Nghị quyết 1008/NQ-UBTVQH14 bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

__________

Số: 1008 /NQ-UBTVQH14

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2020

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

__________

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 417/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 01/10/2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 618/2013/NQ-UBTVQH13;

Căn cứ Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Bảng lương chức vụ, Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước, Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát;

Căn cứ Công văn số 13107-CV/VPTW ngày 07/9/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Ban Bí thư về nhân sự Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;

Căn cứ đề nghị của Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tại Tờ trình số 1621/TTr-VPQH ngày 11/9/2020 và đề nghị của Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 598/TTr-BCTĐB ngày 15/9/2020,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Bổ nhiệm ông Vũ Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2020.

Điều 2. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ông Vũ Minh Tuấn được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,30.

Điều 3. Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm  Văn phòng Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu và ông Vũ Minh Tuấn theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- UBTVQH,

- Ban TCTW;

- Các cơ quan của QH, UBTVQH;

- Ban CTĐB;

-VPQH (Cục QT, Vụ: TCCB, KHTC, HC, TT; TTTH, THQHVN);

- Lưu: HC, CTĐB.

Số E-pas: 68996

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

  CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 1008/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Cơ quan ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1008/NQ-UBTVQH14 Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 21/09/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực