Quyết định 1459/QĐ-TTg 2021 kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________

Số: 1459/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định) với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Chủ tịch Hội đồng thẩm định: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành.
2. Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định: Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên.
3. Các ủy viên Hội đồng thẩm định:
- Ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên.
- Ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên.
- Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên.
- Ông Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ủy viên.
- Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy viên.
- Ông Lê Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên.
- Bà Lã Hồng Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên.
- Ông Lê Đại Hải, Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, Ủy viên.
- Ông Nguyễn Đức Hòe, Phó Trưởng phòng Quy hoạch, Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc Phòng, Ủy viên.
- Ông Nguyễn Chí Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Ủy viên.
- Ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng giám đốc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ủy viên.
- Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Tổng giám đốc, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ủy viên.
- Ông Trần Văn Giang, Trưởng ban Điện lực, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Ủy viên.
- Ông Phạm Lê Phú, Tổng Giám đốc, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Ủy viên.
- Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng giám đốc, Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội, Ủy viên.
- Ông Lê Minh Tuấn, Phó Tổng giám đốc, Tổng Công ty điện lực miền Bắc, Ủy viên.
- Ông Nguyễn Thành, Phó Tổng giám đốc, Tổng Công ty điện lực miền Trung, Ủy viên.
- Ông Lâm Xuân Tuấn, Phó Tổng giám đốc, Tổng Công ty điện lực miền Nam, Ủy viên.
- Ông Huỳnh Minh Hải, Phó Tổng giám đốc, Tổng Công ty khí Việt Nam, Ủy viên.
- Ông Nguyễn Minh Đạo, Phó Tổng giám đốc, Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
4. Các chuyên gia phản biện:
- Ông Phạm Hoàng Lương, Giám đốc Viện Khoa học Công nghệ Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản, Đại học Bách khoa Hà Nội, Ủy viên phản biện.
- Ông Ngô Tuấn Kiệt, nghiên cứu viên cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Năng lượng - Viện Hàn Lâm Khoa học công nghệ Việt Nam, Viện trưởng Viện Công nghệ Năng lượng - Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Ủy viên phản biện.
- Ông Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Phó Viện trưởng Viện Năng lượng, Ủy viên Hội đồng Khoa học, Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, Ủy viên phản biện.
5. Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định
- Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định là Bộ Công Thương.
- Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định quy hoạch thực hiện theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ.
Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định
Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.
Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng thẩm định
1. Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Điều 5. Bộ trưởng Bộ Công Thương, các thành viên Hội đồng thẩm định và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

- Các Bộ: CT, KH&ĐT, TC, GTVT, XD, KH&CN, TN&MT, NN&PTNT, CA, QP, TP, VHTT&DL;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- UBQLV nhà nước tại doanh nghiệp;

- Các Tập đoàn: EVN, PVN, TKV;

- Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia;

- Các Tổng công ty Điện lực: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, miền Bắc, miền Trung, miền Nam;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, NN, KGVX, PL;

- Lưu: VT, CN (2).

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Phạm Minh Chính

thuộc tính Quyết định 1459/QĐ-TTg

Quyết định 1459/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1459/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Minh Chính
Ngày ban hành:06/09/2021Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Điện lực

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

Ngày 06/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1459/QĐ-TTg về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, giao Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành là Chủ tịch Hội đồng thẩm định; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên là Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định. Ủy viên Hội đồng thẩm định gồm các thành viên: Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp;...

Đồng thời, Chính phủ cũng giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quy định của pháp luật về quy hoạch cho Hội đồng. Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1459/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi