Quyết định 3463/QĐ-BCT 2019 sửa đổi phụ lục danh sách các nước được miễn trừ biện pháp tự vệ

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

B CÔNG THƯƠNG

---------------

S: 3463/QĐ-BCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2019

QUYT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông báo về danh sách các

nước/vùng lãnh thổ được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ chính thức tại

Quyết định số 4086/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ

Công Thương về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ

--------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 2968/QĐ-BCT ngày 18 tháng 07 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài;

Căn cứ Quyết định số 4086/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông báo về danh sách các nước/vùng lãnh thổ được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ (kèm theo Quyết định số 4086/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương), cụ thể như sau:
1. Đối với mặt hàng phôi thép: Loại Malaysia và Kazakhstan khỏi danh sách các nước/vùng lãnh thổ được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ.
2. Đối với mặt hàng thép dài: Loại Malaysia khỏi danh sách các nước/vùng lãnh thổ được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ.
Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 4086/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài.
Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 1482/QĐ-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4086/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.
Điều 5. Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 5;

Văn phòng Chính phủ;

Bộ Tài chính;

Bộ trưởng;

Các Thứ trưởng;

Tổng cục Hải quan;

Các Cục: CN, XNK;

Văn phòng BCĐLN HNQT về Kinh tế;

- Lưu: VT, PVTM (06).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Khánh

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực