Nghị quyết 69/NQ-CP của Chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đắk Lắk

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
--------

Số: 69/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2013

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM

 KỲ ĐẦU (2011 - 2015) TỈNH ĐẮK LẮK

--------------------------

CHÍNH PHỦ

 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2012), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 25/TTr-BTNMT ngày 02 tháng 4 năm 2013),

 

 

QUYẾT NGHỊ:

 

 

Điều 1. Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

STT

Chỉ tiêu

Hiện trạng năm 2010

Quy hoạch đến năm 2020

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Quốc gia phân bổ (ha)

Tỉnh xác đnh (ha)

Tổng số

Din tích (ha)

Cơ cấu (%)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

1.312.537

100,00

 

 

1.312.537

100,00

1

Đất nông nghiệp

1.133.311

86,35

1.167.004

27

1.167.031

88,91

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

58.650

5,18

60.000

162

60.162

5,16

 

Trong đó: Đất chụyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)

28.733

 

40.000

5

40.005

 

1.2

Đất trồng cây lâu năm

314.884

27,78

 

318.370

318.370

27,28

1.3

Đất rừng phòng hộ

68.067

6,01

69.350

77

69.427

5,95

1.4

Đất rừng đặc dụng

219.314

19,35

219.000

132

219.132

18,78

1.5

Đất rừng sản xuất

312.527

27,58

345.095

8.463

353.558

30,30

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

2.283

0,20

3.082

522

3.604

0,31

2

Đất phi nông nghiệp

101.831

7,76

122.369

 

122.342

9,32

 

Trong đó:

 

 

 

0

 

 

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

439

0,43

 

734

734

0,60

2.2

Đất quốc phòng

5.738

5,63

30.489

 

30.489

24,92

2.3

Đt an ninh

2.286

2,24

2.382

 

2.382

1,95

2.4

Đất khu công nghiệp

492

0,48

382

1.002

1.384

1,13

-

Đất xây dựng khu công nghiệp

182

 

382

 

382

 

-

Đt xây dựng cụm công nghiệp

310

 

 

1002

1.002

 

2.5

Đất cho hoạt động khoáng sản

18

0,02

 

721

721

0,59

2.6

Đất di tích danh thắng

186

0,18

270

 

270

0,22

2.7

Đất bãi thải, xử lý chất thải

148

0,15

430

 

430

0,35

2.8

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

131

0,13

 

141

141

0,12

2.9

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

1.771

1,74

 

2.125

2.125

1,74

2.10

Đất phát triển htầng

51.860

50,93

60.938

33

60.971

49,84

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

-

Đất cơ sở văn hóa

220

 

332

2

334

 

-

Đất cơ sở y tế

129

 

251

2

253

 

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

1.021

 

1.780

 

1.780

 

-

Đất cơ sở thể dục - ththao

409

 

918

2

920

 

2.11

Đất ở tại đô thị

2.777

2,73

3.637

 

3.631

2,97

3

Đất chưa sử dụng

77.395

5,90

 

 

23.164

1,76

3.1

Đất chưa sử dụng còn lại

 

 

23.164

 

23.164

 

3.2

Diện tích đưa vào sử dụng

 

 

54.231

 

54.231

 

4

Đất đô thị

40.399

3,08

 

47.968

47.968

3,65

5

Đất khu bảo tồn thiên nhiên

211.305

16,10

 

219.132

219.132

16,70

6

Đất khu du lịch

30.138

2,30

 

33.626

33.626

2,56

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Cả thi kỳ 2011-2020

Giai đoạn 2011-2015

Giai đoạn 2016-2020

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

17.279

11.270

6.009

 

Trong đó:

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

262

225

37

1.2

Đất trồng cây lâu năm

8.694

5.578

3.116

1.3

Đất rừng phòng hộ

248

168

80

1.4

Đất rừng đặc dụng

182

93

89

1.5

Đất rừng sản xuất

3.007

2.244

763

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

6

 

6

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

 

 

 

Đất rừng sn xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp

18.767

2.567

16.200

3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng đất

Cả thi kỳ 2011-2020

Giai đoạn 2011-2015

Giai đoạn 2016-2020

1

Đất nông nghiệp

50.999

32.845

18.154

 

Trong đó:

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

691

651

40

1.2

Đất rừng phòng hộ

1.170

682

488

1.3

Đất rừng sản xuất

47.092

29.528

17.564

1.4

Đất nuôi trồng thủy sn

121

60

61

2

Đất phi nông nghiệp

3.232

1.715

1.517

 

Trong đó:

 

 

 

2.1

Đất quốc phòng

1.012

549

463

2.2

Đất khu công nghiệp

25

4

21

2.3

Đất cho hoạt động khoáng sản

692

150

542

2.4

Đất bãi thải, xử lý chất thải

24

21

3

2.5

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

34

5

29

2.6

Đất phát triển hạ tầng

461

400

61

(Vị trí các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/100.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk xác lập ngày 29 tháng 8 năm 2012).

Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Đắk Lắk với các chỉ tiêu sau:

1. Phân bdiện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích hiện trạng năm 2010

Diện tích đến các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

1.312.537

1.312.537

1.312.537

1.312.537

1.312.537

1.312.537

1

Đất nông nghiệp

1.133.311

1.132.122

1.136.660

1.141.530

1.147.201

1.154.886

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

58.650

58.612

58.612

58.927

59.109

59.406

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)

28.733

28.727

30.146

31.708

33.413

35.836

1.2

Đất trồng cây lâu năm

314.884

315.496

314.404

313.530

312.467

311.342

1.3

Đất rừng phòng hộ

68.067

67.919

68.137

68.377

68.638

68.994

1.4

Đt rừng đặc dụng

219.314

219.246

219.241

219.235

219.229

219.221

1.5

Đất rừng sản xuất

312.527

311.037

316.712

322.459

328.923

337.278

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

2.283

2.357

2.524

2.707

2.907

3.135

2

Đất phi nông nghiệp

101.831

103.104

105.427

108.391

110.973

114.816

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất xây dựng trụ scơ quan, công trình sự nghiệp

439

439

454

470

487

522

2.2

Đất quốc phòng

5.738

24.835

24.981

25.688

25.858

26.568

2.3

Đất an ninh

2.286

2.286

2.294

2.306

2.312

2.378

2.4

Đất khu công nghiệp

492

492

677

712

712

908

-

Đất xây dựng khu công nghiệp

182

182

282

282

282

282

-

Đất xây dựng cụm công nghiệp

310

310

395

430

430

626

2.5

Đt cho hoạt động khoáng sản

18

18

48

81

128

179

2.6

Đất di tích danh thắng

186

186

186

190

190

244

2.7

Đất bãi thải, xử lý chất thải

148

148

183

222

265

325

2.8

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

131

132

132

132

132

132

2.9

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

1.771

1.775

1.804

1.835

1.870

1.920

2.10

Đất phát triển hạ tầng

51.860

52.519

53.618

54.846

56.174

57.728

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

-

Đất cơ sở văn hóa

220

220

229

238

248

265

-

Đất cơ sở y tế

129

131

141

153

165

182

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

1.021

1.037

1.126

1.225

1.331

1.470

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

409

409

450

495

544

613

2.11

Đất ở tại đô thị

2.777

2.815

2.890

2.972

3.063

3.350

3

Đất chưa sử dụng

77.395

77.311

70.450

62.616

54.363

42.835

3.1

Đất chưa sử dụng còn lại

 

77.311

70.450

62.616

54.363

42.835

3.2

Diện tích đưa vào sử dụng

 

84

6.861

7.834

8.253

11.528

4

Đất đô thị

40.399

40.399

40.649

40.949

41.299

41.719

5

Đất khu bảo tồn thiên nhiên

211.305

211.305

211.305

211.305

211.305

211.305

6

Đất khu du lịch

30.138

30.138

30.312

30.663

30.808

31.820

                       

Ghi chú: * Diện tích kế hoạch năm 2011 là số liệu ước thực hiện đến ngày 31 tháng 12 năm 2011.

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Din tích chuyển MĐSD trong kỳ

Chia ra các năm

Năm 2011*

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

11.270

1.189

2.031

2.355

2.212

3.483

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

225

16

45

49

53

62

1.2

Đất trồng cây lâu năm

5.578

386

1.069

1.231

1.262

1.630

1.3

Đất rừng phòng hộ

168

148

1

1

1

17

1.4

Đất rừng đặc dụng

93

68

5

6

6

8

1.5

Đất rừng sản xuất

2.244

492

183

387

265

917

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp

2.567

998

55

370

366

778

Ghi chú: * Năm 2011, tỉnh Đắk Lắk không được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác theo Công văn số 979/TTg-KTN ngày 23 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định nhu cầu sử dụng đt để thực hiện dự án, công trình cấp bách.

3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng đất

Diện tích đưa vào sử dụng trong kỳ

Chia ra các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Đất nông nghiệp

32.845

 

6.569

7.225

7.883

11.168

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

651

 

130

143

156

222

1.2

Đất rừng phòng hộ

682

 

136

150

164

232

1.3

Đất rừng sản xuất

29.528

 

5.906

6.496

7.087

10.039

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

60

 

12

13

14

21

2

Đất phi nông nghiệp

1.715

84

292

609

370

360

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất quốc phòng

549

 

60

353

101

35

2.2

Đất khu công nghiệp

4

 

 

 

 

4

2.3

Đất cho hoạt động khoáng sản

150

 

30

33

36

51

2.4

Đất bãi thải, xử lý chất thải

21

 

4

5

5

7

2.5

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

5

 

1

1

1

2

2.6

Đất phát triển hạ tầng

400

84

80

88

86

62

Điều 3. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ xét duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cấp xã; có giải pháp cụ th đhuy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất của Tỉnh;

2. Xác định ranh gii và công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa; khai hoang, cải tạo đất chưa sử dụng để bù lại phần diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản bị giảm do chuyển mục đích sử dụng;

3. Chủ động thu hồi đất theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, trong đó cn phải thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội; đồng thời, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng theo quy định của pháp luật. Đy mạnh việc đu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;

4. Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sừ dụng đất, các trường hp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng;

5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để người dân sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;

6. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân Tỉnh có Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để Chính phtổng hp báo cáo Quốc hội.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quc hội;
- V
ăn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UBND tỉnh Đk Lắk;
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: Văn thư, KTN (3).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

thuộc tính Nghị quyết 69/NQ-CP

Nghị quyết 69/NQ-CP của Chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đắk Lắk
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:69/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:06/06/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở , Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi