Nghị định 174-CP của Chính phủ về quy định cơ cấu thành viên Uỷ ban Nhân dân và số Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

NGHị địNH

CủA CHíNH PHủ Số 174-CP NGàY 29-9-1994

Về QUY địNH Cơ CấU THàNH VIêN Uỷ BAN NHâN DâN

Và Số PHó CHủ TịCH Uỷ BAN NHâN DâN CáC CấP

 

CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Điều 47 của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ,

NGHị địNH:

 

Điều 1

Nay quy định cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân và số Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân như sau:

A- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh gồm có 1 Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch, 8 Uỷ viên. Các thành viên được phân công phụ trách các lĩnh vực công việc như sau:

1- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phụ trách chung; nội chính; quy hoạch; thiết kế đô thị (có kiến trúc sư trưởng trực tiếp giúp việc quy hoạch và thiết kế đô thị).

2- Một Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế, tài chính, thương mại, kinh tế đối ngoại, hợp tác đầu tư.

3- Một Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế - xã hội ngoại thành.

4- Một Phó Chủ tịch phụ trách văn hoá - xã hội, y tế, giáo dục, thể dục thể thao và các lĩnh vực xã hội khác.

5- Một Phó Chủ tịch phụ trách xây dựng, công nghiệp; giao thông vận tải, khoa học kỹ thuật, công trình đô thị, nhà đất.

6- Một Uỷ viên phụ trách công an.

7- Một Uỷ viên phụ trách quân sự.

8- Một Uỷ viên phụ trách tổ chức.

9- Một Uỷ viên phụ trách thanh tra.

10- Một Uỷ viên phụ trách kế hoạch.

11- Một Uỷ viên phụ trách tài chính.

12- Một Uỷ viên phụ trách lao động, thương binh và xã hội.

13- Một Uỷ viên phụ trách Văn phòng.

B- Uỷ ban nhân dân các tỉnh và thành phố Hải Phòng gồm có 1 Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch, 5 Uỷ viên. Các thành viên được phân công phụ trách các lĩnh vực công việc như sau:

1- Chủ tịch phụ trách chung, nội chính, quy hoạch đô thị và nông thôn.

2- Một Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế, tài chính, thương mại và kinh tế đối ngoại.

3- Một Phó Chủ tịch phụ trách văn hoá - xã hội, y tế, giáo dục, thể dục thể thao và các lĩnh vực xã hội khác.

4- Một Phó Chủ tịch phụ trách sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, khoa học kỹ thuật và tài nguyên, môi trường.

5- Một Uỷ viên phụ trách công an.

6- Một Uỷ viên phụ trách quân sự.

7- Một Uỷ viên phụ trách tổ chức.

8- Một Uỷ viên phụ trách tài chính hoặc kế hoạch.

9- Một Uỷ viên phụ trách Văn phòng.

Riêng những tỉnh có từ 1,5 triệu dân trở lên có thể bố trí thêm số thành viên vào những lĩnh vực như thanh tra, lao động-thương binh xã hội... nhưng tổng số không quá 11 thành viên Uỷ ban nhân dân.

C- Uỷ ban nhân dân huyện gồm có 1 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch, 6 Uỷ viên. Các thành viên được phân công phụ trách các lĩnh vực công việc như sau:

1- Chủ tịch phụ trách chung, nội chính.

2- Một Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế, kế hoạch, tài chính, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, quy hoạch xây dựng nông thôn.

3- Một Phó Chủ tịch phụ trách văn hoá - xã hội.

4- Một Uỷ viên phụ trách công an.

5- Một Uỷ viên phụ trách quân sự.

6- Một Uỷ viên phụ trách tổ chức.

7- Một Uỷ viên phụ trách thanh tra.

8- Một Uỷ viên phụ trách đất đai.

9- Một Uỷ viên phụ trách Văn phòng.

Riêng những huyện có dưới 10 vạn dân được bố trí 7 thành viên Uỷ ban nhân dân. Dựa vào các lĩnh vực công tác nói trên mà phân công phụ trách các lĩnh vực công tác cho mỗi thành viên để phù hợp với số lượng 7 thành viên của Uỷ ban nhân dân.

D- Uỷ ban nhân dân quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh gồm 1 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và 6 Uỷ viên và được phân công như sau:

1- Chủ tịch phụ trách chung, nội chính, quy hoạch đô thị.

2- Một Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế.

3- Một Phó Chủ tịch phụ trách văn hoá - xã hội.

4- Một Uỷ viên phụ trách công an.

5- Một Uỷ viên phụ trách quân sự.

6- Một Uỷ viên phụ trách tổ chức.

7- Một Uỷ viên phụ trách thanh tra.

8- Một Uỷ viên phụ trách tài chính.

9- Một Uỷ viên phụ trách Văn phòng.

Riêng những quận, thành phố thuộc tỉnh, nếu có nhu cầu thật cần thiết có thể bố trí 3 Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân để phụ trách ba lĩnh vực kinh tế; văn hoá - xã hội; đô thị. Việc bố trí 3 Phó Chủ tịch nói trên do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

ở những quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có dưới 10 vạn dân có thể bố trí 7 thành viên Uỷ ban nhân dân. Dựa vào các lĩnh vực công tác nói trên mà phân công phụ trách các lĩnh vực công tác cho từng thành viên trong số 7 thành viên cho phù hợp.

E- Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn gồm có 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch và 5 Uỷ viên. Các thành viên được phân công phụ trách từng lĩnh vực như sau:

1- Chủ tịch phụ trách chung, kinh tế và đất đai.

2- Một Phó Chủ tịch phụ trách nội chính, Trưởng công an.

3- Một Uỷ viên phụ trách quân sự.

4- Một Uỷ viên phụ trách tài chính.

5- Một Uỷ viên phụ trách văn hoá - xã hội, thông tin.

6- MộUỷt viên phụ trách giao thông, thuỷ lợi.

7- Một Uỷ viên phụ trách Văn phòng.

ở những xã có dưới 3.000 dân và địa hình ít phức tạp, có thể bố trí 5 thành viên Uỷ ban nhân dân. Việc phân công phụ trách lĩnh vực công tác cho từng thành viên trong 5 thành viên này dựa vào lĩnh vực công tác trên và theo tình hình thực tế của địa phương mà quy định.

G- Uỷ ban nhân dân phường gồm có 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch và 5 Uỷ viên, được phân công cụ thể như sau:

1- Chủ tịch phụ trách chung, nội chính, an ninh, đô thị.

2- Một Phó Chủ tịch phụ trách văn hoá - xã hội, y tế, giáo dục, thể dục thể thao.

3- Một Uỷ viên phụ trách công an.

4- Một Uỷ viên phụ trách quân sự.

5- Một Uỷ viên phụ trách tài chính.

6- Một Uỷ viên phụ trách nhà đất.

7- Một Uỷ viên phụ trách lao động, thương binh và xã hội.

 

 

 

 

Điều 2

Những quy định tại các Điểm A, B, C, D, E, G được áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước, cấn cố gắng bố trí một tỷ lệ cán bộ nữ và dân tộc có đủ tiêu chuẩn vào Uỷ ban nhân dân các cấp.

Trong qua trình thực hiện Nghị định này có gì vướng mắc thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết.

 

Điều 3

Giao Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Nghị định này và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện.

 

Điều 4

Nghị định này được thi hành để bố trí cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 1994-1999. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Thuộc tính văn bản
Nghị định 174-CP của Chính phủ về quy định cơ cấu thành viên Uỷ ban Nhân dân và số Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 174-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 29/09/1994 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Hành chính
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 174-CP
Hanoi, September 29, 1994

 
DECREE
ON THE COMPOSITION OF THE PEOPLE'S COMMITTEE AND THE NUMBER OF VICE PRESIDENTS OF THE PEOPLE'S COMMITTEE AT ALL LEVELS
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
Pursuant to Article 47 of the Law on Organization of the People's Council and the People's Committee (amended) passed by the National Assembly on the 21st of June 1994;
At the proposal of the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel.
DECREES:
Article 1.- The composition of the People's Committee and the number of Vice Presidents of the People's Committee will be set as follows:
A, The People's Committee in Hanoi and Ho Chi Minh City is composed of one President, four Vice Presidents and eight members. They are assigned the following responsibilities:
1. The President of the People's Committee takes overall responsibility and is directly in charge of internal affairs, planning and urban designing (with the assistance of the Chief Architect).
2. One Vice President is in charge of economic affairs, finance, trade, external economic relations, co-operation and investment.
3. One Vice President is in charge of suburban socio-economic affairs.
4. One Vice President is in charge of cultural-social affairs, health, education, sports and physical culture, and social activities.
5. One Vice President is in charge of construction, industry, transport and communication, science and technology, urban public utility projects, and housing.
6. One member in charge of public security affairs.
7. One member is in charge of military affairs.
8. One member is in charge of organizational affairs.
9. One member is in charge of inspection.
10. One member is in charge of planning.
11. One member is in charge of finance.
12. One member is in charge of labor, war invalids and social welfare.
13. One member is in charge of the Office of the People's Committee.
B. The People's Committee in provinces and Haiphong City is composed of one President, three Vice Presidents and five members. They are assigned the following responsibilities:
1. The President takes overall responsibility and is directly in charge of internal affairs, and urban and rural planning.
2. One Vice President is in charge of economic affairs, finance, trade and external economic relations.
3. One Vice President is in charge of cultural-social affairs, health, education, sports and physical culture, and other social activities.
4. One Vice President is in charge of agriculture, forestry, industry, science and technology, natural resources and the environment.
5. One member is in charge of public security affairs.
6. One member is in charge of military affairs.
7. One member is in charge of organizational affairs.
8. One member is in charge of finance or planning.
9. One member is in charge of the Office of the People's Committee.
In provinces with a population of 1.5 million or more, the People's Committee may have additional members to take charge of inspection, and labor, war invalids and social welfare, etc., but the total membership shall not exceed eleven.
C. The People's Committee in districts is composed of one President, two Vice Presidents and six members. They are assigned the following responsibilities:
1. The President takes overall responsibility and is in charge of internal affairs.
2. One Vice President is in charge of economic affairs, planning, finance, agriculture, industry, rural planning and construction.
3. One Vice President is in charge of cultural-social affairs.
4. One member is in charge of public security affairs.
5. One member is in charge of military affairs.
6. One member is in charge of organizational affairs.
7. One member is in charge of inspection.
8. One member is in charge of land administration.
9. One member is in charge of the Office of the People's Committee.
In districts with a population of fewer than 100,000, the People's Committee may have seven members. The above-said duties shall then be divided among the members so as to best suit the function of each.
D. The People's Committee in urban districts and provincial towns and cities is composed of one President, two Vice Presidents and six members, who are assigned the following responsibilities:
1. The President takes overall charge and is directly in charge of internal affairs and urban planning.
2. One Vice President is in charge of economic affairs.
3. One Vice President is in charge of cultural-social affairs.
4. One member is in charge of public security affairs.
5. One member is in charge of military affairs.
6. One member is in charge of organizational affairs.
7. One member is in charge of inspection.
8. One member is in charge of finance.
9. One member is in charge of the Office of the People's Committee.
In urban districts and provincial cities, if special needs arise, the People's Committee may have three Vice Presidents to take charge of economic affairs, cultural-social affairs and urban development. The assignment of the three Vice Presidents shall be decided by the Prime Minister upon the proposal of the President of the People's Committee at provinces and cities directly under the Central Government.
In districts and provincial towns and cities with a population of fewer than 100,000, the People's Committee may have seven members. The above-said duties shall then be divided among the members so as to best suit the function of each.
E. The People's Committee in communes and district townships is composed of one President, one Vice President and five members. They are assigned the following responsibilities:
1. The President takes overall responsibility and is in charge of economic affairs and land administration.
2. The Vice President is in charge of internal and public security affairs.
3. One member is in charge of military affairs.
4. One member is in charge of finance.
5. One member is in charge of cultural-social affairs and information.
6. One member is in charge of transportation, communication and water conservancy.
7. One member is in charge of the Office of the People's Committee.
In communes with a population of fewer than 3,000 and gentle terrain, the People's Committee may have five members. The above-said duties shall then be divided among the five members to best suit the local situation.
F. The People's Committee in urban wards in composed of one President, one Vice President and five members, each with the following duties:
1. The President takes overall responsibility and is in charge of internal affairs, public security and urban development.
2. The Vice President is in charge of cultural-social affairs, health, education, and sports and physical culture.
3. One member is in charge of public security affairs.
4. One member is in charge of military affairs.
5. One member is in charge of finance.
6. One member is in charge of housing and land.
7. One member is in charge of labor, war invalids and social welfare.
Article 2.- The provisions stipulated in Items A, B, C, D, E, F shall apply in a uniform way throughout the country, with due considerations to the percentage of women and people of ethnic minorities in the People's Committee at all levels.
All problems arising in course of the implementation of this Decree shall be reported by the Presidents of the People's Committees in provinces and cities directly under the Central Government to the Prime Minister for solution.
Article 3.- The Government Commission on Organization and Personnel shall monitor, direct and supervise the implementation of this Decree, and shall report in time to the Prime Minister problems arising in the course of the implementation.
Article 4.- This Decree shall apply to the composition of the People's Committee at all levels for the 1994-1999 term. Previous provisions which are contrary to this Decree are now annulled.
The Minister-Chairman of the Government Commission Organization and Personnel, the Cabinet Ministers, the Heads of the Agencies at ministerial level, the Heads of the Agencies attached to the Government, and the Presidents of the People's Committees at all levels, are responsible for the implementation of this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!