Nghị quyết 78/NQ-CP của Chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Bình Dương

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
------------

Số: 78/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2013

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015) TỈNH BÌNH DƯƠNG

----------------------

CHÍNH PHỦ

 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật đt đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của y ban nhân dân tỉnh Bình Dương (Tờ trình số 372/TTr-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2013), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 38/TTr-BTNMT ngày 09 tháng 5 năm 2013),

 

QUYẾT NGHỊ:

 

 

Điều 1. Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Bình Dương với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

STT

Ch tiêu

Hiện trạng năm 2010

Quy hoạch đến năm 2020

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Quốc gia phân b (ha)

Tỉnh xác đnh (ha)

Tổng số

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

TNG DIỆN TÍCH T NHIÊN

269.443

100

 

 

269.443

100

1

Đất nông nghiệp

208.403

77,35

179.152

 

174.480

64,76

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

7.823

3,75

6.000

 

3.150

1,81

 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)

1.535

 

3.000

 

3.000

 

1.2

Đất trồng cây lâu năm

179.277

86,02

 

153.286

153.286

87,85

1.3

Đất rừng phòng hộ

3.388

1,63

4.000

 

4.000

2,29

1.4

Đất rừng sản xuất

11.745

5,64

6.757

 

6.757

3,87

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

344

0,17

350

 

350

0,20

2

Đất phi nông nghiệp

61.006

22,64

90.291

4.672

94.963

35,17

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

262

0,43

 

300

300

0,32

2.2

Đất quốc phòng

1.996

3,27

2.362

 

2.362

2,49

2.3

Đất an ninh

1.695

2,78

2.592

 

2.592

2,73

2.4

Đất khu công nghiệp

9.249

15,16

10.953

3.560

14.513

15,28

-

Đất xây dựng khu công nghiệp

8.655

 

10.953

2.966

13.919

 

-

Đất xây dựng cụm công nghiệp

594

 

 

594

594

 

2.5

Đất cho hoạt động khoáng sản

4

0,01

 

194

194

0,20

2.6

Đất di tích danh thắng

270

0,44

270

64

334

0,35

2.7

Đất bãi thải, xử lý chất thải

118

0,19

210

242

452

0,48

2.8

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

238

0,39

 

236

236

0,25

2.9

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

993

1,63

 

908

908

0,96

2.10

Đất phát triển hạ tầng

14.696

24,09

19.506

4.483

23.989

25,26

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

-

Đất cơ sở văn hóa

490

 

330

164

494

 

-

Đt cơ sở y tế

57

 

268

113

381

 

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

1.086

 

1.864

 

1.864

 

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

963

 

1.335

228

1.563

 

2.11

Đất ở tại đô thị

4.293

 

6.605

 

6.605

6,96

3

Đất chưa sử dụng

34

0,01

 

 

0

 

3.1

Đất chưa sử dụng còn lại

 

 

0

 

0

 

3.2

Diện tích đưa vào sử dụng

 

 

34

 

34

 

4

Đất đô thị

25.803

9,58

 

93.576

93.576

34,73

5

Đất khu du lịch

993

0,37

 

4.367

4.367

1,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Diện tích chuyn mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Cả thời kỳ 2011-2020

Giai đoạn 2011-2015

Giai đoạn 2016-2020

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

33.999

18.558

15.441

 

Trong đó:

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

448

448

 

1.2

Đất trồng cây lâu năm

30.547

15.862

14.685

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

 

 

2.3

Đất trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

1.9151

1.951

 

2.4

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác

5.149

 

3.617

1.532

3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng

Cả thi kỳ 2011-2020

Giai đoạn 2011-2015

Giai đoạn 2016-2020

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

Đất nông nghiệp

34

34

 

 

Đất trồng cây lâu năm

34

34

 

(Vị trí các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/50.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xác lập ngày 06 tháng 02 năm 2013).

Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đu (2011 - 2015) của tỉnh Bình Dương với các chỉ tiêu sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích hiện trạng năm 2010

Diện tích đến các năm

Năm 2011*

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(1)

(2)

(3)

4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

TNG DIỆN TÍCH T NHIÊN

269.443

269.443

269.443

269.443

269.443

269.443

1

Đất nông nghiệp

208.403

207.967

203.810

199.822

194.785

189.921

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

7.823

7.664

4.832

4.617

4.341

3.150

 

Trong đó: đt chuyên trng lúa nước (2 vụ trở lên)

1.535

1.535

1.655

2.066

2.496

3.000

1.2

Đất trồng cây lâu năm

179.277

179.224

176.353

173.743

170.952

168.661

1.3

Đất rừng phòng hộ

3.388

3.388

3.388

3.792

3.792

3.792

1.4

Đất rừng sản xuất

11.745

11.745

9.903

9.403

8.289

8.289

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

344

372

372

363

350

350

2

Đất phi nông nghiệp

61.006

61.443

65.633

69.621

74.658

79.522

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

262

262

262

262

300

300

2.2

Đất quốc phòng

1.996

1.996

2.221

2.247

2.323

2.303

2.3

Đất an ninh

1.695

1.694

1.943

1.994

2.156

2.564

2.4

Đất khu công nghiệp

9.249

9.249

9.749

10.773

11.473

12.163

-

Đt xây dựng khu công nghiệp

8.655

8.655

9.155

10.179

10.879

11.569

-

Đất xây dựng cụm công nghiệp

594

594

594

594

594

594

2.5

Đất cho hoạt động khoáng sản

4

4

24

44

164

194

2.6

Đất di tích danh thắng

270

314

334

334

338

334

2.7

Đất bãi thải, xử lý chất thải

118

121

117

117

417

442

2.8

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

238

238

236

236

236

236

2.9

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

993

990

997

999

984

968

2.10

Đất phát triển hạ tầng

14.696

14.801

15.344

16.428

18.143

19.306

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

-

Đất cơ sở văn hóa

490

494

494

494

494

494

-

Đất cơ sở y tế

57

58

82

88

100

143

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

1.086

1.093

1.232

1.1237

1.362

1.544

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

962

963

963

963

963

1.109

2.11

Đất ở tại đô thị

4.293

6.506

6.506

6.506

6.506

6.506

3

Đất chưa sử dụng

34

33

 

 

 

 

3.1

Đất chưa sử dụng còn lại

34

33

 

 

 

 

3.2

Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

 

1

33

 

 

 

4

Đất đô thị

25.803

25.803

34.084

36.433

36.433

73.980

5

Đất khu du lịch

993

1.314

1.646

1.937

2.222

3.157

Ghi chú: * Diện tích kế hoạch năm 2011số liệu ước thực hiện đến ngày 31 tháng 12 năm 2011.

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch

Chia ra các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

18.558

437

4.190

 

3.988

5.079

4.864

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

448

4

14

71

209

150

1.2

Đất trồng cây lâu năm

15.862

367

3.802

3.307

4.341

4.045

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

1.951

90

882

 

130

4

845

2.2

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác

3.617

 

2.003

500

1.114

 

3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng

Diện tích đất đưa vào sử dụng trong kỳ

Chia ra các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

Đất nông nghiệp

34

1

33

 

 

 

 

Đất trồng cây lâu năm

34

1

33

 

 

 

Điều 3. Căn cứ vào Nghị quyết này, y ban nhân dân tỉnh Bình Dương có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ xét duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Tỉnh;

2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa;

3. Chủ động thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận đtạo nguồn vốn cho phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đồng thời, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng (tái định cư tại chỗ) theo quy đnh của pháp luật. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;

4. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng; giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp phải theo kế hoạch, tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng;

5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; tăng cường đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực cho công tác quản lý đất đai;

6. Định kỳ hàng năm, y ban nhân dân Tỉnh có Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để Chính phủ tổng hợp báo cáo Quốc hội.

Điều 4. Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Vă
n hóa, Thể thao và Du lịch;
-
Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
-
Văn phòng Tổng Bí thư;
-
Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các U
B của Quốc hội;
-
Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dâ
n tối cao;
- Viện Kiểm sá
t nhân dân tối cao;
-
Kiểm toán Nhà nước;
- Ủ
y ban Giám sát Tài chính quốc gia;
-
Ngân hàng Chính sách xã hội;
-
Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủ
y ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
-
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
-
UBND tỉnh Bình Dương;
- S
Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: Văn thư, KTN (3).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn
Tấn Dũng

thuộc tính Nghị quyết 78/NQ-CP

Nghị quyết 78/NQ-CP của Chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Bình Dương
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:78/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:19/06/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở , Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi