Quyết định 460/QĐ-LĐTBXH bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trung tâm Điều dưỡng Tây Ninh

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
_______

Số: 460/-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 20120

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán hạng mục và bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh

_________________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 của Chính phú quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHDT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1593/QĐ-LĐTBXH ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 692/QĐ-LĐTBXH ngày 06/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1507/QĐ-LĐTBXH ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 546/QĐ-LĐTBXH ngày 10/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 151/TD-PCCC ngày 14/9/2016 của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Công văn số 730/SCT-QLNL ngày 10/4/2019 của Sở Công thương tỉnh Tây Ninh về việc thông báo kết quả thẩm định Hồ sơ Thiết kế - Dự toán Công trình Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh, hạng mục Đường dây trung thế 3 pha và trạm hạ áp 205kVA;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 1920846/VIETTIN JSC-TNH ngày 15/5/2019 của Công ty cổ phần thẩm định giá Việt Tín;

Xét Tờ trình số 3159/TTr-SLĐTBXH ngày 11/12/2019 của Giám đốc sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh (Chủ đầu tư dự án) về việc phê duyệt dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: PCCC và đường dây Trung thế 3 pha, trạm biến áp 250KVA thuộc dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng một số hạng mục của dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh như sau:

1. Dự toán chi phí xây dựng hạng mục Hệ thống phòng cháy, chữa cháy là 817.703.000 đồng.

2. Dự toán hạng mục Trạm biến áp và đường dây trung thế là 1.022.735.000 đồng, trong đó:

- Chi phí xây dựng: 734.338.000 đồng;

- Chi phí thiết bị: 288.397.000 đồng.

Điều 2. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh theo chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chủ đầu tư dự án căn cứ nội dung được duyệt tại Điều 1 và Điều 2 của Quyết định này, chịu trách nhiệm rà soát, phê duyệt dự toán các gói thầu đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với đơn giá tại thời điểm thực hiện để làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 và khoản 2, Điều 117, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và tổ chức, quản lý thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này và những nội dung không thay đổi tại Quyết định số 1507/QĐ-LĐTBXH ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh (Chủ đầu tư dự án), Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Ban QLDAĐTXD thuộc Bộ;

- Trung tâm Thông tin (đăng tải trên cổng TTĐT của Bộ);

- Kho bạc Nhà nước Tây Ninh;

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lê Tấn Dũng

 
 

Phụ lục

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU

Dự án: Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh

(Kèm theo Quyết định số: 460/QĐ-LĐTBXH ngày 23/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

______________

 

Số TT

Nội dung công việc hoặc tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Thẩm định giá thiết bị phòng cháy, chữa cháy, trạm biến áp và đường dây trung thế

3.150.000

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý 2/2019

Trọn gói

02 tháng

2

Hệ thống phòng cháy, chữa cháy

817.703.000

Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng internet

1 giai đoạn

1 túi hồ sơ

Quý 2/2020

Trọn gói

02 tháng

3

Trạm biến áp và đường dây trung thế

1.022.735.000

Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng internet

1 giai đoạn

1 túi hồ sơ

Quý 2/2020

Trọn gói

02 tháng

*

Tổng giá trị các gói thầu:

1.843.588.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 460/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán hạng mục và bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 460/QĐ-LĐTBXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành: 23/04/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh
Tóm tắt văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực