Quyết định 494/QĐ-BTTTT 2018 cơ cấu tổ chức Trung tâm Đo kiểm phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

Số: 494/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM ĐO KIỂM PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
------------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 698/QĐ-BTTTT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Đo kiểm phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, thực hiện chức năng đo lường, kiểm định chất lượng kỹ thuật, sản phẩm, dịch vụ chuyên ngành phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử; đo lường khán, thính giả trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, hỗ trợ hoạt động quản lý nhà nước và thực thi pháp luật của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

Tên giao dịch quốc tế: Television and Internet Measurement Center (viết tắt là TIMC).

Trung tâm Đo kiểm phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện đo lường, kiểm định chất lượng hệ thống thiết bị kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, dịch vụ chuyên ngành phát thanh, truyền hình và dịch vụ thông tin điện tử (không bao gồm việc kiểm định an toàn phơi nhiễm trường điện tcủa các thiết bị phát sóng phát thanh, truyền hình) theo quy định.

3. Tổ chức thực hiện đo lường mức độ tiếp cận, sử dụng thông tin của khán giả, định kỳ cung cấp chỉ số đo lường khán giả phục vụ công tác quản lý nhà nước về phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử theo quy định.

4. Tổ chức thực hiện đo lường khán, thính giả phục vụ hoạt động đánh giá, xếp hạng trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà nước.

5. Quản lý, vận hành các hệ thống đo lường, kiểm định, đánh giá phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ, dịch vụ sự nghiệp công và hỗ trợ quản lý nhà nước về phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử theo quy định.

6. Tổ chức thực hiện dịch vụ đo kiểm, thử nghiệm, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; triển khai các biện pháp đảm bảo kỹ thuật phục vụ hoạt động thu phí quản lý nhà nước của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

7. Tham gia nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, các cơ chế chính sách về giá, khung giá đối với dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

8. Tham gia đấu thầu, thực hiện cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử theo quy định của pháp luật.

9. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Cục trưng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

10. Cung cấp dịch vụ tư vấn, cung cấp giải pháp ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; tư vấn lập dự án đầu tư cho các đài phát thanh, truyền hình và các tổ chức khác hoạt động trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử theo quy định của pháp luật.

11. Được thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ phù hợp chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật nhằm tạo thêm các nguồn thu khác đmở rộng phạm vi, quy mô hoạt động và phát triển sự nghiệp.

12. Được liên doanh, liên kết với các tổ chức trong nước và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực truyền thông để thực hiện các dự án thông tin truyền thông theo quy định của pháp luật.

13. Thu, quản lý, sử dụng nguồn thu sự nghiệp và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

14. Quản lý về tổ chức bộ máy, viên chức và người lao động; tài sản, tài chính; hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế

1. Lãnh đạo Trung tâm:

Trung tâm Đo kiểm phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có Giám đốc, các Phó Giám đốc.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và trước pháp luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phó Giám đốc giúp Giám đốc quản lý, điều hành các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Tổ chức bộ máy:

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Đo kiểm và Kỹ thuật;

- Phòng Đo lường khán, thính giả.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng do Giám đốc Trung tâm Đo kiểm phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử quyết định.

3. Vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định phù hợp với cơ chế tự chủ tài chính được giao.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Bãi bỏ Quyết định số 1000/QĐ-BTTTT ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đo kiểm và Dịch vụ phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Giám đốc Trung tâm Đo kiểm phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Đài THVN, Đài TNVN và TTXVN;
- Sở TTTT các t
nh, tp trực thuộc TW;
- Đài PTTH các t
nh, tp trực thuộc TW;
- Cổng TTĐT của Bộ TTTT;
- Lưu: VT, TCCB (140b).

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

 

thuộc tính Quyết định 494/QĐ-BTTTT

Quyết định 494/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đo kiểm phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:494/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành:05/04/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Đo kiểm phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Ngày 05/04/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 494/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đo kiểm phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; thực hiện chức năng đo lường, kiểm định chất lượng kỹ thuật, sản phẩm, dịch vụ chuyên ngành phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử; đo lường khán, thính giả trong lĩnh vực phát thanh, truyền hinhd, thông tin điện tử…

Trung tâm có 04 phòng gồm: Phòng Tổ chức – Hành chính; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Đo kiểm và Kỹ thuật; Phòng Đo lường khán, thính giả. Về nhân sự, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc do Giám đốc Trung tâm quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định phù hợp với cơ chế tự chủ tài chính được giao.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 494/QĐ-BTTTT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi