Quyết định 44/QĐ-BĐMDN 2016 công tác của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp năm 2016

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
----------

Số: 44/QĐ-BĐMDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NĂM 2016

-----------------------------

TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2092/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp năm 2016.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Thành viên Ban Chỉ đạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, T
GĐ Cổng TTĐT, các Vụ: ĐMDN, KTN, KTTH, TH,
- Lưu: Văn thư, BĐMDN (3b). NT

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

CỦA BAN CHỈ ĐẠO ĐI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-BĐMDN ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Ban Chỉ đạo Đi mới và Phát triển doanh nghiệp)

I. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2016:
1. Tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với các nội dung sau:

a) Sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN)

- Sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc lĩnh vực sắp xếp, đổi mới DNNN một cách đồng bộ, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp (2014), Luật Đầu tư (2014), Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

- Ban hành tiêu chí, danh Mục các doanh nghiệp nhà nước giữ 100% vốn Điều lệ, danh Mục doanh nghiệp sắp xếp, cổ phần hóa giai đoạn 2016-2020.

- Các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tái cơ cấu DNNN.

b) Ban hành tiêu chí, phân loại sắp xếp, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập.

c) Kiểm tra, giám sát hoạt động của DNNN.

d) Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
2. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước:

a) Căn cứ tiêu chí, danh Mục các doanh nghiệp nhà nước giữ 100% vốn Điều lệ, danh Mục doanh nghiệp sắp xếp, cổ phần hóa giai đoạn 2016-2020 mới ban hành

Rà soát, bổ sung danh sách doanh nghiệp cần cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước. Xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016-2020, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quý II).

b) Triển khai Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

- Hoàn thành phê duyệt phương án sắp xếp công ty nông, lâm nghiệp.

- Hoàn thành việc rà soát đất đai, đo đạc, cắm mốc, xây dựng phương án sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp.

c) Sắp xếp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập

- Rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập hiện có đủ Điều kiện để cổ phần hóa theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

- Căn cứ tiêu chí, phân loại, xây dựng Danh Mục sắp xếp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quý III).

d) Triển khai thực hiện các Phương án đã được Thủ tướng phê duyệt

- Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016-2020.

- Danh Mục sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập.

- Phương án tổng thể sắp xếp công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
3. Đôn đốc các bộ quản lý ngành xây dựng, trình Chính phủ ban hành: các Nghị định thay thế Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước hoặc ban hành theo thẩm quyền; quy chế quản lý tài chính của một số tập đoàn kinh tế.
4. Giao ban tái cơ cấu DNNN theo quý. Báo cáo Chính phủ về tình hình tái cơ cấu DNNN (hàng quý). Báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng - Trưởng ban tình hình tái cơ cấu DNNN (hàng tháng).
5. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2011 - 2015 (Quý I).
6. Theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh và hoạt động của DNNN; hoạt động của doanh nghiệp sau cổ phần hóa, kết quả bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO); kết quả thoái vốn nhà nước; tình hình xử lý vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp.
7. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế .
8. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện tái cơ cấu DNNN, đặc biệt là việc cổ phần hóa doanh nghiệp quy mô lớn; cổ phần hóa và chuyển các công ty nông, lâm nghiệp thành công ty TNHH hai thành viên.
9. Chủ động công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao giữa các ngành, các cấp, các doanh nghiệp và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu DNNN.
Bổ sung
II. PHÂN CÔNG CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO
1. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên Ban Chỉ đạo đôn đốc, theo dõi để Bộ:
- Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

+ Đề án rà soát, đánh giá môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ và đề xuất các giải pháp thực hiện đến năm 2020 (Tháng 3).

+ Đề án xây dựng khung pháp lý về quản lý và giám sát các tập đoàn tài chính Việt Nam trong Điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế (Tháng 3).

+ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp (Tháng 3).

+ Nghị định về quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu (thay thế: Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; Nghị định ban hành Quy chế giám sát việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 115/2014/NĐ-CP ngày 03/12/2014 của Chính phủ về quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, Mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước) (Tháng 5).

+ Nghị định về hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (thay thế Nghị định số 172/2013/NĐ-CP, Nghị định số 69/2014/NĐ-CP, Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg, Quyết định số 74/2013/QĐ-TTg, Nghị định số 128/2014/NĐ-CP) (Tháng 5).

+ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, phân loại đơn vị sự nghiệp công lập để sắp xếp, đổi mới gồm: chuyển đổi thành doanh nghiệp (công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, công ty cổ phần); sáp nhập, hợp nhất, giải thể và các hình thức sắp xếp khác (Tháng 6).

+ Nghị định thay thế Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích (Tháng 6).

+ Dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (Tháng 7).

+ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung (hoặc thay thế) Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Tháng 11).

+ Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2016 - 2020 (Tháng 12).
Bổ sung
- Đề xuất xây dựng cơ chế khuyến khích, phát triển doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Hướng dẫn chính sách và triển khai nhiệm vụ công bố thông tin về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, đảm bảo tính minh bạch như đối với doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa.
2. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính - Ủy viên Ban Chỉ đạo đôn đốc, theo dõi để Bộ:
- Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

+ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (Tháng 6).

+ Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (thay thế Nghị định số 57/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014) (Tháng 6).

+ Nghị định về Quy chế quản lý tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (thay thế Nghị định số 82/2014/NĐ-CP ngày 25/8/2015) (Tháng 6).

+ Nghị định về Quy chế quản lý tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (thay thế Nghị định số 06/2015/NĐ-CP ngày 13/01/2015) (Tháng 7).

+ Nghị định về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (thay thế Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011, Nghị định số 189/2013/NĐ-CP và Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015) (Tháng 11).
Bổ sung
- Rà soát, hướng dẫn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện cổ phần hóa DNNN.

- Phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và các cơ quan liên quan tổng kết công tác tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2011-2015, xây dựng kế hoạch tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016-2020 (Quý I).

- Bổ sung cơ chế tài chính đặc thù khi sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp.
3. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy viên Ban Chỉ đạo đôn đốc, theo dõi để Bộ:

- Trình Chính phủ: Dự thảo Nghị định về thực hiện thí Điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông quân đội giai đoạn 2016-2020 (Tháng 7).

- Hướng dẫn các quy định về quản lý lao động, tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ và công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.
4. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên Ban Chỉ đạo đôn đốc, theo dõi để Bộ:

- Trình Chính phủ: Dự thảo Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc (thay thế Nghị định số 12/2014/NĐ-CP ngày 25/2/2014 của Chính phủ) (Tháng 6); Nghị định thay thế Nghị định số 135/2005NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ quy định về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các nông, lâm trường quốc doanh.

- Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước triển khai phương án tổng thể sắp xếp công ty nông, lâm nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Hướng dẫn cơ chế hợp đồng, thanh toán đối với các công ty nông, lâm nghiệp thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
5. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên Ban Chỉ đạo:

- Phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp trong giải quyết những khó khăn, vướng mắc về đất đai trong tái cơ cấu DNNN, đặc biệt trong việc sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp.
Bổ sung
6. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Ủy viên Ban Chỉ đạo:

- Phối hợp các bộ, ngành, xây dựng, hoàn thiện pháp luật phục vụ tái cơ cấu, phát triển doanh nghiệp; thực hiện công tác thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; cung cấp ý kiến pháp lý nhằm giải quyết các vướng mắc liên quan đến tái cơ cấu DNNN.
7. Đồng chí Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Ủy viên Ban Chỉ đạo:

- Phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp xử lý những vướng mắc tồn tại trong tái cơ cấu DNNN, đặc biệt thoái vốn của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng.
8. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương - Ủy viên Ban Chỉ đạo:

- Lãnh đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan.

- Chỉ đạo đổi mới công tác xây dựng Đảng trong quá trình tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương. Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện mô hình tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác tổ chức, cán bộ.
9. Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp:

- Hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt:

+ Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016-2020.

+ Danh Mục sắp xếp, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các phương án sắp xếp, đề án tái cơ cấu DNNN (bao gồm cả công ty nông, lâm nghiệp), cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng - Trưởng ban về tình hình tái cơ cấu DNNN (Hàng tháng).

- Chuẩn bị báo cáo của Ban Chỉ đạo về tình hình tái cơ cấu DNNN tại các phiên họp Chính phủ (Hàng quý).

- Chuẩn bị chương trình họp Ban Chỉ đạo giao ban tái cơ cấu DNNN (Hàng quý).

- Tổng hợp, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về tái cơ cấu DNNN.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổng kết công tác tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2011 - 2015, xây dựng kế hoạch tái cơ cấu DNNN 2016 - 2020 (Quý I).

- Theo dõi, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong sắp xếp, tái cơ cấu DNNN. Tổng hợp chuyển các cơ quan chức năng xử lý hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức các đoàn công tác của Trưởng ban, Thường trực Ban đến các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty để kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là cổ phần hóa DNNN quy mô lớn, cổ phần hóa và chuyển các công ty nông, lâm nghiệp thành công ty TNHH hai thành viên./.
Bổ sung
Bổ sung
Bổ sung

thuộc tính Quyết định 44/QĐ-BĐMDN

Quyết định 44/QĐ-BĐMDN của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về việc ban hành Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp năm 2016
Cơ quan ban hành: Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệpSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:44/QĐ-BĐMDNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành:30/03/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN năm 2016
Ngày 30/03/2016, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã ra Quyết định số 44/QĐ-BĐMDN về việc ban hành Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp năm 2016.
Theo đó, trong năm 2016, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp có trách nhiệm ham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với các nội dung sau: Sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN); Sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc lĩnh vực sắp xếp, đổi mới DNNN một cách đồng bộ, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp (2014), Luật Đầu tư (2014), Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; Ban hành tiêu chí, danh Mục các doanh nghiệp nhà nước giữ 100% vốn Điều lệ, danh Mục doanh nghiệp sắp xếp, cổ phần hóa giai đoạn 2016 - 2020.
Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước sắp xếp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện tái cơ cấu DNNN, đặc biệt là việc cổ phần hóa doanh nghiệp quy mô lớn; cổ phần hóa và chuyển các công ty nông, lâm nghiệp thành công ty TNHH hai thành viên…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Xem chi tiết Quyết định44/QĐ-BĐMDN tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi