Nghị định 95-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 95-CP NGÀY 4-12-1993
VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY
CỦA BỘ THƯƠNG MẠI.

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

 

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1.- Bộ Thương mại là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thương mại (bao gồm xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, hàng tiêu dùng, dịch vụ thương mại) thuộc mọi thành phần kinh tế trong phạm vi cả nước, kể cả hoạt động thương mại của các tổ chức và cá nhân người nước ngoài được hoạt động tại Việt Nam.

 

Điều 2. - Bộ Thương mại thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định tại Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Xây dựng, trình Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền các quy chế về quản lý các hoạt động xuất nhập khẩu:

- Quản lý hạn ngạch xuất nhập khẩu, cấp hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu đối với các tổ chức kinh tế theo sự phân cấp của Chính phủ.

- Cấp giấy phép xuất nhập khẩu cho các tổ chức liên doanh với nước ngoài theo Luật Đầu tư.

- Quản lý Nhà nước về các hoạt động tư vấn, môi giới, hội chợ và quảng cáo thương mại, giới thiệu hàng hoá và xúc tiến thương mại khác ở trong nước và với nước ngoài.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan việc xét duyệt các chương trình, dự án đầu tư gián tiếp về thương mại.

- Xét cho phép các tổ chức kinh tế Việt Nam được cử đại diện, lập công ty, chi nhánh ở nước ngoài hoặc gia nhập các tổ chức kinh tế quốc tế.

- Xét cho phép các tổ chức kinh tế của nước ngoài lập văn phòng đại diện hoặc công ty, chi nhánh tại Việt Nam.

- Quản lý, chỉ đạo nghiệp vụ các cơ quan đại diện kinh tế - thương mại của Việt Nam đặt ở nước ngoài.

2. Soạn thảo trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền của Bộ các quy chế quản lý các hoạt động thương mại và dịch vụ thương mại trong nước, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế thương mại đối với miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc ít người.

3. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong hoạt động thương mại.

4. Tổ chức tiếp nhận, xử lý, cung cấp các loại thông tin kinh tế, thương mại trong nước và thế giới phục vụ cho sự chỉ đạo của Chính phủ và các tổ chức kinh tế.

5. Quản lý Nhà nước về công tác đo lường và chất lượng hàng hoá trong hoạt động thương mại thuộc lĩnh vực do Bộ Thương mại phụ trách trên thị trường cả nước.

6. Hướng dẫn và chỉ đạo cơ quan quản lý Nhà nước về thương mại ở địa phương về nghiệp vụ chuyên môn.

 

Điều 3.- Tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại gồm có:

 

I. Các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước:

1. Vụ Xuất nhập khẩu.

2. Vụ Kế hoạch - Thống kê.

3. Vụ Đầu tư.

4. Vụ Chính sách thị trường miền núi.

5. Vụ Chính sách thị trường đô thị và nông thôn.

6. Vụ Quản lý thị trường.

7. Vụ Chính sách thị trường các nước khu vực Châu á - Thái Bình Dương (gọi tắt là Vụ I).

8. Vụ chính sách thị trường các nước Châu —u - Mỹ và các tổ chức kinh tế quốc tế (gọi tắt là Vụ II).

9. Vụ Chính sách thị trường các nước Châu Phi - Tây Nam á và Trung cận đông (gọi tắt là Vụ III).

10 Vụ Khoa học

11. Vụ Pháp chế.

12. Vụ Tài chính - kế toán.

13. Vụ Tổ chức - cán bộ.

14. Thanh tra Bộ

15. Văn phòng Bộ

16. Cục quản lý chất lượng hàng hoá và đo lường.

17. Các cơ quan đại diện kinh tế - thương mại của Việt Nam tại nước ngoài.

 

II. Các tổ chức sự nghiệp.

1. Viện Kinh tế - kỹ thuật thương mại.

2. Viện Kinh tế đối ngoại.

3. Các đơn vị sự nghiệp khác (có phụ lục kèm theo) do Bộ trưởng Bộ Thương mại tổ chức lại trình Thủ tướng Chính phủ quyết định sau khi có ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan và ý kiến thẩm định của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

 

III. Các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ, Bộ có trách nhiệm sắp xếp lại theo Nghị định số 388-HĐBT ngày 20-11-1991 của Hội đồng Bộ trưởng và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Bộ trưởng Bộ Thương mại quy định nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế cụ thể của các đơn vị trực thuộc Bộ trong tổng số biên chế được duyệt của Bộ.

 

Điều 4. - Bộ thương mại do Bộ trưởng lãnh đạo, giúp việc Bộ trưởng có các Thứ trưởng.

Bộ trưởng Bộ Thương mại chịu trách nhiệm trước Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ công tác của Bộ. Các Thứ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về công tác được phân công.

 

Điều 5. - Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Bãi bỏ Nghị định số 387-HĐBT ngày 9-11-1990 của Hội đồng Bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Thương nghiệp và các quy định khác trước đây trái với Nghị định này.

 

Điều 6. - Bộ trưởng Bộ Thương mại, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

PHỤ LỤC

CÁC TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ THƯƠNG MẠI

(Ban hành kèm theo Nghị định số 95-CP ngày 4-12-1993 của Chính phủ).

STT

Tên tổ chức

Địa điểm

1

Trường Trung học Thương mại Trung ương 1

Thanh Oai - Hà Tây

2

Trường Trung học Thương mại Trung ương 2

Thành phố Đà Nồng

3

Trường Trung học Thương mại Trung ương 3

Thành phố Hồ Chí Minh

4

Trường Trung học Thương mại Trung ương 4

Thành phố Thái Nguyên

5

Trường Trung học Thương mại Trung ương 5

Thị xã Thanh Hoá

6

Trường Kinh tế Đối ngoại

Thành phố Hồ Chí Minh

7

Trường công nhân kỹ thuật vật tư

Cẩm Bình - Hải Hưng

8

Trường Dạy nghề Thương mại

Thanh Trì - Hà Nội

9

Trường Trung học ăn uống dịch vụ Trung ương

Cẩm Bình - Hải Hưng

10

Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý

Thành phố Hà Nội

11

Trung tâm thông tin thương mại

Thành phố Hà Nội

12

Báo thương mại

Thành phố Hà Nội

13

Tạp chí Thương mại

Thành phố Hà Nội

14

Nhà điều dưỡng điều trị

Thị xã Đồ Sơn

 

Thuộc tính văn bản
Nghị định 95-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 95-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 04/12/1993 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Thương mại-Quảng cáo
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No. 95-CP
Hanoi, December 4, 1993

DECREE
ON THE FUNCTIONS, DUTIES, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE MINISTRY OF TRADE
THE GOVERNMENT
- Pursuant to the Law on Organization of the Government dated September30, 1992 ;
- Pursuant to Government Decree No.15-CP dated March 2, 1993 on duties,powers and responsibilities for exercising State management of the ministries andministerial-level offices ;
- In consideration of the proposals of the Minister of Trade and theMinister-Head of the Government's Committee on Organization and Personnel,
DECREES:
Article 1. The Ministry of Trade is a Government agency whichexercises State management over trade activities (which consist of export, import, tradingin materials and consumer goods and providing commercial services) affiliated to anyeconomic sectors in the whole country, including commercial activities of the foreignorganizations and individuals which are permitted to operate in Vietnam.
Article 2. The Ministry of Trade shall implement the duties, powersand State management responsibilities of the Ministries and Ministerial-level offices asstipulated in Government Decree No.15-CP dated March 2, 1993. They are:
1. Drafting regulations on management of export/import activities to besubmitted to the Government for promulgation and promulgating the same in accordance withits authority. They are comprised of :
- Managing export/import quotas, issuing or withdrawing of licenses forexport/import business in respect of economic organizations as delegated by theGovernment;
- Granting export/import permits to joint ventures with foreigners inaccordance with the Law on Investment;
- Exercising State management over consultative and intermediaryactivities, trade fairs and advertisements, goods display and other commercial promotionsinside and outside the country;
- Coordinating with the concerned agencies in reviewing and grantingapproval of projects for indirect trade investments;
- Considering and giving permission to Vietnamese economicorganizations to appoint their representatives to, or establish companies and branches inforeign countries, or join international economic organizations;
- Considering and giving permission to foreign economic organizationsto establish their representative offices, companies or branches in Vietnam;
- Exercising management over and giving professional advise toVietnamese trade or economic representative offices abroad.
2. Drafting regulations on management of commercial operations andservices in the country, as well as plans and policies on commercial developmentapplicable to mountainous, highland and ethnic minority areas to be submitted to theGovernment for promulgation or promulgating the same in accordance with its authority.
3. Organizing and directing the implementation of plans on scientificresearch, application of scientific and technological advances to the commercialactivities.
4. Receiving, processing and providing all information relating toeconomic and commercial activities from inside and outside the country to assist in thedirections of the Government and economic organizations.
5. Exercising State management over measurements and quality control ofgoods in commercial operations in areas for which the Ministry of Trade is responsible inthe domestic market.
6. Providing professional guidance and direction to the local officeswhich exercise State management over commercial activities.
Article 3. The organizational structure of the Ministry of Trade iscomposed of :
I. BODIES ASSISTING THE MINISTER IN EXERCISING STATE MANAGEMENT :
1. The Department for Export and Import ;
2. The Department for Planning and Statistics ;
3. The Department for Investment ;
4. The Trade Policy Department for Mountainous Market ;
5. The Trade Policy Department for Urban and Rural markets ;
6. The Department for Market Management ;
7. The Trade Policy Department for Asia and Pacific Region Market(Department I for short) ;
8. The Trade Policy Department for European, American Markets andInternational Economic Organizations (Department II for short) ;
9. The Trade Policy Department for Africa, South - West Asia and theMiddle - East (Department III for short) ;
10. The Scientific Department ;
11. The Legal Department ;
12. The Department for Finance-Accounting ;
13. The Department for Organization-Personnel ;
14. The Inspection Board ;
15. The Ministry's Office ;
16. The Department for Quality Control of Goods and Measurement ;
17. Trade and Economic Representative Offices of Vietnam in foreigncountries.
II. NON-PROFIT BODIES UNDER THE MINISTRY:
1. The Institute of Trade and Economy;
2. The Institute for External Economic Relation ;
3. A list of other non-profit units (in the attached appendix) whichare
re-organized by the Minister of Trade shall be submitted to the PrimeMinister of the Government for decision after being advised in writing by the relevantagencies and appraised by the Government's Committee on Organization and Personnel.
III. Regarding the State-owned enterprises under the Ministry, theMinistry shall be responsible to re-arrange them in accordance with Decree No.388 - HDBTdated 20 November 1991 by the Council of Ministers and to submit the same to the PrimeMinister of the Government for decision.
The Minister of Trade shall specify duties, rights and specificquantity of staff of the units under the Ministry on the basis of the total quantity ofstaff of the Ministry which have been approved.
Article 4. The Ministry of Trade shall be lead by the Minister whois assisted by the Vice Ministers.
The Minister of Trade shall report to the National Assembly and thePrime Minister of the Government for all activities of the Ministry. The Vice Ministersshall report to the Minister for their assigned tasks.
Article 5. This Decree comes into force as from the date of itspromulgation. Decree No.387 - HDBT dated November 9, 1990 by the Council of Ministers onthe functions, duties, powers and organizational structure of the Ministry of Commerce andother previous stipulations which are contrary to this Decree shall be abrogated.
Article 6. The Minister of Trade, other ministers, the heads of theministerial-level agencies and other offices under the Government and the presidents ofthe People's Committees of the provinces and centrally-ruled cities are responsible forthe implementation of this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet
(This translation is for reference only)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!