Quyết định 322/QĐ-UBDT chọn nhà thầu dự toán kinh phí Đại hội Đảng bộ Ủy ban Dân tộc

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 322/QĐ-UBDT

Quyết định 322/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự toán kinh phí tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:322/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Sơn Hải
Ngày ban hành:02/07/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh

TÓM TẮT VĂN BẢN

Lựa chọn nhà thầu thực hiện dự toán kinh phí tổ chức Đại hội Đảng

Ngày 02/7/2020, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định 322/QĐ-UBDT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự toán kinh phí tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Ủy ban Dân tộc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự toán kinh phí cho tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Giá trị gói thầu cung cấp dịch vụ ăn uống phục vụ Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc là 75 triệu đồng với hình thức lựa chọn nhà thầu đặc biệt. Thời gian thực hiện gói thầu trong 10 ngày.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 322/QĐ-UBDT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
--------

Số: 322/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự toán kinh phí tổ chức

Đại hội Đảng bộ quan y ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

-------

B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Luật Đấu thầu s 43/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu v lựa chọn nhà thu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC, ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vn nhà nước đ mua sm nhm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, t chức chính trị, t chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, t chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điu 26 Luật đu thu;

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-UBDT ngày 17/6/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc về việc phê duyệt dự toán kinh phí t chức Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan y ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 201/BC- KHTC, ngày 26/6/2020 của Vụ Kế hoạch - Tài chính; Tờ trình số 206/TTr - VP ngày 23/6/2020 của Văn phòng Ủy ban Dân tộc về việc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự toán kinh phí t chức Đại hội Đảng bộ cơ quan y ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và các tài liệu liên quan;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự toán kinh phí tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ quan y ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Văn phòng y ban là bên mời thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt; ký hợp đồng, nghiệm thu các dịch vụ của nhà cung cấp dảm bảo chất lượng, hiệu quả; thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán hợp đồng theo các qui định hiện hành.

Vụ Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
-  Như Điều 3;

-  Bộ trường, Chủ nhiệm (để b/c);

-  TT, PCN Nông Quốc Tuấn;

- Văn phòng ủy ban (05);

-  Cổng TTĐT UBDT;

-  Lưu: VT, KH-TC.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

LÊ SƠN HẢI


 

PHỤ LỤC

PHN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LA CHỌN NHÀ THẦU

Kèm theo Quyết định số 322/QĐ-UBDT, ngày 02/7/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc)

 

STT

Tên hàng hóa

Giá gói thầu (VND)

Nguồn

Hình thc lựa chọn nhà thầu

Phương thức la

chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà

thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hin

1

Gói thầu: Cung cấp dịch vụ ăn uống phục vụ đại biểu tham dự Đại hội đảng bộ cơ quan y ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

75.000.000

NSNN

Lựa chọn nhà thầu

trong trường hợp đặc biệt

 

Quý II

III/2020

Trọn gói

10 ngày

 

Tổng cộng:

75.000.000

Băng chữ: Bảy mươi lăm triệu đng chn./

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi