Nghị quyết 899/NQ-UBTVQH14 về việc bổ nhiệm cán bộ

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

------------

Số: 899/NQ-UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2020

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm cán bộ

--------------

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1156/2016/UBTVQH13 ngày 17/3/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Dân nguyện;

Căn cứ Nghị quyết số 888/2010/UBTVQH12 ngày 5/3/2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung mục I bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước và đại biểu Quốc hội chuyên trách ban hanh kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Công văn số 10427-CVNS/BTCTW ngày 04/02/2020 của Ban Tổ chức Trung ương;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Dân nguyện tại Tờ trình số 34/TTr-BDN ngày 10/02/2020 và đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 74/TTr-BCTĐB ngày 11/02/2020,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Bổ nhiệm ông Hoàng Anh Công, Vụ trưởng Vụ Dân nguyện, Văn phòng Quốc hội giữ chức Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2020.

Điều 2. Trong thời gian giữ chức Phó Trưởng Ban Dân nguyện, ông Hoàng Anh Công được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,25.

Điều 3. Các ông, bà: Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện và ông Hoàng Anh Công theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- TT HĐDT, các UB của QH;

- Văn phòng Quốc hội;

- Ban Dân nguyện;

- Ban Công tác đại biểu;

- Viện Nghiên cứu lập pháp;

- Lưu: HC, CTĐB.

- Số E-pas: 8678

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực