Quyết định 880/QĐ-TTg 2019 hỗ trợ gạo cứu đói cho tỉnh Cao Bằng năm 2019

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-----------------

Số: 880/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2019

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho
tỉnh Cao Bằng để cứu đói giáp hạt và hỗ trợ hộ nghèo thôn,
bản biên giới theo Nghị quyết 30a năm 2019

-------------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

t đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 2451/LĐTBXH- BTXH ngày 21 tháng 6 năm 2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.047 tấn gạo (Một nghìn không trăm bốn mươi bảy tấn) từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Cao Bằng để cứu đói giáp hạt và hỗ trợ hộ nghèo thôn, bản biên giới theo Nghị quyết 30a năm 2019.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,
Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT,
các Vụ: NN, QHĐP, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

THỦ TƯỚNG

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

                                                                    

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực