Quyết định 1378/QĐ-BTC lập Ban soạn thảo Nghị định quản lý tài chính dự án đầu tư

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
_______

Số: 1378/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức PPP

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 24/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

Căn cứ công văn cử đại diện tham gia của các cơ quan, đơn vị liên quan;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đầu tư.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, gồm các cá nhân có tên trong danh sách (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban soạn thảo, Tổ biên tập:

1. Ban soạn thảo thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Tổ biên tập có trách nhiệm giúp Ban soạn thảo thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Nhiệm vụ của Tổ biên tập do Trưởng Ban soạn thảo phân công.

3. Các thành viên Ban soạn thảo, thành viên Tổ biên tập có nhiệm vụ tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban soạn thảo, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Điều 3. Ban soạn thảo và Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện các nhiệm vụ được giao; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Nghị định được Chính phủ ban hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng đơn vị có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các Lãnh đạo Bộ;
- UBKT của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TP, QP, CT, NNPTNT, GDĐT, TTTT, NHNN, KHĐT, XD, CA, GTVT, YT;
- Kho bạc Nhà nước;
- Các Vụ: NSNN, PC, HCSN, CST, TCNH;
- Các Cục: QLCS, QLG, QLN, TCDN, QLKT;
- Cổng TTĐT Bộ TC;
- Lưu: VT, TCCB (90b).

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN SOẠN THẢO, TỔ BIÊN TẬP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ
(Kèm theo Quyết định số 1378/QĐ-BTC ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Bộ Tài chính)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Chức danh trong BST, TBT

BAN SOẠN THẢO

1

Tạ Anh Tuấn

Thứ trưởng

Bộ Tài chính

Trưởng Ban

2

Đinh Trần Lợi

Vụ trưởng

Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính

Phó trưởng Ban

3

Lê Tuấn Anh

Phó Vụ trưởng

Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính

Thành viên

4

Nguyễn Nam Liên

Vụ trưởng

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế

Thành viên

5

Bùi Thu Hằng

Hàm Phó Vụ trưởng

Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ

Thành viên

6

Vũ Quỳnh Lê

Phó Cục trưởng

Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thành viên

7

Lê Đại Hải

Phó Vụ trưởng

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp

Thành viên

8

Đỗ Mạnh Hùng

Đại tá, Phó Cục trưởng

Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng

Thành viên

9

Nguyễn Minh Tuấn

Thượng tá, Phó Cục trưởng

Cục Kế hoạch và tài chính, Bộ Công an

Thành viên

10

Nguyễn Viết Huy

Phó Vụ trưởng

Vụ Đối tác công tư, Bộ Giao thông vận tải

Thành viên

11

Tào Thị Kim Vân

Phó Vụ trưởng

Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Bộ Công Thương

Thành viên

12

Vũ Đức Hùng

Phó Vụ trưởng

Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thành viên

13

Đinh Minh Tùng

Phó Vụ trưởng

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thành viên

14

Lê Nam Trung

Phó Vụ trưởng

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông

Thành viên

15

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Vụ trưởng

Vụ Tài chính - Kế toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thành viên

16

Phạm Ngọc Lâm

Phó Vụ trưởng

Vụ Kinh tế, Văn phòng Quốc hội

Thành viên

17

Hoàng Anh Tuấn

Phó Cục trưởng

Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng

Thành viên

18

Lương Thị Hồng Thúy

Phó Vụ trưởng

Vụ Kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính

Thành viên

19

Hoàng Thái Sơn

Phó Vụ trưởng

Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính

Thành viên

20

Vũ Thị Hải Yến

Phó Vụ trưởng

Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính

Thành viên

21

Nguyễn Quốc Hưng

Phó Vụ trưởng

Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính

Thành viên

22

Nguyễn Hoàng Dương

Phó Vụ trưởng

Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính

Thành viên

23

Nguyễn Tân Thịnh

Phó Cục trưởng

Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính

Thành viên

24

Hoàng Hải

Phó Cục trưởng

Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính

Thành viên

25

Hoàng Văn Thu

Phó Cục trưởng

Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính

Thành viên

26

Trịnh Đức Vinh

Phó Cục trưởng

Cục Quản lý, giám sát kế toán và kiểm toán, Bộ Tài chính

Thành viên

27

Nguyễn Minh Tân

Phó Vụ trưởng

Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính

Thành viên

28

Phạm Trọng Quý

Trưởng phòng

Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính

Thành viên

29

Bùi Việt Hưng

Trưởng phòng

Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính

Thành viên

30

Nguyễn Thị Hương

Phó Trưởng phòng

Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính

Thành viên

31

Nguyễn Thị Quế Hương

Phó Trưởng phòng

Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính

Thành viên

32

Nguyễn Đạo Thủy

Phó Trưởng phòng

Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính

Thành viên

33

Bùi Hương Liên

Phó Trưởng phòng

Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính

Thành viên

34

Nguyễn Thị Minh Phương

Chuyên viên chính

Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính

Thành viên

TỔ BIÊN TẬP

1

Đinh Trần Lợi

Vụ trưởng

Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính

Tổ trưởng

2

Lê Tuấn Anh

Phó Vụ trưởng

Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính

Tổ phó

3

Nguyễn Thị Linh Giang

Phó Chánh Văn phòng

Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thành viên

4

Nguyễn Việt Phương

Thiếu tá, Trợ lý

Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng

Thành viên

5

Cao Ngọc Ánh

Trưởng phòng

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế

Thành viên

6

Bùi Việt Hưng

Trưởng phòng

Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính

Thành viên

7

Nguyễn Thị Bích Hạnh

Trung tá, Phó Trưởng phòng

Cục Kế hoạch và tài chính, Bộ Công an

Thành viên

8

Ninh Văn Hùng

Phó Trưởng phòng

Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Bộ Công Thương

Thành viên

9

Nguyễn Thu Thúy

Phó Trưởng phòng

Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính

Thành viên

10

Nguyễn Thu Thủy

Phó Trưởng phòng

Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính

Thành viên

11

Nguyễn Thị Thu Thủy

Phó Trưởng phòng

Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính

Thành viên

12

Trương Thị Mai Phương

Phó Trưởng phòng

Cục Quản lý, giám sát kế toán và kiểm toán, Bộ Tài chính

Thành viên

13

Bùi Hương Liên

Phó Trưởng phòng

Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính

Thành viên

14

Đỗ Thành Quảng

Phó Trưởng phòng

Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính

Thành viên

15

Ninh Hoàng Anh

Phó Trưởng phòng

Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính

Thành viên

16

Nguyễn Minh Hằng

Phó Trưởng phòng

Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính

Thành viên

17

Đỗ Việt

Chuyên viên chính

Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thành viên

18

Nguyễn Hoàng

Chuyên viên chính

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông

Thành viên

19

Ngô Thị Vân Anh

Chuyên viên chính

Vụ Kinh tế, Văn phòng Quốc hội

Thành viên

20

Nguyễn Thị Minh Phương

Chuyên viên chính

Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính

Thành viên

21

Dương Xuân Trường

Chuyên viên chính

Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính

Thành viên

22

Trần Thị Ánh Hồng

Chuyên viên chính

Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính

Thành viên

23

Nguyễn Thị Huyền Trang

Chuyên viên

Vụ Đối tác công tư, Bộ Giao thông vận tải

Thành viên

24

Nguyễn Thúy Hằng

Chuyên viên

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp

Thành viên

25

Phan Hồng Dũng

Chuyên viên

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thành viên

26

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Chuyên viên

Vụ Tài chính - Kế toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thành viên

27

Bùi Thái Bình

Chuyên viên

Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng

Thành viên

28

Mai Thị Thủy

Chuyên viên

Vụ Kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính

Thành viên

29

Hoàng Quỳnh Anh

Chuyên viên

Cục Kế toán nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính

Thành viên

30

Phạm Hoàng Tùng

Chuyên viên

Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính

Thành viên

31

Võ Lê Phương

Chuyên viên

Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính

Thành viên

32

Lê Thị Ngọc Lan

Chuyên viên

Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính

Thành viên

33

Nguyễn Ngọc Khánh

Chuyên viên

Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính

Thành viên

34

Hoàng Thiên Long

Chuyên viên

Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính

Thành viên

35

Hoàng Thu Hà

Chuyên viên

Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính

Thành viên

36

Đỗ Thị Thúy Hằng

Chuyên viên

Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính

Thành viên

37

Nguyễn Việt Hà

Chuyên viên

Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính

Thành viên

38

Nguyễn Thanh Tuấn

Chuyên viên

Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính

Thành viên

39

Lê Thị Hạnh

Chuyên viên

Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính

Thành viên

Danh sách Ban soạn thảo gồm 34 thành viên, Tổ biên tập gồm 39 thành viên.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi