Nghị quyết 59/2007/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp xử lý những vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng và cải cách một số thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

NGHỊ QUYẾT

CỦA CHÍNH PHỦ SÔ 59/2007/NQ-CP NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2007

VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP XỬ LÝ NHỮNG VƯỚNG MẮC TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CẢI CÁCH MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

 

Thời gian qua, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp tháo gỡ vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản. Nhìn chung các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai kế hoạch đầu tư, xây dựng, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động đầu tư, xây dựng. Tuy nhiên, công tác triển khai đầu tư, xây dựng còn gặp nhiều vướng mắc, việc thực hiện vốn đầu tư, nhất là các dự án, công trình đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng đầu tư, vốn trái phiếu Chính phủ đạt thấp.

Tình hình nêu trên ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 và các năm sau.

Bên cạnh nguyên nhân do những yếu kém trong quản lý đầu tư, xây dựng chậm được khắc phục, còn có nguyên nhân quan trọng là do hệ thống các văn bản liên quan đến đầu tư, xây dựng còn những điểm chồng chéo và chưa phù hợp.

Để khắc phục kịp thời tình trạng này, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và tốc độ giải ngân các dự án đầu tư, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ quyết nghị:

 

I. VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP XỬ LÝ NHỮNG VƯỚNG MẮC TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG

A. Các giải pháp liên quan đến đất đai, hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản:

1. Về điều kiện giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đầu tư:

a) Đối với việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất để lập dự án đầu tư trong trường hợp phải lập phương án đền bù, giải phóng mặt bằng:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép Chủ đầu tư các dự án khi có chủ trương đầu tư hoặc sau khi được đăng ký đầu tư hoặc sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư mà phù hợp với quy hoạch: quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của khu vực dự án, quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành hoặc quy hoạch sản phẩm thì được vào khu vực đó để tiến hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất để lập dự án.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã và nhân dân khu vực dự án có trách nhiệm tạo điều kiện cho chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất để lập dự án đầu tư theo đúng quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

b) Đối với công tác đền bù giải phóng mặt bằng:

Khi Dự án đầu tư đã được chấp thuận, xét duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện hoặc tổ chức phát triển quỹ đất được vào khu vực dự án để thực hiện các công việc liên quan đến lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án. Phương án này sẽ được chuẩn xác lại sau khi thiết kế kỹ thuật của dự án và để làm căn cứ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thu hồi đất. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục liên quan đến lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án theo quy định tại Nghị quyết này.

Chủ đầu tư dự án được tạm ứng tiền chi cho bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đề nghị của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện hoặc tổ chức phát triển quỹ đất. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục và mức tạm ứng cho Chủ đầu tư dự án để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng.

2. Về việc cấp Giấy phép trong hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản:

a) Để đơn giản hoá các thủ tục hành chính, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn để kết hợp đưa nội dung Giấy phép khảo sát khoáng sản vào Giấy phép thăm dò khoáng sản; Giấy phép chế biến khoáng sản vào Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc Giấy chứng nhận đầu tư để cấp một lần cho các doanh nghiệp.

b) Giao cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan khoanh định và phê duyệt khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản của địa phương mình để làm cơ sở cấp Giấy phép cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hoạt động khoáng sản.

B. Các giải pháp liên quan đến thủ tục đầu tư, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

1. Về việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường:

Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong quý I năm 2008, chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát danh mục các loại dự án công trình cần lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường; đồng thời cải cách thủ tục, nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường nhằm tạo thuận lợi cho chủ đầu tư, nhất là đối với các dự án nhà ở và đô thị.

2. Về thủ tục thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy:

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan rà soát các quy định về thủ tục thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy. Việc thẩm duyệt bảo đảm chặt chẽ đạt yêu cầu phòng cháy, chữa cháy nhưng thủ tục phải đơn giản theo hướng ban hành công khai các quy định về phòng cháy, chữa cháy và thực hiện hậu kiểm, trừ những công trình đặc thù có yêu cầu nghiêm ngặt về phòng cháy, chữa cháy và không làm cản trở quá trình triển khai thực hiện các dự án.

3 . Về nội dung, thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở:

a) Bộ Xây dựng rà soát các nội dung, thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở trong các văn bản quy định hiện hành (Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 16/2005/NĐ-CP) để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thẩm định phê duyệt các dự án đầu tư, bảo đảm đơn giản hoá, khắc phục sự thiếu đồng bộ giữa các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, phù hợp với điều kiện thực tế trong nước và yêu cầu hội nhập quốc tế; trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định trên trong tháng 12 năm 2007.

b) Đối với các dự án sử dụng vốn ODA: trong khi chờ sửa đổi các văn bản liên quan đến quy định về thiết kế cơ sở, cho phép thực hiện các quy định theo thông lệ quốc tế và quy định của bên cho vay, sử dụng thiết kế sơ bộ thay cho thiết kế cơ sở.

4. Về việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương đánh giá việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong thời gian qua; nghiên cứu, sửa đổi quy trình thủ tục, sự cần thiết của Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp không cần thiết thì báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội sửa đổi Luật Đầu tư theo hướng bãi bỏ Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước hoặc quy định loại dự án cần cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo tính chất dự án.

b) Đối với các dự án đầu tư xây dựng trong nước sử dụng vốn nhà nước thì Quyết định đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư của cấp có thẩm quyền đồng thời là Giấy chứng nhận đầu tư.

C. Các giải pháp liên quan đến đấu thầu:

1. Đối với các dự án cấp bách vì lợi ích quốc gia, an ninh, an toàn năng lượng, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục các dự án được chỉ định thầu (kể cả tư vấn) theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và uỷ quyền cho Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chỉ định thầu theo đúng quy định của pháp luật.

2. Về chỉ định thầu tư vấn đối với một số lĩnh vực:

a) Cho phép Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được chỉ định các nhà thầu tư vấn đủ năng lực để xây dựng chiến lược, quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch sản phẩm. Việc chỉ định thầu phải được thực hiện theo đúng quy định. Kinh phí xây dựng chiến lược, quy hoạch được bố trí từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế.

b) Đối với các dự án đầu tư trong những lĩnh vực chỉ có một đơn vị tư vấn có đủ năng lực, cho phép Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được chỉ định thầu tư vấn khảo sát thiết kế lập dự án đầu tư. Việc chỉ định thầu phải được thực hiện theo đúng quy định.

D. Các giải pháp liên quan đến quản lý chi phí xây dựng công trình:

1. Để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí công trình xây dựng có hiệu lực và đang thực hiện dở dang, nếu thấy cần thiết áp dụng các quy định về quản lý chi phí xây dựng công trình theo Nghị định này, thì cho phép người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính bố trí đủ vốn chuẩn bị đầu tư cho các Bộ, ngành, địa phương; đồng thời cho phép Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được điều hoà giữa vốn chuẩn bị đầu tư và vốn thực hiện đầu tư, trong trường hợp vốn chuẩn bị đầu tư không đáp ứng đủ yêu cầu.

 

II. CẢI CÁCH MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

1. Bộ Công an, trong tháng 12 năm 2007, hoàn thành việc hướng dẫn thủ tục khắc dấu của doanh nghiệp mà không cần có giấy phép khắc dấu. Việc đăng ký con dấu, lưu chiểu mẫu dấu, chứng nhận đăng ký mẫu dấu với cơ quan nhà nước thực hiện theo quy định hiện hành. Bộ Công an phối hợp với Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ xây dựng Nghị định đơn giản hoá thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực, trong đó có việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính:

a) Hướng dẫn thực hiện ngay việc đăng ký kinh doanh thành lập mới, đăng ký mã số thuế doanh nghiệp trong thời hạn tối đa là 05 ngày làm việc trên cơ sở người thành lập doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện nghiêm chỉnh và nhất quán quy định của Luật Doanh nghiệp về việc người thành lập doanh nghiệp tự kê khai và tự chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác, trung thực của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh.

b) Thống nhất nội dung về đăng ký kinh doanh và đăng ký mã số thuế trong một bộ hồ sơ duy nhất nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; thống nhất, hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh sử dụng hệ thống mã số thuế doanh nghiệp làm mã số đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01 tháng 4 năm 2008; thực hiện hợp nhất mã số đăng ký kinh doanh và mã số thuế thành mã số doanh nghiệp.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong quý IV năm 2008, hoàn thành cơ bản việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký kinh doanh; nối mạng thông tin đăng ký kinh doanh để thực hiện bảo hộ tên doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc và triển khai thí điểm việc đăng ký kinh doanh qua mạng.

4. Bộ Tài chính, trong quý I năm 2008, hoàn thành việc rà soát thủ tục nộp thuế, các biểu mẫu kê khai thuế để sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành theo hướng đủ nội dung nhưng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện nhằm tiếp tục cải tiến thủ tục hành chính trong thu nộp thuế.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nghị quyết này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những khó khăn, vướng mắc; định kỳ 3 tháng báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện.

2. Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực nêu trong Nghị quyết này cần bổ sung, sửa đổi trình Chính phủ và Quốc hội để bổ sung vào chương trình xây dựng pháp luật. Có thể áp dụng phương thức ban hành một văn bản sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản.

3. Các Bộ, ngành, các cấp chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc, triệt để các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 836/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2007 về tăng cường quản lý đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước 6 tháng cuối năm 2007, nhằm tháo gỡ khó khăn, tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư, tiến độ xây dựng công trình, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện, tạo đà cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 và các năm sau.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

TM. CHÍNH PHỦ

   THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 59/2007/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp xử lý những vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng và cải cách một số thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 59/2007/NQ-CP Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 30/11/2007 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Xây dựng , Hành chính
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
SOCIALIST REPUBLICOF VIETNAM
Independence - Freedom- Happiness
No. 59/2007/NQ-CP
Hanoi, November 30th, 2007

 
RESOLUTION
ON A NUMBER OF SOLUTIONS TO PROBLEMS IN CONSTRUCTION INVESTMENT ACTIVITIES AND REFORM OF SOME ADMINISTRATIVE PROCEDURES APPLICABLE TO ENTERPRISES
Over the past time, the Government has concentrated efforts on directing the implementation of measures to tackle existing problems in order to speed up capital construction investment activities. In general, ministries, branches, localities and units have made strenuous efforts in implementing investment and construction plans, creating a positive change in investment and construction activities. However, many difficulties still exist in investment and construction activities; and the disbursement of investment capital, especially for projects and works invested with state budget capital, investment credit capital or government bond capital remains slow.
The above situation has affected the implementation of socio-economic development plans in 2007 and subsequent year.
In addition to the delayed overcoming of weakness in investment and construction management, the above situation is attributed to overlapping and inappropriate provisions in legal documents on investment and construction.
In order to promptly remedy this situation and accelerate the implementation and disbursement of capital for investment projects with a view to fulfilling socio-economic development tasks, the Government resolves:
 
I. A NUMBER OF SOLUTIONS TO PROBLEMS IN INVESTMENT AND CONSTRUCTION
A. SOLUTIONS RELATED TO LAND AND MINERAL EXPLORATION AND EXPLOITATION:
1. Conditions for land allocation or land lease for investment projects:
a) For investigation, survey and measurement to determine land areas for formulation of investment projects for which a plan on compensation for ground clearance is required:
Presidents of provincial-level People’s Committees shall permit project investors, who have obtained investment undertakings, registered investment or been granted investment certificates, to cone to the project-covered areas to conduct survey and measurement of land areas for formulation of the projects, if their projects are compatible with local socio-economic development plannings, plannings and plans on the use of land in the areas under projects, construction plannings, branch plannings or products plannings.
Presidents of district-and commune-level People’s Committees and inhabitants in areas under projects shall create conditions for investors to conduct survey and measurement in order to determine land areas for formulation of investment projects in accordance with decisions of provincial-level People’s Committee presidents.
b) For the work of compensation for ground clearance:
After investment projects have been accepted and approved in accordance with legal provisions on investment, the district-level compensation, support and resettlement council or the land fund development organization may come to the project-covered areas to carry out jobs related to the elaboration of plans on compensation, support and ground clearance for the projects. These plans shall be adjusted later after the projects’ technical designs have been formulated and serve as a basis for provincial-level People’s Committees to issue decisions on land recovery. The Ministry of Natural Resources and Environment shall guide the order of and procedures for the elaboration of plans on compensation, support and resettlement for projects in accordance with this Resolution.
Project owners may be advanced an amount of capital to cover expenses for compensation and ground clearance at the proposal of the district-level compensation, support and resettlement council or the land fund development organization. The Ministry of Finance shall guide the order of and procedures for advance payment to project investors for compensation and ground clearance work, as well as the levels of advance.
2. Grant of permits for mineral exploration and exploitation activities:
a) In order to simplify administrative procedures, to assign the Ministry of Natural Resources and Environment to assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned ministries and branches in, providing guidance on the integration of contents of the mineral survey permit into the mineral exploration permit and contents of the mineral processing permit into the mineral exploitation permit or investment certificate to be granted to enterprises.
b) To assign provincial/municipal People’s Committees to assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned ministries and branches in, zoning off and approving areas where mineral activities are prohibited or suspended, serving as a basis for the grant of permits to organizations and individuals wishing to conduct mineral activities.
B. SOLUTIONS RELATED TO INVESTMENT PROCEDURES AND MANAGEMENT OF INVESTMENT PROJECTS ON THE CONSTRUCTION OF WORKS:
1. Elaboration of environmental impact assessment reports:
In the first quarter of 2008, the Ministry of Natural Resources and Environment shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Construction and concerned agencies in, reviewing the list of projects for which environmental impact assessment reports must be elaborated and, at the same time, renovating procedures for elaborating these reports and their contents in order to create favorable conditions for investors, especially for projects on dwelling houses and urban centers.
2. Procedures for approval of fire prevention and fighting plans:
The Ministry of Public Security shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Construction and concerned ministries and branches in reviewing regulations on procedures for evaluation and approval of fire prevention and fighting plans. The evaluation and approval of these plans must ensure requirements on fire prevention and fighting while simplifying procedures through the publicization of fire prevention and fighting regulations and application of post-inspection measures, except for particular works with strict requirements on fire prevention and fighting, avoiding obstruction to the execution of projects.
Click Download to see full text
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!