Quyết định 1972/QĐ-BCT 2021 thành lập Nhóm tư vấn trong nước (DAG) Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
___________

Số: 1972/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP NHÓM TƯ VẤN TRONG NƯỚC (DAG) VIỆT NAM

_________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị quyết số 102/2020/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 08 tháng 6 năm 2020 về phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA);

Căn cứ Quyết định số 1175/QĐ-TTg ban hành ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA);

Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06 tháng 8 năm 2020 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) và các văn bản liên quan;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 2091/QĐ-BCT ngày 06 tháng 8 năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA của Bộ Công Thương;

Căn cứ Công văn số 773/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ ngày 12 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Công văn số 1714/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ ngày 8 tháng 7 năm 2021;

Căn cứ Công văn số 2248/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ ngày 16 tháng 8 năm 2021;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Nhóm tư vấn trong nước (DAG) Việt Nam (sau đây gọi là Nhóm DAG Việt Nam) theo quy định tại Điều 13.15 Chương Thương mại và Phát triển bền vững trong Hiệp định FVFTA. Danh sách cụ thể các thành viên Nhóm DAG Việt Nam được ban hành tại Phụ lục của Quyết định này. Danh sách cụ thể các thành viên Nhóm DAG Việt Nam có thể được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Nhóm DAG Việt Nam
- Nhóm DAG Việt Nam hoạt động như một diễn đàn, không có tư cách pháp nhân, không có con dấu và tài khoản riêng.
- Tập hợp, trình bày quan điểm và đưa ra khuyến nghị, tư vấn và góp ý đối với việc thực thi Chương Thương mại và Phát triển bền vững của Hiệp định EVFTA, phù hợp với cam kết tại Hiệp định. Các quan điểm và khuyến nghị này được đưa lên Ủy ban Thương mại và Phát triển bền vững của Hiệp định EVFTA và các Bộ, ngành liên quan của Việt Nam. Các quan điểm và khuyến nghị của Nhóm DAG Việt Nam có giá trị tham khảo, không mang tính ràng buộc đối với các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Tham vấn ý kiến của các chuyên gia, các tổ chức trong và ngoài nước.
- Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Nhóm DAG Việt Nam
1. Về thành phần chung, Nhóm DAG Việt Nam bao gồm không quá 15 thành viên đáp ứng các điều kiện sau:
a) Là các hiệp hội, tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam, được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đại diện cho các lợi ích chính đáng tại Việt Nam liên quan đến thương mại và phát triển bền vững;
b) Hoạt động độc lập với cơ quan quản lý nhà nước mà Nhóm DAG Việt Nam cung cấp tư vấn;
c) Có năng lực tư vấn cho các cơ quan quản lý nhà nước về các vấn đề liên quan đến thương mại và phát triển bền vững;
d) Không có hoạt động vi phạm pháp luật trước khi trở thành thành viên Nhóm DAG Việt Nam.
2. Nhóm DAG Việt Nam gồm 03 phân nhóm là kinh tế, xã hội và môi trường. Thành phần của các phân nhóm được phân bổ cân bằng nhau.
- Phân nhóm kinh tế: bao gồm các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng đại diện cho quyền lợi của người sử dụng lao động, tổ chức nghề nghiệp;
- Phân nhóm xã hội: bao gồm các tổ chức đại diện cho người lao động và các tổ chức khác có liên quan;
- Phân nhóm môi trường: bao gồm các tổ chức về môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan.
3. Tư cách thành viên tham gia Nhóm DAG Việt Nam là các tổ chức được quy định tại Khoản 1 Điều này. Sau khi chính thức được lựa chọn là thành viên của Nhóm DAG Việt Nam, các tổ chức thành viên sẽ ủy quyền việc tham gia cho một đại diện hợp pháp của tổ chức mình. Việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản và được gửi đến Chủ tịch của Nhóm DAG Việt Nam, đồng thời có văn bản thông báo với Ban thư ký của Nhóm DAG Việt Nam.
4. Trong trường hợp một thành viên muốn từ bỏ tư cách thành viên của mình hoặc thay đổi đại diện hợp pháp của tổ chức mình, thành viên đó phải có văn bản gửi đến Chủ tịch của Nhóm DAG Việt Nam, đồng thời có văn bản thông báo với Ban thư ký của Nhóm DAG Việt Nam.
5. Trong trường hợp tổ chức của một thành viên giải thể tự nguyện hoặc bị giải thể bắt buộc hoặc bị đình chỉ hoạt động, thành viên đó phải có văn bản gửi đến Chủ tịch của Nhóm DAG Việt Nam, đồng thời có văn bản thông báo với Ban thư ký của Nhóm DAG Việt Nam.
6. Nhiệm kỳ hoạt động của các thành viên Nhóm DAG Việt Nam là 03 năm, và có thể hoạt động nhiều nhiệm kỳ nếu được lựa chọn theo quy định tại khoản 3 Điều này. Các thành viên được lựa chọn bổ sung hoặc thay thế giữa nhiệm kỳ sẽ có nhiệm kỳ ít hơn 3 năm và kết thúc cùng lúc với nhiệm kỳ của Nhóm DAG.
7. Nhóm DAG Việt Nam có thể bao gồm một số quan sát viên. Quan sát viên được lựa chọn theo nhiệm kỳ của Nhóm DAG Việt Nam. Các quan sát viên phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí lựa chọn thành viên chính thức của Nhóm DAG Việt Nam nêu tại khoản 1 Điều này. Số lượng quan sát viên không vượt quá số lượng thành viên chính thức và đảm bảo cân bằng giữa các phân nhóm. Quan sát viên có thể tham gia các hoạt động của Nhóm DAG Việt Nam nhưng không có quyền biểu quyết và tham gia khuyến nghị. Tổ chức đăng ký làm quan sát viên gửi đơn đăng ký cho Ban Thư ký rà soát, tập hợp; sau đó các thành viên Nhóm DAG Việt Nam cùng đưa ra quyết định đối với đơn đăng ký trên cơ sở biểu quyết đa số (trên 50% thành viên trở lên tán thành).
8. Đứng đầu Nhóm DAG Việt Nam là Ban Chủ tịch, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch bao gồm đầy đủ đại diện của các phân nhóm. Ban Chủ tịch được bầu chọn và quyết định tại buổi họp đầu tiên của Nhóm DAG Việt Nam. Chủ tịch được lựa chọn thông qua biểu quyết đa số giữa các thành viên. 02 Phó Chủ tịch được bầu từ các phân nhóm còn lại và do các phân nhóm tự đề cử.
Chủ tịch có các nhiệm vụ: (i) giữ vai trò đại diện cho Nhóm DAG Việt Nam; (ii) xem xét đề xuất của các bên liên quan và xây dựng dự thảo chương trình làm việc cho các phiên họp của Nhóm DAG Việt Nam; (iii) giữ vai trò chủ tọa và điều phối hoạt động thảo luận trong các buổi họp của Nhóm DAG Việt Nam; và (iv) đồng chủ tọa tại Diễn đàn chung của Nhóm DAG Việt Nam.
Phó Chủ tịch giữ vai trò Chủ tịch khi được Chủ tịch ủy quyền, hỗ trợ Chủ tịch điều phối hoạt động của các phân nhóm.
9. Nhiệm kì hoạt động của Ban Chủ tịch Nhóm DAG Việt Nam là 03 năm, và có thể hoạt động nhiều nhiệm kỳ nếu được lựa chọn theo quy định tại khoản 8 Điều này. Các thành viên trong Ban Chủ tịch được lựa chọn bổ sung hoặc thay thế giữa nhiệm kỳ sẽ có nhiệm kỳ ít hơn 03 năm và kết thúc cùng lúc với nhiệm kỳ của Nhóm DAG Việt Nam.
Điều 4. Ban Thư ký của Nhóm DAG Việt Nam
1. Thành lập 01 Ban Thư ký có nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động của Nhóm DAG Việt Nam, Chủ tịch và Phó Chủ tịch của Nhóm DAG Việt Nam; đảm bảo tính công khai, minh bạch trong các hoạt động của Nhóm DAG Việt Nam; phối hợp với Ban Thư ký Nhóm DAG của EU tổ chức Diễn đàn chung DAG và các sự kiện khác có liên quan; soạn thảo biên bản họp cũng như khuyến nghị của tất cả các buổi họp của Nhóm DAG Việt Nam gửi đến Chính phủ, Ủy ban Thương mại và Phát triển bền vững của EVFTA và/hoặc các bên liên quan khác của Việt Nam và EU.
2. Ban Thư ký là tổ chức độc lập với Nhóm DAG.
3. Trong thời gian Ban Thư ký chưa được thành lập, chức năng của Ban Thư ký tạm thời được giao cho Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương cho đến khi có Quyết định thành lập chính thức.
Điều 5. Chế độ làm việc của Nhóm DAG Việt Nam
1. Cơ chế ra quyết định
Nhóm DAG Việt Nam ra quyết định dựa trên cơ sở đồng thuận (100% thành viên bỏ phiếu tán thành). Trong trường hợp không đạt được đồng thuận, quyết định được đưa ra trên cơ sở biểu quyết đa số (trên 50% thành viên bỏ phiếu tán thành và trong đó có ý kiến của Chủ tịch). Nếu số phiếu biểu quyết cân bằng, Chủ tịch là người đưa ra quyết định cuối cùng.
2. Cơ chế làm việc
a) Nhóm DAG Việt Nam tổ chức họp tối thiểu 02 lần/năm, trong đó bao gồm 02 cuộc họp thường xuyên cùng đợt với cuộc họp của Ủy ban Thương mại và Phát triển bền vững trong EVFTA và cuộc họp Diễn đàn chung. Giữa hai kì họp, Nhóm DAG Việt Nam có thể biểu quyết hoặc quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên chính thức.
b) Nhóm DAG Việt Nam có thể tổ chức các buổi họp bất thường trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch hoặc của hơn một nửa số thành viên, hoặc theo đề nghị của Ủy ban Thương mại và Phát triển bền vững của EVFTA và các Bộ, ngành liên quan của Việt Nam. Việc tham dự của các chuyên gia, tổ chức độc lập trong nước hoặc các bên liên quan khác không phải là thành viên chính thức hoặc quan sát viên trong các buổi họp của Nhóm DAG Việt Nam do Chủ tịch quyết định.
c) Các buổi họp của Nhóm DAG Việt Nam được coi là hợp lệ khi có trên một nửa số thành viên chính thức và có đủ đại diện từ ít nhất 02 phân nhóm dự họp. Một thành viên nếu vắng mặt tại một buổi họp phải có thông báo bằng văn bản gửi đến Chủ tịch và Ban Thư ký của Nhóm DAG Việt Nam trước khi buổi họp diễn ra.
d) Chương trình làm việc trong các buổi họp do Chủ tịch xây dựng trên cơ sở tham vấn ý kiến của các Phó Chủ tịch và phải đảm bảo cân bằng về nội dung. Các thành viên chính thức, quan sát viên của Nhóm DAG Việt Nam, các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban Thương mại và Phát triển bền vững của EVFTA có thể đề xuất nội dung để đưa vào chương trình làm việc. Ban Thư ký chịu trách nhiệm ghi biên bản và các khuyến nghị được thông qua tại cuộc họp, nếu có.
e) Nhóm DAG Việt Nam có thể cử đại diện tham dự các cuộc họp theo giấy mời của các Bộ, ngành của Việt Nam và các cơ quan của EU phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều 2 Quyết định này và tùy thuộc khả năng về kinh phí.
g) Các thành viên của Nhóm DAG Việt Nam và Nhóm DAG EU sẽ gặp nhau tại Diễn đàn chung theo thống nhất của hai bên. Diễn đàn chung được tổ chức hàng năm bên lề cuộc họp của Ủy ban Thương mại và Phát triển bền vững hoặc theo thống nhất giữa Việt Nam và EU.
h) Các phân nhóm có thể tổ chức họp riêng theo yêu cầu của Ban Chủ tịch hay trên cơ sở đề nghị của các Bộ, ngành có liên quan hoặc theo đề xuất của Nhóm DAG của EU. Việc tổ chức các cuộc họp này phải được sự đồng ý của Chủ tịch. Các cuộc họp này phải có sự tham dự của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch được Chủ tịch ủy quyền. Thành viên của các phân nhóm khác có thể tham dự các cuộc họp này. Sự tham dự của các quan sát viên, chuyên gia, tổ chức độc lập trong nước và các bên liên quan khác do Chủ tịch quyết định. Các quyết định tại các cuộc họp này chỉ được coi là hợp lệ nếu có sự tham gia và biểu quyết đồng ý của hơn một nửa số thành viên chính thức của Nhóm DAG Việt Nam.
i) Một thành viên hoặc quan sát viên sẽ bị tước tư cách thành viên hoặc quan sát viên trong các trường hợp sau:
- Vắng mặt mà không có thông báo chính thức bằng văn bản gửi cho Ban Chủ tịch/Ban Thư ký của Nhóm DAG Việt Nam trước khi diễn ra phiên họp tại 02 buổi họp của Nhóm DAG Việt Nam trong một năm hoạt động;
- Vi phạm cơ chế làm việc quy định tại Điều này và Quy chế hoạt động của Nhóm DAG Việt Nam hoặc vi phạm pháp luật;
- Giải thể tự nguyện hoặc bắt buộc hoặc bị đình chỉ hoạt động.
3. Quy chế hoạt động
a) Quy chế hoạt động của Nhóm DAG Việt Nam do các thành viên xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Trong quá trình xây dựng quy chế hoạt động, Nhóm DAG Việt Nam phải lấy ý kiến bằng văn bản của Ban thư ký Nhóm DAG Việt Nam; và các ý kiến này phải được nghiên cứu và tiếp thu. Dự thảo quy chế hoạt động được thông qua vào buổi họp đầu tiên của Nhóm DAG Việt Nam trên cơ sở đồng thuận. Trong trường hợp không đạt được đồng thuận, quy chế sẽ được thông qua theo cơ chế quy định tại khoản 1 Điều này.
b) Các thành viên chính thức của Nhóm DAG Việt Nam có thể đề xuất sửa đổi một hoặc một số điểm của quy chế hoạt động. Việc sửa đổi và thông qua quy chế hoạt động sửa đổi được thực hiện theo Điểm a Khoản này.
Điều 6. Kinh phí hoạt động
1. Nhóm DAG Việt Nam tự chịu trách nhiệm về kinh phí hoạt động của mình.
2. Quy chế quản lý tài chính
a) Quy chế quản lý tài chính của Nhóm DAG Việt Nam do các thành viên xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Dự thảo quy chế quản lý tài chính được thông qua vào buổi họp đầu tiên của Nhóm DAG Việt Nam trên cơ sở đồng thuận. Trong trường hợp không đạt được đồng thuận, quy chế sẽ được thông qua theo cơ chế quy định tại khoản 1 Điều 5 của Quyết định này.
b) Các thành viên chính thức của Nhóm DAG Việt Nam có thể đề xuất sửa đổi một hoặc một số điểm của quy chế quản lý tài chính. Việc sửa đổi và thông qua quy chế quản lý tài chính sửa đổi được thực hiện theo Điểm a Khoản 2 Điều này.
Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Vụ trưởng Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp và các thành viên Nhóm DAG Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
2. Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, và Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp bố trí biên chế và kinh phí cho Vụ Chính sách Thương mại Đa biên để tạm thời thực hiện các nhiệm vụ và chức năng của Ban Thư ký của Nhóm DAG Việt Nam trong thời gian triển khai các quy trình, thủ tục cần thiết cho việc thành lập Ban Thư ký chính thức.
Điều 8. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các thành viên Ban cán sự Đảng;
- Các Bộ: VPCP, LĐTBXH, TN&MT, CA, TP, NG,

NV, TC, NN&PTNT;
- Các đơn vị: VPB, TCCB, TCĐMDN;
- Lưu: VT, ĐB (2).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Diên

PHỤ LỤC

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC CỦA NHÓM TƯ VẤN TRONG NƯỚC (DAG) VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 1972/BCT-ĐB ngày 17 tháng 8 năm 2021)

1. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (đại diện giới sử dụng lao động)

2. Viện Công nhân và Công đoàn, trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

3. Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD)
nhayHiệp hội Thang máy Việt Nam (tên viết tắt là VNEA) được bổ sung tại Phụ lục Danh sách thành viên chính thức của Nhóm DAG Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1972/QĐ-BCT theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 415/QĐ-BCT.nhay

thuộc tính Quyết định 1972/QĐ-BCT

Quyết định 1972/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Nhóm tư vấn trong nước (DAG) Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1972/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành:17/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Thương mại-Quảng cáo
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Công Thương thành lập Nhóm tư vấn trong nước (DAG) Việt Nam

Ngày 17/8/2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1972/QĐ-BCT về việc thành lập Nhóm tư vấn trong nước (DAG) Việt Nam.

Theo đó, nhóm tư vấn trong nước (DAG) Việt Nam gồm tối đa 15 thành viên và đáp ứng các điều kiện sau đây: Là các hiệp hội, tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam, được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đại diện cho các lợi ích chính đáng tại Việt nam liên quan đến thương mại và phát triển bền vững; Hoạt động độc lập với cơ quan quản lý Nhà nước mà Nhóm DAG Việt Nam cung cấp tư vấn; Có năng lực tư vấn cho các cơ quan quản lý Nhà nước về các vấn đề liên quan đến thương mại và phát triển bền vững; Không có hoạt động vi phạm pháp luật trước khi trở thành thành viên Nhóm DAG Việt Nam.

Bên cạnh đó, Nhóm DAG Việt Nam hoạt động như một diễn đàn, không có tư pháp nhân; tập hợp, trình bày quan điểm và đưa ra khuyến nghị, tư vấn và góp ý đối với việc thực thi Chương Thương mại và Phát triển bền vững của Hiệp định EVFTA, phù hợp với cam kết tại Hiệp định; tham vấn ý kiến của các chuyên gia, các tổ chức trong và ngoài nước;…

Ngoài ra, Nhóm DAG Việt Nam gồm 03 phân nhóm: phân nhóm kinh tế; phân nhóm xã hội; phân nhóm môi trường. Nhiệm kỳ hoạt động của các thành viên Nhóm DAG Việt Nam là 03 năm và có thể hoạt động nhiều nhiệm kỳ nếu được lựa chọn theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1972/QĐ-BCT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi