Thông tư 112/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 112/2008/TT-BTC NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2008 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 17/ 2007/TT-BTC NGÀY 13/3/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG

            Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

            Căn cứ Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

     Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 hướng dẫn Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng như sau:

I. Mục II được sửa đổi, bổ sung như sau:
1. Khoản 1 điểm 1.2 tiết c gạch đầu dòng thứ 4 được sửa đổi như sau:
"- Báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập được chấp thuận. Ý kiến kiểm toán đối với các báo cáo tài chính năm gần nhất phải thể hiện chấp thuận toàn bộ theo quy định trong Chuẩn mực kiểm toán số 700 "Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính" ban hành kèm theo Quyết định số 120/1999/QĐ-BTC ngày 27/9/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trường hợp ý kiến kiểm toán đối với các báo cáo tài chính của năm trước đó là chấp nhận có ngoại trừ thì khoản ngoại trừ phải là không trọng yếu và phải có tài liệu giải thích hợp lý về cơ sở cho việc ngoại trừ đó."
2. Khoản 1 bổ sung điểm 1.8, 1.9, 1.10 như sau:
"1.8 Tài liệu pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất, quyết định phê duyệt dự án hoặc ý kiến thẩm định chuyên môn đối với các dự án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (nếu cần) và kế hoạch chi tiết về việc sử dụng vốn.
1.9 Hợp đồng tư vấn hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán (trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán).
1.10 Tài liệu báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán chứng khoán ra công chúng gần nhất đã đăng ký với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có)."
3.   Khoản 2 điểm 2.1 bổ sung tiết m như sau:
"m) Tài liệu pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất, quyết định phê duyệt dự án hoặc ý kiến thẩm định chuyên môn đối với các dự án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (nếu cần) và kế hoạch chi tiết về việc sử dụng vốn."
4.   Khoản 2 điểm 2.2 bổ sung tiết d như sau:
"d) Tài liệu pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất, quyết định phê duyệt dự án hoặc ý kiến thẩm định chuyên môn đối với các dự án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (nếu cần) và kế hoạch chi tiết về việc sử dụng vốn."
5.   Khoản 3 bổ sung điểm h và i như sau:
"h) Tài liệu pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất, quyết định phê duyệt dự án hoặc ý kiến thẩm định chuyên môn đối với các dự án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (nếu cần) và kế hoạch chi tiết về việc sử dụng vốn.
i) Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng với công ty chứng khoán."
6.   Khoản 4 bổ sung điểm e như sau:
"e) Tài liệu pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất, quyết định phê duyệt dự án hoặc ý kiến thẩm định chuyên môn đối với các dự án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (nếu cần) và kế hoạch chi tiết về việc sử dụng vốn."
II. Mục III được sửa đổi, bổ sung như sau:
1. Khoản 1 bổ sung điểm 1.8, 1.9 như sau:
"1.8 Tài liệu pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất, quyết định phê duyệt dự án hoặc ý kiến thẩm định chuyên môn đối với các dự án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (nếu cần) và kế hoạch chi tiết về việc sử dụng vốn.
1.9 Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán (trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán)."
2. Khoản 2 bổ sung điểm 2.13 như sau:
"2.13 Tài liệu pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất, quyết định phê duyệt dự án hoặc ý kiến thẩm định chuyên môn đối với các dự án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (nếu cần) và kế hoạch chi tiết về việc sử dụng vốn."
3. Khoản 3 bổ sung điểm 3.6, 3.7 như sau:
"3.6 Tài liệu pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất, quyết định phê duyệt dự án hoặc ý kiến thẩm định chuyên môn đối với các dự án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (nếu cần) và kế hoạch chi tiết về việc sử dụng vốn.
3.7 Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán (trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán)."
III. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn, giải quyết./.
KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trần Xuân Hà

Thuộc tính văn bản
Thông tư 112/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 112/2008/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 26/11/2008 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chứng khoán
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------
No. 112/2008/TT-BTC
Hanoi, November 26, 2008

 
CIRCULAR
AMENDING AND SUPPLEMENTING THE FINANCE MINISTRY'S CIRCULAR No. 17/2007/TT-BTC OF MARCH 13, 2007, GUIDING DOSSIERS OF REGISTRATION FOR PUBLIC OFFERING OF SECURITIES
Pursuant to the June 29, 2006 Law on Securities;
Pursuant to the Government's Decree No. 14/ 2007/ND-CP of January 19, 2007, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
The Finance Ministry guides amendments and supplements to Circular No. 17/2007/TT-BTC of March 13, 2007, guiding dossiers of registration for public offering of securities, as follows:
I. TO AMEND AND SUPPLEMENT SECTION II AS FOLLOWS:
1. To amend Clause 1, Point 1.2, Item c, fourth em rule as follows:
"-Annual financial statements must be audited by accredited independent audit organizations. Auditor opinions on latest annual financial statements must be absolute approvals under Audit Standard No. 700 "Audit reports on financial statements" promulgated together with the Finance Minister's Decision No. 120/1999/QD-BTC of September 27, 1999. If auditor opinions on financial statements of the last year are approvals with exceptions, these exceptions must be immaterial and there must be documents reasonably explaining the grounds for these exceptions."
2. To add the following Points 1.8, 1.9 and 1.10 to Clause 1:
"1.8. Legal documents on land use rights, decisions approving projects or expert evaluation opinions on projects funded with capital raised from the offering (when necessary) and detailed plan on capital use.
1.9. A contract on provision of consultancy on the dossier of registration for public offering of securities, signed with a securities company (unless the issuing organization is a securities company).
1.10. Reports on the use of capital raised from the latest public offering of securities already registered with the State Securities Commission (if any)."
3. To add the following Item m to Clause 2, Point 2.1:
"m/ Legal documents on land use rights, decisions approving projects or expert evaluation opinions on projects funded with capital raised from the offering (when necessary) and detailed plan on capital use."
4. To add the following Item d to Clause 2.Point 2.2:
"d/ Legal documents on land use rights, decisions approving projects or expert evaluation opinions on projects funded with capital raised from the offering (when necessary) and detailed plan on capital use."
5. To add the following Items h and i to Clause 3:
"h/ Legal documents on land use rights, decisions approving projects or expert evaluation opinions on projects funded with capital raised from the offering (when necessary) and detailed plan on capital use.
i/ A contract on provision of consultancy on the dossier of registration for public offering of securities, signed with a securities company."
6. To add the following Point f to Clause 4:
"f/ Legal documents on land use rights, decisions approving projects or expert evaluation opinions on projects funded with capital raised from the offering (when necessary) and detailed plan on capital use."
II. TO AMEND AND SUPPLEMENT SECTION III AS FOLLOWS:
1. To add the following Points 1.8 and 1.9 to Clause 1:
"1.8. Legal documents on land use rights, decisions approving projects or expert eyaluation opinions on projects funded with capital raised from the offering (when necessary) and detailed plan on capital use.
1.9. A contract on provision of consultancy on the dossier of registration for public offering of securities, signed with a securities company (unless the issuing organization is a securities company).''
2. To add the following Point 2.13 to Clause 2:
"2.13. Legal documents on land use rights, decisions approving projects or expert evaluation opinions on projects funded with capital raised from the offering (when necessary) and detailed plan on capital use."
3. To add the following Points 3.6 and 3.7 to Clause 3:
"3.6. Legal documents on land use rights, decisions approving projects or expert evaluation opinions on projects funded with capital raised from the offering (when necessary) and detailed plan on capital use.
3.7. A contract on provision of consultancy on the dossier of registration for public offering of securities, signed with a securities company (unless the issuing organization is a securities company)."
III. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION
This Circular takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO."
Any problems arising in the course of implementation should be reported to the Finance Ministry for study, guidance and settlement.
 

 
FOR THE FINANCE MINISTER
VICE MINISTER
Tran Xuan Ha

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!