Quyết định 360/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
__________

Số: 360/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CHÍNH SÁCH NHÀ Ở

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) để giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo và phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến chính sách nhà ở.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo:
1. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thống nhất việc triển khai thực hiện Luật Nhà ở và các chính sách liên quan đến phát triển và quản lý nhà ở trên phạm vi toàn quốc.
2. Chỉ đạo thống nhất việc triển khai các chủ trương, chính sách về nhà ở trên phạm vi cả nước. Đôn đốc, hướng dẫn các Bộ,ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện cơ chế, chính sách liên quan đến nhà ở.
3. Hội đồng việc thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật về nhà ở.
4. Kiểm tra việc thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở tại các Bộ, ngành và địa phương. Định kỳ tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách nhà ở và đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách về nhà ở phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ.
5. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, đình chỉ việc thi hành các văn bản liên quan đến nhà ở do các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành trái với quy định của pháp luật về nhà ở.
nhayChức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản được bổ sung theo quy định tại Điều 2 Quyết định 1499/QĐ-TTgnhay
Điều 3. Thành viên Ban Chỉ đạo:
1. Ông Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Hồng Quân, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Trưởng ban Thường trực.
3. Các Ủy viên gồm: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thứ trưởng các Bộ: Bộ Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Tư pháp, Lao động – Thương binh và Xã hội.
4. Mời 01 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 01 Ủy viên Thường trực Ủy ban Trung ương mặt Trận Tổ quốc Việt Nam làm Ủy viên.
5. Giúp việc cho Ban chỉ đạo gồm có: Tổ Chuyên gia liên ngành và Tổ Thư ký do Trưởng Ban quyết định thành lập. Tổ Chuyên gia liên ngành gồm một số chuyên viên của Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Tư pháp, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
nhayBổ sung Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định tại Điều 3 Quyết định 1499/QĐ-TTg.nhay
Điều 4. Chế độ làm việc
1. Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao và tuân thủ các quy định tại Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng ban quyết định.
2. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban thường trực sử dụng con dấu của Bộ Xây dựng.
3. Văn phòng thường trực của Ban Chỉ đạo đặt tại trụ sở Bộ Xây dựng – 37 Lê Đại Hành, Hà Nội. Trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ Chuyên gia liên ngành và Tổ Thư ký thực hiện theo quy định hiện hành.
4. Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên gia liên ngành, Tổ Thư ký được hưởng phụ cấp làm việc kiêm nhiệm theo chế độ hiện hành.
5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước cấp và bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Xây dựng.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPBCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo.
- Lưu: Văn thư, CN (5b).

THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng

thuộc tính Quyết định 360/QĐ-TTg

Quyết định 360/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:360/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:04/04/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở , Xây dựng , Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi