Quyết định số 1023/QĐ-LĐTBXH 2020 lựa chọn nhà thầu gói thầu phá dỡ công trình cũ

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

_________

Số: 1023/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu phá dỡ công trình cũ thuộc dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 1623/QĐ-LĐTBXH ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 597/QĐ-LĐTBXH ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu phá dỡ thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét Tờ trình số 12/TTr-QLDAĐTXD ngày 20/7/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (kèm theo hồ sơ liên quan);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu phá dỡ công trình cũ thuộc dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm rà soát, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu Thanh lý tài sản và phá dỡ công trình cũ trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo đầy đủ danh mục, giá trị vật tư thu hồi theo đúng các quy định về quản lý, thanh lý tài sản và quy định liên quan tránh thất thoát, lãng phí. Dự toán gói thầu do Chủ đầu tư phê duyệt sẽ thay thế giá gói thầu làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014, Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ; trường hợp dự toán gói thầu do Chủ đầu tư phê duyệt làm thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu, hình thức thanh lý tài sản thì Chủ đầu tư báo cáo Bộ xem xét, phê duyệt điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 3. Quyết định này và những nội dung không đổi của Quyết định số 597/QĐ-LĐTBXH ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Trung tâm Thông tin (đăng tin trên Cổng TTĐT Bộ);

- KBNN thành phố Hà Nội;

- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Tấn Dũng

 

 

 

 

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU PHÁ DỠ DỰ ÁN TRỤ SỞ LIÊN CƠ QUAN BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Kèm theo quyết định số 1023/QĐ-LĐTBXH ngày 19 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương
thức lựa
chọn nhà
thầu

Thời gian
bắt đầu tổ
chức lựa
chọn nhà
thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thanh lý tài sản và phá dỡ công trình cũ.

Trong đó:

- Chi phí phá dỡ công trình cũ: 1.911.192.000 đồng

- Vật tư thu hồi từ phá dỡ: 607.957.000 đồng

1.303.235.000

Ngân sách nhà nước

Chào hàng cạnh tranh (qua mạng)

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Sau khi có
quyết định
thanh lý tài
sản và theo
tiến độ thực
hiện gói thầu
thuê địa
điểm

Trọn gói

90 ngày

2

Bảo hiểm công trình

2.293.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Trọn gói

90 ngày

 

 

* Ghi chú:

- Chủ đầu tư chỉ thực hiện việc Thanh lý tài sản và phá dỡ công trình cũ sau khi được Bộ phê duyệt thanh lý tài sản và đảm bảo điều kiện chỗ làm việc cho các đơn vị tại cơ sở 37 Nguyễn Bỉnh Khiêm theo quy định.

- Trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thanh lý tài sản và phá dỡ công trình cũ” ngoài việc thông báo mời thầu rộng rãi theo đúng quy định; trường hợp có nhà thầu đã gửi công văn quan tâm với những phương án đề xuất hiệu quả, tiết kiệm ngân sách nhà nước thì Chủ đầu tư thông báo mở rộng trực tiếp tới các đơn vị này để tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong lựa chọn nhà thầu theo quy định.

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1023/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu phá dỡ công trình cũ thuộc dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan ban hành:Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:1023/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành:19/08/2020Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!