Quyết định 469/QĐ-BTTTT năm 2018 quy định chức năng, cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính tại Đà Nẵng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

Số: 469/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI NHÁNH TRUNG TÂM ỨNG CỨU KHẨN CẤP MÁY TÍNH VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

---------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 1443/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 08 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Trung tâm ứng cu khẩn cấp máy tính Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

Chi nhánh Trung tâm ng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (Trung tâm VNCERT) tại thành phố Đà Nng là đơn vị thuộc Trung tâm VNCERT có chức năng thực hiện các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn mạng tại địa bàn được giao; thúc đẩy hình thành và phát triển của các đội ứng cứu sự cố mạng (CERT/CSIRT) trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại địa bàn được giao.

Chi nhánh Trung tâm VNCERT tại thành phố Đà Nng có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Trung tâm VNCERT quy định cụ thể địa bàn các tỉnh giao cho Chi nhánh phụ trách phù hợp với điều kiện thực tế và năng lực, đội ngũ nhân sự của Chi nhánh.

Điều 2. Nhiệm vvà quyền hạn

1. Xây dựng, trình Giám đốc Trung tâm VNCERT kế hoạch hoạt động dài hạn, trung hạn, hàng năm của Chi nhánh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Là đầu mối của Trung tâm VNCERT phối hợp, triển khai các nhiệm vụ với các thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố máy tính và an toàn thông tin mạng trên địa bàn được giao.

3. Tham gia, phối hợp và hỗ trợ các cơ quan, tổ chức tại khu vực địa bàn được giao trong công tác ứng cứu sự cố máy tính và an toàn thông tin mạng.

4. Hướng dẫn, tổ chức và thực hiện hoạt động diễn tập ứng cứu sự cố và phòng, chống tấn công mạng; xây dựng, huấn luyện lực lượng ứng cứu sự cố an toàn mạng; thúc đẩy sự hình thành và phát triển của các đội ứng cứu sự cố, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố máy tính ở địa bàn được giao.

5. Tham gia thực hiện hoạt động giám sát, thu thập, phân tích và cảnh báo về an toàn thông tin mạng; thực hiện kiểm định, kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng tại khu vực địa bàn được giao theo quy định của pháp luật.

6. Phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập, cung cấp nguồn phát tán thư rác, tin nhắn rác; phối hợp cấp, gia hạn mã số quản lý cho các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, tin nhắn ở địa bàn được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Giám đốc Trung tâm VNCERT.

7. Thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ứng cứu sự cố, phòng chống tn công, đảm bảo an toàn thông tin mạng; thực hiện công tác bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về ứng cứu sự cố máy tính và an toàn thông tin mạng.

8. Tham gia nghiên cứu, đề xuất xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về an toàn thông tin, ứng cứu sự cmáy tính và an toàn thông tin mạng.

9. Chủ trì và tham gia tổ chức cung cấp các dịch vụ về an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật, bao gồm: ứng cu, khắc phục sự cố; giám sát, cảnh báo an toàn máy tính/mạng máy tính; diễn tập ứng cứu sự cố máy tính; phân tích và xử lý mã độc, phần mềm độc hại và mạng máy tính ma; kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin, chống thư rác, dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn và các dịch vụ khác về an toàn thông tin mạng.

10. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu và phát triển các công nghệ, kỹ thuật, sản phẩm, giải pháp, dịch vụ về ngăn chặn, chống tấn công, phá hoại, bảo vệ an toàn mạng máy tính; nghiên cứu, phân tích về các nguy cơ, sự cố, mã độc, phần mềm độc hại và các kỹ thuật, phương thức tấn công trên môi trường mạng và giải pháp ngăn chặn; chuyển giao các kỹ thuật, công nghệ, sản phẩm, giải pháp về an toàn mạng máy tính và bảo mật thông tin; tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kthuật về an toàn thông tin mạng và công nghệ thông tin.

11. Quản lý viên chức và người lao động; tài sản, tài chính; hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật phân cấp của Giám đốc Trung tâm VNCERT.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm VNCERT giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Chi nhánh

Chi nhánh Trung tâm VNCERT tại thành phố Đà Nng có Trưởng Chi nhánh và các Phó trưởng Chi nhánh. Trưởng Chi nhánh chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Các Phó trưởng Chi nhánh giúp Trưởng Chi nhánh chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác của Chi nhánh, chịu trách nhiệm trước Trưởng Chi nhánh và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Tổ chức bộ máy

- Phòng Tổng hợp;

- Phòng Nghiên cứu, Tư vấn và Dịch vụ;

- Phòng Kỹ thuật, Giám sát và ng cứu.

Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác giữa các phòng của Chi nhánh do Trưởng Chi nhánh xây dựng trình Giám đốc Trung tâm VNCERT quy định.

3. Số lượng người làm việc của Chi nhánh do Trưởng Chi nhánh xây dựng, trình Giám đốc Trung tâm quyết định trong tổng số lượng người làm việc được Bộ trưởng giao cho Trung tâm VNCERT.

Điều 4. Hiu lc thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm ng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ
trưởng và các Thứ trưởng;
- UBND thành phố Đà N
ng;
- Công an, Ngân hàng, Kho bạc tp Đà N
ng;
- Các thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố ATTT m
ạng quốc gia;
- C
ng TTĐT của Bộ TTTT;
- Lưu: VT, TCCB (20b).

BỘ TRƯỞNG
Trương  Minh Tuấn

thuộc tính Quyết định 469/QĐ-BTTTT

Quyết định 469/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam tại Thành phố Đà Nẵng
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:469/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành:03/04/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Trung tâm Ứng cứu khẩn máy tính Việt Nam tại Đà Nẵng có con dấu riêng

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng được Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tại Quyết định số 469/QĐ-BTTTT.

Theo đó Chi nhánh Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (Trung tâm VNCERT) tại thành phố Đà Nẵng có chức năng thực hiện các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn mạng tại địa bàn được giao; thúc đẩy hình thành, phát triển của các đội ứng cứu sự cố mạng trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Đà Nẵng.

Chi nhánh này có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định. Lãnh đạo Chi nhánh gồm Trưởng và Phó trưởng Chi nhánh. Chi nhánh có 3 phòng: Phòng Tổng hợp; Phòng Nghiên cứu, Tư vấn và Dịch vụ; Phòng Kỹ thuật, Giám sát và Ứng cứu.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 469/QĐ-BTTTT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi