Quyết định 285/QĐ-BCĐ389 2019 sửa đổi danh sách thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LÂN
THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG
GIẢ

----------

Số: 285/QĐ-BCĐ389

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung danh sách Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia
chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo
Quyết định số 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Trưởng Ban
Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

----------------

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA

CHNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Căn cứ Quyết định số 1802/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2018 và Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung danh sách thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) ban hành kèm theo Quyết định số 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành; các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban và Ủy viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; Trưởng Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Tòa án nhân dân tối cao;

Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Các Thành viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia;

VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ cổng TTĐT, V.I;

Lưu: VT, BCĐ389 (2b).ĐVD

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ THỦ TƯỚNG

Trương Hòa Bình

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA

CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 285/QĐ-BCĐ389 ngày 18 tháng 12 năm 2019

của Trưởng Ban Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu,

gian lận thương mại và hàng giả)

---------------

 

1. Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban.

2. Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trưng ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó Trưởng Ban Thường trực.

3. Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Phó Trưởng Ban.

4. Ông Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban.

5. Ông Nguyễn Duy Ngọc, Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban.

6. Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên.

7. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên.

8. Bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên.

9. Ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên.

10. Bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên.

11. Ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên.

12. Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên.

13. Ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên.

14. Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên.

15. Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên.

16. Ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên.

17. Ông Lê Quang Tùng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.

18. Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên.

19. Ông Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Ủy viên.

20. Ông Nguyễn Thành Lương, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy viên.

21. Ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên.

22. Ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ủy viên.

23. Ông Nguyễn Đình Thuận, Trung tướng, Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế, Ủy viên.

24. Ông Nguyễn Văn Long, Đại tá, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Ủy viên.

25. Ông Nguyễn Văn Sơn, Trung tướng, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Ủy viên.

26. Ông Bùi Đức Hạnh, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy viên.

27. Ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Ủy viên.

28. Ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Ủy viên.

29. Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, Ủy viên.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực