Quyết định 963/QĐ-BGTVT 2016 xây dựng Nghị định về đầu tư, xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 963/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định về đầu tư, xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn

------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ văn bản cử cán bộ tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định về đầu tư, xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định về đầu tư, xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn (sau đây gọi là Dự thảo Nghị định), gồm các ông, bà có tên trong danh sách tại Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Nhiệm vụ của Ban soạn thảo
1. Ban soạn thảo có nhiệm vụ sau đây:
a) Tổ chức việc soạn thảo và chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ soạn thảo Dự thảo Nghị định.
b) Xem xét thông qua đề cương chi tiết Dự thảo Nghị định;
c) Thảo luận về nội dung của dự thảo văn bản, tờ trình, nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan tổ chức, cá nhân;
d) Bảo đảm các quy định của dự thảo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo với hệ thống pháp luật; bảo đảm tính khả thi của văn bản.
2. Trưởng Ban soạn thảo có các nhiệm vụ sau đây:
a) Chỉ đạo Tổ biên tập biên soạn và chỉnh lý dự thảo Nghị định;
b) Tổ chức các cuộc họp và các hoạt động khác của Ban soạn thảo;
c) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban soạn thảo
3. Thành viên Ban soạn thảo có nhiệm vụ tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban soạn thảo, chịu trách nhiệm về chất lượng, tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất, tính khả thi của các nội dung được phân công trong dự thảo Nghị định và tiến độ xây dựng dự thảo Nghị định; trường hợp vì lý do khách quan mà không tham dự được thì phải có ý kiến góp ý bằng văn bản.
Điều 3. Nhiệm vụ của Tổ biên tập
1. Giúp Ban soạn thảo thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 2 của Quyết định này.
2. Thực hiện một số công việc cụ thể sau:
a) Hoàn thiện Dự thảo Nghị định và các báo cáo theo quy định; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban soạn thảo về việc tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Nghị định;
b) Tổ trưởng Tổ biên tập có trách nhiệm báo cáo Trưởng Ban soạn thảo về tình hình soạn thảo Dự thảo Nghị định;
c) Thành viên Tổ biên tập có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Tổ biên tập và chịu sự phân công của Tổ trưởng Tổ biên tập.
Điều 4. Kinh phí chi cho công tác xây dựng Dự thảo Nghị định được lấy từ nguồn kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các nguồn hỗ trợ khác (nếu có).
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Nghị định quy định về đầu tư, xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn được Chính phủ ban hành.
Ban soạn thảo, Tổ biên tập chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Nghị định được ban hành.
Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, các Vụ trưởng có liên quan, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: TP, QP, CA, KHĐT, TC, CT, TN&MT;

- Văn phòng Bộ;

- Các Vụ: PC, KHCN, TC, HTQT, ATGT, KHĐT, MT; Ban QLĐTCDAĐTCT;

- Thanh tra Bộ;

- Cục Hàng hải Việt Nam;

- Cổng TTĐT Bộ GTVT;

- Lưu: VT, KCHT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Trường

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN SOẠN THẢO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG, QUẢN LÝ KHAI THÁC CẢNG CẠN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 963/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

1. Ông Nguyễn Văn Công: Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Trưởng Ban;

2. Ông Nguyễn Trung Thêm: Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ Giao thông vận tải, Phó trưởng Ban;

3. Ông Đỗ Hồng Thái: Phó Cục trưởng Hàng hải Việt Nam, Phó trưởng Ban;

4. Ông Nguyễn Văn Hiền: Hàm Vụ Phó Vụ Kinh tế ngành, Văn phòng Chính phủ, thành viên;

5. Ông Lê Đại Hải: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, thành viên;

6. Ông Trịnh Trần Minh: Đại tá, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng, thành viên; .

7. Ông Nguyễn Đình Thuận: Thiểu tướng, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Tổng cục An ninh, Bộ Công an, thành viên;

8. Ông Lê Tuấn Anh: Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính, thành viên;

9. Bà Hoàng Thị Tuyết Hoa: Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Công thương, thành viên;

10. Ông Hoàng Mạnh Cương: Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên;

11. Ông Vũ Cao Đàm: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải, thành viên;

12. Ông Hoàng Hà: Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Bộ Giao thông vận tải, thành viên;

13. Ông Nguyễn Chí Thành: Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, thành viên;

14. Ông Nguyễn Ngọc Thuyên: Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giao thông vận tải, thành viên;

15. Ông Nông Thanh Sơn: Phó Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông, Bộ Giao thông vận tải, thành viên;

16. Ông Lê Minh Đạo: Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, thành viên;

17. Ông Ngô Kim Định: Phó Vụ trưởng Vụ Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, thành viên;

18. Bà Chu Thị Thủy: Phó Vụ trưởng - Phó trưởng Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư, Bộ Giao thông vận tải, thành viên;

19. Ông Hoàng Minh Toàn: Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, thành viên;

20. Ông Vũ Quang Khôi: Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, thành viên;

21. Ông Võ Huy Cường: Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, thành viên;

22. Bà Hoàng Hồng Hạnh: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Tổng Cục đường bộ Việt Nam, thành viên;

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ BIÊN TẬP XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG, QUẢN LÝ KHAI THÁC CẢNG CẠN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 963/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

1. Ông Nguyễn Trung Thêm: Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ Giao thông vận tải, Tổ trưởng;

2. Ông Đỗ Hồng Thái: Phó Cục trưởng Hàng hải Việt Nam, Tổ phó;

3. Ông Cao Đăng Vinh: Trưởng phòng Pháp luật kinh tế tổng hợp, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế Bộ Tư pháp, thành viên;

4. Ông Nguyễn Hồng Minh: Đại tá, Phó trưởng phòng Quản lý thẩm định dự án, Cục Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng, thành viên;

5. Ông Nguyễn Toàn Đắc: Thiếu tá, cán bộ Phòng An ninh Giao thông, Cục An ninh Kinh tế tổng hợp, Tổng cục An ninh, Bộ Công an, thành viên;

6. Ông Đỗ Đức Tú: Chuyên viên Vụ Kết cấu hạ tầng và Đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;

7. Ông Bùi Việt Hưng: Phó trưởng phòng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính, thành viên;

8. Bà Mai Thu Hiền: Hàm trưởng phòng, Vụ Kế hoạch, Bộ Công thương, thành viên;

9. Bà Đào Thị Kim Dung: Phó trưởng Phòng Thống kê - Tổng hợp, Vụ Kế hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên;

10. Ông Nguyễn Văn Thơ: Chuyên viên chính Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải, thành viên;

11. Ông Mai Bá Lĩnh: Chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ, Bộ Giao thông vận tải, thành viên;

12. Bà Hà Thị Hồng Khang: Chuyên viên chính Vụ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, thành viên;

13. Ông Lê Việt Long: Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giao thông vận tải, thành viên;

14. Ông Đỗ Trọng Hiếu: Chuyên viên chính Vụ An toàn giao thông, Bộ Giao thông vận tải, thành viên;

15. Ông Đào Minh Thành: Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, thành viên;

16. Ông Nguyễn Đức Thuyết: Chuyên viên Vụ Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, thành viên;

17. Ông Lê Bá Gia: Chuyên viên Ban, Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư, Bộ Giao thông vận tải, thành viên;

18. Ông Nguyễn Việt Thắng: Trưởng phòng Vận tải - An toàn giao thông, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, thành viên;

19. Ông Đặng Văn Linh: Phó trưởng phòng. Kết cấu hạ tầng giao thông, Cục Đường sắt Việt Nam, thành viên;

20. Ông Trần Ngọc Trung: Phó trưởng phòng Quản lý Xây dựng, Cục Đường sắt Việt Nam, thành viên;

21. Ông Nguyễn Tiến Thịnh: Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư và Hợp tác quốc tế, Cục Đường sắt Việt Nam, thành viên;

22. Ông Nguyễn Dương: Phó trưởng phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay, Cục Hàng không Việt Nam, thành viên;

23. Bà Phạm Thu Hường: Chuyên viên Vụ Pháp chế - Thanh tra, Tổng Cục đường bộ Vỉệt Nam, thành viên;

24. Ông Nguyễn Xuân Tuấn: Phó trưởng phòng Kế hoạch đầu tư, Cục Hàng hải Việt Nam, thành viên;

25. Ông Vũ Huy Thành: Phó trưởng phòng Công trình hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam, thành viên;

26. Ông Vũ Tuấn Hùng: Phó trưởng phòng Khoa học công nghệ&MT, Cục Hàng hải Việt Nam, thành viên;

27. Ông Lê Anh Tuấn: Chuyên viên phòng Khoa học công nghệ&MT, Cục Hàng hải Vĩật Nam, thành viên;

28. Bà Đặng Thanh Hà: Phó trưởng phòng Pháp chế, Cục Hàng hải Việt Nam, thành viên;

29. Ông Nguyễn Hà Hải: Chuyên viên phòng Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, thành viên;

30. Ông Nguyễn Xuân Mạnh: Chuyên viên phòng An toàn an ninh hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam, thành viên;

31. Ông Trần Huy Hoàng: Chuyên viên phòng Kế hoạch đầu tư, Cục Hàng hải Việt Nam, thành viên kiêm thư ký;

32. Ông Nguyễn Hữu Quân: Chuyên viên Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ Giao thông vận tải, thành viên kiêm thư ký;

thuộc tính Quyết định 963/QĐ-BGTVT

Quyết định 963/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định về đầu tư, xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:963/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành:29/03/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi