Thông tư 19/2016/TT-BCT mức tiêu hao năng lượng ngành công nghiệp sản xuất bia

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

Số: 19/2016/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG

 TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và giải pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về:
1. Định mức tiêu hao năng lượng cho các cơ sở sản xuất ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát trong giai đoạn đến hết năm 2020 và giai đoạn từ năm 2021 - đến hết năm 2025.
2. Phương pháp xác định suất tiêu hao năng lượng trong các cơ sở sản xuất ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát.
3. Thông tư này không áp dụng đối với các sản phẩm nước tinh khiết và nước khoáng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ sở sản xuất, tổ chức và cá nhân hoạt động trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát.
2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Suất tiêu hao năng lượng (SEC) là tổng mức năng lượng tiêu hao để sản xuất một đơn vị sản phẩm.
2. Định mức tiêu hao năng lượng là chỉ số suất tiêu hao năng lượng (SEC) tiến tiên ứng với từng giai đoạn do Bộ Công Thương quy định trong Thông tư này.
3. 01 hecto lít (1hl) là đơn vị đo thể tích bằng 100 lít (100l).
Chương II
ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT
Điều 4. Xác định suất tiêu hao năng lượng
1. Suất tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia được xác định theo phương pháp tại Phụ lục I.
2. Suất tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất nước giải khát được xác định theo phương pháp tại Phụ lục II.
Điều 5. Định mức tiêu hao năng lượng ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát giai đoạn đến năm 2025
1. Định mức tiêu hao năng lượng giai đoạn đến hết năm 2020

TT

Ngành công nghiệp

 

Định mức
(MJ/hl)

 

Quy mô công suất
(triệu lít)

 

1

Bia

> 100

140

20 - 100

215

<>

306

 

Loại hình sản xuất

 

2

Nước giải khát

Có ga hoặc cả hai loại sản phẩm có ga và không có ga

55

Không có ga

111

2. Định mức tiêu hao năng lượng giai đoạn từ năm 2021 - đến hết năm 2025

TT

Ngành công nghiệp

 

Định mức
(MJ/hl)

 

Quy mô công suất
(triệu lít)

 

1

Bia

> 100

129

20 - 100

196

<>

286

 

Loại hình sản xuất

 

2

Nước giải khát

Có ga hoặc cả hai loại sản phẩm có ga và không có ga

52

Không có ga

107

Điều 6. Yêu cầu về đảm bảo định mức tiêu hao năng lượng giai đoạn đến hết năm 2025
1. Suất tiêu hao năng lượng của cơ sở sản xuất ngành công nghiệp bia và nước giải khát giai đoạn từ nay hết năm 2025 không được vượt quá định mức tiêu hao năng lượng theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 Thông tư này.
2. Trường hợp suất tiêu hao năng lượng của cơ sở sản xuất ngành công nghiệp bia và nước giải khát cao hơn định mức tiêu hao năng lượng tương ứng với từng giai đoạn thì cơ sở sản xuất phải lập và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng để đáp ứng các yêu cầu quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 Thông tư này.
3. Suất tiêu hao năng lượng của các dự án đầu tư mới hoặc các dự án cải tạo mở rộng không được vượt quá định mức tiêu hao năng lượng quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư này.
Điều 7. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát
1. Các giải pháp về quản lý bao gồm:
a. Tăng cường quản lý các hoạt động sử dụng năng lượng tại các cơ sở;
b. Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý năng lượng tại các cơ sở.
2. Các giải pháp về kỹ thuật công nghệ bao gồm:
a. Tối ưu hóa quy trình công nghệ;
b. Sử dụng các thiết bị sử dụng hiệu quả năng lượng.
3. Khuyến khích tổ chức, cá nhân áp dụng các giải pháp cải thiện nâng cao hiệu suất năng lượng theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 7 và Phụ lục III (đối với ngành công nghiệp sản xuất bia) hoặc Phụ lục IV (đối với ngành sản xuất nước giải khát) ban hành kèm theo Thông tư này.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Trách nhiệm của Tổng cục Năng lượng
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tổ chức giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các nội dung của Thông tư này.
2. Trên phạm vi cả nước, Tổng cục Năng lượng phối hợp với Sở Công Thương các địa phương kiểm tra tình hình thực hiện định mức năng lượng, tính khả thi của các kế hoạch nhằm đảm bảo định mức năng lượng theo lộ trình (khi cần thiết).
3. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Tổng cục Năng lượng báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương đối với những trường hợp không thực hiện đúng quy định tại Điều 5 Thông tư này và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.
Điều 9. Trách nhiệm của Sở Công Thương
1. Phối hợp với Tổng cục Năng lượng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo các nội dung của Thông tư này.
2. Hàng năm, chủ trì thực hiện kiểm tra tình hình thực hiện định mức năng lượng, tính khả thi của các kế hoạch nhằm đảm bảo định mức năng lượng theo lộ trình (đối với các cơ sở sản xuất chưa đạt định mức) của các cơ sở sản xuất ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát tại các địa phương.
3. Tổng hợp tình hình thực hiện định mức năng lượng ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát tại địa phương và báo cáo Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương trước ngày 31 tháng 01 hàng năm theo quy định tại Phụ lục V Thông tư này.
Điều 10. Trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, tổ chức, cá nhân
1. Tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát phải có kế hoạch để đáp ứng các quy định tại Điều 5 tại Thông tư này.
2. Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, các cơ sở sản xuất trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương thông qua Sở Công Thương địa phương, Tổng cục Năng lượng về tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng lượng của đơn vị theo quy định tại Phụ lục VI Thông tư này.
3. Các cơ sở không đạt định mức tiêu hao năng lượng tại thời điểm quy định và không đưa ra được các kế hoạch khả thi để đảm bảo các định mức theo lộ trình quy định tại Điều 5 của Thông tư này sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật hiện hành.
Điều 12. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2016.
2. Các dự án có Quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền sau ngày Thông tư này có hiệu lực phải đáp ứng Khoản 2 Điều 5 của Thông tư này.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Thông tư./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website: Chính phủ, Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, TCNL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

PHỤ LỤC I

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SUẤT TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT BIA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BCT ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

1. Phạm vi đánh giá: khu vực sản xuất sản phẩm bia, không bao gồm khu vực hành chính và khu vực sản xuất các sản phẩm khác.

2. Thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng của đối tượng đánh giá là một năm (từ tháng 01/01 tới tháng 31/12). Trong trường hợp cần kiểm định suất tiêu hao, thời gian kiểm định được quyết định là thời gian cần thiết để thực hiện hết một chu trình sản xuất.

3. Các thông số để xác định suất tiêu hao năng lượng trong các cơ sở sản xuất bia:

Bảng 1.1 Các dữ liệu cần để xác định suất tiêu hao năng lượng cho cơ sở sản xuất bia

Thông số

Ý nghĩa

Đơn vị

e1

Lượng điện tiêu thụ tại khu vực sản xuất trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

kWh

e

Lượng điện tiêu thụ toàn cơ sở sản xuất (khi không thể xác định được e1) đối với cơ sở sản xuất chỉ có khu vực sản xuất và hành chính (không có thêm các khu vực tiêu thụ năng lượng khác)

kWh

t1

Nhiên liệu tiêu thụ tại khu vực sản xuất trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

Xem dưới đây

t1-than

Lượng than tiêu thụ tại khu vực sản xuất trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

Tấn và loại

t1 (dầu FO)

Lượng dầu FO tiêu thụ tại khu vực sản xuất trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

Tấn hoặc 1000 lít

t1 (dầu diesel)

Lượng dầu diesel tiêu thụ tại khu vực sản xuất trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

Tấn hoặc 1000 lít

t1 (khí hóa lỏng)

Lượng khí hóa lỏng tiêu thụ tại khu vực sản xuất trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

Tấn

t1 (hơi)

Lượng hơi tiêu thụ (không phải do công ty sản xuất mà mua từ bên ngoài) tại khu vực sản xuất trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

Tấn và áp suất

t1 (nhiên liệu khác)

Lượng các nhiên liệu khác như củi hoặc sinh khối tiêu thụ tại khu vực sản xuất trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng. Không bao gồm năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, khí sinh học, gió…)

Tấn và loại nhiên liệu

p

Sản lượng bia các loại trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

hl

p1

Sản lượng bia chai trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

Hl

p2

Sản lượng bia lon trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

hl

p3

Sản lượng bia hơi trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

hl

4. Sản phẩm quy đổi: sản phẩm quy đổi trong các cơ sở sản xuất bia là sản phẩm bia chai, các sản phẩm khác sẽ được quy đổi về sản phẩm bia chai khi cần thiết để tính toán suất tiêu hao năng lượng.

5. Suất tiêu hao năng lượng (SEC) của các cơ sở sản xuất ngành công nghiệp sản xuất bia được xác định theo công thức 1.1 dưới đây:

SECcơ sở sản xuất = +     [MJ/hl]              (Công thức 1.1)

Trong đó:

- E1: năng lượng điện quy đổi tiêu thụ tại khu vực sản xuất trong thời gian khảo sát, MJ;

- T1: năng lượng nhiệt quy đổi tiêu thụ tại khu vực sản xuất trong thời gian khảo sát, MJ;

- P(e): sản lượng của sản phẩm quy đổi theo thành phần điện, hl;

- P(t): sản lượng của sản phẩm quy đổi theo thành phần nhiệt, hl.

6. Xác định các giá trị E1, T1, P(e) và P(t):

a) Xác định năng lượng điện E1

Năng lượng điện tiêu thụ tại khu vực sản xuất (e1) trong thời gian khảo sát được quy đổi ra đơn vị đo MJ như sau:

E1 = e1 x 3,6                [MJ]                              (Công thức 1.2)

Trong đó:

- E1: năng lượng điện quy đổi tiêu thụ tại khu vực sản xuất trong thời gian khảo sát (MJ);

- e1: lượng điện tiêu thụ tại khu vực sản xuất của sản phẩm trong thời gian khảo sát (kWh);

- 3,6 (MJ/kWh) là hệ số chuyển đổi theo IPCC.

Trường hợp cơ sở sản xuất không có số liệu e1, không có các hoạt động vận chuyển, căng tin và không sản xuất các sản phẩm khác ngoài bia thì e1 có thể được tính theo lượng điện toàn cơ sở sản xuất e như sau:

e1 = 0,95 x e                 [kWh]                            (Công thức 1.3)

Trong đó:

- e1: năng lượng điện tiêu thụ quy đổi tại khu vực sản xuất trong thời gian khảo sát (kWh);

- e: năng lượng điện tiêu thụ toàn cơ sở sản xuất trong thời gian khảo sát (kWh);

- 0,95 là hệ số chuyển đổi.

b) Xác định năng lượng nhiệt T1

Năng lượng nhiệt tiêu thụ cho khu vực sản xuất (T1) trong thời gian khảo sát được quy đổi ra đơn vị đo MJ như sau:

T1 = Σt1(nhiên liệu i) x k(nhiên liệu i)       [MJ]      (Công thức 1.4)

Trong đó:

- T1: lượng nhiệt năng tiêu thụ quy đổi tại khu vực sản xuất thời gian khảo sát(MJ);

- t1 (nhiên liệu i): lượng nhiên liệu tiêu thụ tại khu vực sản xuất thời gian khảo sát;

- k (nhiên liệu i): hệ số chuyển đổi quy định trong bảng 1.2.

Bảng 1.2 Hệ số chuyển đổi k (nhiên liệu i)

Nhiên liệu

Loại

Đơn vị

Hệ số chuyển đổi, MJ/đơn vị

t1 (than)

Than cám 1,2

Tấn

29.309

Than cám 3,4

Tấn

25.122

Than cám 5,6

Tấn

20.935

t1 (DO)

Dầu diesel (DO)

Tấn

42.707

 

1000 lít

36.846

t1 (FO)

Dầu nhiên liệu (FO)

Tấn

41.451

 

1000 lít

39.358

t1 (LPG)

Khí hóa lỏng

Tấn

45.638

t1 (hơi)

Hơi (áp suất tuyệt đối 6 bar)

Tấn

3.674

Hơi (áp suất tuyệt đối 7 bar)

Tấn

3.681

Hơi (áp suất tuyệt đối 8 bar)

Tấn

3.690

Hơi (áp suất tuyệt đối 9 bar)

Tấn

3.696

t1 (nhiên liệu khác)

Gỗ/trấu/sinh khối

Tấn

15.600

Sinh khối khác

Tấn

11.600

c) Xác định sản lượng sản phẩm quy đổi P(e), P(t)

Sản lượng quy đổi P(e) được tính như sau:

P(e) = p1 + p2x0,72 + p3x0,91               [hl]        (Công thức 1.5)

Trong đó:

- P(e): sản lượng quy đổi theo thành phần điện năng về sản phẩm quy đổi trong thời gian khảo sát (hl);

- p1: sản lượng bia chai trong thời gian khảo sát (hl);

- p2: sản lượng bia lon trong thời gian khảo sát (hl);

- p3: sản lượng bia hơi trong thời gian khảo sát (hl);

- 0,72: hệ số chuyển đổi theo thành phần điện năng từ bia lon sang bia chai;

- 0,91: hệ số chuyển đổi theo thành phần điện năng từ bia hơi sang bia chai.

Sản lượng quy đổi P(t) được tính như sau:

P(t) = p1 + p2x0,59 + p3x0,88                [hl]        (Công thức 1.6)

Trong đó:

- P(t): sản lượng quy đổi theo thành phần nhiệt năng về sản phẩm quy đổi trong thời gian khảo sát (hl);

- p1: sản lượng bia chai trong thời gian khảo sát (hl);

- p2: sản lượng bia lon trong thời gian khảo sát (hl);

- p3: sản lượng bia hơi trong thời gian khảo sát (hl);

- 0,59: hệ số chuyển đổi theo thành phần nhiệt năng từ bia lon sang bia chai;

- 0,88: hệ số chuyển đổi theo thành phần nhiệt năng từ bia hơi sang bia chai.

PHỤ LỤC II

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SUẤT TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP NƯỚC GIẢI KHÁT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BCT ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

1. Phạm vi đánh giá: khu vực sản xuất sản phẩm nước giải khát (NGK), không bao gồm khu vực hành chính và khu vực sản xuất các sản phẩm khác.

2. Thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng của đối tượng đánh giá là một năm (từ tháng 01/01 tới tháng 31/12). Trong trường hợp cần kiểm định suất tiêu hao, thời gian kiểm định được quyết định là thời gian cần thiết để thực hiện hết một chu trình sản xuất.

3. Các thông số để xác định suất tiêu hao năng lượng trong các cơ sở sản xuất NGK:

Bảng 2 Các dữ liệu cần để xác định suất tiêu hao năng lượng cho cơ sở sản xuất NGK

Thông số

Ý nghĩa

Đơn vị

e1

Lượng điện tiêu thụ tại khu vực sản xuất trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

kWh

e

Lượng điện tiêu thụ toàn cơ sở sản xuất (khi không thể xác định được e1) đối với cơ sở sản xuất chỉ có khu vực sản xuất và hành chính (không có thêm các khu vực tiêu thụ năng lượng khác)

kWh

t1

Nhiên liệu tiêu thụ tại khu vực sản xuất trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

Xem dưới đây

t1-than

Lượng than tiêu thụ tại khu vực sản xuất trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

Tấn và loại

t1 (dầu FO)

Lượng dầu FO tiêu thụ tại khu vực sản xuất trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

Tấn hoặc 1000 lít

t1 (dầu diesel)

Lượng dầu diesel tiêu thụ tại khu vực sản xuất trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

Tấn hoặc 1000 lít

t1 (khí hóa lỏng)

Lượng khí hóa lỏng tiêu thụ tại khu vực sản xuất trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

Tấn

t1 (hơi)

Lượng hơi tiêu thụ (không phải do công ty sản xuất mà mua từ bên ngoài) tại khu vực sản xuất trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

Tấn và áp suất

t1 (nhiên liệu khác)

Lượng các nhiên liệu khác như củi hoặc sinh khối tiêu thụ tại khu vực sản xuất trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng. Không bao gồm năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, khí sinh học, gió…)

Tấn và loại nhiên liệu

p

Sản lượng NGK các loại trong thời gian xác định suất tiêu hao năng lượng

hl

p1

Sản lượng NGK có ga trong thời gian xác định suất tiêu hao

hl

p2

Sản lượng NGK không ga trong thời gian xác định suất tiêu hao

hl

p3

Sản lượng NGK được đóng chai không thu hồi trong thời gian xác định suất tiêu hao

hl

p4

Sản lượng NGK được đóng chai có thu hồi trong thời gian xác định suất tiêu hao

hl

p5

Sản lượng NGK được đóng lon trong thời gian xác định suất tiêu hao

hl

p6

Sản lượng NGK được đóng gói dưới các hình thức khác trong thời gian xác định suất tiêu hao

hl

4. Sản phẩm quy đổi: sản phẩm quy đổi trong các cơ sở sản xuất NGK là sản phẩm nước đóng chai không thu hồi. Sản phẩm nước đóng chai có ga sẽ được chọn để quy đổi trong trường hợp cơ sở sản xuất sản xuất cả hai sản phẩm NGK có ga và không có ga.

5. Suất tiêu hao năng lượng (SEC) của các cơ sở sản xuất ngành công nghiệp sản xuất NGK được xác định theo công thức 2.1 dưới đây:

SECcơ sở sản xuất = +     [MJ/hl]              (Công thức 2.1)

Trong đó:

- E1: năng lượng điện quy đổi tiêu thụ tại khu vực sản xuất trong thời gian khảo sát, MJ;

- T1: năng lượng nhiệt quy đổi tiêu thụ tại khu vực sản xuất trong thời gian khảo sát, MJ;

- P(e): sản lượng của sản phẩm quy đổi theo thành phần điện, hl;

- P(t): sản lượng của sản phẩm quy đổi theo thành phần nhiệt, hl.

6. Xác định các giá trị E1, T1, P(e) và P(t)

a) Xác định năng lượng điện E1

E1 được tính theo các công thức 1.2 và 1.3 trong Phụ lục I.

b) Xác định năng lượng nhiệt T1

T1 được tính theo công thức 1.4 trong Phụ lục I.

c) Xác định sản lượng sản phẩm quy đổi P(e), P(t)

Trường hợp cơ sở sản xuất chỉ sản xuất một loại nước giải khát có ga hoặc không có ga:

Sản lượng quy đổi P(e) được tính như sau:

P(e) = p3 + p4 + p5x0,99 + p6               [hl]        (Công thức 2.2)

Trong đó:

- P(e): sản lượng quy đổi theo thành phần điện năng về sản phẩm quy đổi trong thời gian khảo sát (hl);

- p3: sản lượng nước ngọt được đóng chai không thu hồi trong thời gian khảo sát (hl);

- p4: sản lượng nước ngọt được đóng chai có thu hồi trong thời gian khảo sát (hl);

- p5: sản lượng nước ngọt được đóng lon trong thời gian khảo sát (hl);

- p6: sản lượng nước ngọt được bao gói dưới hình thức khác trong thời gian khảo sát (hl);

- 0,99: hệ số chuyển đổi điện từ đóng lon sang đóng chai không thu hồi.

Sản lượng quy đổi P(t) được tính như sau:

P(t) = p3 + p4x3,89 + p5 + p6                [hl]        (Công thức 2.3)

Trong đó:

- P(t): sản lượng quy đổi theo thành phần nhiệt năng về sản phẩm quy đổi trong thời gian khảo sát (hl);

- p3: sản lượng nước ngọt được đóng chai không thu hồi trong thời gian khảo sát (hl);

- p4: sản lượng nước ngọt được đóng chai có thu hồi trong thời gian khảo sát (hl);

- p5: sản lượng nước ngọt được đóng lon trong thời gian khảo sát (hl);

- p6: sản lượng nước ngọt được bao gói dưới hình thức khác trong thời gian khảo sát (hl);

- 3,89: hệ số chuyển đổi nhiệt từ chai thu hồi sang chai không thu hồi.

Trường hợp cơ sở sản xuất sản xuất cả hai loại nước giải khát có ga và không ga:

Sản lượng quy đổi P(e) được tính như sau:

P(e) = 0,5 x (p1 + p2x1,31 + p3 + p4 + p5x0,99 + p6)     [hl]        (Công thức 2.4)

Trong đó:

- P(e): sản lượng quy đổi theo thành phần điện năng về sản phẩm quy đổi trong thời gian khảo sát (hl);

- p1: sản lượng NGK có ga trong thời gian khảo sát;

- p2: sản lượng NGK không ga trong thời gian khảo sát;

- p3: sản lượng nước ngọt được đóng chai không thu hồi trong thời gian khảo sát (hl);

- p4: sản lượng nước ngọt được đóng chai có thu hồi trong thời gian khảo sát (hl);

- p5: sản lượng nước ngọt được đóng lon trong thời gian khảo sát (hl);

- p6: sản lượng nước ngọt được bao gói dưới hình thức khác trong thời gian khảo sát (hl);

- 1,31: hệ số chuyển đổi điện từ nước ngọt không ga sang nước giải khát có ga;

- 0,99: hệ số chuyển đổi điện từ nước ngọt đóng lon sang nước ngọt đóng chai không thu hồi.

Sản lượng quy đổi P(t) được tính như sau:

P(t)= 0,5x (p1+ p2x0,96 + p3 + p4x3,89 + p5 + p6)         [hl]        (Công thức 2.5)

Trong đó:

- P(t): sản lượng quy đổi theo hệ số nhiệt về sản phẩm quy đổi trong thời gian khảo sát (hl);

- p1: sản lượng NGK có ga trong thời gian khảo sát;

- p2: sản lượng NGK không ga trong thời gian khảo sát;

- p3: sản lượng nước ngọt được đóng chai không thu hồi trong thời gian khảo sát (hl);

- p4: sản lượng nước ngọt được đóng chai có thu hồi trong thời gian khảo sát (hl);

- p5: sản lượng nước ngọt được đóng lon trong thời gian khảo sát (hl);

- p6: sản lượng nước ngọt được bao gói dưới hình thức khác trong thời gian khảo sát (hl);

- 0,96: hệ số chuyển đổi nhiệt từ nước ngọt không ga sang có ga;

- 3,89: hệ số chuyển đổi nhiệt từ nước ngọt trong chai thu hồi sang nước ngọt trong chai không thu hồi.

PHỤ LỤC III

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐIỂN HÌNH CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT BIA
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 19 /2016/TT-BCT ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

1. Lắp đặt bảo ôn cho đường ống dẫn hơi và đường ống dẫn lạnh.

2. Mua hơi từ các đơn vị dịch vụ bên ngoài.

3. tiết kiệm năng lượng với đèn hiệu suất cao.

4. Sử dụng biến tần và các giải pháp tiết kiệm điện.

5. Tối ưu hóa quá trình làm lạnh dịch nha từ 1 bước thành 2 bước.

6. Sử dụng hệ thống lạnh phân tầng.

7. Sử dụng khí nén thiên nhiên, trấu, viên củi nén, trấu nén để thay thế dầu DO làm nhiên liệu lò hơi.

8. Sử dụng bơm nhiệt công nghiệp để cung cấp nước nóng cho thời gian thanh trùng.

9. Thu hồi nhiệt từ quá trình nấu hoa.

10. Kiểm soát/tận dụng khí dư từ nồi hơi.

11. Lắp đặt máy nén hơi cho nồi nấu.

12. Thu hồi dịch nha loãng.

13. Sử dụng khí sinh học từ công trình xử lý nước thải để chạy máy phát điện hoặc đốt lò.

14. Các giải pháp điển hình cho các cơ sở công suất dưới 20 triệu lít:

a) Lắp đặt bình tích cho máy nén khí.

b) Thay thế hệ thống chiết rót cũ.

PHỤ LỤC IV

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐIỂN HÌNH CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP NƯỚC GIẢI KHÁT
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BCT ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

I. Một số giải pháp tiết kiệm năng lượng điển hình đối với sản xuất nước giải khát có ga:

1. Điều chỉnh vận hành của hệ thống làm lạnh siro.

2. Lắp đặt thiết bị thu hồi nhiệt từ nồi hơi.

3. Tối ưu hóa vận hành hệ thống nén khí.

4. Thay thế dây chuyền chiết rót thủ công.

5. Thay thế nồi hơi.

6. Cải tiến hệ thống chiếu sáng.

7. Thu hồi nước ngưng.

8. Bảo ôn ống dẫn hơi.

9. Sử dụng biến tần và các giải pháp tiết kiệm điện.

10. Sử dụng bơm nhiệt công nghiệp để sản xuất nước nóng cho quá trình sản xuất, CIP.

11. Sử dụng hệ thống lạnh phân tầng.

12. Thay thế máy nén khí Piston NH3 bằng máy nén khí trục vít hiệu suất cao.

II. Một số giải pháp tiết kiệm năng lượng điển hình đối với sản xuất nước giải khát không có ga:

1. Thu hồi nước ngưng.

2. Cải tiến hệ thống chiếu sáng.

3. Sửa chữa và thay thế bẫy hơi.

4. Lắp đặt thiết bị kiểm soát khí dư cho nồi hơi.

5. Bảo ôn ống dẫn hơi.

6. Sử dụng biến tần và các giải pháp tiết kiệm điện.

7. Lắp đặt thiết bị đun nước sơ bộ từ khí thải

PHỤ LỤC V

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT
(Dùng cho Sở Công Thương)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BCT ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NĂM 20…

Kính gửi: Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương

Thực hiện quy định của Thông tư số …/…/TT-BCT ngày…. tháng.... năm 2016 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát, Sở Công Thương.... báo cáo tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát thuộc địa bàn quản lý như sau:

I. Tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia:

- Số cơ sở báo cáo:

- Số cơ sở không báo cáo:

TT

Tên cơ sở

1

 

2

 

3

 

 

- Số cơ sở chưa đạt định mức tiêu hao năng lượng:

TT

Tên cơ sở

Suất tiêu hao năng lượng (MJ/tấn)

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và thời gian thực hiện

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

II. Tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp nước giải khát:

- Số cơ sở báo cáo:

- Số cơ sở không báo cáo:

TT

Tên cơ sở

1

 

2

 

3

 

 

- Số cơ sở chưa đạt định mức tiêu hao năng lượng:

TT

Tên cơ sở

Suất tiêu hao năng lượng (MJ/tấn)

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và thời gian thực hiện

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Ngày báo cáo […/../….]

 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
(ký, ghi rõ h tên và đóng dấu)


 

PHỤ LỤC VI

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT
(Dùng cho các cơ sở sản xuất trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BCT ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG NĂM 20…

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố…

 [Tên cơ sở] báo cáo kế hoạch năm [xxxx]         Ngày lập báo cáo [../../……]

Ngày tháng năm nhận báo cáo

[Dành cho Sở Công Thương ghi]

Ngày tháng năm xử lý, xác nhận

[Dành cho Sở Công Thương ghi]

Phân ngành:...............................................................................................

Tên cơ sở: ……………………………........……………………………..........

Địa chỉ:...………………………..............[Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..]

Điện thoại:..........................Fax: …............................, Email:.…….......……

Trực thuộc (tên công ty mẹ):...............................................................................

Địa chỉ:...……………………………….[Tên Huyện ….] [Tên Tỉnh …..]

Điện thoại:.......................... Fax: …............................, Email:.…….......…

Chủ sở hữu: (Nhà nước/thành phần kinh tế khác)

I. Thông tin về cơ sở và sản phẩm

Năm đưa cơ sở vào hoạt động

 

Năng lực sản xuất của cơ sở

(chọn đơn vị đo phù hợp với loại sản phẩm là tấn/năm; m/năm; m2/năm; m3/giờ v.v…)

Năng lực SX

Tên sản phẩm

Đơn vị đo

Sản lượng theo thiết kế

Sản lượng năm báo cáo

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

Mức tiêu thụ năng lượng hiện tại (Số liệu báo cáo thực hiện trong năm trước)

Loại nhiên liệu

Khối lượng

Đơn vị

Sử dụng cho mục đích gì

Điện

 

kWh

 

Than đá

 

tấn

 

Dầu FO

 

tấn

 

Dầu Diezen

 

tấn

 

Xăng

 

tấn

 

Khí đốt

 

M3

 

Than cốc

 

tấn

 

Khí than

 

m3

 

Hơi nước mua ngoài

 

tấn

 

 

 

 

II. Tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng lượng năm 201….. [xxxx]

a) Suất tiêu hao năng lượng (SEC) (tính toán theo các công thức 1.1 trong Phụ lục I, hoặc công thức 2.1 trong Phụ lục II tùy theo ngành công nghiệp).

b) Tỷ lệ cải thiện suất tiêu hao năng lượng so với năm trước: (= [(SECnăm trước - SEChiện tại)/SECnăm trướcx100%).

III. Báo cáo việc lập kế hoạch và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng để đạt định mức tiêu hao năng lượng tại giai đoạn hiện hành (nếu phải thực hiện)

a) Đề xuất giải pháp và kế hoạch thực hiện để đạt được định mức tiêu hao năng lượng.

b) Dự kiến SECdự kiến năm tiếp theo.

c) Xác định thời gian đạt được định mức tiêu hao năng lượng theo kế hoạch thực hiện giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng do Doanh nghiệp đề xuất.

Ngày báo cáo […/../….]

Người lập báo cáo
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Giám đốc đơn vị
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

thuộc tính Thông tư 19/2016/TT-BCT

Thông tư 19/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 19/2016/TT-BCT Ngày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản: Thông tư Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 14/09/2016 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Công nghiệp , Thương mại-Quảng cáo
TÓM TẮT VĂN BẢN

Định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất bia

Có hiệu lực từ ngày 01/11/2016, Thông tư số 19/2016/TT-BCT ngày 14/09/2016 của Bộ Công Thương quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát trong giai đoạn đến hết năm 2020 và giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2025.
Cụ thể, đến hết năm 2020, định mức tiêu hao năng lượng đối với ngành công nghiệp sản xuất bia có quy mô công suất dưới 20 triệu lít; từ 20 triệu lít đến 100 triệu lít và trên 100 triệu lít lần lượt là 306 MJ/hl; 215 MJ/hl và 140 MJ/hl. Đối với ngành công nghiệp sản xuất nước giải khát có ga hoặc cả hai loại sản phẩm có ga và không có ga, định mức tiêu hao năng lượng là 55 MJ/hl và 111 MJ/hl nếu chỉ sản xuất nước giải khát không có ga (trừ nước tinh khiết và nước khoáng).
Giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2025, định mức tiêu hao năng lượng đối với ngành công nghiệp sản xuất bia dưới 20 triệu lít; từ 20 triệu lít đến 100 triệu lít; trên 100 triệu lít và ngành công nghiệp sản xuất nước giải khát không có ga; có ga hoặc cả hai loại sản phẩm có ga và không có ga lần lượt là 286 MJ/hl; 196 MJ/hl; 129 MJ/hl và 107 MJ/hl; 52 MJ/hl.
Cũng theo Thông tư này, trước ngày 15/01 hàng năm, các cơ sở sản xuất trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát phải báo cáo Bộ Công Thương thông qua Sở Công Thương địa phương, Tổng cục Năng lượng về tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng lượng của đơn vị. Trường hợp không đạt định mức tiêu hao năng lượng tại thời điểm quy định và không đưa ra được các kế hoạch khả thi để đảm bảo các định mức theo lộ trình nêu trên sẽ bị xử phạt theo quy định hiện hành.

Xem chi tiết Thông tư 19/2016/TT-BCT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THEMINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE

Circular No. 19/2016/TT-BCT dated September 14, 2016 of the Ministry of Industry and Trade on energy consumption norms in beer and beverage production industry
Pursuant to the Government's Decree No. 95/2012/ND-CP dated November 12, 2012, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade
Pursuant to the Law on Economical and Efficient Use of Energy dated June 28, 2010;
Pursuant to the Government’s Decree No. 21/2011/ND-CP dated March 29, 2011 detailing the implementation of the Law on Economical and Efficient Use of Energy;
At the request of general director of General Directorate of Energy;
The Minister of Industry and Trade promulgates regulations on energy consumption norms for beer and beverage production industry as follows:
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 1. Scope of adjustment
This Circular stipulates:
1. Energy consumption norms in beer and beverage production facilities in the period to the end of 2020 and the period from 2021 to the end of 2025.
2. Method for determination of specific energy consumption in beer and beverage production facilities.
3. This Circular is inapplicable to purified and mineral water products.
Article 2. Subject of application
1. Facilities, organizations and/or individuals engaging in beer and beverage production industry.
2. Other relevant agencies, organizations, and individuals.
Article 3. Interpretation of terms
1. Specific energy consumption (SEC) refers to the total amount of energy consumed to produce a product unit.
2. Energy consumption norms refer to specific energy consumption index in proportion to each period stipulated by the Ministry of Industry and Trade in this Circular.
3. One hectoliter (1 hl) is a unit of capacity equal to 100 liters (100 l).
Chapter II
ENERGY CONSUMPTION NORMS AND MEASURES OF INCREASING EFFICIENCY IN ENERGY USE IN BEER AND BEVERAGE PRODUCTION INDUSTRY
Article 4. Determination of specific energy consumption
1. SEC in beer production industry shall be determined according to the method mentioned in Appendix I.
2. SEC in beverage production industry shall be determined according to the method mentioned in Appendix II.
Article 5. Energy consumption norms for beer and beverage production industry in the period to 2025
1. Period to the end of 2020:

No.
Industry
 
Norms (MJ/hl)
 
Capacity (million liters)
 
1
Beer
> 100
140
20 - 100
215
< 20
306
 
Type of production
 
2
Beverage
Fizzy or both fizzy and still
55
Still
111

2. Period from 2021 to the end of 2025:

No.
Industry
 
Norms (MJ/hl)
 
Capacity (million liters)
 
1
Beer
> 100
129
20 - 100
196
< 20
286
 
Type of production
 
2
Beverage
Fizzy or both fizzy and still
52
Still
107

Article 6. Requirements for energy consumption norms in the period to the end of 2025

1. SEC of beer and beverage production facilities (herein ‘production facilities’) in the period from now to 2025 shall not be allowed to be higher than energy consumption norms as prescribed in Clause 1 and Clause 2, Article 5 of this Circular.

 

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Circular 19/2016/TT-BCT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi