Chỉ thị 22/CT-TTg 2021 đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________________

Số: 22/CT-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2021

 

 

CHỈ THỊ

Về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp

 

Thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về đất đai, trong thời gian qua các Bộ, cơ quan ngang Bộ và y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang tổ chức lập đồng thời các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực và địa phương phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ca đất nước.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc như việc lập, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn chậm; việc rà soát điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa được thực hiện tốt; công tác dự báo nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực chưa sát với thực tiễn.

Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả; khắc phục các mâu thuẫn, chồng chéo trong sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu y ban nhân dân các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành có liên quan khẩn trương tập trung triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và lập kế hoạch sử dụng đt các cp với các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Đối với y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Đẩy mạnh việc tổ chức lập quy hoạch tnh, trong đó chú trọng nội dung phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trước khi tích hợp vào quy hoạch tnh và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến trước ngày 01 tháng 12 năm 2021.

b) Tập trung chỉ đạo lập kế hoạch sử dụng đất cấp tnh 05 năm (2021-2025) theo quy định và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 12 năm 2021.

c) Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một s điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, Điều 1 Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của y ban Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; khoản 3, khoản 4 và khoản 9 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 ca Chính phủ; thời hạn hoàn thành trước ngày 01 tháng 9 năm 2021.

d) Ch đạo và thực hiện lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật, làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xác định rõ nguồn vốn để thực hiện các công trình, dự án, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo tính khả thi cao, không để xảy ra tình trạng dự án treo ảnh hưng đến đời sống của người dân.

Đối với trường hợp quy hoạch s dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 chưa được phê duyệt mà các chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 chưa thực hiện hết thì y ban nhân dân cấp tnh ch đạo tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 49 Luật Đất đai (được sửa đổi tại khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch); đồng thời ch đạo việc cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để tổ chức thực hiện.

2. Đối với các Bộ, ngành

a) Các Bộ, ngành khẩn trương hoàn thành việc lập quy hoạch ngành có sử dụng đất; có trách nhiệm rà soát, xác định, đề xuất nhu cầu sử dụng đất và đề xuất các công trình, dự án có sử dụng đất của ngành, lĩnh vực theo từng đơn vị hành chính cấp tỉnh và gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 05 năm (2021-2025); thời hạn hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 năm 2021.

b) Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Ch trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 05 năm (2021-2025) trình Hội đồng thẩm định quy hoạch quốc gia và trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội vào kỳ họp cuối năm 2021; kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương thực hiện theo đúng quy định và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị.

- Chủ động phối hợp với y ban Kinh tế của Quốc hội, các cơ quan liên quan ca Quốc hội để kịp thời trình Quốc hội quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kể hoạch sử dụng đất quốc gia 05 năm (2021-2025)

3. Tổ chức thực hiện

a) Bộ trưng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và y ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Ch thị này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh trong quá trình t chức thực hiện.

b) Chủ tịch y ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ ch đạo việc lập, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ca địa phương, đảm bo chính xác v số liệu, đm bo chất lượng, tính kh thi cao theo đúng quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời khó khăn trong quá trình thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Ch thị này và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ./

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quant rung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thành

 

 

 

thuộc tính Chỉ thị 22/CT-TTg

Chỉ thị 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:22/CT-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Lê Văn Thành
Ngày ban hành:11/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
TÓM TẮT VĂN BẢN

Hoàn thành lập quy hoạch ngành có sử dụng đất trước ngày 15/8/2021

Đây là một trong các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 22/CT-TTg về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp, ngày 11/8/2021.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành khẩn trương hoàn thành việc lập quy hoạch ngành có sử dụng đất; có trách nhiệm rà soát, xác định, đề xuất nhu cầu sử dụng đất và đề xuất các công trình, dự án có sử dụng đất của ngành, lĩnh vực theo từng đơn vị hành chính cấp tỉnh và gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 05 năm (2021-2025); thời hạn hoàn thành trước ngày 15/8/2021.

Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cần tập trung chỉ đạo lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 05 năm (2021-2025) theo quy định và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01/12/2021. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030.

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, các cơ quan liên quan của Quốc hội để kịp thời trình Quốc hội quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 05 năm (2021-2025);…

Xem chi tiết Chỉ thị 22/CT-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE PRIME MINISTER
 

No. 22/CT-TTg

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, August 11, 2021

 

DIRECTIVE

On intensification of formulation of land use master plans and plans at all levels

Over the past time, in implementation of provisions of the laws on master plans and land, ministries, ministerial-level agencies and provincial-level People’s Committees have been formulating master plans in the national system of master plans for the 2021-2030 period, with a vision toward 2050, including also land use master plans and plans at all levels, in order to meet land use demands of sectors, fields and localities and serve the country’s socio-economic development.

However, in the course of implementation of such master plans and plans, there still exist problems and shortcomings such as behind-schedule formulation and implementation of land use master plans and plans; inadequate review and adjustment of sectoral land-using master plans and plans to be conformable with land use master plans and plans; and impractical forecasting of land use demands of sectors and fields.

In order to promptly meet demands for land use to achieve socio-economic development and national defense and security targets in the new situation, ensuring economical and efficient land use, and address land use conflicts and overlaps between sectors, fields and localities, the Prime Minister requests provincial-level People’s Committees, the Ministry of Natural Resources and Environment, and related ministries and sectors to expeditiously formulate land use master plans for the 2021-2030 period and land use plans at all levels, performing the following major tasks:

1. For provincial-level People’s Committees

a/ To intensify the formulation of provincial master plans, focusing on plans on land distribution and zoning under Clause 6, Article 1 of the Government’s Decree No. 148/2020/ND-CP of December 18, 2020, amending and supplementing a number of decrees detailing the implementation of the Land Law for submission to the Ministry of Natural Resources and Environment for opinions under Clause 7, Article 1 of the Government’s Decree No. 148/2020/ND-CP before incorporating them in provincial master plans for sending to the Ministry of Natural Resources and Environment for opinions before December 1, 2021.

b/ To focus on directing the formulation of five-year (2021-2025) provincial-level land use plans under regulations for sending to the Ministry of Natural Resources and Environmental for appraisal and submission to the Prime Minister before December 1, 2021.

c/ To speed up the formulation, appraisal and approval of district-level land use master plans for the 2021-2030 period in accordance with the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of Thirty-Seven Laws Concerning Planning; Article 1 of the National Assembly Standing Committee’s Resolution No. 751/2019/UBTVQH14 of August 16, 2019, explaining a number of articles of the Planning Law; and Clauses 3, 4 and 9, Article 1 of the Government’s Decree No. 148/2020/ND-CP of December 18, 2020, for completion thereof before September 1, 2021.

d/ To direct and carry out the formulation, appraisal, and approval of district-level annual land use plans in accordance with law to serve as a basis for land recovery, allocation and lease, and change of land use purposes to meet  requirements of local socio-economic development; to clearly identify funding sources for implementation of construction works and projects, ensuring economical and efficient land use and high feasibility of such works and projects, and preventing the situation of suspended projects that may affect people’s lives.

In case district-level land use master plans for the 2021-2030 period have not been approved, while land use norms in the land use master plans through 2020 have not been used up, provincial-level People’s Committees shall direct further implementation of Clause 4, Article 49 of the Land Law (which was amended under Clause 1, Article 6 of the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of Thirty-Seven Laws Concerning Planning); and concurrently direct the updating of the implementation thereof to annual district-level land use plans.

2. For ministries and sectors

a/ Ministries and sectors shall expeditiously complete the formulation of sectoral land-using master plans; review, determine and propose land use demands, and propose their land-using construction works and projects of their sectors and fields in provincial-level administrative units for reporting to the Ministry of Natural Resources and Environment in the course of formulation of the national land use master plan for the 2021-2030 period, with a vision toward 2050 and the five-year (2021-2025) national land use plan, which must be completed before August 15, 2021.

b/ The Ministry of Natural Resources and Environment shall:

- Assume the prime responsibility for, and coordinate with related ministries, sectors and provincial-level People’s Committees in, formulating the national land use master plan for the 2021-2030 period, with a vision toward 2050 and the five-year (2021-2025) national land use plan for submission to the National Council for Appraisal of Master Plans and the Government for subsequent reporting to the National Assembly at the 2021 year-end session; to examine and urge ministries, sectors and localities to comply with relevant regulations and promptly report to the Prime Minister problems arising in the course of implementation of this Directive.

- Proactively coordinate with the National Assembly’s Committee for Economic Affairs in promptly submitting to the National Assembly the national land use master plan for the 2021-2030 period, with a vision toward 2050, and the five-year (2021-2025) national land use plan.

3. Organization of implementation

a/ The Minister of Natural Resources and Environment shall assume the prime responsibility for, and coordinate with related ministries and sectors and provincial-level People’s Committees in monitoring, urging and summarizing the implementation of the tasks set forth in this Directive and promptly reporting to the Prime Minister problems arising in the course of implementation.

b/ Chairpersons of provincial-level People’s Committees shall take full responsibility before the Prime Minister for directing the formulation and approval of land use master plans and plans of their localities, ensuring accuracy of figures, quality and high feasibility of such master plans and plans in accordance with law; and regularly examine, urge and promptly remove difficulties arising in the implementation thereof.

The Prime Minister requests ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, and chairpersons of provincial-level People’s Committees to strictly implement this Directive and periodically report the implementation thereof to the Prime Minister.-

For the Prime Minister

Deputy Prime Minister

LE VAN THANH

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Directive 22/CT-TTg (Manuscript) DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Directive 22/CT-TTg (Manuscript) PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi