Quyết định 3565/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Số:  3565/QĐ-BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

 
 
QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Tổ chức cán bộ là tổ chức tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý về công tác tổ chức cán bộ, bao gồm: tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động, tiền lương, đào tạo, thi đua, khen thưởng, các hội, tổ chức phi Chính phủ và cải cách hành chính trong ngành Giao thông vận tải.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch cán bộ và mạng lưới tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công thuộc diện Trung ương và Bộ quản lý.

2. Chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác về công tác tổ chức, cán bộ, thi đua, khen thưởng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Vụ.

3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch tổ chức, cán bộ, các văn bản quy định về công tác tổ chức, cán bộ, thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

4. Xây dựng trình Bộ trưởng các đề án về hoàn thiện, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ, các quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, về thi đua, khen thưởng; tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện.

5. Chủ trì xây dựng để Bộ trưởng:

a) Trình Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ;

b) Trình Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc Bộ thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật;

c) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các vụ, thanh tra, văn phòng, cục, tổng cục và tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ;

d) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc ủy quyền cho Bộ trưởng quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các công ty nhà nước thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

6. Xây dựng hoặc chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng:

a) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các vụ, thanh tra, văn phòng, cục các tổ chức sự nghiệp và mối quan hệ công tác của từng tổ chức; ban hành, sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của các công ty nhà nước thuộc thẩm quyền của Bộ;

b) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức sự nghiệp và các doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền của Bộ theo quy định của pháp luật;

c) Quyết định xếp hạng các tổ chức sự nghiệp và các doanh nghiệp thuộc Bộ theo quy định của pháp luật;

d) Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của Giám đốc Sở Giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

đ) Thống nhất với Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

7. Chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng:

a) Đề nghị Bộ Nội vụ giao chỉ tiêu biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp chưa có định mức;

b) Quyết định việc phân bổ, quản lý chỉ tiêu biên chế hành chính của các đơn vị thuộc Bộ; quyết định chỉ tiêu biên chế sự nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ theo quy định của pháp luật;

c) Quyết định tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch, nâng bậc lương công chức, viên chức theo quy định của pháp luật;

d) Phê duyệt tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức nhà nước trong các chuyên ngành thuộc Bộ;

đ) Ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất với cơ quan có thẩm quyền ban hành các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành giao thông vận tải.

8. Tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức lãnh đạo theo quy định của cấp có thẩm quyền và phân cấp quản lý của Bộ; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

9. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, quản lý và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động và bảo hộ lao động trong ngành.

10. Chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng:

a) Quyết định tiêu chuẩn các cơ sở đào tạo được giao kế hoạch hoặc đặt hàng hay tham gia đấu thầu đào tạo về giao thông vận tải;

b) Giao chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo hàng năm cho các cơ sở đào tạo thuộc Bộ (kèm theo phân bổ kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục - đào tạo); phối hợp với các tổ chức có liên quan trong việc đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở đào tạo thuộc Bộ thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật;

c) Quy định việc đào tạo, huấn luyện, sát hạch, cấp giấy phép, bằng, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện giao thông, người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải theo quy định của pháp luật;

d) Kế hoạch đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp một số dịch vụ sự nghiệp công do ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải và triển khai thực hiện.

11. Về thi đua, khen thưởng:

a) Xây dựng trình Bộ trưởng ban hành chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng cho từng thời kỳ và từng lĩnh vực;

b) Tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng trong phạm vi quản lý của Bộ (kể cả khen thưởng thành tích có công với Cách mạng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ);

c) Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét đề nghị Nhà nước công nhận danh hiệu nhà giáo, thầy thuốc của Bộ;

d) Theo dõi quá trình thi đua; thực hiện sơ kết, tổng kết, phát hiện điển hình tiên tiến, đúc rút và phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng phong trào thi đua và các điển hình tiên tiến; kiến nghị đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; xem xét, thẩm định đề xuất các hình thức khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật;

đ) Phối hợp với Văn phòng Bộ trong việc xây dựng và quản lý quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ theo quy định của pháp luật;

e) Quản lý, cấp phát hiện vật khen thưởng của ngành Giao thông vận tải theo phân cấp; thực hiện việc tổ chức trao tặng khen thưởng theo quy định của pháp luật; làm thủ tục cấp đổi hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, thất lạc và xác nhận các hình thức khen thưởng;

g) Tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến lực lượng thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến theo quy định của pháp luật.

12. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và tạo điều kiện để các hội, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật.

13. Xây dựng trình Bộ trưởng:

a) Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 

b) Quyết định các biện pháp cụ thể tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức của Bộ; chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện tiêu cực quan liêu, hách dịch, cửa quyền trong lĩnh vực tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng.

14. Chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ đi học tập, đào tạo, du lịch và giải quyết việc riêng có thời hạn ở nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật; thẩm định danh sách để Vụ Hợp tác quốc tế trình Bộ trưởng quyết định cử cán bộ, công chức thuộc diện Ban Cán sự Đảng và Bộ trưởng quản lý đi công tác có thời hạn ở nước ngoài.

15. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bộ theo quy định.

16. Tổ chức thực hiện công tác thống kê, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định.

17. Hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng ở các tổ chức trực thuộc Bộ theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất với Bộ Nội vụ về tình hình tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng và kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

18. Quản lý đội ngũ công chức thuộc Vụ theo quy định của pháp luật.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Vụ Tổ chức cán bộ được tổ chức Phòng Thi đua - Khen thưởng trực thuộc và một số phòng nghiệp vụ khác khi có nhu cầu; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các phòng do Vụ trưởng quy định.

2. Vụ Tổ chức cán bộ được sử dụng con dấu của Bộ khi Lãnh đạo Vụ ký văn bản thừa lệnh Bộ trưởng.

3. Biên chế của Vụ Tổ chức cán bộ gồm có Vụ trưởng, một số Phó Vụ trưởng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chuyên viên do Bộ trưởng quyết định trong tổng số biên chế hành chính của Bộ được giao.

4. Vụ trưởng do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm. Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Vụ trưởng.

5. Bộ trưởng uỷ quyền cho Thứ trưởng - Thủ trưởng Cơ quan Bộ bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng theo đề nghị của Vụ trưởng.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động

1. Bộ trưởng điều hành hoạt động của Vụ chủ yếu thông qua Vụ trưởng.

2. Vụ trưởng điều hành hoạt động của Vụ theo chế độ chuyên viên và chế độ phòng; Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về những công việc được phân công theo quy định của pháp luật.

3. Các Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng, trực tiếp chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ theo phân công của Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về phần việc đó.

4. Trưởng phòng tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Vụ về phần việc được phân công.

5. Công chức trong Vụ chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Vụ trưởng, Trưởng phòng và sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của các Phó Vụ trưởng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và Lãnh đạo Vụ về phần việc được giao. Trong trường hợp lãnh đạo Bộ làm việc trực tiếp với Phó Vụ trưởng, Trưởng Phòng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên thì Phó Vụ trưởng, Trưởng Phòng, Phó Trưởng phòng  và chuyên viên có trách nhiệm thực hiện, sau đó báo cáo lại với Vụ trưởng.

6. Vụ có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức giúp việc Bộ trưởng, các tổ chức trong và ngoài ngành để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 2557/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ, Quyết định số 788/QĐ-BGTVT ngày 03 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như khoản 2 Điều 5;

- Bộ trưởng;

- Các Thứ trưởng;

- Công đoàn GTVT Việt Nam;

- Đảng ủy Cơ quan bộ;

- Công đoàn Cơ quan bộ;

- Các Sở GTVT;

- Website Bộ GTVT;

- Lưu: VT, TCCB (5).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Hồ Nghĩa Dũng

Thuộc tính văn bản
Quyết định 3565/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 3565/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 25/11/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Giao thông , Cán bộ-Công chức-Viên chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!