Quyết định 441/QĐ-TTCP 2021 Quy định chức năng, hoạt động của Tạp chí Thanh tra

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 441/QĐ-TTCP

Quyết định 441/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Tạp chí Thanh tra
Cơ quan ban hành: Thanh tra Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:441/QĐ-TTCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đoàn Hồng Phong
Ngày ban hành:13/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Cơ cấu tổ chức của Tạp chí Thanh tra

Ngày 13/8/2021, Thanh tra Chính phủ đã ra Quyết định 441/QĐ-TTCP ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Tạp chí Thanh tra. Cụ thể:

1. Tạp chí Thanh tra tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành Tạp chí và các ấn phẩm, tài liệu đề cập đến lý luận, nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và của Tổng Thanh tra Chính phủ.

2. Cơ cấu tổ chức của Tạp chí gồm:

 • Lãnh đạo của Tạp chí có Tổng Biên tập và các Phó Tổng Biên tập;
 • Các đơn vị trực thuộc Tạp chí: phòng Trị sự; phòng Phóng viên - Biên tập.

3. Tổng Biên tập là chủ tài khoản, quyết định và chịu trách nhiệm việc quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng Thanh tra Chính phủ; quyết định nội dung từng số Tạp chí, Tạp chí điện tử Thanh tra (Thanhtravietnam.vn) và các ấn phẩm, tài liệu do Tạp chí xuất bản, phát hành;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 441/QĐ-TTCP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THANH TRA CHÍNH PHỦ
________

Số: 441/QĐ-TTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________
Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và tổ chức, hoạt động của Tạp chí Thanh tra

_____________

TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010;

Căn cứ Luật Báo chí năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 50/2018/NĐ-CP ngày 09/4/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Tạp chí Thanh tra”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 2702/QĐ-TTCP ngày 11/10/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Tạp chí Thanh tra.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo TTCP;
- Cổng Thông tin điện tử TTCP;
- Lưu: VT, TCCB.

TỔNG THANH TRA
Đoàn Hồng Phong

THANH TRA CHÍNH PHỦ
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và tổ chức, hoạt động của Tạp chí Thanh tra

(Kèm theo Quyết định số: 441/QĐ-TTCP ngày 1tháng 8 năm 2021

của Tổng Thanh tra Chính phủ)

Chương I
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC
Điều 1. Vị trí, chức năng
Tạp chí Thanh tra (sau đây gọi tắt là Tạp chí) là cơ quan Báo chí của Thanh tra Chính phủ, có chức năng thông tin - tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; là diễn đàn khoa học, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, lý luận, nghiệp vụ về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các lĩnh vực hoạt động khác theo quy định của Luật Báo chí và của Thanh tra Chính phủ.
Tạp chí là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Nhiệm vụ
a) Tạp chí có trách nhiệm hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong Giấy phép xuất bản của Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định của Luật Báo chí và các quy định của pháp luật, của Thanh tra Chính phủ;
b) Tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành Tạp chí và các ấn phẩm, tài liệu đề cập đến lý luận, nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và của Tổng Thanh tra Chính phủ;
c) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các hoạt động của ngành Thanh tra trên Tạp chí, Tạp chí điện tử Thanh tra (Thanhtravietnam.vn) và các ấn phẩm khác do Tạp chí xuất bản, phát hành;
d) Tổ chức thực hiện việc nghiên cứu, trao đổi lý luận nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên Tạp chí;
đ) Tổ chức các chương trình, sự kiện, hội thảo, hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra theo chủ trương, kế hoạch được lãnh đạo Thanh tra Chính phủ phê duyệt;
e) Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng theo sự phân công của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ;
f) Tổ chức, tham gia tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, tìm hiểu pháp luật trong và ngoài ngành Thanh tra;
g) Quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng Thanh tra Chính phủ;
h) Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người lao động, đội ngũ cộng tác viên theo quy định của pháp luật và ủy quyền của Tổng Thanh tra Chính phủ;
i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Thanh tra Chính phủ giao và theo quy định của pháp luật.
2. Quyền hạn
a) Tạp chí được thực hiện các quyền hạn theo quy định của Luật Báo chí, các văn bản hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động báo chí và quy định của Tổng Thanh tra Chính phủ;
b) Được cử phóng viên tham gia các hội nghị của ngành Thanh tra, các cuộc họp, hội thảo của Thanh tra Chính phủ theo quy định;
c) Được cấp kinh phí tổ chức tuyên truyền, tổ chức hội thảo, tổ chức các chương trình theo yêu cầu nhiệm vụ của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ;
d) Được ký kết hợp đồng thông tin, tuyên truyền, quảng cáo với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Điều 3. Nguyên tắc làm việc
Tạp chí làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật; đề cao trách nhiệm và kỷ luật cá nhân, phát huy năng lực, sở trường, tính chủ động, sáng tạo trong công việc của viên chức, người lao động.
Chương II
TỔ CHỨC BỘ MÁY, TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC
Điều 4. Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc
1. Cơ cấu tổ chức của Tạp chí gồm:
a) Lãnh đạo của Tạp chí có Tổng Biên tập và các Phó Tổng Biên tập.
b) Các đơn vị trực thuộc Tạp chí:
- Phòng Trị sự;
- Phòng Phóng viên - Biên tập.
Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các đơn vị trực thuộc Tạp chí do Tổng Biên tập quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) tại Tạp chí do Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định.
Điều 5. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Tổng Biên tập
1. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Tạp chí theo quy định tại Điều 2 của Quy định này; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ được giao;
2. Quyết định và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình công tác hàng tháng, quý, năm của Tạp chí theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ;
3. Quyết định nội dung từng số Tạp chí, Tạp chí điện tử Thanh tra (Thanhtravietnam.vn) và các ấn phẩm, tài liệu do Tạp chí xuất bản, phát hành; quyết định mức chi trả nhuận bút cho các tác phẩm báo chí, các chuyên đề, tài liệu được đăng tải, xuất bản phù hợp với quy định, chế độ của Nhà nước;
4. Xây dựng Đề án vị trí việc làm của Tạp chí trình Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt;
5. Ký hợp đồng thuê khoán để thực hiện những công việc thời vụ theo quy định của pháp luật;
6. Là chủ tài khoản, quyết định và chịu trách nhiệm việc quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng Thanh tra Chính phủ;
7. Phân công nhiệm vụ, phối hợp hoạt động và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các Phó Tổng biên tập, các phòng chức năng và viên chức, người lao động thuộc Tạp chí.
8. Thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật và ủy quyền của Tổng Thanh tra Chính phủ như sau:
a) Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với viên chức, người lao động theo thẩm quyền;
b) Quyết định tuyển dụng, ký và chấm dứt hợp đồng làm việc, biệt phái viên chức theo thẩm quyền sau khi có văn bản báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) và được Tổng Thanh tra Chính phủ đồng ý. Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương, nâng bậc lương đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp từ hạng II trở xuống thuộc thẩm quyền quản lý; ký kết hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật;
c) Bố trí, phân công nhiệm vụ và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ; đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động theo thẩm quyền. Quyết định bổ nhiệm, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức quản lý cấp phòng sau khi có văn bản báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) và được Tổng Thanh tra Chính phủ đồng ý. Quyết định bổ nhiệm lại viên chức quản lý cấp phòng, điều động viên chức quản lý cấp phòng và chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức trong nội bộ Tạp chí theo quy định;
d) Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức, người lao động theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy định;
đ) Thực hiện việc lập hồ sơ và lưu giữ hồ sơ cá nhân của viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định (trừ hồ sơ của Tổng Biên tập, các Phó Tổng Biên tập);
e) Giải quyết thôi việc, nghỉ hưu đối với viên chức, người lao động theo thẩm quyền;
f) Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;
g) Phối hợp tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật các chức danh hạng III, hạng IV đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý;
h) Quyết định cử viên chức tham dự các cuộc hội thảo, hội nghị, nghiên cứu khảo sát và học tập kinh nghiệm ở nước ngoài theo quy định;
i) Thống kê và báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ về số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Thanh tra Chính phủ giao.
Điều 6. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Tổng Biên tập
1. Giúp Tổng Biên tập quản lý, điều hành công việc của Tạp chí; trực tiếp quản lý một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Tổng Biên tập; chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập, trước lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và pháp luật về nhiệm vụ được giao; khi cần thiết 01 Phó Tổng Biên tập được ủy quyền làm chủ tài khoản thứ hai;
2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi được Tổng Biên tập phân công và ủy quyền;
3. Báo cáo với Tổng Biên tập về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công và ủy quyền.
Điều 7. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Tạp chí
1. Trưởng phòng có nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo công tác trong phạm vi được giao, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Tạp chí về việc thực hiện nhiệm vụ của mình; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất với Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập phụ trách về việc thực hiện nhiệm vụ công tác của Phòng;
2. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng quản lý, chỉ đạo công tác của Phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về việc thực hiện nhiệm vụ được giao;
3. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Tổng Biên tập quy định.
Điều 8. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của viên chức, người lao động thuộc Tạp chí
1. Chấp hành kỷ luật lao động, các quy định của Thanh tra Chính phủ và Tạp chí;
2. Viên chức, người lao động của Tạp chí có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về viên chức, pháp luật về thanh tra và pháp luật về lao động;
3. Nhà báo, phóng viên, biên tập viên công tác tại Tạp chí có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về báo chí.
Chương III
QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 9. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ
1. Tạp chí chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ phụ trách;
2. Tổng Biên tập có trách nhiệm báo cáo thường xuyên và định kỳ với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về tổ chức, cán bộ và hoạt động của Tạp chí; triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;
3. Tổng Biên tập nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về các đề án, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Tạp chí trong từng thời kỳ để lãnh đạo Thanh tra Chính phủ quyết định hoặc phê chuẩn.
Điều 10. Quan hệ với các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ
1. Tạp chí có trách nhiệm phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong công tác tuyển dụng, tổ chức thi hoặc xét nâng hạng, sử dụng và quản lý viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật và Quy định này;
2. Tạp chí có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Thanh tra Chính phủ, Vụ Kế hoạch - Tổng hợp trong việc thực hiện chế độ quản lý trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, tài sản và các trang thiết bị theo quy định của pháp luật;
3. Tạp chí có trách nhiệm phối hợp với các cục, vụ và đơn vị của Thanh tra Chính phủ trong công tác nghiên cứu khoa học, hướng dẫn nghiệp vụ, tuyên truyền, phổ biến pháp luật của ngành; xây dựng đội ngũ cộng tác viên của Tạp chí tại các cục, vụ, đơn vị của Thanh tra Chính phủ;
4. Việc phối hợp với các cục, vụ, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành.
Điều 11. Quan hệ công tác với cơ quan quản lý chuyên ngành và các bộ, ngành, địa phương
1. Tạp chí chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông và của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của Luật Báo chí;
2. Tạp chí có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo, lưu chiểu theo quy định của pháp luật;
3. Tạp chí có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra các bộ, ngành, địa phương trong công tác nghiên cứu, trao đổi lý luận nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn, thông tin, tuyên truyền và xây dựng đội ngũ cộng tác viên;
4. Tạp chí thực hiện cơ chế phối hợp hoạt động và trao đổi thông tin, kinh nghiệm với các cơ quan báo chí khác nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ của ngành Thanh tra. Phát huy quan hệ sẵn có và lợi thế của cơ quan báo chí, truyền thông để tư vấn, đề xuất các giải pháp và tham gia xử lý các vấn đề về truyền thông của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra khi cần thiết;
5. Việc đề nghị cung cấp thông tin, trao đổi thông tin của Tạp chí với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác thực hiện theo quy định của pháp luật về báo chí, phòng, chống tham nhũng và các quy định pháp luật có liên quan.
Điều 12. Quan hệ công tác giữa lãnh đạo đơn vị với cấp ủy và các tổ chức chính trị, đoàn thể
1. Lãnh đạo Tạp chí phối hợp với cấp ủy tạo điều kiện để các tổ chức chính trị, đoàn thể hoạt động theo Điều lệ, tôn chỉ, mục đích; viên chức, người lao động học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; bảo đảm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của Tạp chí;
2. Lãnh đạo Tạp chí có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về hoạt động của Tạp chí, về quyền lợi của viên chức, người lao động cho cấp ủy và các tổ chức chính trị, đoàn thể; phối hợp với cấp ủy trong công tác cán bộ; tham khảo ý kiến của cấp ủy và các tổ chức chính trị, đoàn thể trước khi quyết định những vấn đề về lãnh đạo, giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường đoàn kết, chăm lo đời sống của viên chức, người lao động thuộc Tạp chí.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 13. Trách nhiệm thi hành
1. Tổng Biên tập, các Phó Tổng Biên tập, các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và toàn thể viên chức, người lao động của Tạp chí có trách nhiệm thực hiện Quy định này;
2. Những nội dung khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Tạp chí mà chưa được thể hiện trong Quy định này thì được thực hiện theo Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ và các văn bản pháp luật hiện hành;
3. Căn cứ quy định của pháp luật và Quy định này, Tổng Biên tập có trách nhiệm xây dựng, ban hành Quy chế làm việc và các quy chế, quy định khác để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
Điều 14. Sửa đổi, bổ sung Quy định
Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy định này; tổng hợp các ý kiến góp ý, nghiên cứu đề xuất kịp thời việc bổ sung, sửa đổi Quy định, phù hợp với yêu cầu công tác của Tạp chí và Thanh tra Chính phủ./.
Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi