Thông tư 31/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính cho Chương trình vay vốn Cơ quan phát triển cà phê, chè

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 31/1999/TT/BTC NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 1999 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CHO CHƯƠNG TRÌNH
VAY VỐN CƠ QUAN PHÁT TRIỂN CÀ PHÊ CHÈ

 

Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 5/8/1997 của Chính phủ ban hành Qui chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và Nghị định số 90/1998/NĐ-CP ngày 7/11/1998 của Chính phủ ban hành Qui chế Quản lý vay và trả nợ nước ngoài và các văn bản hướng dẫn có liên quan,

Căn cứ Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ ban hành Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 92/CP ngày 23/8/1997 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng và các văn bản hướng dẫn có liên quan,

Căn cứ Quyết định số 172/TTg ngày 24/3/1997 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển 40 000 ha cà phê chè Arabica đến năm 2001,

Căn cứ Thoả ước mở tín dụng số CVN 1025 01 C ngày 4/11/1998 (sau đây gọi là "Thoả ước") cho Chương trình phát triển cà phê chè (sau đây gọi là "Chương trình") ký giữa Bộ Tài chính và Cơ quan Phát triển Pháp (dưới đây viết tắt là "AFD"),

Căn cứ Công văn số 1258/CP-NN ngày 24/10/1998 của Chính phủ phê duyệt Thoả ước mở tín dụng và cơ chế cho vay lại vốn vay AFD áp dụng cho Chương trình,

Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính đối với Chương trình vay vốn AFD phát triển cà phê chè do Tổng Công ty Cà phê Việt Nam (dưới đây viết tắt là "VINACAFE") làm chủ đầu tư như sau:

 

I. CÁC QUI ĐỊNH CHUNG:

 

1. Nguồn vốn vay AFD cho Chương trình là khoản vay nợ nước ngoài của Chính phủ. Vì vậy, toàn bộ tiền vay được hạch toán vào Ngân sách nhà nước. Bộ Tài chính có trách nhiệm trả nợ cho phía nước ngoài khi đến hạn.

2. VINACAFE là chủ đầu tư và là cơ quan tổ chức thực hiện Chương trình, có trách nhiệm sử dụng vốn vay AFD đầu tư phát triển theo qui hoạch và có hiệu quả, phù hợp với các điều kiện qui định trong Thoả ước đã ký với AFD và hoàn trả Ngân sách nhà nước theo qui định tại hợp đồng cho vay lại ký với Tổng cục Đầu tư Phát triển và các quy định tại Thông tư này.

3. Tổng cục đầu tư Phát triển chịu trách nhiệm thực hiện việc cho vay lại khoản vay AFD, Quản lý và thu hồi nợ vay đối với chủ đầu tư và được hưởng phí cho vay lại nguồn vốn tín dụng nhà nước theo qui định.

 

 

II. CÁC QUI ĐỊNH CỤ THỂ:

 

1. Về tổ chức điều hành và thực hiện chương trình:

VINACAFE có trách nhiệm đứng ra tổ chức và điều hành thực hiện toàn bộ chương trình:

- Thành lập ban quản lý chương trình với thành phần bao gồm VINACAFE và đại diện các cơ quan của các địa phương có dự án. VINACAFE cần xây dựng quy chế Ban quản lý chương trình ở các cấp, trong đó xác định rõ trách nhiệm từng khâu như xây dựng kế hoạch (đầu tư, giải ngân vốn vay, vốn đối ứng), tổ chức sản xuất, tổ chức tài vụ và hạch toán kế toán..., đồng thời cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện Chương trình.

- Tổ chức việc thẩm định và phê duyệt các dự án thành phần thuộc Chương trình với sự tham gia của các Bộ, ngành liên quan, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng cũng như phù hợp với quy hoạch đầu tư đưọc duyệt.

- VINACAFE phải chịu hoàn toàn rủi ro tín dụng đối với toàn bộ Chương trình và rủi ro hối đoái đối với các hợp phần vay lại bằng ngoại tệ.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được chỉ định là ngân hàng phục vụ trong các giao dịch rút vốn cho Chương trình, đồng thời chịu trách nhiệm trước VINACAFE (nếu được uỷ thác) về việc cho vay lại, quản lý và thu hồi nợ vay đối với người sử dụng vốn (hộ nông dân, công ty tỉnh và các nông trường...), được hưởng phí dịch vụ theo Hợp đồng nhận uỷ thác ký với VINACAFE.

2. Cơ chế cho vay lại đối với Chương trình:

Chính phủ thông qua Bộ Tài chính cho VINACAFE vay lại toàn bộ số vốn 212 triệu phrăng Pháp vay của AFD. Bộ Tài chính trực tiếp thực hiện việc rút vốn vay AFD và cho VINACAFE vay lại và thu hồi nợ vay thông qua hệ thống Tổng cục Đầu tư Phát triển.

Điều kiện cho vay lại được qui định theo các hợp phần vay như sau:

a) Đối với các hợp phần vay cho sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nông thôn, máy xay sát nhỏ, trạm sơ chế và cơ sở kiểm tra chất lượng (với tổng giá trị vay là 160,645 triệu phrăng Pháp).

- Bộ Tài chính cho VINACFE vay lại và thu hồi nợ vay bằng đồng Việt Nam, rủi do về hối đoái do Ngân sách nhà nước chịu. Tỷ giá quy đổi vào ngày rút vốn để VINACAFE nhận nợ với Bộ Tài chính bằng đồng Việt Nam áp dụng theo tỷ giá hạch toán ngoại tệ - đồng Việt Nam do Bộ Tài chính quy định hàng tháng.

- Lãi suất cho vay lại là 0,41%/tháng (tức 4,92 % năm), trong đó đã bao gồm phí cho vay lại của Tổng cục Đầu tư Phát triển là 0,01 %/tháng (tức 0,12%/năm) tính trên số dư nợ gốc cho vay lại. VINACAFE chịu toàn bộ rủi do về tín dụng.

- Thời gian cho vay lại là 10 năm, trong đó có 3 năm ân hạn tính từ các ngày 15/4 và 15/10 hàng năm cho các khoản rút vốn trong từng thời kỳ 6 tháng, cụ thể như sau:

+ Đối với các khoản rút vốn thực hiện trong thời gian từ ngày 16/10 năm trước đến ngày 15/4 năm sau thì thời gian ân hạn cho các khoản rút vốn này là 3 năm tính từ ngày 15/4 năm sau.

+ Đối với các khoản rút vốn thực hiện trong thời gian từ ngày 16/4 đến ngày 15/10 thì thời gian ân hạn cho các khoản rút vốn này là 3 năm tính từ ngày 15/10.

- VINACAFE có thể trực tiếp hoặc thông qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho vay bằng đồng Việt Nam đối với người sử dụng vốn (hộ nông dân, công ty cà phê tỉnh, các nông trường thuộc VINACAFE) theo lãi suất thống nhất là 0,81 %/ tháng (tức 9,72%/năm).

Chênh lệch 0,4%/tháng (tức 4,8%/năm) giữa lãi suất Bộ Tài chính cho vay lại vốn vay của Chính phủ là 0,41%/tháng và lãi suất VINACAFE cho vay đến người sử dụng vốn là 0,81%/tháng được để lại cho VINACAFE sử dụng để tổ chức tiếp việc cho vay lại, quản lý vốn vay và lập quỹ bù đắp rủi ro về tín dụng, đồng thời bổ sung nguồn trả nợ đối với hợp phần vay cho chi phí nghiên cứu, đào tạo, chi phí quản lý và dự phòng (phần (b) dưới đây). Mức phí trả cho đơn vị được VINACAFE uỷ thác thực hiện cho vay lại do VINACAFE và đơn vị được uỷ thác tự thoả thuận phù hợp với chế độ quy định của Nhà nước.

- Lãi phạt chậm trả sẽ do Tổng cục Đầu tư và Phát triển qui định cụ thể trong Hợp đồng cho vay lại ký với Chủ đầu tư, nhưng không thấp hơn mức lãi phạt chậm trả quy định trong Thoả ước.

Đối với việc trả lãi vay của hộ nông dân trồng cà phê trong thời kỳ kiến thiết cơ bản cây cà phê, VINACAFE trực tiếp bàn với các tỉnh có biện pháp xử lý cụ thể.

b) Đối với các hợp phần vay đầu tư cho các nhà máy chế biến và chi phí nghiên cứu, đào tạo, chi phí quản lý và dự phòng (với tổng trị giá vay là 50,676 triệu phrăng Pháp)

- Bộ Tài chính sẽ cho VINACAFE vay lại và thu hồi nợ vay bằng đồng phrăng Pháp.

- Lãi suất cho vay lại là 4,5%/năm, trong đó đã bao gồm phí cho vay lại của Tổng cục Đầu tư Phát triển là 0,2%/năm tính trên số dư nợ gốc cho vay lại.

- Thời gian cho vay lại là 10 năm, trong đó có 3 năm ân hạn tính từ các ngày 15/4 và 15/10 hàng năm cho các khoản rút vốn trong từng thời kỳ 6 tháng, cụ thể như sau:

+ Đối với các khoản rút vốn thực hiện trong thời gian từ ngày 16/10 năm trước đến ngày 15/4 năm sau thì thời gian ân hạn cho các khoản rút vốn này là 3 năm tính từ ngày 15/4 năm sau.

+ Đối với các khoản rút vốn thực hiện trong thời gian từ ngày 16/4 đến ngày 15/10 thì thời gian ân hạn cho các khoản rút vốn này là 3 năm tính từ ngày 15/10.

- VINACAFE có trách nhiệm tính toán, cân đối ngoại tệ trả nợ vốn vay và tự chịu toàn bộ rủi ro hối đoái và rủi ro tín dụng đối với các hợp phần này.

- Lãi phạt chậm trả sẽ do Tổng cục Đầu tư Phát triển qui định cụ thể trong hợp đồng cho vay lại ký với Chủ đầu tư, nhưng không thấp hơn mức lãi phạt chậm trả qui định trong thoả ước.

- Ngoài ra, đối với toàn bộ khoản vay, VINACAFE chịu mọi khoản phí ngoài nước (nếu có) phải trả cho AFD. Các khoản phí này sẽ do Tổng cục Đầu tư Phát triển thông báo và thu trực tiếp từ VINACAFE.

3. Hướng dẫn đối với việc rút vốn:

Vốn đối ứng:

Theo Quyết định số 172/TTg ngày 24/3/1997 của Thủ tướng Chính phủ thì vốn trong nước là 331 tỉ đồng được bố trí từ các nguồn chương trình khuyến nông, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, định canh định cư, 327, 773..., vốn tự có của VINACAFE, của các doanh nghiệp cà phê và của dân tự đầu tư.

Sau khi các địa phương có dự án đã tính toán cân đối nhu cầu vốn đối ứng từ các nguồn theo các chương trình nói trên, nếu vẫn chưa đủ vốn đối ứng theo Quyết định số 172/TTg ngày 24/3/1997 của Thủ tướng Chính phủ thì VINACAFE có trách nhiệm phối hợp với các địa phương để tính toán xây dựng kế hoạch vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để bổ sung cho đủ vốn đối ứng hàng năm theo tiến độ của Chương trình. Kế hoạch vốn đối ứng phải được lập cùng với kế hoạch giải ngân vốn vay AFD. Nhu cầu vốn đối ứng bổ sung từ nguồn tín dụng đầu tư nói trên được VINACAFE tổng hợp và làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính (Tổng cục Đầu tư Phát triển) để xác định và phân bổ kế hoạch vốn đối ứng cho từng địa phương, đơn vị cụ thể theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/1998/TTLT-BKH-BTC ngày 14/8/1998 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý vốn đối ứng cho các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Việc ký kết và triển khai hợp đồng tín dụng đầu tư theo kế hoạch phân bổ vốn nói trên sẽ do VINACAFE và các địa phương thực hiện Chương trình thoả thuận cụ thể với cơ quan cho vay tín dụng ưu đãi.

Rút vốn vay AFD:

Căn cứ vào Thoả ước và tiến độ thực hiện Chương trình, VINACAFE xây dựng kế hoạch giải ngân vốn vay AFD hàng năm gửi cho Bộ Tài chính, trong đó cần chú ý thực hiện một số quy định tại Thoả ước như sau:

- Trước khi tiến hành rút vốn,VINACAFE cần lập và gửi cho Bộ Tài chính bản hướng dẫn thực hiện Chương trình, các điều kiện cho vay lại đến người sử dụng vốn cuối cùng, các bản kế hoạch, dự trù giá cả, hợp đồng cung cấp dịch vụ, thiết bị... để Bộ Tài chính cùng AFD xem xét, xác nhận việc phân bổ sử dụng tín dụng.

- Các hàng hoá và dịch vụ được tài trợ bằng vốn vay AFD phải có nguồn gốc từ Pháp hoặc Việt Nam.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định hiện hành về thủ tục xét chọn nhà thầu, các tài liệu mời thầu và kết quả đấu thầu và báo cáo cho Bộ Tài chính (Vụ Tài chính đối ngoại và Tổng cục Đầu tư Phát triển), AFD nếu được yêu cầu.

- Mọi thay đổi trong việc phân bổ chi phí và kế hoạch tài chính của Chương trình khác với quy định tại Phụ lục 2 của Thoả ước phải được Bộ Tài chính và AFD chấp thuận trước.

Tuỳ theo yêu cầu thực tế của Chương trình và theo đề nghị vủa VINACAFE, việc rút vốn vay AFD có thể được thực hiện theo một trong các phương thức sau:

a. Tái tài trợ các chi phí đã được VINACAFE chi trả:

Căn cứ vào đề nghị và các hoá đơn, chứng từ kèm theo đối với các khoản đã chi của VINACAFE, Bộ Tài chính yêu cầu AFD rút vốn hoàn trả vào tài khoản của VINACAFE mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các chứng từ thanh toán có thể dưới dạng bản sao có xác nhận sao y bản chính của VINACAFE và ghi rõ ngày thanh toán. Riêng đối với trường hợp đề nghị rút vốn hoàn trả cho các hoá đơn có trị giá dưới 3000 phrăng Pháp, VINACAFE chỉ cần gửi bản sao kê chi tiêu để Bộ Tài chính (Vụ Tài chính đối ngoại) làm thủ tục rút vốn với phía Pháp. Ngoài ra, theo yêu cầu của AFD, VINACAFE có thể phải cung cấp các tài liệu cần thiết chứng tỏ các chi phí trên đã được đầu tư có hiệu quả.

Riêng đối với việc thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành theo hợp đồng xây lắp, cần có thêm biên bản nghiệm thu và phiếu giá có xác nhận của cơ quan đầu tư phát triển.

b. Thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp:

Phương thức này chủ yếu áp dụng đối với các hợp đồng xây lắp hoặc cung cấp máy móc thiết bị với nhà cung cấp hoặc thanh toán hợp đồng tư vấn với công ty tư vấn. Trên cơ sở các điều kiện qui định tại các hợp đồng đã ký kết và hoá đơn đòi tiền đã được VINACAFE xác nhận và đề nghị thanh toán, Bộ Tài chính (Vụ Tài chính đối ngoại) làm thủ tục yêu cầu AFD thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp hoặc công ty tư vấn.

Riêng đối với việc thanh toán khối lương xây dựng cơ bản hoàn thành theo hợp đồng xây lắp, cần có thêm biên bản nghiêm thu và phiếu giá có xác nhận của cơ quan đầu tư phát triển gửi Bộ Tài chính (Vụ Tài chính đối ngoại) để yêu cầu AFD thanh toán trực tiếp cho nhà thầu xây lắp.

c. Rút vốn theo hình thức tạm ứng liên tiếp:

Trên cơ sở kế hoạch trồng cà phê hàng năm do chủ đầu tư lập và được Bộ Tài chính và AFD chấp thuận, Bộ Tài chính có thể yêu cầu AFD rút vốn dưới hình thức tạm ứng liên tiếp hàng năm và chuyển vào một tài khoản đặc biệt do chủ đầu tư mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Từ kỳ rút vốn thứ hai trở đi, trước mỗi lần rút vốn, chủ đầu tư sẽ phải lập và gửi cho Bộ Tài chính để chuyển cho AFD bộ hồ sơ rút vốn bao gồm:

+ Giấy báo tài khoản đặc biệt của kỳ rút vốn trước,

+ Bảng kê sử dụng vốn của kỳ rút vốn trước,

+ Tổng chi phí và chứng nhận xuất xứ của trang thiết bị liên quan,

+ Các thông tin về người sử dụng vốn cuối cùng, khế ước vay nợ và diện tích trồng cà phê tương ứng,

+ Chứng từ xác nhận các khoản chi do VINACAFE thanh toán và những giấy tờ xác nhận của cơ quan đầu tư phát triển về việc thanh toán này.

Ngoài ra, chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp cho AFD các hồ sơ, chứng từ gốc và các tài liệu khác có liên quan để kiểm tra, đối chiếu nếu được yêu cầu. Đối với lần rút vốn cuối cùng, bộ hồ sơ nói trên phải được gửi cho Bộ Tài chính và AFD chậm nhất là 6 tháng sau khi lần rút vốn đó được thực hiện.

4. Quản lý việc cho vay lại và trả nợ vốn vay:

Chủ đầu tư có trách nhiệm ký Hợp đồng cho vay lại với Tổng cục Đầu tư phát triển theo các điều kiện cho vay lại nêu ở phần II trên; thực hiện việc trả nợ vốn vay đầy đủ, đúng hạn theo Hợp đồng cho vay lại này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng vốn vay đúng mục đích.

Căn cứ ngày rút vốn thực tế của AFD ghi trong bản kê, và Thông tri duyệt y dự toán về số vốn rút do Vụ Tài chính đối ngoại lập để làm thủ tục ghi thu ghi chi ngân sách, Tổng cục Đầu tư Phát triển có trách nhiệm thông báo cho VINACAFE số vốn thực rút và đề nghị VINACAFE ký khế ước nhận nợ.

Tổng cục đầu tư Phát triển chịu trách nhiệm kiểm tra việc sử dụng vốn vay và tình hình sử dụng tài sản bằng vốn vay của Chính phủ, thu hồi vốn cho vay lại và báo cáo cho Bộ Tài chính tình hình thu hồi vốn cho vay lại.

5. Chế độ báo cáo:

Định kỳ 6 tháng một lần, VINACAFE có trách nhiệm báo cáo cho Bộ Tài chính (Tổng cục Đầu tư Phát triển, Vụ Tài chính đối ngoại), Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan chủ quản về tình hình tiếp nhận, sử dụng và hoàn trả vốn vayAFD, vốn đối ứng.

VINACAFE có trách nhiệm cung cấp cho Bộ Tài chính và AFD báo cáo kiểm toán hàng năm và mọi thông tin khác về tình hình tài chính nếu được yêu cầu theo qui định tại Thoả ước.

Chủ đầu tư phải lập và gửi cho Bộ Tài chính (Vụ Tài chính đối ngoại và Tổng cục Đầu tư Phát triển) và AFD báo cáo tổng hợp về tình hình thực hiện và báo cáo quyết toán Chương trình chậm nhất là 3 tháng sau khi kết thúc Chương trình.

 

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Trong quá thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Tổng công Ty Cà phê Việt nam, Uỷ ban nhân dân các tỉnh trong vùng thực hiện Chương trình và các cơ quan có liên quan phản ánh kịp thời với Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết.

Thuộc tính văn bản
Thông tư 31/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính cho Chương trình vay vốn Cơ quan phát triển cà phê, chè
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 31/1999/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 25/03/1999 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

----------
No: 31/1999/TT-BTC
Hanoi, March 25, 1999

 
CIRCULAR
ON GUIDANCE ON FINANCIAL MECHANISM FOR CAPITAL BORROWING PROGRAM FROM THE FRENCH DEVELOPMENT AGENCY TO DEVELOP ARABICA COFFEE
Pursuant to Decree No. 87-CP of August 5, 1997 of the Government promulgating the Regulation on the management and use of Official Development Aid (ODA) and Decree No. 90/1998/ND-CP of November 7, 1998 of the Government promulgating the Regulation on the management of foreign loans and repayment of foreign debts and related guiding documents;
Pursuant to Decree No. 42-CP of July 16, 1996 of the Government promulgating the Regulation on the management of investment and construction and Decree No.92/CP of August 23, 1997 of the Government on amending and supplementing a number of articles of the Regulation on the management of investment and construction, and related guiding documents;
Pursuant to Decision No. 172/TTg of March 24, 1997 of the Prime Minister ratifying the Program of planting 40,000 hectares of arabica coffee up to the year 2001;
Pursuant to the Agreement on credit opening No. CVN 1025 01 C of November 4, 1998 (hereafter called "Agreement") of the Program of Arabica coffee development (hereafter called "Program") signed between the Ministry of Finance and the French Development Agency ("AFD" for short);
Pursuant to Official Dispatch No. 1258/CP-NN of October 24, 1998 of the Government ratifying the Agreement on credit opening and the mechanism of re-lending the AFD loans for the Program,
The Ministry of Finance provides the following guidance on the financial mechanism for the capital borrowing Program from AFD to plant Arabica coffee of which the Vietnam Coffee Corporation (VINACAFE for short) is the investor:
I. GENERAL PROVISIONS:
1. Loans from AFD for the Program is foreign loans of the Government. Therefore, the whole loan amount shall be accounted in the State budget. The Ministry of Finance shall have to pay to the foreign side when the debt is due.
2. VINACAFE is the investor and the agency organizing the implementation of the Program. It has the duty to use the AFD loan for planned and effective development investment in conformity with the terms provided in the Agreement signed with AFD and to repay to the State budget on schedule as stipulated in the re-lending contract signed with the General Development Investment Department and in conformity with the stipulations in this Circular.
3. The General Development Investment Department shall have to re-lend the AFD loan, manage and recover the loan from the investor. It shall receive a re-lending charge from a credit source of the State as prescribed.
II. SPECIFIC PROVISIONS
1. On the organization of the execution and implementation of the Program:
VINACAFE shall have to organize and execute the implementation of the entire Program:
- To set up the Managing Board of the Program composed of VINACAFE and representatives of agencies of the localities covered by the Program. VINACAFE should work out the Regulation of the Managing Board of the Program at various levels in which it is necessary to determine clearly the responsibility of each level, such as working out the plans (investment, disbursement of loans and reciprocal fund), organizing production, organizing the fiscal service and accountancy accounting..., and also to closely cooperate with the localities in implementing the Program.
- To organize the evaluation and ratification of the component projects of the Program with the participation of the related ministries and branches, and to ensure observance of the current regulations on the management of investment and construction and in conformity with the ratified investment planning.
- VINACAFE shall have to bear all credit risks for the whole Program and exchange rate risk for the sub-loans in foreign currencies.
The Agriculture and Rural Development Bank is designated as the service bank in the transactions of fund drawings for the Program. It shall also be answerable to VINACAFE (if authorized) for the re-lending, managing and recuperating debts from the users of funds (farmer households, provincial companies and State farms...) and shall receive a service charge under the authorization contract signed with VINACAFE.
2. Mechanism of re-lending for the Program:
Through the Ministry of Finance, the Government shall re-lend to VINACAFE all the 212 million French francs borrowed from AFD. The Ministry of Finance shall directly conduct the drawing of AFD loans and re-lend it to VINACAFE and shall recuperate it through the system of the General Development Investment Department.
The conditions for re-lending are provided for as follows according to the component loans:
a/ With regard to the component borrowings for agricultural production, rural infrastructure, small grinding and threshing machines, primary processing stations and quality control establishments (total borrowings valued at 160,645,000 French francs).
- The Ministry of Finance shall re-lend to VINACAFE and recuperate them in Vietnam Dong, the risk in exchange rate to be borne by the State budget. The exchange rate on the day of fund drawing for VINACAFE to sign debts to the Ministry of Finance in Vietnam Dong shall be the rate of exchange between foreign currencies and the Vietnam Dong announced monthly by the Ministry of Finance.
- Re-lending interest rate is 0.41%/month (or 4.92%/year) including re-lending charge of the General Development Investment Department (0.01%/month or 0.12%/year) on the original debt balance of the sub-loans. VINACAFE shall have to bear the full risk on credit.
- The re-lending period is 10 years including 3 years of grace calculated from April 15 and October 15 each year for the fund drawings in each period of six months. More specifically:
+ For the fund drawings conducted in the period from October 16 of the previous year to April 15 of the next year, the grace period is 3 years beginning on April 15 of the next year.
+ For the fund drawings conducted in the period from April 16 to October 15, the grace period is 3 years beginning on October 15.
- VINACAFE may either directly or through the Agriculture and Rural Development Bank make loans in Vietnam Dong to the fund users (farmer households, provincial coffee companies and State farms belonging to VINACAFE) at the uniform interest rate of 0.81%/month (or 9.72%/year).
The difference of 0.4%/month (or 4.8%/year) between the 0.41% interest rate of the sub-loans of the Ministry of Finance borrowings from the Government and the 0.81% interest rate of VINACAFE loans to the users shall be left to VINACAFE for use in organizing new re-lending, management of the loans and setting up credit risk-offset fund and also replenishing the debt repayment sources for the component borrowings to defray the costs in research, training, management and reserve (see (b) hereunder) .The level of charge paid to the unit mandated for re-lending by VINACAFE shall be agreed upon by VINACAFE and the mandatory unit in conformity with the prescribed regime of the State.
- The interest fine for delayed payment shall be stipulated by the General Development Investment Department in the re-lending contract signed with the investor but not lower than the interest fine for delayed payment prescribed in the Agreement.
- With regard to the payment of the interest on borrowings by coffee planter households in the period of capital construction of the coffee plant, VINACAFE shall directly discuss with the provinces for concrete measures of handling.
b/ For the component loans to invest in processing plants and to pay for the cost of research, training and managing and reserve (with total loans valued at 50,676,000 French francs)
- The Ministry of Finance shall re-lend it to VINACAFE and recuperate the loan in French francs.
- Re-lending interest rate is 4.5%/year including re-lending charge of the General Development Investment Department (0.2%/year) calculated on the balance of the original re-loan.
- The re-lending period is 10 years including 3 years of grace calculated from April 15 and October 15 each year for the fund drawings in the six-month periods. More concretely:
+ For the drawings conducted in the period from October 16 of the previous year to April 15 of the following year, the grace period is 3 years from April 15, of the following year.
+ For the drawings conducted in the period from April 16 to October 15 the grace period is 3 years beginning on October 15.
VINACAFE shall have to make calculations to balance the foreign exchange to pay the loan and shall have to bear the whole risk in foreign exchange and credit for these components.
- The interest on fine for delayed payment shall be prescribed concretely by the General Development Investment Department in the re-lending contract signed with the investor but shall not be lower than the interest rate on fine for delayed payment prescribed in the Agreement.
- In addition, VINACAFE shall have to bear all the cost abroad (if any) of the whole borrowing to be paid to AFD. These expenditures shall be announced by the General Development Investment Department and shall be directly collected from VINACAFE.
3. Guidance for fund drawings:
Reciprocal fund:
Under Decision No. 172/TTg of March 24, 1997 of the Prime Minister, domestic capital is 331 billion Dong taken from sources of the agriculture promotion program, funds for job settlement, eradication of hunger and alleviation of poverty, sedentarisation of farming and population, programs 327.773..., self procured fund of VINACAFE and of various coffee enterprises, and from investment by the population themselves.
After the localities covered by the project have calculated and balanced their need in reciprocal fund from the sources mentioned above, if there is still not enough reciprocal fund as prescribed by Decision No.172/TTg of March 24, 1997 of the Prime Minister, VINACAFE shall have to coordinate with the localities to work out the plan to borrow investment credit fund of the State to make up for the annual reciprocal fund as required by the implementation tempo of the Program. The plan for reciprocal fund must be worked out at the same time as the plan of disbursement of the AFD loan. The reciprocal fund needed as supplement from the investment credit source mentioned above shall be calculated by VINACAFE which shall discuss with the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance (General Development Investment Department) to distribute it to each locality or unit as stipulated in Joint Circular No.06/1998/TTLT-BKH-BTC of August 14, 1998 of the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance guiding the mechanism of managing the reciprocal fund for the programs and projects using ODA fund. The signing and implementation of the investment credit contract according to the above fund distribution plan shall be discussed by VINACAFE and the localities covered by the Program with the agency providing preferential credit loans.
Drawing of AFD loan:
On the basis of the Agreement and the tempo of implementation of the Program, VINACAFE shall work out the plan of annual disbursement of AFD loan and send it to the Ministry of Finance in which the following stipulations of the Agreement shall be given special attention:
- Before drawing fund, VINACAFE shall work out and send to the Ministry of Finance an instruction for implementing the Program and the re-lending conditions and send it to the last fund user, plans and estimates of prices, the contract on supply of services and equipment... so that the Ministry of Finance together with AFD may examine and certify the distribution and use of the credit.
- The goods and services funded by AFD loan must originate from France or Vietnam.
- The investor shall have to strictly abide by the current regulations on procedures of selecting the contractor, the documents on bid invitation and the result of the bids and report them to the Ministry of Finance (the Foreign Financial Relations Department and the General Development Investment Department) and AFD, if so requested.
- Any change in the distribution of expenditures and the financial plan of the Program compared to the stipulations in Appendix 2 to the Agreement must be subject to prior consent of the Ministry of Finance and AFD.
Depending on the actual needs of the Program and at the proposal of VINACAFE, the drawing of AFD loan may be achieved in one of the following modes:
a/ Re-funding the expenditures already paid by VINACAFE:
Basing itself on the proposal and attached receipts and vouchers of the expenditures already paid by VINACAFE, the Ministry of Finance shall ask AFD to draw fund to repay into the VINACAFE, accounts at the Agriculture and Rural Development Bank. The payment orders may be in the form of copies certified by VINACAFE together with the dates of payment. For the proposals to draw fund to pay receipts valued at less than 3,000 French francs, VINACAFE only needs to send a copy of the list of expenditures to the Ministry of Finance (Foreign Financial Relations Department) so that the latter may fill the procedures of fund drawings with the French side. In addition, at the request of AFD, VINACAFE may have to supply necessary documents to prove that these expenditures have been effectively invested.
In particular, for the payment of the volume of capital construction completed under the building and assembly contract, there must be a test on completion record and the price bill certified by the development investment agency.
b/ Direct payment to the supplier:
This mode shall apply chiefly to the contracts of building and assembly or supply of machinery and equipment signed with the suppliers or clearance of consunlting contracts signed with consulting companies. On the basis of the terms stipulated in the signed contracts and the claimant receipts already certified by VINACAFE with proposals of payment, the Ministry of Finance (Foreign Financial Relations Department) shall fill procedures to ask AFD to make direct payment to the suppliers or the consulting companies.
In particular, with regard to the payment of the volume of capital construction achieved under the building and assembly contract, there must also be a test on completion record and the price bill certified by the development investment agency sent to the Ministry of Finance (Foreign Financial Relations Department) to ask AFD to pay directly to the building and assembly contractor.
c/ Fund drawings in the form of repeated advance:
On the basis of the annual coffee planting plan worked out by the investor and approved by the Ministry of Finance and AFD, the Ministry of Finance may request AFD to draw fund in the form of annual repeated advances and transfer it into a special account opened by the investor at the Agriculture and Rural Development Bank.
From the second fund drawing on, before each fund drawing, the investor shall have to make and send to the Ministry of Finance a dossier to be forwarded to AFD for fund drawing including:
+ Announcement of the special account of the previous fund drawing,
+ Statistics on the use of fund of the previous fund drawing,
+ Total expenditures and certificate of origin of the related equipment,
+ Information on the last fund user, debt contract and the corresponding acreage of coffee planted,
+ Certificate of expenditures paid by VINACAFE and certificate of the development investment agency on this payment.
In addition, the investor shall have to supply to AFD the original dossiers and vouchers and other related documents for inspection and comparison if so requested. For the last fund drawing, the above said dossier must be sent to the Ministry of Finance and AFD six months at the latest after this fund drawing is completed.
4. Management of re-loans and payment of borrowings
The investor shall have to sign re-lending contract with the General Development Investment Department according to the re-lending terms stipulated in Part II; fully repay on schedule the borrowings according to the re-lending contract and take responsibility before law for the right use of the loan.
On the basis of the actual date of fund drawing by AFD and the Notice on the approval of the projected fund drawing proposed by the Foreign Financial Relations Department to fill procedure for revenue and expenditure recordings in the budget, the General Development Investment Department shall have to notify VINACAFE of the fund actually drawn and propose that VINACAFE sign the debt acknowledgement deed.
The General Development Investment Department shall have to check the use of the borrowings and the use of the properties in the form of borrowings by the Government, recover the re-loan and inform the Ministry of Finance of this recovery.
5. Reporting regime:
Every six months, VINACAFE shall have to report to the Ministry of Finance (the General Development Investment Department, the Foreign Financial Relations Department), the Ministry of Planning and Investment and the controlling agency on the situation of receiving, use and repayment of the AFD loan and the reciprocal fund.
VINACAFE shall have to supply to the Ministry of Finance and AFD the annual audit report and all other information about the financial situation if so requested as provided for in the Agreement.
The investor shall have to make and send the integrated report on the implementation and the report on the final accounts of the Program to the Ministry of Finance (the Foreign Financial Relations Department and the General Development Investment Department) and to AFD three months at the latest after the Program is concluded.
III. IMPLEMENTATION PROVISIONS
This Circular takes effect 15 days after its signing. In the process of implementation, if any difficulty arises, the Vietnam Coffee Corporation, the People’s Committees of the provinces covered by the Program and related agencies should report in time to the Ministry of Finance for examination and settlement.
 

 
THE MINISTRY OF FINANCE
Le Thi Bang Tam

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!