yếu về công tác định mức chi phí và dự trữ nguyên vật liệu, năng lượng trong nền kinh tế quốc dân.

78.

Quyết định

159-UB/TH

18/9/1984

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc sắp xếp lại kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 1984.

79.

Thông tư

04-UB/TĐ

8/10/1984

Thông tư hướng dẫn việc đánh giá kết qủa thi đua trong ngành kế hoạch năm 1984-1985.

80.

Quyết định

225-UB/ĐM

29/12/1984

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc ban hành tập định mức vật tư kỹ thuật năm 1984-1985.

81.

Quyết định

226-UB/ĐM

31/12/1984

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc ban hành tập định mức suất vốn đầu tư.

82.

Thông tư

01-UB/KHH

2/1/1985

Thông tư triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị trung ương Đảng lần thứ 7 về việc xây dựng kế hoạch bổ sung năm 1985 và triển khai thực hiện quy định tạm thời của HĐBT về cải tiến công tác kế hoạch hóa.

83

Thông tư

02-UB/LĐTL

14/1/1985

Thông tư hướng dẫn kế hoạch phân bổ lao động và dân số trên địa bàn cả nước năm 1985.

84.

Quyết định

33-QĐ/UB

2/3/1985

Quyết định về việc các vụ, viện có trách nhiệm nghiên cứu xây dựng kế hoạch hợp tác 86-90 với hai nước bạn Lào và Cămpuchia theo chức năng quy định.

85.

Quyết định

34-UB/TCCB

4/3/1985

Quyết định giao cho Vụ II thuộc UBKHNN tổng hợp toàn diện kế hoạch của Tổng cục Hải quan.

86.

Thông tư

03-UB/KHH

14/3/1985

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 156-HĐBT ngày 30/11/1984 của HĐBT về một số vấn đề cải tiến quản lý công nghiệp quốc doanh.

87.

Quy chế

62-UB/TCCB

17/5/1985

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học UBKHNN.

88.

Chỉ thị

01-UB/VP

18/5/1985

Chỉ thị về tổng kết công tác kế hoạch hóa và khen thưởng nhân dịp 30 năm thành lập UBKHNN.

89.

Quyết định

182-UB/ĐM

6/11/1985

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc thành lập hội đồng xét duyệt định mức cấp nhà nước.

90.

Quyết định

191-UB/TCCB

29/11/1985

Quyết định ban hành bản quy định tạm thời về chế độ làm việc và quan hệ công tác thuộc một số lĩnh vực công tác của UBKHNN

91.

Quyết định

03-UB/ĐM

4/1/1986

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc ban hành tập định mức kinh tế kỹ thuật.

92.

Chỉ thị

01-UB/VP

20/1/1986

Chỉ thị của Chủ nhiệm UBKHNN về việc tổng kết công tác chuyên môn và công tác thi đua năm 1986.

93.

Quyết định

12-UB/TH

31/1/1986

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc giao chỉ tiêu pháp lệnh và thông báo các chỉ tiêu hướng dẫn của UBKHNN năm 1986.

94.

Thông tư

01-UB/LĐTL

7/3/1986

Thông tư hướng dẫn chỉ tiêu kế hoạch năm 1986 và tổng hợp kế hoạch năm 1987 về phân bố lao động dân cư.

95.

Chỉ thị

02-UB/VP

3/5/1986

Chỉ thị về việc xúc tiến công tác xây dựng kế hoạch 5 năm 1986-1990.

96.

Thông tư

03-UB/GDĐT

23/5/1986

Thông tư hướng dẫn thực hiện kế hoạch phân phối học sinh tốt nghiệp đại học, cao đẳng và trung học tốt nghiệp năm 1986.

97.

Thông tư

04-UB/KHH

18/8/1986

Thông tư liên Bộ: UBKHNN - Bộ Vật tư hướng dẫn lập kế hoạch của các tổ chức kinh doanh cung ứng vật tư.

98.

Thông tư

05-UB/KHH

18/8/1986

Thông tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch của các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh.

99.

Quyết định

124-UB/VPTT

10/11/1986

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc ban hành quy định tạm thời phân loại công trình xây dựng cơ bản.

100.

Chỉ thị

03-UB/VP

29/12/1986

Chỉ thị về việc tổng kết công tác chuyên môn và công tác thi đua năm 1986.

101.

Quyết định

01-UB/TH

2/1/1987

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc giao chỉ tiêu pháp lệnh và thông báo chỉ tiêu hướng dẫn của kế hoạch Nhà nước năm 1987.

102.

Quyết định

05-UB/TCCB

14/1/1987

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Viện nghiên cứu kế hoạch dài hạn.

103.

Quyết định

18-UB/ĐM

14/2/1987

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc ban hành tập định mức kinh tế kỹ thuật.

104.

Thông tư

03-UB/KHH

28/3/1987

Thông tư hướng dẫn công tác kế hoạch hóa của các xí nghiệp quốc doanh.

105.

Quyết định

51-UB/TCCB

4/4/1987

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc sắp xếp lại và hình thành các phòng thuộc Vụ Tổng hợp kế hoạch quốc dân.

106.

Quyết định

52-UB/TCCB

7/4/1987

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Viện phân bố lực lượng sản xuất.

107.

Quyết định

61-UB/TCCB

29/4/1987

Quyết định chuyển Vụ tổng hợp kế hoạch ngành công nghiệp thực phẩm từ Vụ kế hoạch công nghiệp thực phẩm từ Vụ kế hoạch công nghiệp hàng tiêu dùng và công nghiệp địa phương sang Vụ Kế hoạch Nông, Lâm nghiệp.

108.

Quyết định

64-UB/TT

5/5/1987

Quyết định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm thông tin trực thuộc UBKHNN.

109.

Quyết định

92-UB/TCCB

3/6/1987

Quyết định thành lập Phòng Pháp chế trực thuộc UBKHNN.

110.

Thông tư

02-UB/TH

23/6/1987

Thông tư về việc xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1988.

111.

Quyết định

138-UB/TCCB

18/8/1987

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về chương trình đào tạo cán bộ kế hoạch trung học cho 5 khối ngành ở 2 trường trung học nghiệp vụ kế hoạch 2 và 3 trực thuộc UBKHNN.

112.

Quyết định

205-UB/ĐM

19/11/1987

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật.

113.

Quyết định

236-UB/ĐM

24/12/1987

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc ban hành tập định mức kinh tế - kỹ thuật.

114.

Quyết định

03-UB/ĐM

5/1/1988

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc ban hành tạm thời tập "định mức tiêu hao một số loại vật liệu chủ yếu trong xây dựng cơ bản".

115.

Thông tư

01-UB/KHH

18/1/1988

Thông tư hướng dẫn một số điểm về công tác kế hoạch hóa của xí nghiệp quốc doanh.

116.

Quyết định

67-UB/ĐM

28/4/1988

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc ban hành tập định mức kinh tế kỹ thuật.

117.

Quyết định

68-UB/TCKHH

28/4/1988

Quyết định chuyển từng bước tạp chí kế hoạch hóa và nhà in UBKHNN lên hạch toán kinh tế.

118.

Quyết định

70-UB/TH

3/5/1988

Quyết định của chủ nhiệm UBKHNN về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1988 cho các Bộ, UBNN, các cơ quan khác thuộc HĐBT, UBND các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương một số chỉ tiêu khác của kế hoạch Nhà nước năm 1988 nhằm cụ thể hóa và hướng dẫn chỉ tiêu pháp lệnh của Chủ tịch HĐBT.

119.

Quy chế

78-UB/TC-KHH

9/5/1988

Quy chế tạm thời về hoạt động sản xuất kinh doanh của tạp chí kế hoạch hóa.

120.

Quyết định

94-UB/TCCB

7/6/1988

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc giải thể Vụ Ngoại thương, Vụ Hợp tác kinh tế và Vụ C-K để thành lập Vụ Kinh tế đối ngoại thuộc UBKHNN.

121.

Quyết định

95-UB/TCCB

7/6/1988

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc giải thể Viện kế hoạch hóa, Vụ Định mức và tạp chí kế hoạch hóa để thành lập Viện Kế hoạch hóa và định mức thuộc UBKHNN.

122.

Quyết định

96-UB/TCCB

7/6/1988

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc giải thể Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân và Vụ Tài chính trên cơ sở Vụ Kinh tế quốc dân, Vụ Tài chính, một bộ phận Vụ Đầu tư xây dựng, Vụ Vật tư thành lập Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân thuộc UBKHNN.

123.

Quyết định

97-UB/TCCB

7/6/1988

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc giải thể Vụ Công nghiệp A, Vụ công nghiệp B và Vụ Cơ khí luyện kim để thành lập Vụ Công nghiệp thuộc UBKHNN.

124.

Quyết định

98-UB/TCCB

7/6/1988

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc giải thể Vụ Vật tư và Vụ Nội thương để thành lập Vụ Lưu thông vật tư, hàng hóa thuộc UBKHNN.

125.

Quyết định

99-UB/TCCB

7/6/1988

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc giải thể Vụ Đầu tư xây dựng và Văn phòng thẩm tra luận chứng kinh tế kỹ thuật để thành lập Vụ Xây dựng cơ bản thuộc UBKHNN.

126.

Quyết định

101-UB/TCCB

8/6/1988

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc giải thể Trung tâm thông tin kinh tế kế hoạch và Trung tâm tính toán để thành lập Trung tâm thông tin thuộc UBKHNN.

127.

Quyết định

102-UB/TCCB

8/6/1988

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc giải thể Vụ I và Vụ II để thành lập Vụ Quốc phòng an ninh thuộc UBKHNN.

128.

Quyết định

104-UB/TCCB

11/6/1988

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về nhiệm vụ của Vụ Giao thông vận tải và bưu điện.

129.

Quyết định

105-UB/TCCB

11/6/1988

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về nhiệm vụ, tổ chức của Vụ Kế hoạch Kinh tế địa phương lãnh thổ.

130.

Quyết định

107-UB/TCCB

20/6/1988

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc giải thể Vụ Lao động tiền lương và Vụ Văn xã để thành lập Vụ Lao động văn hóa xã hội thuộc UBKHNN.

131.

Quyết định

108-UB/TCCB

20/6/1988

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc giải thể Vụ Khoa học kỹ thuật và Vụ Giáo dục đào tạo để thành lập Vụ Khoa học và Giáo dục thuộc UBKHNN.

132.

Quyết định

112-UB/TCCB

23/6/1988

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc giải thể Văn phòng và phòng Pháp chế, thành lập Văn phòng mới và nhiệm vụ của Văn phòng thuộc UBKHNN.

133.

Quyết định

113-UB/TCCB

23/6/1988

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về nhiệm vụ của Vụ tổ chức cán bộ.

134.

Quyết định

114-UB/TCCB

23/6/1988

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc giải thể Vụ Nông Lâm nghiệp và Vụ Thủy sản để thành lập Vụ Nông lâm ngư nghiệp thuộc UBKHNN.

135.

Thông tư

02-UB/TH

23/6/1988

Thông tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 1989.

136.

Quyết định

129-UB/TH

2/7/1988

Quy định những đối tượng được nhà nước bán vật tư theo giá ổn định và giá kinh doanh.

137.

Thông tư

923-UB/KHGD

16/7/1988

Thông tư hướng dẫn tạm thời về việc lập, thẩm tra và xét duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật, các kỹ thuật tiến bộ áp dụng vào sản xuất.

138.

Quyết định

216-UB/TH

31/8/1988

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 1988 cho các Bộ, UBNN, các cơ quan khác thuộc HĐBT và các tỉnh, thành phố đặc khu trực thuộc Trung ương.

139.

Quyết định

238-UB/TH

1/10/1988

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc ban hành quy trình xây dựng và tổng hợp kế hoạch hàng năm trong nội bộ cơ quan UBKHNN.

140.

Quyết định

268-UB/TCCB

31/10/1988

Quyết định thành lập xí nghiệp dịch vụ đời sống mang tên "Xí nghiệp dịch vụ đời sống công đoàn", xí nghiệp này trực thuộc sự chỉ đạo của Văn phòng UBKHNN.

141.

Quyết định

295-UB/TCCB

29/11/1988

Quyết định bổ sung Điều 1 Quyết định số 102-UB/TCCB ngày 8/6/1988 về nhiệm vụ của Vụ Quốc phòng an ninh.

142.

Quyết định

323-UB/TH

30/12/1988

Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1989 cho các Bộ, UBNN, UBND các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương.

143.

Quy chế

01-UB/VP

2/1/1989

Quy chế về tiếp đón khách quốc tế, đoàn ra, vào của UBKHNN.

144.

Quyết định

26-UB/TCCB

14/2/1989

Quyết định đổi tên Trung tâm điện toán của UBKHNN tại thành phố HCM thành Công ty công nghệ tin học trực thuộc UBKHNN (INTECO-SPC).

145.

Quyết định

82-UB/TCCB

10/5/1989

Quyết định thành lập xí nghiệp dịch vụ đời sống mang tên "Xí nghiệp dịch vụ đời sống công đoàn", xí nghiệp được phép tổ chức các hoạt động kinh tế phục vụ đời sống các cán bộ công nhân viên cơ quan và trực thuộc sự chỉ đạo của văn phòng UBKHNN.

146.

Quyết định

84-UB/KTĐN

20/5/1989

Quyết định ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp của Công ty công nghệ tin học (INTECO).

147.

Quy chế

671-UB/KHGD

29/6/1989

Quy chế hội thảo khoa học.

148.

Quy chế

 

1989

Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học.

149.

Quyết định

159-UB/TCCB

11/11/1989

Quyết định thành lập Vụ Hợp tác kinh tế văn hóa với Lào và Cămpuchia.

150.

Quyết định

158-UB/TCCB

11/11/1989

Quyết định thành lập Vụ Kế hoạch Tài chính.

151.

Thông tư

81-HTĐT/VP

30/6/1989

Thông tư hướng dẫn thi hành "Điều lệ tạm thời về chế độ làm việc và quan hệ công tác của UBNN về HTĐT".

152.

Quy chế

 

20/11/1989

Quy chế tổ chức văn phòng UBNN về HTĐT.

153.

Quy chế

 

12/1/1990

Quy chế hoạt động của cơ quan đại diện UBNN về hợp tác và đầu tư tại thành phố HCM.

154.

Quyết định

01-UB/TCCB

2/1/1990

Quyết định về điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện nghiên cứu kế hoạch hóa và định mức thuộc UBKHNN.

155.

Quyết định

91/HTĐT-VP

20/2/1990

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về HTĐT ban hành đợt I năm 1990 Danh mục các dự án gọi vốn đầu tư nước ngoài theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (kèm theo danh mục).

156.

Quy trình

129/HTĐT-VP

13/3/1990

Quy trình tiếp nhận và thẩm định các dự án đầu tư nước ngoài.

157.

Thông tư

164/HTĐT-VP

29/3/1990

Thông tư của UBNN về HTĐT hướng dẫn một số công việc liên quan đến triển khai dự án sau khi được cấp giấy phép.

158.

Quyết định

55-UB/TCCB

30/3/1990

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc giải thể xí nghiệp dịch vụ đời sống mang tên "xí nghiệp dịch vụ đời sống công đoàn" được thành lập theo Quyết định số 82-UB/TCCB ngày 10/5/1989.

159.

Quyết định

209/HTĐT-VP

14/4/1990

Quyết định của UBNN về HTĐT ban hành "quy chế tổ chức dịch vụ tư vấn đầu tư".

160.

Quyết định

300/HTĐT-TCCB

1/6/1990

Quyết định của UBNN về hợp tác và đầu tư thành lập Trung tâm thẩm định dự án trực thuộc UBNN về hợp tác và đầu tư.

161.

Quy chế

356/HTĐT-VP

1/6/1990

Quy chế tiếp khách nước ngoài của UBNN về HTĐT.

162.

Quy định

 

1/8/1990

Một số quy định của Trung tâm thẩm định dự án (thuộc UBNN về hợp tác và đầu tư).

163.

Quyết định

548/HTĐT-VP

15/9/1990

Quyết định của UBNN về HTĐT về chức năng, nhiệm vụ, quan hệ công tác của các đơn vị trong cơ quan.

164.

Thông tư

01-UB/TCCB

24/10/1990

Thông tư hướng dẫn thực hiện chỉ thị của Chủ tịch hội đồng bộ trưởng số: 355 ngày 5/10/1990 về những nhiệm vụ chủ yếu của cơ quan kế hoạch trung ương, tỉnh và thành phố.

165.

Quyết định

373/HTĐT

26/11/1990

Quyết định của UBNN về HTĐT về việc thành lập Trung tâm giao dịch trực thuộc UBNN về hợp tác và đầu tư.

166.

Quyết định

152-UB/TCCB

28/11/1990

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc đổi tên Công ty công nghệ tin học (INTECO) thành Trung tâm điện toán trực thuộc UBKHNN.

167.

Quyết định

163-UB/TCCB

7/12/1990

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc thành lập hội đồng chức danh khoa học UBKHNN.

168.

Quyết định

175-UB/TCCB

24/12/1990

Một số quy định về lề lối làm việc giữa các đồng chí ủy viên ủy ban với các đơn vị của UBKHNN tại thành phố HCM.

169.

Thông tư

02-UB/KHH

10/4/1991

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 81/HĐBT ngày 28/3/1991 của HĐBT về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1991.

170.

Công văn

261/HTĐT-VP

23/4/1991

Văn bản của UBNN về HTĐT về việc hướng dẫn lập quy hoạch gọi vốn đầu tư nước ngoài.

171.

Thông tư

328/HTĐT-VP

17/5/1991

Thông tư của UBNN về HTĐT hướng dẫn một số công việc liên quan đến triển khai dự án sau khi được cấp giấy phép.

172.

Quyết định

23-UB/KHH-ĐM

31/5/1991

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc ban hành tạm thời các định mức hao hụt thóc trong bảo quản dự trữ quốc gia.

173.

Quyết định

27-UB/TCCB

15/6/1991

Quyết định thành lập nhà khách trực thuộc Văn phòng UBKHNN tại số nhà 109 Quán Thánh - quận Ba Đình - Hà Nội.

174.

Quyết định

31-UB/KHH

24/6/1991

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật năm 1991 cho ngành công nghiệp điện năng.

175.

Quyết định

597/HTĐT-VP

15/7/1991

Quyết định về phân bổ lệ phí xét đơn bồi dưỡng cho công tác thẩm định dự án.

176.

Quyết định

698/HTĐT-VP

29/8/1991

Quyết định của UBNN về HTĐT về chế độ báo cáo hàng năm của các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

177.

Thông tư

715/HTĐT-TT

4/9/1991

Thông tư của UBNN về HTĐT hướng dẫn công tác quản lý Nhà nước đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

178.

Quy định

758/HTĐT-KT

6/9/1991

Quy định chế độ kiểm tra đối với các dự án đã được cấp giấy phép đầu tư.

179.

Công văn

781/HTĐT-VP

20/9/1991

Văn bản của ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư về việc hướng dẫn thi hành quyết định của Chủ nhiệm ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư số 698/HTĐT-VP ngày 29-8-1991.

180.

Quy định

928/HTĐT-GD

26/10/1991

Quy định của UBNN về HTĐT về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác dịch vụ đầu tư nước ngoài.

181.

Chỉ thị

01-UB/KHH

7/12/1991

Chỉ thị của Chủ nhiệm UBKHNN về tăng cường công tác xuất bản tạp chí và sách nghiệp vụ trong ngành kế hoạch.

182.

Thông tư

605/QL

31/12/1991

Thông tư hướng dẫn việc làm thử các mô hình quản lý mới theo Quyết định 143/HĐBT.

183.

Thông tư

606/QL

31/12/1991

Thông tư hướng dẫn về quy chế Hội đồng quản trị, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước.

184.

Quy chế

08-UB/VP

24/1/1992

Quy chế hoạt động của Nhà khách UBKHNN.

185.

Quyết định

119/HTĐT-TC

7/2/1992

Quyết định của Chủ nhiệm UBND về HTĐT về việc chấn chỉnh công tác chuyên môn của ủy ban.

186.

Quyết định

21-UB/TCCB

17/3/1992

Quyết định thành lập Văn phòng thẩm định Doanh nghiệp nhà nước thuộc Viện kế hoạch hóa và định mức của UBKHNN.

187.

Quy định

26/HTĐT-VP

28/3/1992

Quy định nhiệm vụ theo dõi tình hình thực hiện dự án của UBNN về HTĐT.

188.

Thông tư

171/QL

9/4/1992

Thông tư về việc triển khai thí điểm cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước và dự thảo Quyết định của Hội đồng bộ trưởng.

189.

Quyết định

48-UB/TCCB

12/5/1992

Quyết định thành lập Văn phòng thẩm định dự án đầu tư thuộc UBKHNN trên cơ sở tách riêng bộ phận thẩm định của Vụ XDCB.

190.

Thông tư

03-UB/KHĐM

18/5/1992

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 114-HĐBT ngày 7/4/1992 của HĐBT về Danh mục hàng cần thay thế nhập khẩu.

191.

Quyết định

184-UB/TH

1/6/1992

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1992 cho các Bộ, UBNN, cơ quan khác thuộc HĐBT, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các chỉ tiêu trong hướng dẫn của kế hoạch Nhà nước năm 1992.

192.

Quyết định

199-UB/TCCB

11/6/1992

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc thành lập hội đồng thẩm định doanh nghiệp nhà nước (tại UBKHNN).

193.

Thông tư

1034/HTĐT-TĐ

1/8/1992

Thông tư của UBNN về HTĐT hướng dẫn về việc dùng lợi nhuận để tái đầu tư.

194.

Thông tư

1126/HTĐT-PC

20/8/1992

Thông tư của UBNN về HTĐT hướng dẫn thi hành quy chế Khu chế xuất.

195.

Quyết định

1590/HTĐT-TĐ

6/11/1992

Quyết định của Chủ nhiệm UBNN về HTĐT ban hành quy định về chế độ thẩm định và cấp giấy phép đối với các dự án đầu tư vào khu chế xuất tại Việt Nam.

196.

Quyết định

47-UB/TH

10/3/1993

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 1993 cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các chỉ tiêu hướng dẫn của UBKHNN năm 1993.

197.

Thông tư

02-UB/KHH

21/4/1993

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 69-TTg ngày 24/2/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 1993, về tăng cường quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước.

198.

Thông tư

03-UB/NLN

29/4/1993

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 327-CT về việc thẩm định phê duyệt dự án tổng hợp xây dựng kế hoạch.

199.

Quyết định

104-UB/KHH-ĐM

1/5/1993

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc ban hành định mức xuất đầu tư cho trồng mới 1 ha chè, cao su tiểu điền.

200.

Quyết định

1283/UB-TCCB

23/6/1993

Quyết định của Chủ nhiệm UBNN về HTĐT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trung tâm giao dịch đầu tư cơ sở I tại Hà nội.

201.

Quyết định

1284/UB-TCCB

23/6/1993

Quyết định của Chủ nhiệm UBNN về HTĐT về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Quản lý khu chế xuất.

202.

Quyết định

1285/UB-TCCB

24/6/1993

Quyết định của Chủ nhiệm UBNN về HTĐT về chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Thẩm định dự án.

203.

Quyết định

1286/UB-TCCB

24/6/1993

Quyết định của Chủ nhiệm UBNN về HTĐT về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo.

204.

Quyết định

1287/UB-TCCB

24/6/1993

Quyết định của Chủ nhiệm UBNN về HTĐT về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Quản lý dự án.

205.

Quyết định

1288/UB-TCCB

24/6/1993

Quyết định của Chủ nhiệm UBNN về HTĐT về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Pháp luật và xúc tiến đầu tư.

206.

Quyết định

1289/UB-TCCB

24/6/1993

Quyết định của Chủ nhiệm UBNN về HTĐT về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn và tổ chức của Trung tâm giao dịch đầu tư cơ sở II tại thành phố HCM.

207.

Quyết định

1290/UB-TCCB

24/6/1993

Quyết định của Chủ nhiệm UBNN về HTĐT về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn và tổ chức của cơ quan đại diện của UB tại thành phố HCM.

208.

Quyết định

1291/UB-TCCB

24/6/1993

Quyết định của Chủ nhiệm UBNN về HTĐT về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng ủy ban.

209.

Thông tư

1621/UB-LXT

5/8/1993

Thông tư của UBNN về HTĐT hướng dẫn thi hành Nghị định 18/CP ngày 16/4/1993 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

210.

Quyết định

200-UB/KHH

6/9/1993

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN ban hành quy trình xây dựng và tổng hợp kế hoạch ngắn hạn trong nội bộ UBKHNN.

211.

Quyết định

126-UB/VP

2/10/1993

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc triển khai thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xử lý các vi phạm trong đăng ký kinh doanh.

212.

Quyết định

229-UB/KHH

6/11/1993

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật năm 1993 ngành công nghiệp điện năng.

213.

Quyết định

230-UB/KHH-ĐM

6/11/1993

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về định mức chi phí bảo quản vật tư kỹ thuật, dự trữ quốc gia của Bộ Quốc phòng.

214.

Quyết định

2342/UB-GD

9/11/1993

Quyết định của Chủ nhiệm UBNN về HTĐT ban hành quy chế hoạt động của Trung tâm giao dịch đầu tư cơ sở I và II thuộc UBNN về HTĐT.

215.

Quy định

2361/UB-VP

11/11/1993

Quy định của UBNN về HTĐT về thủ tục tăng vốn đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh.

216.

Quyết định

783-UB/KHH-ĐM

16/12/1993

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc ban hành định mức xuất đầu tư cho trồng mới 1 ha cao su và cà phê.

217.

Quy định

2826/UB-VP

30/12/1993

Quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBNN về HTĐT về ký văn bản thuộc công tác của UBNN về hợp tác và đầu tư.

218.

Quyết định

02-UB/KHH-ĐM

20/1/1994

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc ban hành định mức chi phí trong bảo quản vật tư dự trữ quốc gia.

219.

Thông tư

333/UB-LXT

28/2/1994

Thông tư của UBNN về HTĐT hướng dẫn thi hành quy chế đầu tư theo hình thức KD-XD-CG (BOT).

220.

Thông tư

01-UB/KHH

22/3/1994

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 61-TTg ngày 8/2/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1994.

221.

Quyết định

33-UB/QL

16/4/1994

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc thành lập ban chỉ đạo xây dựng dự án Luật Hợp tác xã.

222.

Quyết định

27/UB-KCX

22/4/1994

Quyết định của Chủ nhiệm UBNN về HTĐT phê chuẩn việc thành lập Hội đồng thẩm định dự án đầu tư vào Khu chế xuất Hải Phòng, tổ chức biên chế, nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng thẩm định.

223.

Thông tư

04-UB/KHH

5/5/1994

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 90-TTg ngày 7/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước.

224.

Thông tư

05-UB/KHH

23/5/1994

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 91-TTg ngày 7/3/1994 của Thủ tướng chính phủ về việc thí điểm thành lập tập đoàn kinh doanh.

225.

Quyết định

28-UB/QL

11/7/1994

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc thành lập ban chỉ đạo xây dựng dự án Luật Doanh nghiệp nhà nước.

226.

Thông tư

07-UB/KTĐN

18/7/1994

Thông tư hướng dẫn quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.

227.

Quy chế

90-UB/KHGD

17/8/1994

Quy chế sử dụng kinh phí khoa học trong UBKHNN.

228.

Quyết định

103-UB/VP

16/9/1994

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về những việc cần làm ngay để triển khai thực hiện Nghị quyết 38-CP của Chính phủ.

229.

Quyết định

114-UB/TCCB

1/10/1994

Quyết định thành lập Văn phòng xét thầu quốc gia thuộc UBKHNN.

230.

Quyết định

116-UB/TCCB

1/10/1994

Quyết định đổi tên Viện chiến lược dài hạn và phân bố lực lượng sản xuất thành Viện Chiến lược phát triển.

231.

Quyết định

130-UB/TCCB

25/10/1994

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về nhiệm vụ, tổ chức của Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

232.

Công văn

2308/UB-TĐ

14/11/1994

Hướng dẫn của UBNN về HTĐT về đầu tư lắp ráp, sản xuất xe ôtô ở Việt Nam.

233.

Công văn

2427/UB-TĐ

24/11/1994

Hướng dẫn của UBNN về HTĐT về một số chỉ tiêu chủ yếu của các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực may mặc và giầy dép lĩnh vực khách sạn, căn hộ và văn phòng cho thuê.

234.

Thông tư

10-UB/NLN

2/12/1994

TT hướng dẫn thực hiện Quyết định 327-CT theo quyết định của Thủ tướng chính phủ (tại văn bản số 4785 ngày 29/8/1994).

235.

Quyết định

169-UB/TCCB

3/12/1994

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của viện chiến lược phát triển.

236.

Quyết định

179-UB/KHH

23/12/1994

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật năm 1994 ngành công nghiệp điện năng.

237.

Quyết định

191-UB/TH

31/12/1994

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 1995 cho các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

238.

Thông tư

01-UB/KHH

6/2/1995

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 727-TTg ngày 30/11/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1995.

239.

Quyết định

23-UB/TCCB

8/2/1995

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc thành lập Trung tâm thông tin thuộc UBKHNN.

240.

Quyết định

24-UB/TCCB

8/2/1995

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam thuộc UBKHNN.

241.

Quy định

260/UB-TĐ

15/2/1995

Quy định của UBNN về HTĐT về cơ chế làm việc của tổ chuyên viên liên ngành thẩm định dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

242.

Thông tư

02-UB/TT

22/2/1995

Thông tư hướng dẫn về lập, thẩm định dự án đầu tư và quyết định đầu tư.

243.

Thông tư

03-UB/KHH

23/2/1995

Thông tư hướng dẫn về kế hoạch hóa đầu tư.

244.

Quy định

368/UB-TĐ

25/2/1995

Quy định của Bộ trưởng, chủ nhiệm UBNN về HTĐT về chế độ cộng tác viên thẩm định dự án.

245.

Quyết định

48-UB/KHH

22/3/1995

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc hao hụt trong giao nhận dầu DO tại khu vực cảng biển Gềnh Rái - Vũng Tàu.

246.

Quyết định

54-UB/TCCB

27/3/1995

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về việc thành lập tổ công tác về các khu công nghiệp (gọi tắt là tổ công tác) để giúp Chủ nhiệm UBKHNN.

247.

Quyết định

68-UB/KHH

4/4/1995

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về định mức chi phí bảo quản vật tư kỹ thuật dự trữ quốc gia của bộ Quốc phòng.

248.

Quyết định

74-UB/TCCB

12/4/1995

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về nhiệm vụ, tổ chức của Vụ Tổ chức Cán bộ và đào tạo, thuộc UBKHNN.

249.

Quyết định

75-UB/TCCB

12/4/1995

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về nhiệm vụ, tổ chức của Vụ cơ sở hạ tầng, thuộc UBKHNN.

250.

Quyết định

76-UB/TCCB

12/4/1995

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về nhiệm vụ, tổ chức của Vụ Quan hệ với Lào, thuộc UBKHNN.

251.

Quyết định

77-UB/TCCB

12/4/1995

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về nhiệm vụ, tổ chức của Văn phòng thẩm định dự án đầu tư thuộc UBKHNN.

252.

Quyết định

78-UB/TCCB

12/4/1995

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về nhiệm vụ, tổ chức của Vụ kinh tế địa phương và lãnh thổ thuộc UBKHNN.

253.

Quyết định

79-UB/TCCB

12/4/1995

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về nhiệm vụ, tổ chức của Viện Kế hoạch hóa thuộc UBKHNN.

254.

Quyết định

80-UB/TCCB

12/4/1995

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về nhiệm vụ, tổ chức của Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân thuộc UBKHNN.

255.

Quyết định

81-UB/TCCB

12/4/1995

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về nhiệm vụ, tổ chức của Vụ Lao động văn hóa xã hội thuộc UBKHNN.

256.

Quyết định

82-UB/TCCB

12/4/1995

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về nhiệm vụ, tổ chức của Vụ Khoa học giáo dục và Môi trường thuộc UBKHNN.

257.

Quyết định

83-UB/TCCB

12/4/1995

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về nhiệm vụ, tổ chức của Vụ Thương mại và dịch vụ thuộc UBKHNN.

258.

Quyết định

84-UB/TCCB

12/4/1995

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về nhiệm vụ, tổ chức của Vụ Công nghiệp thuộc UBKHNN.

259.

Quyết định

85-UB/TCCB

12/4/1995

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về nhiệm vụ, tổ chức của Vụ Nông lâm ngư nghiệp thuộc UBKHNN.

260.

Quyết định

86-UB/TCCB

12/4/1995

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về nhiệm vụ, tổ chức của Vụ Tài chính tiền tệ thuộc UBKHNN.

261.

Thông tư

910/UB-QL

4/5/1995

Thông tư của UBNN về HTĐT hướng dẫn việc điều chỉnh, bổ sung giấy phép đầu tư.

262.

Chỉ thị

01-UB/KHH

31/5/1995

Chỉ thị triển khai kế hoạch cải cách hành chính ở UBKHNN.

263.

Thông tư

2163/UB-QL

4/10/1995

Thông tư của UBNN về HTĐT hướng dẫn việc thực hiện báo cáo quyết toán vốn đầu tư.

264.

Quyết định

132-UB/TCCB

3/6/1995

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về nhiệm vụ, tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam thuộc UBKHNN.

265.

Quyết định

133-UB/TCCB

3/6/1995

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm thông tin thuộc UBKHNN.

266.

Quyết định

168-UB/KHH

26/6/1995

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về nhiệm vụ, tổ chức của Vụ Quốc phòng an ninh.

267.

Quyết định

216-UB/TCCB

30/8/1995

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về nhiệm vụ, tổ chức của Vụ kinh tế đối ngoại thuộc UBKHNN.

268.

Quyết định

217-UB/TCCB

31/8/1995

Quyết định của Chủ nhiệm UBKHNN về nhiệm vụ, tổ chức của Văn phòng thuộc UBKHNN.

269.

Công văn

3050-UB/TMDV

9/9/1995

Công văn của UBKHNN gửi Ngân hàng Nhà nước về việc danh mục hàng thay thế hàng nhập khẩu để bán ngoại tệ cho các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

270.

Thông tư

06-UB/QLKT

27/9/1995

Thông tư quy định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước.

271.

Thông tư

2374-UB/KCX

24/10/1995

Thông tư của UBNN về HTĐT hướng dẫn việc chuyển Khu Chế xuất thành Khu Công nghiệp và điều chỉnh giấy phép đầu tư của các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo quy chế Khu công nghiệp.

272.

Quyết định

26-BKH/DN

12/12/1995

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật năm 1995 ngành Công nghiệp điện năng.

273.

Quyết định

34-BKH/TH

31/12/1995

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1996.

274.

Quyết định

58-BKH/DN

5/4/1996

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật cho sản xuất truyền tải và phân phối điện năm 1996.

275.

Quyết định

88-BKH/TCCB

29/4/1996

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy cơ quan đại diện phía Nam thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

276.

Hướng dẫn

2367/BKH-QLKT

27/5/1996

Hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về bổ sung, sửa đổi một số điểm trong Thông tư số 06/UB-QLKT ngày 27/9/1995 về trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.

277.

Công văn

6913/BKH-TMDV

26/12/1996

Công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc danh mục hàng thay thế hàng nhập khẩu thiết yếu để bán ngoại tệ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

278.

Quyết định

349-BKH/TH

31/12/1996

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1997 cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đoàn thể hội đồng và các Tổng công ty 91.

279.

Chỉ thị

10/BKH/CT

9/7/1997

Chỉ thị của Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về một số biện pháp đẩy nhanh việc thực hiện dự án xây dựng hệ thống thông tin kinh tế xã hội phục vụ công tác kế hoạch hóa và quản lý kinh tế của bộ trong năm 1997.

280.

Quyết định

24/BKH/QĐ

21/8/1997

Về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho sản xuất truyền tải và phân phối điện năm 1997-1998.

281.

Quyết định

37/BKH/TH

15/12/1997

Về định mức chi phí bảo quản thường xuyên vật tư dự trữ quốc gia.

 

 

thuộc tính Quyết định 456/1999/QĐ-BKH

Quyết định 456/1999/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:456/1999/QĐ-BKHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Xuân Giá
Ngày ban hành:28/08/1999Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 456/1999/QĐ-BKH

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi