Quyết định 837/QĐ-BXD thành lập Ban soạn thảo Nghị định quản lý dự án đầu tư xây dựng

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ XÂY DỰNG
__________

Số: 837/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật s 80/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phquy định chi tiết một sđiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1093/QĐ-BXD ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành chương trình xây dựng văn bn quy phạm pháp luật và các đề án năm 2020 của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưng Cục Qun lý hoạt động xây dựng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng (thay thế Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phvề sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng) bao gồm các thành viên sau:

I. Ban soạn thảo:

1. Ông Lê Quang Hùng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban;

2. Ông Hoàng Quang Nhu - Cục trưng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Phó Trưởng ban;

3. Ông Bùi Tất Hợp - Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính ph, thành viên;

4. Ông Phan Quang Hiển - Phó Cục trường Cục Qun lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông Vận tải, thành viên;

5. Ông Nguyn Song Lâm - Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, thành viên;

6. Ông Nguyn Hoàng Giang - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương, thành viên;

7. Ông Nguyn Xuân Trường - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên;

8. Bà Lương Thị Hồng Hạnh - Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;

9. Ông Nguyễn Thanh Tú - Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, thành viên;

10. Bà Nguyn Thị Quế Thu - Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công An, thành viên;

11. Ông Bùi Xuân Ninh - Phó Cục trưởng Cục Doanh trại, Tổng Cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, thành viên;

12. Ông Lê Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính, thành viên;

13. Bà Tống Thị Hạnh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, thành viên;

14. Ông Ngô Lâm - Phó Cục trưng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, thành viên;

15. Bà Trương Thị Thu Thanh - Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, thành viên;

16. Ông Trần Quốc Thái - Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, thành viên;

17. Ông Hà Quang Hưng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản, thành viên;

18. Ông Vũ Anh Tú - Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Bộ Xây dựng, thành viên;

19. Ông Nguyễn Hữu Thọ - Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng, thành viên;

20. Ông Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng, thành viên;

21. Ông Ngô Xuân Quang - Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng, thành viên;

22. Ông Đồng Phước An - Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, thành viên;

23. Ông Trần Chủng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Chất lượng, Tổng hội xây dựng Việt Nam, thành viên;

24. Bà Nguyễn Thị Duyên - Chủ tịch Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam, thành viên.

25. Đại diện lãnh đạo Cục Hạ tầng kthuật, Bộ Xây dựng, thành viên;

II. Tổ biên tập:

1. Ông Hoàng Quang Nhu - Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, T trưng;

2. Ông Phạm Như Huy - Phó Cục trưởng Cục Qun lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Tổ Phó;

3. Ông Bùi Văn Dưỡng - Phó Cục trưng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, tổ viên;

4. Ông Nguyn Chí Hiếu - Phó Cục trưng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, tổ viên;

5. Ông Hoàng Vượng - Chuyên viên chính Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ, tổ viên;

6. Ông Nguyễn Hải Hà - Chuyên viên Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông Vận tải, tổ viên;

7. Ông Vương Quốc Thiết - Trường phòng Thẩm định đầu tư công trình, Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tổ viên;

8. Ông Nguyễn Văn Bàng - Trưởng phòng Thủy điện, Cục Điện lực và năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương, thành viên;

9. Ông Nguyễn Khc Trung - Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, tổ viên;

10. Ông ĐQuý Phương - Chuyên viên Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổ viên;

11. Bà Nguyễn Kim Thoa - Chuyên viên Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, tổ viên;

12. Ông Dương Hoàng Long - Chuyên viên Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công An, tổ viên;

13. Ông Phạm Tuấn Đạt - Trợ lý Phòng Thẩm định, Cục Doanh trại, Tổng Cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, tổ viên;

14. Ông Phạm Trọng Quý - Trưởng phòng Quyết toán, Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính, tổ viên;

15. Bà Phạm Thị Huyên - Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, tổ viên;

16. Ông Nguyễn Việt Sơn - Trưởng phòng Giám định chất lượng xây dng 3, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, tổ viên;

17. Ông Nguyễn Bắc Thủy - Trưởng phòng Kinh tế đầu tư và hợp đồng xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, tổ viên;

18. Ông Nguyễn Dư Minh - Trưởng phòng Thẩm định dự án đầu tư phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, tổ viên;

19. Bà Phạm Phương Liên - Phó Trưởng phòng Quản lý và phát triển nhà ở xã hội, Cục Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng, tổ viên;

20. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chuyên viên chính Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Bộ Xây dựng, tổ viên;

21. Ông Nguyễn Tiến Đỉnh - Chuyên viên chính Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng, tổ viên;

22. Bà Lê Mai Hồng - Chuyên viên chính Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng, tổ viên;

23. Bà Ma Thị Luận - Trưởng phòng tổng hợp, Văn phòng Bộ Xây dựng, tổ viên;

24. Bà ĐThị Mai Hương - Chuyên viên phòng Tổng hợp, Thanh tra Bộ Xây dựng, tổ viên;

25. Ông Nguyễn Trung Sơn - Phó Trưởng phòng Qun lý xây dựng, SXây dựng thành phố Hà Nội, tổ viên;

26. Ông Lê Cao Tuấn - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Đô thị và Phát triển hạ tầng, Tổng hội xây dựng Việt Nam, tổ viên;

27. Ông Doãn Mạnh Hùng - Chánh Văn phòng, Cục Qun lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, tổ viên;

28. Ông Nguyễn Lê Đức - Phó Chánh Văn phòng, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, tổ viên;

29. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưng phòng Quản lý dự án, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, tổ viên;

30. Ông Trần Ngọc Ánh - Trưng phòng Quản lý kthuật, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, tổ viên;

31. Ông Phạm Xuân Luyến - Trưng phòng Quản lý thiết kế, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, tổ viên;

32. Ông Nguyễn Hồng Liêm - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và tư vấn xây dựng, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, tổ viên.

33. Đại diện chuyên viên Cục Hạ tầng kthuật, Bộ Xây dựng, tổ viên;

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập:

1. Ban Soạn thảo có nhiệm vụ thực hiện các nội dung quy định tại Điều 53, Điều 54 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Điều 26, 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Tổ Biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban Soạn tho và thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phquy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Tổ Biên tập giúp Ban Soạn thảo trong việc nghiên cứu, hoàn chỉnh Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

3. Thành viên Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Nghị định được ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trường Cục Quản lý hoạt động xây dựng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Th
tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Th
tướng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Văn phòng Chính ph
;
- Lưu: VT, HĐXD.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 837/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 837/QĐ-BXD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành: 24/06/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng , Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!